Phần mềm HTKK 3.4.4 mới nhất 13/6/2017 2022

Ngày 13/06/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.4.4, đây là phần mềm tương trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay, cùng với áp dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên các độc giả dạng 3.4.5. Các các độc giả tải phần mềm HTKK 3.4.4 miễn phí về tại đây:

TỔNG CỤC THUẾ Thông báo

V/v: Nâng cấp ứng dụng tương trợ kê khai (HTKK) phiên các độc giả dạng 3.4.4, áp dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên các độc giả dạng 3.4.5 đáp ứng đề nghị kỹ năng theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

– Đáp ứng yêu cầu kỹ năng theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã trả mỹ xong nâng cấp ứng dụng bổ sung kê khai thuế (HTKK) phiên các độc giả dạng 3.4.4, áp dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên các độc giả dạng 3.4.5. Trong đó, vận dụng cập nhật soát ràng buộc các chỉ tiêu trên thông tin phát hành hóa đơn đáp ứng yêu cầu “

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước Khi tổ chức marketing thương mại chính thức phát động dùng hóa đơn”.

Xem thêm

:

– Bắt đầu từ ngày 14/6/2017

,

Khi lập thông tin phát hành hóa đơn, người nộp thuế sẽ dùng các mẫu biểu kê khai tại vận dụng HTKK 3.4.4, iHTKK 3.4.5 thay cho các phiên các độc giả dạng trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế tải phần mềm HTKK 3.4.4 về tại đây:

– Mọi phản chiếu, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, vỏ hộp thư điện tử bổ sung NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, do cơ quan lại thuế cung cấp.

Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành tiến đánh!

—————————————————–

Tài Liệu Phần mềm HTKK 3.4.4 mới nhất 13/6/2017 2021-08-24 11:55:00

#Phần #mềm #HTKK #mới #nhất