Quy định về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp 2022

Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Người dùng cần lao phải đóng Bảo hiểm tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp cho NLĐ, mức đóng bởi 1% quỹ lương đóng BHXH, cụ thể như sau:
I. Đối tượng phài đóng BHTNLĐ, BNN
Theo điều 2 Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định: Đối tượng phải tham dự Bảo hiểm tai nạn cần lao, bệnh nghề nép gồm:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nước ta làm việc theo giao kèo cần lao thuộc đối tượng tham dự bảo đảm tai nạn lao động, bệnh nghề bức, bao héc tàm tất cả:
a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và tư vấn viên cấp dưới;
b) Sĩ quan lại, quân nhân chuyên nghiệp quân đội dân chúng; sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại kỹ năng, sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại chuyên môn chuyên môn công an dân chúng; người làm mướn tác cơ yếu hưởng trọn lương như đối với lính;
c) Hạ sĩ quan lại, chiến sĩ quân đội dân chúng; hạ sĩ quan lại, chiến sĩ công an dân chúng phục vụ có hạn vận; học tập viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học tập được hưởng trọn sinh hoạt phí;
d) Công nhân quốc phòng, công lực lượng lao động an, người làm mướn tác khác trong tổ chức cơ yếu;
đ)
Người làm việc theo hợp đồng cần lao ko xác định hạn vận và giao kèo lao động có hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có vận hạn từ đủ 01 tháng đến bên dưới 03 tháng
. Không bao héc tàm tất cả người cần lao là kẻ giúp việc gia đình;
e)
Người cai quản lý doanh nghiệp
, người cai quản lý điều hành hiệp tác xã
có hưởng trọn lương lậu.
2.
Người sử dụng cần lao
theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật bảo đảm từng lớp.
3. Người lao động đã về hưu hoặc ko hề làm việc trong các nghề, công việc có nguy hại tiềm ẩn bị bệnh công việc và nghề nghiệp.
II. Mức đóng và phương thức đóng BHTNLĐ, BNN:
Mức đóng vào Quỹ bảo đảm tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật an ninh, vệ sinh lao động được quy định như sau:
1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng như sau:
a) Mức 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo đảm tầng lớp
của người cần lao quy định tại các Điểm a, b, d, đ và e Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
Trường hợp người sử dụng cần lao là doanh nghiệp, hiệp tác xã, hộ kinh dinh cá thể, tổ hiệp tác phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán được thực hiện nay hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.
b) Mức 1% trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, Chính phủ quyết định mức đóng thấp rộng mức đóng quy định tại Khoản 1 Điều này.
III. Chế độ bảo đảm tai nạn cần lao, bệnh nghề:
Chế độ bảo đảm tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp đối với người lao động giao ước hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật an ninh, vệ sinh cần lao được quy định như sau:
1. Hưởng trợ cấp tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp hằng tháng hoặc một lần được tính trên cơ sở tổng các mức lương phía làm căn cứ đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp của tất cả các hợp đồng cần lao tại thời tự khắc xảy ra tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp, tuy nhiên ko thật mức tối đa theo quy định của pháp luật bảo đảm tầng lớp.
2. Chế độ bổ sung đào tạo chuyển đổi công việc và nghề nghiệp; đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh công việc và nghề nghiệp; đào tạo an ninh, vệ sinh cần lao và bình phục chức năng lao động quy định tại Nghị định này và các chế độ bảo đảm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo đảm từng lớp.
Tác_Giả_2 !

35

Tài Liệu Quy định về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp 2021-09-01 13:38:00

#Quy #định #về #Bảo #hiểm #tai #nạn #lao #động #bệnh #nghề #nghiệp