Quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài 2022

Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài của công ty, đầy là 1 trong những giấy tờ quan lại trọng để đưa chi phí đi công tác vào chi phí được trừ Khi tính thuế TNDN.
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————o0o————–
—————-o0o—————
Số: … /2016/QĐ/KTTU
Hà Nội, ngày ..tháng … năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử viên chức đi công tác
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công ty …..;
Chức năng quyền hạn của Giám đốc.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.
Quyết định cử các tư vấn viên cấp dưới đi công tác …. tại: Công ty …. như sau:
– Ông …
– Bà ….
Điều 2.
thông báo điểm Công tác:
– Đơn vị đến Công tác:
– Địa điểm đến công tác:
– thời kì đi công tác: …….ngày, Tính từ lúc ngày …
– công cụ đi công tác:
Điều 3.
Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng trọn đầy đủ chính sách công tác phí theo quy định tài chính của Công ty.
Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên can chịu bổn phận thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
– Như điều 4;
– Lưu VP.
Tải về tại đây:
Xem thêm:

56

Source Quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài 2021-08-28 14:48:00

#Quyêt #đinh #cư #đi #công #tac #trong #nươc #nươc #ngoai

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x