Quyết định 1040 Mẫu Báo cáo sử dụng lao động tham gia BHXH 2022

Ngày 18/8/2020 BHXH phát hành Quyết định 1040/QĐ-BHXH quy định Mẫu bẩm tình hình dùng cần lao và danh sách tham dự BHXH, BHYT, BHTN.

——————————————————————————-

BẢO HIỂM xã hội VIỆT NAM

———

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1040/QĐ-BHXH

HN Thủ Đô, ngày 18 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU mỏng TÌNH HÌNH sử dụng lao động VÀ DANH SÁCH tham gia BẢO HIỂM tầng lớp, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

giám đốc điều hành BẢO HIỂM xã hội VIỆT NAM

cứ Luật Bảo hiểm tầng lớp số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tầng lớp nước ta;

cứ Công văn số 5480/VPCP ngày 07/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh vận dụng Cổng Dịch vụ công đất nước; Công văn số 2999/LĐTBXH-VL ngày 11/8/2020 của Bộ lao động – Thương binh và từng lớp về việc cung cấp dịch vụ khai báo tình hình sử dụng cần lao liên thông với thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ – Thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành mẫu vắng tình hình dùng cần lao và danh sách dự bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp (Mẫu D02-LT, đính kèm)

Điều 2.

Người dùng lao động có trách nhiệm và trách nhiệm phải khai trình cần lao theo quy định của pháp luật về cần lao tại Bộ luật lao động theo mẫu tại Điều 1 Quyết định này;

thay thế (mẫu D02-TS)

– Danh sách cần lao dự bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn cần lao, bệnh nghề, phát hành tất nhiên Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 của TỔNG GIÁM ĐỐC Bảo hiểm từng lớp nước ta phát hành Quy trình thu bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động, bệnh nghề; cai quản lý sổ bảo đảm từng lớp, thẻ bảo đảm y tế.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 4.

Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ – Thẻ, Giám đốc trọng tâm Công nghệ thông báo, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm tầng lớp nước ta; Giám đốc bảo đảm từng lớp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu bổn phận thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– VPCP (để b/c TTg CP, các Phó TTg);

– Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA;

– Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP trực thuộc TW;

– HĐQL – BHXHVN;

– TGĐ, các phó TGĐ;

– Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;

– BHXH Bộ QP, CA;

– Lưu: VT, ST, BT(20b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ giám đốc điều hành

Trần Đình Liệu

———————————————————————————

Mẫu D02-LT

(Ban hành tất nhiên Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH nước ta)

TÊN ĐƠN VỊ sử dụng cần lao: ………………..…….

Số: /…

Mã đơn vị: ………

Mã số thuế: ……

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: ………

E-Mail: ………

CỘNG HÒA xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

….., ngày … tháng … năm …

ít TÌNH HÌNH sử dụng cần lao VÀ DANH SÁCH tham dự BHXH, BHYT, BHTN

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

tháng ngày năm sinh

Giới tính

Số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, điểm làm việc

Vị trí việc làm

lương phía

Ngành/nghề vất vả, độc hại

Loại và hiệu lực thực thi hiện hành giao kèo cần lao

Thời điểm đơn vị chính thức phát động đóng BHXH

thời tự khắc đơn vị kết thúc đóng BHXH

Ghi chú

Nhà cai quản lý

Chuyên môn kĩ năng bậc cao

Chuyên môn kĩ năng bậc trung

Khác

Hệ số/ Mức lương

Phụ cấp

Ngày chính thức phát động HĐLĐ Không xác định kì hạn

Hiệu lực HĐLĐ Xác định thời hạn

Hiệu lực HĐLĐ Khác (Dưới 1 tháng, thử việc)

chức vụ

Thâm niên VK (%)

Thâm niên nghề (%)

Phụ cấp lương

Các khoản bổ sung

Ngày chính thức phát động

Ngày chấm dứt

Ngày chính thức phát động

Ngày chấm dứt

Ngày chính thức phát động

Ngày kết thúc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

1

2

Tổng

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ sử dụng cần lao

(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)

——————————————————————————–

chỉ dẫn Lập

vắng tình hình sử dụng cần lao và danh sách tham dự BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)

a) Mục đích:

để đơn vị, doanh nghiệp đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và khai báo tình hình sử dụng lao động đối với người cần lao thuộc đơn vị.

trách nhiệm lập: đơn vị sử dụng cần lao.

c) Thời gian lập:

những Khi có nảy về cần lao, lương bổng và truy thu đối với người lao động thuộc đơn vị.

d) Căn cứ lập

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– HĐLĐ, HĐLV, quyết định tuyển dụng, tiếp thu; quyết định nâng lương, thuyên chuyển;

– Hồ sơ khác có liên hệ.

đ) Phương pháp lập

* Phần thông báo chung

– Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị theo đăng ký kinh dinh, quyết định thành lập.

– Mã đơn vị: ghi mã đơn vị do cơ quan lại BHXH cấp.

– Mã số thuế: ghi mã số thuế do cơ thuế quan lại cấp.

– Địa chỉ: ghi địa chỉ điểm đóng trụ sở của đơn vị.

– Điện thoại: ghi số điện thoại của đơn vị.

– E-Mail: ghi tên gmail của đơn vị.

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột (1):

Ghi số trật tự từ nhỏ đến lớn.

– Cột (2)

: Ghi rõ bọn họ, tên của từng người cần lao.

Đối với những đơn vị có số lượng người tham dự BHYT lớn, có yêu cầu phân group đối tượng để thuận tiện trong việc thu nạp và trả thẻ BHYT, cơ quan lại BHXH có trách nhiệm và trách nhiệm chỉ dẫn các đơn vị Khi lập danh sách cấp thẻ BHYT, tại cột (2) tách thành các group theo mã đơn vị trực thuộc (group và mã đơn vị trực thuộc do đơn vị tự xây dựng tuy nhiên tối đa ko thật 6 ký tự được ký hiệu ngay số hoặc bởi văn bản).

Ví dụ:

Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A Khi lập danh sách phân thành 02 group: Phân xưởng 1, mã số 01, tất nhiên danh sách của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, tất nhiên danh sách 50 cần lao của Phân xưởng 2 (mã số đơn vị trực thuộc có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự rộng tuy nhiên ko thật 6 ký tự).

– Cột (3)

: Ghi mã số đối với người người đã có mã số BHXH.

– Cột (4):

Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh dân chúng/căn cước công dân/hộ chiếu.

– Cột (5):

Ghi giới tính của người dự (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ giới thì ghi từ “nữ giới”).

– Cột (6):

Ghi số căn cước công dân/chứng minh dân chúng/hộ chiếu của người dự được cơ quan lại có thẩm quyền cấp (Riêng hộ chiếu chỉ dành cho người nước ngoài).

– Cột (7):

Ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều khiếu nại điểm làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B …).

– Các Cột (8), (9), (10), (11):

Phân loại theo: ngôi nhà cai quản lý; chuyên môn chuyên môn bậc cao; chuyên môn chuyên môn bậc trung; tư vấn viên cấp dưới trợ lý văn phòng; tư vấn viên cấp dưới dịch vụ và buôn cung cấp sản phẩm; cần lao có kĩ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thợ thủ công; thợ vận hành và lắp ráp máy móc thiết bị; lao động giản đơn.

– Cột (12):

Ghi lương được hưởng trọn:

+ Người cần lao thực hành chế độ lương do đất nước quy định thì ghi bởi thông số (cả về thông số chênh lệch bảo lưu nếu có).

tỉ dụ:

lương phía ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

+ Người lao động thực hành chế độ lương bổng do chủ dùng cần lao quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bởi tiền đồng nước ta.

Ví dụ

: mức lương của người cần lao là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

– Các Cột (13), (14), (15):

Ghi phụ cấp chức vụ bởi thông số; phụ cấp thâm niên vượt khuông, thâm niên nghề bởi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu ko hưởng trọn phụ cấp nào thì bỏ trống.

– Cột (16):

Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật cần lao (nếu có).

– Cột (17)

: Ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của luật pháp cần lao từ ngày 01/01/2018 (nếu có).

– Cột (18):

Ghi ngày, tháng, năm chính thức phát động làm việc trong ngành/nghề nặng nhọc, độc hại.

– Cột (19):

Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm việc trong ngành/nghề nặng nhọc, độc hại.

– Cột (20):

Ghi ngày, tháng, năm chính thức phát động làm việc theo HĐLĐ ko xác định hạn.

– Cột (21):

Ghi ngày, tháng, năm chính thức phát động có hiệu lực thực thi hiện hành của HĐLĐ xác định thời hạn.

– Cột (22):

Ghi ngày, tháng, năm ko hề hiệu lực thực thi hiện hành của HĐLĐ xác định hạn.

– Cột (23):

Ghi ngày, tháng, năm chính thức phát động có hiệu lực thực thi hiện hành của HĐLĐ khác (bên dưới 1 tháng, thử việc).

– Cột (24):

Ghi ngày, tháng, năm ko hề hiệu lực thực thi hiện hành của HĐLĐ khác (bên dưới 1 tháng, thử việc).

– Cột (25):

Ghi ngày, tháng, năm đơn vị chính thức phát động đóng BHXH cho người cần lao.

– Cột (26):

Ghi ngày, tháng, năm đơn vị chấm dứt (dừng) đóng BHXH cho người cần lao.

– Cột (27):

ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ hạn HĐLĐ, HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, kết nạp); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ ngơi việc ko hưởng trọn lương …”. Ghi đối tượng được tận hưởng trọn quyền BHYT cao rộng nếu có giấy tờ chứng minh như: người dân có công, cựu chiến binh, ….

Lưu ý:

+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.

+ Đơn vị kê khai đầy đủ, xác thực lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định của luật pháp và chịu bổn phận về việc lập giấy tờ; lưu trữ giấy tờ dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

+ Trường hợp người cần lao chỉ dự BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục Ghi chú (cột 27) na ná như trên.

+ Trường hợp đơn vị báo tăng lao động đối với người lao động đã có mã số BHXH, ghi đầy đủ các tiêu thức trên biểu mẫu và ghi điểm đăng ký KCB ban sơ vào cột 27.

+ Trường hợp đơn vị có nhiều người thay đổi điểm đăng ký KCB ban sơ thì ghi cột (2), cột (3) và ghi nội dung thay đổi điểm đăng ký KCB ban sơ vào cột 27, các cột khác bỏ trống.

e) Sau Khi trả mỹ xong việc kê khai đơn vị ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu.

——————————————————————————–

chuyển vận Quyết định 1040/QĐ-BHXH về tại đây:

Nếu các độc giả ko vận tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn chuyển vận)

—————————————————————————

Tài Liệu Quyết định 1040 Mẫu Báo cáo sử dụng lao động tham gia BHXH 2021-08-26 09:22:00

#Quyết #định #Mẫu #Báo #cáo #sử #dụng #lao #động #tham #gia #BHXH