Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho những chất metan etilen, axetilen isopren Số chất làm mất đi màu dung dịch brom là Chi Tiết

Update: 2022-04-08 09:05:11,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Cho những chất metan etilen, axetilen isopren Số chất làm mất đi màu dung dịch brom là. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả đc tương hỗ.

612

18/06/2021 9,540

A. Có 1 chất tạo nên kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

Đáp án đúng chuẩn

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • A. Có 1 chất tạo nên kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.
 • B. Có 3 chất có kĩ năng làm mất đi màu dung dịch brom
 • C. Có 5 chất có kĩ năng làm mất đi màu dung dịch kali pemanganat
 • D. Cả 6 chất đều phải có kĩ năng tham gia phản ứng cộng
 • Đáp án A
  Có 1 chất tạo nên kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án B
  Các chất tác dụng được với H2 xúc tác Ni nung nóng là: axetilen (CH≡CH), isopren ( CH2=C(CH3)-CH=CH3), stiren( C6H5CH=CH2), metyl  acrylat ( CH2=CH-COOCH3) => có 4 chất
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. Có 3 chất có kĩ năng làm mất đi màu dung dịch brom

C. Có 5 chất có kĩ năng làm mất đi màu dung dịch kali pemanganat

D. Cả 6 chất đều phải có kĩ năng tham gia phản ứng cộng

Đáp án A
Có 1 chất tạo nên kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho dãy những chất: stiren, toluen, vinylaxetilen, đivinyl, axetilen. Số chất phản ứng được với dung dịch Br2 ở Đk thường là

Xem đáp án » 18/06/2021 7,807

Cho những chất sau: etilen, vinylaxetilen, isopren, toluen, propin, stiren, butan, cumen, benzen, buta-1,3-đien. Mệnh đề nào dưới đấy là đúng thời cơ nhận xét về những chất trên?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,086

Với những chất: butan, buta-1,3-đien, propilen, but-2-in, axetilen, metylaxetilen, isobutan, isobutilen, anlen (propađien). Chọn phát biểu đúng về những chất trên:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,739

Cho những chất sau: etilen, vinylaxetilen, isopren, toluen, propin, stiren, butan, cumen, benzen, buta-1,3-đien. Mệnh đề nào dưới đấy là đúng thời cơ nhận xét về những chất trên?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,044

Hiđrocacbon nào tại đây không làm mất đi màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường ?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,994

Cho dãy hiđrocacbon: propen, cumen, stiren, hexan, buta-1,3-đien và isopren. Số hiđrocacbon trong dãy phản ứng được với dung dịch Br2 là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,929

Cho những chất sau: C2H6, C2H4, C4H10 và benzen. Chất nào phản ứng với dung dịch nước brom?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,286

Cho những chất sau: propen; isobutilen; propin; buta-1,3-đien; stiren và etilen. Số chất khi tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1 : 1 cho 2 thành phầm là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,047

Đun nóng hỗn hợp 5 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì trọn vẹn có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,930

Cho những chất sau: (1) etin; (2) but-2-in; (3) 3-metylbut-1-in, (4) buta-1,3- đien. Số chất vừa làm mất đi màu dung dịch Br2, vừa tạo kết tủa trong dung dịch AgNO3/NH3 là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,930

Cho dãy những chất sau: metan, propen, etilen, axetilen, benzen, stiren. Kết luận nào sau đấy là đúng thời cơ nói về những chất trong dãy trên?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,547

Cho những hỗn hợp ancol sau: Hỗn hợp 1:

(CH3OH + CH3CH2CH2OH); hỗn hợp 2: (CH3OH + C2H5OH);  hỗn hợp 3: (CH3CH2CH2OH + (CH3)2CHOH); hỗn hợp 4 (C2H5OH + CH3CH2CH2OH). Đun những hỗn hợp đó với dung dịch H2SO4 đặc ở 140oC và 170oC. Số hỗn hợp sau phản ứng thu được 3 ete nhưng chỉ thu được một anken là

Xem đáp án » 18/06/2021 779

Ancol X no, đa chức, mạch hở, có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không tác dụng với Cu(OH)2 ở Đk thường. Số công thức cấu trúc phù thích phù hợp với X là

Xem đáp án » 18/06/2021 502

Đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và những đồng phân của C3H7OH với xúc tác H2SO4 đặc trọn vẹn có thể tạo ra bao nhiêu thành phầm hữu cơ?

Xem đáp án » 18/06/2021 404

Hiđrocacbon X ở Đk thường là chất khí. Khi oxi hoá trọn vẹn X thì thu được thể tích khí CO2 và hơi H2O là 2 : 1 ở cùng Đk. X phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa. Số cấu trúc của X thoả mãn tính chất trên là

Xem đáp án » 18/06/2021 350

18/06/2021 2,359

Đáp án B
Các chất tác dụng được với H2 xúc tác Ni nung nóng là: axetilen (CH≡CH), isopren ( CH2=C(CH3)-CH=CH3), stiren( C6H5CH=CH2), metyl  acrylat ( CH2=CH-COOCH3) => có 4 chất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho dãy những chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol anlylic,axit acrylic, glixerol. Số chất trong dãy có kĩ năng làm mất đi màu dung dịch nước brom là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,940

Số công thức cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10 là?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,862

Cho những chất sau: buta-1,3-đi en, isopren, 2-metylbut-2-en, đimetyl axetilen, vinylaxetilen. Số chất sau khoản thời hạn phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to) tạo ra butan là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,796

Cho những chất sau: etilen, axetilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, metyl metacrylat. Số chất làm nhạt màu nước brom ở Đk thường là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,919

Cho những chất tại đây: metan, etilen, propin, stiren, m – xilen, isopren, toluen, vinylaxetilen. Số chất tác dụng được với dung dịch brom là?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,772

Cho những chất sau: metan, etilen, buta- 1,3- đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat, anilin. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom ở Đk thường là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,248

Cho dãy những chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy có kĩ năng làm mất đi màu nước brom là

Xem đáp án » 18/06/2021 2,189

Cho dãy những chất sau: etilen, hexan, hex-1-in, anilin, cumen, but-1-in, benzen, stiren, metyl metacrylat. Số chất trong dãy trên tác dụng được với nước brom ở Đk thường là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,877

Hidrat hóa 2-metylbut-2-en (Đk thích hợp) thu được thành phầm đó là :

Xem đáp án » 18/06/2021 1,076

Cho dãy những chất: Etilen, stiren, etanol và axit acrylic. Số chất trong dãy có kĩ năng làm mất đi màu nước brom là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,023

Xét sơ đồ phản ứng ( trong dung dịch) giữa những hợp chất hữu cơ:

CH≡CH→HgSO4,to+H2OX→to+AgNO3+NH3Y→+HClZ

Công thức của Z là

Xem đáp án » 18/06/2021 598

Hợp chất X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H6Cl2. Thủy phân chất X trong NaOH đặc, ở nhiệt độ cao, áp suất cao thu được chất Y có công thức C7H7O2Na. Số công thức cấu trúc thích hợp của X là

Xem đáp án » 18/06/2021 497

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải Cho những chất metan etilen, axetilen isopren Số chất làm mất đi màu dung dịch brom là ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Cho những chất metan etilen, axetilen isopren Số chất làm mất đi màu dung dịch brom là tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Cho những chất metan etilen, axetilen isopren Số chất làm mất đi màu dung dịch brom là “.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho những chất metan etilen, axetilen isopren Số chất làm mất đi màu dung dịch brom là

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Cho #những #chất #metan #etilen #axetilen #isopren #Số #chất #làm #mất #màu #dung #dịch #brom #là Cho những chất metan etilen, axetilen isopren Số chất làm mất đi màu dung dịch brom là