Mục lục bài viết

Mẹo về Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 48 Unit 11 Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-22 12:22:15,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 48 Unit 11. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Tác giả được tương hỗ.

683

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Vocabulary (Phần Từ vựng)
 • GETTING STARTED trang 48 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • A CLOSER LOOK 1 trang 50 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • Vocabulary trang 50 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • Pronunciation trang 51 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • A CLOSER LOOK 2 trang 51 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • Grammar trang 51 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • COMMUNICATION trang 53 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • SKILLS 1 trang 54 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • Reading trang 54 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • Speaking trang 54 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • SKILLS 2 trang 55 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • Listening trang 55 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • Writing trang 55 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • LOOKING BACK trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • Vocabulary trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • Grammar trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • Communication trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 2
 • PROJECT trang 57 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

1   Listen and read.

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:

Tạm dịch:

Mi: Chào Nick.

Nick: Chào Mi.

Mi: Cậu vừa mua nhiều đồ nhỉ.

Nick: Đúng thế. Ngày mai mình sẽ đi dã ngoại, cậu đang làm gì ở siêu thị vậy?

Mi: Mình đang mua bánh mì. Này, đấy là cái gì thế?

Nick: Nó là túi sắm sửa tái sử dụng được.

Mi: Cậu luôn sử dụng nó à?

Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên vật tư tự nhiên. Nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng túi này, toàn bộ chúng ta sẽ tương hỗ ích cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đấy.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một túi cho mẹ. Mình trọn vẹn có thể mua nó ở đâu nhĩ?

Nick: Họ bán thật nhiều túi này ở quầy tính tiền.

Mi: Cảm ơn. Chúng có đắt không?

Nick: Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu đang đạp xe kìa.

Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đạp xe hơn thì ít ô nhiễm không khí. Đúng không?

Nick: Đúng thế. ổ, nhìn kìa, gần 5 giờ rồi. Mình phải đi đây. Chúng mình có nhiều thứ cần sẵn sàng cho dã ngoại lắm. Tạm biệt cậu.

Mi: Tạm biệt Nick! Mai đi dạo vui nhé!

a  Read the conversation again and complete the following sentences. Use no more than three words in each blank.

(Đọc bàỉ đàm thoại lần nữa và hoàn thành xong những câu sau. Không sử dụng hơn 3 từ trong những chỗ.)

Hướng dẫn giải:

1. on a picnic

2. reusable/ natural  

3. the check-out

4.  a/ a reusable

5. cycling

Tạm dịch:

1. Nick sẽ đi dã ngoại vào trong thời gian ngày mai.

2. Túi sắm sửa xanh là túi tái sử dụng. Nguyên liệu của túi là từ vạn vật thiên nhiên.

3. Người ta trọn vẹn có thể mua túi ở quầy tính tiền.

4. Mi muốn mua 1 túi/ một túi tái sử dụng cho mẹ cô ấy.

5. Nick nghĩ rằng Mi ‘xanh’ chính vì cô ấy đang di xe đạp điện.

b  Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B.

(Dựa theo ý của bài đàm thoại trên, nối nửa câu đầu trong cột A với nửa câu sau trong cột B.)

Hướng dẫn giải:

3 – a

Tạm dịch:

1. Túi tái sử dụng tốt hơn túi nhựa.

2. Không khí sẽ ít bị ô nhiễm nếu nhiều người đi xe đạp điện.

3. Nếu người ta sử dụng túi tái sử dụng để đi sắm sửa, họ sẽ tương hỗ ích cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

c  Find these expressions in the conversation. Check what they mean.

(Tìm những cách diễn đạt này trong bài đàm thoại. Kiểm tra xem chứng có nghĩa gì)

Hướng dẫn giải:

1. I see./ I understand 

2. By the way 

3. Not at all 

Tạm dịch:

1. Tôi hiểu.

2. Nhân tiện.

3. Không sao cả/ Không có chi.

d   Fill each blank with a suitable expression.

(Điền vào mỗi chỗ trống với một cách diễn đạt thích hợp.)

Hướng dẫn giải:

1. B: I see.

2. B: Not at all.

3. B: By the way

Tạm dịch:

1. A: Nó hoạt động giải trí và sinh hoạt như vậy này.

    B: Ồ, tôi hiểu rồi. 

2. A: Bạn có mệt không?

   B: Không sao cả. 

3. A: Cuối tuần này những bạn sẽ làm gì?

   B: Mình sẽ đi dự tiệc sinh nhật. Nhân tiện thì bạn nghĩ gì về cái váy này? 

2    There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the picture.

(Ngày nay có nhiều yếu tố vể môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Viết mỗi vân đề trong khung phía dưới phù thích phù hợp với hình.)

Hướng dẫn giải:

1. soil pollution 

2. deforestation 

3. water pollution 

4. noise pollution 

5. air pollution 

Tạm dịch:

1. ô nghiễm đất

2. nạn chặt phá rừng

3. ô nhiễm nước

4. ô nhiễm tiếng ồn

5. ô nhiễm không khí

3  Now listen, check and repeat the answers.

(Nghe, kiểm tra và tái diễn câu vấn đáp.)

Click tại đây để nghe:

4   Match the causes in column A with the effects in column B.

(Nối những nguyên nhân trong cột A với hậu quả trong cột B sao cho thích hợp. )

Hướng dẫn giải:

1  – b

2  – d

3  – e

4  – c

5  – a

Tạm dịch:

1. Ô nhiễm không khí gây ra những yếu tố về hô hấp.

2. Ô nhiễm nước làm cá chết.

3. Ô nhiễm đất làm cây chết.

4. Ô nhiễm tiếng ồn gây ra những yếu tố về thính giác.

5. Phá rừng gây lũ lụt.

5  Game: Which group is the winner?

(Trò chơi: Nhóm nào thắng lợi?)

Tạm dịch:

1. Lập thành nhóm có 6 người.

2. Cả lớp chọn một yếu tố về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong phần 2.

3. Trong 5 phút, viết ra càng nhiều hậu quả của yếu tố càng tốt.

4. Sau 5 phút, một thành viên trong nhóm nhanh chân chạy đến tấm bảng và viết ra những hậu quả.

5. Nhóm nào viết ra nhiều hậu quả nhất sẽ thắng lợi.

Skip to content

Hướng dẫn giải Unit 11: Our greener world trang 48 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 gồm có khá đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kèm câu vấn đáp (gợi ý vấn đáp), phần dịch nghĩa của những vướng mắc, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 tập 2 (sách học viên) với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, closer look, communication, looking back, project, … để giúp những em học tốt môn tiếng Anh.

Vocabulary (Phần Từ vựng)

– air pollution /eər pəˈlu•ʃən/ (n): ô nhiễm không khí

– soil pollution /sɔɪl pəˈlu•ʃən/ (n): ô nhiễm đất

– deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n): nạn phá rừng, sự phá rừng

– noise pollution /nɔɪz pəˈlu•ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng ồn

– water pollution /ˈwɔ•t̬ər pəˈlu•ʃən/ (n): ô nhiễm nước

– be in need /bɪ ɪn nid/ (v): cần

– cause /kɔz/ (v): gây ra

– charity /ˈtʃær•ɪ•t̬i/ (n): từ thiện

– disappear /ˌdɪs•əˈpɪər/ (v): biến mất

– do a survey /du eɪ ˈsɜr•veɪ/: tiến hành cuộc khảo sát

– effect /ɪˈfɛkt/ (n): tác động

– electricity /ɪˌlekˈtrɪs•ət̬•i/ (n): điện

– energy /ˈen•ər•dʒi/ (n): tích điện

– environment /ɪnˈvɑɪ•rən•mənt/ (n): môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

– exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v): trao đổi

– invite /ɪnˈvɑɪt/ (v): mời

– natural /ˈnætʃ•ər•əl/ (adj): tự nhièn

– pollute /pəˈlut/ (v): làm ô nhiễm

– pollution /pəˈlu•ʃən/ (n): sự ô nhiễm

– president /ˈprez•ɪ•dənt/ (n): quản trị

– recycle /riˈsɑɪ•kəl/ (v): tái chế

– recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ (n): thùng đựng đồ tái chế

– reduce /rɪˈdus/ (v): giảm

– refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ (adj): trọn vẹn có thể bơm, làm đầy lại

– reuse /riˈjuz/ (v): tái sử dụng

– sea level /ˈsi ˌlev•əl/ (n): mực nước biển

– swap /swɑːp/ (v) trao đổi

– wrap /ræp/ (v) gói, bọc

GETTING STARTED trang 48 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

1. Listen and read.

Tạm dịch:

Mi: Chào Nick.

Nick: Chào Mi.

Mi: Cậu vừa mua nhiều đồ nhỉ.

Nick: Đúng thế. Ngày mai mình sẽ đi dã ngoại, cậu đang làm gì ở siêu thị vậy?

Mi: Mình đang mua bánh mì. Này, đấy là cái gì thế?

Nick: Nó là túi sắm sửa tái sử dụng được.

Mi: Cậu luôn sử dụng nó à?

Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên vật tư tự nhiên. Nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng túi này, toàn bộ chúng ta sẽ tương hỗ ích cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đấy.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một túi cho mẹ. Mình trọn vẹn có thể mua nó ở đâu nhĩ?

Nick: Họ bán thật nhiều túi này ở quầy tính tiền.

Mi: Cảm ơn. Chúng có đắt không?

Nick: Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu đang đạp xe kìa.

Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đạp xe hơn thì ít ô nhiễm không khí. Đúng không?

Nick: Đúng thế. Ồ, nhìn kìa, gần 5 giờ rồi. Mình phải đi đây. Chúng mình có nhiều thứ cần sẵn sàng cho dã ngoại lắm. Tạm biệt cậu.

Mi: Tạm biệt Nick! Mai đi dạo vui nhé!

a) Read the conversation again and complete the following sentences. Use no more than three words in each blank.

(Đọc bàỉ đàm thoại lần nữa và hoàn thành xong những câu sau. Không sử dụng hơn 3 từ trong những chỗ.)

Answer: (Trả lời)

1. on a picnic

2. reusable/ natural

3. the check-out

4. a/ a reusable

5. cycling

Tạm dịch:

1. Nick sẽ đi dã ngoại vào trong thời gian ngày mai.

2. Túi sắm sửa xanh là túi tái sử dụng. Nguyên liệu của túi là từ vạn vật thiên nhiên.

3. Người ta trọn vẹn có thể mua túi ở quầy tính tiền.

4. Mi muốn mua 1 túi/ một túi tái sử dụng cho mẹ cô ấy.

5. Nick nghĩ rằng Mi ‘xanh’ chính vì cô ấy đang di xe đạp điện.

b) Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B.

(Dựa theo ý của bài đàm thoại trên, nối nửa câu đầu trong cột A với nửa câu sau trong cột B.)

Answer: (Trả lời)

Tạm dịch:

1. Túi tái sử dụng tốt hơn túi nhựa.

2. Không khí sẽ ít bị ô nhiễm nếu nhiều người đi xe đạp điện.

3. Nếu người ta sử dụng túi tái sử dụng để đi sắm sửa, họ sẽ tương hỗ ích cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

c) Find these expressions in the conversation. Check what they mean.

(Tìm những cách diễn đạt này trong bài đàm thoại. Kiểm tra xem chứng có nghĩa gì)

Answer: (Trả lời)

1. I see./ I understand

2. By the way

3. Not at all

Tạm dịch:

1. Tôi hiểu.

2. Nhân tiện.

3. Không sao cả/ Không có chi.

d) Fill each blank with a suitable expression.

(Điền vào mỗi chỗ trống với một cách diễn đạt thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

1. B: I see.

2. B: Not at all.

3. B: By the way

Tạm dịch:

1. A: Nó hoạt động giải trí và sinh hoạt như vậy này.

B: Ồ, tôi hiểu rồi.

2. A: Bạn có mệt không?

B: Không sao cả.

3. A: Cuối tuần này những bạn sẽ làm gì?

B: Mình sẽ đi dự tiệc sinh nhật. Nhân tiện thì bạn nghĩ gì về cái váy này?

2. There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the picture.

(Ngày nay có nhiều yếu tố vể môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Viết mỗi vân đề trong khung phía dưới phù thích phù hợp với hình.)

Answer: (Trả lời)

1. soil pollution: (ô nghiễm đất)

2. deforestation: (nạn chặt phá rừng)

3. water pollution: (ô nhiễm nước)

4. noise pollution: (ô nhiễm tiếng ồn)

5. air pollution: (ô nhiễm không khí)

3. Now listen, check and repeat the answers.

(Nghe, kiểm tra và tái diễn câu vấn đáp.)

4. Match the causes in column A with the effects in column B.

(Nối những nguyên nhân trong cột A với hậu quả trong cột B sao cho thích hợp. )

Answer: (Trả lời)

1 – b
2 – d
3 – e
4 – c
5 – a

Tạm dịch:

1. Ô nhiễm không khí gây ra những yếu tố về hô hấp.

2. Ô nhiễm nước làm cá chết.

3. Ô nhiễm đất làm cây chết.

4. Ô nhiễm tiếng ồn gây ra những yếu tố về thính giác.

5. Phá rừng gây lũ lụt.

5. Game: Which group is the winner?

(Trò chơi: Nhóm nào thắng lợi?)

Tạm dịch:

1. Lập thành nhóm có 6 người.

2. Cả lớp chọn một yếu tố về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong phần 2.

3. Trong 5 phút, viết ra càng nhiều hậu quả của yếu tố càng tốt.

4. Sau 5 phút, một thành viên trong nhóm nhanh chân chạy đến tấm bảng và viết ra những hậu quả.

5. Nhóm nào viết ra nhiều hậu quả nhất sẽ thắng lợi.

A CLOSER LOOK 1 trang 50 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

Vocabulary trang 50 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

1. The three Rs stand for Reduce – Reuse – Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C.

(Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ đường nối từ ký hiệu trong cột A tới từ trong cột B và ý nghĩa trong cột c sao cho thích hợp.)

2. Write a word in the box under each picture.

(Viết từ có trong khung vào phía dưới mỗi hình cho thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

1. rubbish
2. plastic bags
3. glass
4. plastic bottle
5. can
6. noise
7. paper
8. bulb
9. water
10. clothes

Tạm dịch:

1. rác
2. túi nhựa
3. ly
4. chai nhựa
5. lon
6. tiếng ồn
7. giấy
8. đèn tròn
9. nước
10. quần áo

3. Put the words from 2 into groups. One word can belong to more than one group.

(Đặt những từ có trong phần 2 vào từng nhóm. Một từ trọn vẹn có thể thuộc nhiều hơn thế nữa 1 nhóm.)

Answer: (Trả lời)

Reduce
Reuse
Recycle
plastic bag, rubbish, glass, plastic bottle, can, noise, bulb, water, paper
plastic bags, plastic bottle, paper, clothes, glass, can, bulb
plastic bag, glass, water, rubbish, bottle, can, paper, bulb

4. Listen to the ‘Three Rs’ tuy nhiên, and then sing along.

(Nghe bài hát “3R” tiếp sau đó hát theo.)

Tạm dịch:

3R

Giảm, tái sử dụng, tái chế
Tái chế, tái chế
Giảm, tái sử dụng, tái chế
Nó rất đơn thuần và giản dị
Chỉ cần giảm tiếng ồn
Và tái sử dụng chai cũ
Tái chế kính vỡ

Nó rất đơn thuần và giản dị

Pronunciation trang 51 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

5. Listen and repeat. Pay attention to how the underlined part is pronounced.

(Nghe và tái diễn những từ. Chú ý đến cách phát âm những từ gạch dưới.)

6. Listen again and put the words in the correct column.

(Nghe lại và đặt những từ vào cột thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

/a:/
/ᴂ/
Fast
Plastic
Glass
Dance
Answer

afternoon

Had
Bag
Apple

activity

7. Read the conversation. Write /a:/ or /æ/ each underlined letter.

(Đọc bài đàm thoại. Viết /a:/ hay /æ/ phía dưới mỗi vần âm được gạch dưới sao cho thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

/a:/: class, ask, father

/æ/: stand, have, that

Tạm dịch:

Vy: Ba chữ R thay thế cái gì vậy Mi?

Mi: Chúng thay thế cho giảm, tái sử dụng và tái chế.

Vy: Lớp toàn bộ chúng ta đang tổ chức triển khai một cuộc thi viết.Chúng ta phải viết về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Mi: Mình hiểu. Tại sao bạn không viết về 3R?

Vy: Ý kiến hay. Mình sẽ hỏi ý ba mình.

Mi: Đúng thế. Ông ấy làm cho Công ty Xanh mà, vi vậy ông sẽ cho bạn nhiều thông tin.

8. Listen to the conversation and check answers. Practise the conversation with classmate.

(Nghe bài đàm thoại và kiểm tra câu vấn đáp của em. Thực hành bài đàm thoại với bạn học.)

Typesript: (Bản word)

Vy: What do these three Rs stand for, Mi?

Mi: They stand for reduce, reuse and recycle.

Vy: Our class is organising a writing contest. We have to write about the environment.

Mi: I see. Why don’t you write about the three Rs?

Vy: That’s a good idea. I will ask my father for ideas.

Mi: Yes. He works at the Green Company, so he’ll give you a lot of information.

Tạm dịch:

Vy: Ba chữ viết tắt này vốn để làm làm gì, Mi?

Mi: Họ đại diện thay mặt thay mặt cho việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế.

Vy: Lớp chúng tôi đang tổ chức triển khai một cuộc thi viết. Chúng ta phải viết về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Mi: Tôi hiểu. Tại sao don lồng bạn viết về ba chữ R?

Vy: Đó là một ý tưởng hay. Tôi sẽ hỏi cha tôi về ý tưởng.

Mi: Vâng. Anh ấy thao tác tại Công ty Xanh, vì vậy anh ấy sẽ phục vụ nhu yếu cho bạn thật nhiều thông tin.

A CLOSER LOOK 2 trang 51 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

Grammar trang 51 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

1. Listen again to part of the conversation from Getting Started.

Pay attention to the conditional sentences – type 1.

(Nghe lại phần đàm thoại từ phần Bắt đầu. Chú ý đến câu Đk loại 1.)

Tạm dịch:

Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên vật tư tự nhiên. Nếu toàn bộ toàn bộ chúng ta sử dụng túi này, toàn bộ chúng ta sẽ tương hỗ ích cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đấy.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một túi cho mẹ. Mình trọn vẹn có thể mua nó ở đâu nhỉ?

Nick: Họ bán thật nhiều túi này ở quầy tính tiền.

Mi: Cảm ơn. Chúng có đắt không?

Nick: Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu dang đạp xe kìa.

Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đi xe đạp điện thì sẽ giảm ô nhiễm không khí. Đúng không?

2. Write the correct form of each verb in brackets

(Viết hình thức dúng của mỗi động từ trong ngoặc dơn sau.)

Answer: (Trả lời)

1. is; will plant

2. recycle; will help

3. will save; don’t waste

4. will have; use

5. is not; will be

Tạm dịch:

1. Nếu trời nắng vào tuần tới, chúng tôi sẽ trồng rau.

2. Nếu toàn bộ chúng ta tái chế nhiều hơn thế nữa, toàn bộ chúng ta sẽ tương hỗ Trái Đất của toàn bộ chúng ta.

3. Chúng ta sẽ tương hỗ được nhiều cây nếu toàn bộ chúng ta không tiêu tốn lãng phí quá nhiều giấy.

4. Nhiều người sẽ đã có được nước sạch nếu toàn bộ chúng ta chỉ sử dụng nước khi toàn bộ chúng ta cần.

5. Nếu dòng sông không dơ bẩn, sẽ đã có được nhiều cá hơn.

3. Match an if-clause in column A with a suitable main clause in column B.

(Nốì mệnh để “If” trong cột A với một mệnh để chính trong cột B sao cho thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

1 – c. If people have a shower instead of a bath, they will save a lot of water.

2 – e. If she likes this “green” shopping bag, I’ll buy one for her.

3 – b. If you plant more trees, the air won’t be so polluted.

4 – a. If you are patient, you’ll remember the answer.

5 – d. If you see someone throw rubbish on the road, what will you do?

Tạm dịch:

1. Nếu người ta tắm vòi sen thay vì tắm bồn, họ sẽ tiểt kiệm được nhiều nước.

2. Nếu cô ấy thích cái túi sắm sửa “xanh”, tôi sẽ mua cho cô ấy một chiếc.

3. Nếu bạn trồng nhiều cây hơn, không khí sẽ không còn trở thành ô nhiễm.

4. Nếu bạn kiên trì, những bạn sẽ nhớ được câu vấn đáp thôi.

5. Nếu bạn thấy ai dó ném rác trển đường, những bạn sẽ làm gì?

4. Combine each pair of sentences below to make a conditional sentence – type 1.

(Kết hợp mỗi cặp câu phía dưới đê tạo thành một câu diều kiện loại 1 cho thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

1. If we pollute the air, we will have breathing problems.

2. If people pollute the water, a lot of fish will die.

3. If we cut down trees in the forest, there will be more floods.

4. If the soil is polluted, plants will die.

5. If there is noise pollution, people and animals will have hearing problems.

Tạm dịch:

1. Nếu toàn bộ chúng ta làm ô nhiễm không khí, toàn bộ chúng ta sẽ gặp những yếu tố về hô hấp.

2. Nếu người ta làm ô nhiễm nguồn nước, nhiều cá sẽ bị chết.

3. Nếu toàn bộ chúng ta chặt cây trong rừng, sẽ đã có được thêm nhiều trận lủ lụt xẩy ra.

4. Nếu đất ô nhiễm, cây sẽ chết.

5. Nếu có ô nhiễm tiếng ồn, con người và thú hoang dã sẽ gặp những yếu tố về thính giác.

5. Use your own ideas to complete the sentences below. Share your sentences with a classmate. Do you have the same sentences?

(Sử dụng ý kiến riêng của em để hoàn thành xong những câu phía dưới. Chia sẻ những câu của em với một bạn cùng lớp. Em có câu tương tự không?)

Answer: (Trả lời)

1. If you walk to school, you will make the air less polluted.

2. If you use recycled paper, you will save a lot of trees.

3. If the Earth becomes hotter, the plant and animal will die soon.

4. If parents teach their children about the three Rs, they will help environment so much.

5. If you want to save a lot of electricity, don’t use the bulb.

Tạm dịch:

1. Nếu bạn đi dạo đến trường, những bạn sẽ làm cho không khí giảm ô nhiễm.

2. Nếu bạn sử dụng giấy tái chế, những bạn sẽ tương hỗ được thật nhiều cây xanh.

3. Nếu Trái đất nóng hơn thế nữa, cây cối và thú hoang dã sẽ chết sớm.

4. Nếu cha mẹ dạy cho con cháu về 3R, chúng sẽ tương hỗ ích cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thật nhiều.

5. Nếu bạn muốn muốn tiết kiệm ngân sách nhiều điện, bạn đừng sử dụng bóng đèn tròn.

6. Fun matching (Nối vui)

Tạm dịch:

Làm việc theo 2 nhóm lớn A và B.

Nhóm A bí mật viết 5 mệnh đề If lên một tờ giấy.

Nhóm B bí mật viết 5 mệnh đề chính vào một trong những tờ giấy. Nối mệnh đề If với mệnh đề chính.

Chúng có phù thích phù hợp với nhau không? Có câu nào buồn cười không?

COMMUNICATION trang 53 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

1. The 3Rs Club in your school is doing a survey on how ‘green’ the students are. Help them answer the following questions.

(Câu lạc bộ 3R trong trường em đang làm khảo sát vể việc những học viên sống “xanh” ra làm thế nào. Giúp họ vấn đáp những vướng mắc sau.)

Tạm dịch:

1. Nếu bạn tìm thấy một ly cũ xinh đẹp, những bạn sẽ …

A. vứt nó đi vì bạn không cần nó.

B. trang trí nó để làm cho một bình hoa.

C. sử dụng nó để để bút.

2. Nếu bạn có một tờ giấy bao lâu những bạn sẽ viết trên cả hai mặt?

A. Thỉnh thoảng.

B. Không lúc nào.

C. Luôn luôn.

3. Khi bạn uống hết một lon cola, những bạn sẽ …

A. ném nó lên đường.

B. đặt nó vào thùng tái chế.

C. ném nó vào thùng sớm nhất.

4. Nếu bạn mang bữa trưa đến trường, những bạn sẽ ….

A. lấy thức ăn bọc trong thật nhiều vỏ hộp.

B. đặt thức ăn vào hộp tái sử dụng.

C. bọc thức ăn vào túi nhựa.

5. Nếu bạn có nhiều quần áo cũ, những bạn sẽ cho họ những người dân mong ước bao lâu một lần?

A. Đôi khi.

B. Không lúc nào.

C. Luôn luôn.

6. Nếu trong phòng của bạn nóng, những bạn sẽ …

A. mở tủ lạnh và đứng trước nó.

B. đi ra ngoài và tận thưởng làn gió.

C. bật cả quạt và máy điều hòa.

7. Khi bạn thoát khỏi phòng ngủ, những bạn sẽ …

A. tắt máy tính của bạn và toàn bộ những đèn.

B. tắt đèn.

C. để máy tính và đèn sáng.

8. Nếu bạn được mời đến một buổi tiệc sinh nhật cách nhà của bạn một cây số, những bạn sẽ …

A. đi dạo tới đó.

B. yêu cầu cha mẹ của bạn lái xe chở bạn đến đó.

C. đạp xe tới đó.

Bây giờ so sánh câu vấn đáp của em với câu vấn đáp ở trang 57 và tính điểm.

2. Interview a classmate. Compare his/her answers with yours. How many different answers have you got?

Report your classmate’s answers to the class.

(Phỏng vấn một bạn học. So sánh câu vấn đáp của cô ấy/cậu ấy với câu vấn đáp của em. Em có bao nhiêu câu vấn đáp khác?

Báo cáo câu vấn đáp của bạn học cho lớp.)

3. Work in groups. Think of two more questions to add to the survey.

Share your group’s questions with the class. Vote for the best questions.

(Làm việc theo nhóm. Nghĩ ra hơn hai vướng mắc để bổ trợ update cho bài khảo sát.

Chia sẻ vướng mắc của nhóm với lớp. Bỏ phiếu cho vướng mắc hay nhất)

Answer: (Trả lời)

If someone throw rubbish on the road, you will…

A. collect the rubbish.

B. do nothing.

C. tell someone else about it.

Tạm dịch:

Nếu ai đó vứt rác trên đường, những bạn sẽ …

A. tích lũy rác.

B. không làm gì cả.

C. nói với những người khác về nó.

SKILLS 1 trang 54 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

Reading trang 54 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

Tạm dịch:

Câu lạc bộ 3R

Nếu em theo những mẹo phía dưới, em sẽ trở nên “xanh” hơn.

1. Nói với giáo viên ở trường về việc đặt thùng rác tái chế ở mỗi lớp học.

2. Sử dụng lại những cái túi nhựa của bạn.

3. Sử dụng bút chì và bút mực trọn vẹn có thể bơm lại.

4. Sử dụng những cái chai trọn vẹn có thể tái sử dụng thay vì dùng chai nhựa.

5. Mang quần áo của năm cũ cho từ thiện thay vì bỏ đi.

6. Trao đổi quần áo của bạn với bạn hữu hoặc anh chị em họ.

7. Tự trồng rau.

8. Tắt vòi nước khi toàn bộ chúng ta đánh răng hoặc rửa chén.

9. Đi bộ nhiều hơn thế nữa.

10. Tìm những cách sáng tạo để sử dụng lại đồ cũ trước lúc ném chúng đi.

1. Find these words or phrases in the text and underline them.

(Tìm những từ hoặc cụm từ trong bài đọc và gạch dưới chúng.)

Tạm dịch:

recycling bins (thùng rác tái chế)

reusable (trọn vẹn có thể sử dụng lại)

charity (từ thiện)

swap (trao đổi)

creative (sáng tạo)

2. Match the words with their meanings.

(Nối những từ với nghĩa của chúng cho thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

1 – E: creative – unique and interesting

2 – D: charity – giving things to people in need

3 – A: swap – give something to a person and receive something from him/her

4 – B: reusable – can be used again

5 – C: recycling bins – containers for things that can be recycled

Tạm dịch:

1. sáng tạo – độc lạ và rất khác nhau và thú vị

2. từ thiện – đưa mọi thứ cho những người dân mong ước

3. trao đổi – tặng một chiếc gì đó cho một người và nhận một chiếc gì đó từ anh ta / cô ấy

4. trọn vẹn có thể tái sử dụng – trọn vẹn có thể được sử dụng lại

5. thùng tái chế – thùng chứa cho những thứ trọn vẹn có thể tái chế

3. Answer the questions.

(Trả lời những vướng mắc sau)

Answer: (Trả lời)

1. Recycling bins.

2. Give the old clothes to charity instead of throwing them away.

3. Reflllable pens and pencils.

4. Turn off the tap when brush the teeth and wash the dishes.

5. Reusable water bottles.

Tạm dịch:

1. Bạn sẽ gắng đặt cái gì ở mỗi lớp học? Thùng rác tái chế.

2. Bạn trọn vẹn có thể làm gì với quần áo cũ? Mang quần áo cũ cho từ thiện thay vì bỏ đi.

3. Bạn nên sử dụng loại bút chì và bút mực nào? Bút chì và bút mực trọn vẹn có thể bơm mực để sử dụng lại.

4. Bạn làm thế nào để tiết kiệm ngân sách nước? Tắt vòi nước khi đánh răng và rửa chén.

5. Nếu bạn mang chai nước khoáng đi dã ngoại, bạn nên mang loại chai nào? Chai nước tái sử dụng.

Speaking trang 54 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

4. Work in groups.

(Làm việc theo nhóm.)

Do you think you can follow the tips for ‘going green ? Discuss with your group and put the tips in order from the easiest to the most difficult.

(Em có nghĩ rằng em trọn vẹn có thể tuân theo những mẹo để “sống xanh” không? Thảo luận với nhóm cửa em và sắp xếp những mẹo theo thứ tự từ dễ nhất đến khó nhất.)

Answer: (Trả lời)

– Lower using nilon.

– Plant many green trees.

– Save water, save electricity.

– Conserve wild animals,…

– Don’t litter indiscriminately.

Tạm dịch:

– Ít sử dụng nilon.

– Trồng nhiều cây xanh.

– Tiết kiệm nước, tiết kiệm ngân sách điện.

– Bảo tồn thú hoang dã hoang dã, …

– Rác rác bừa bãi .

5. The last tip tells you to find creative ways to reuse items before throwing them away. Can you think of any creative ways to reuse:

(Mẹo ở đầu cuối chỉ cho em những cách sáng tạo để tái sử dụng những dụng cụ trước lúc ném chúng đi. Em có nghĩ đến cách sáng tạo nào khác để tái sử dụng dụng cụ không?)

Tạm dịch:

1. phong bì cũ?

2. chai nước khoáng dùng rồi?

3. sách đã dùng rồi?

SKILLS 2 trang 55 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

Listening trang 55 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

1. The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table.

(Câu lạc bộc 3R đang tìm quản trị mới. Nghe hai học viên nói về việc họ sẽ làm gì nếu họ trở thành quản trị câu lạc bộ. Điền những từ hay số vào mỗi khoảng chừng trống để hoàn thành xong bảng sau)

Answer: (Trả lời)

(1) 6A
(2) recycling
(3) saving light
(4) old books
(5) 6B
(6) bus
(7) gardening
(8) uniform

Tạm dịch:

Mi: Lớp 6A

Ý kiến 1: Đặt một thùng rác tái chế ở mỗi lớp học.

Ý kiến 2: Mua bóng đèn tiết kiệm ngân sách điện

Ý kiến 3: Mở những hội chợ sách cũ.

Nam: Lớp 6B

Ý kiến 1: Khuyến khích học viên sử dụng xe buýt.

Ý kiến 2: Có nhóm làm vườn.

Ý kiến 3: Tổ chức hội chợ đồng phục.

Audio script: (Bài nghe)

Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I’ll talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap their used books.

Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students to go to school by bus. It’ll be fun and save the environment. Next, I will set up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.

Tạm dịch:

Mi: Tôi là Mi từ lớp 6A. Nếu tôi trở thành quản trị của Câu lạc bộ 3Rs, trước hết tôi sẽ rỉ tai với bạn hữu về việc đưa một thùng rác vào mỗi phòng học. Sau đó, toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể sử dụng lại hoặc bán những thứ toàn bộ chúng ta có trong thùng rác. Thứ hai, nếu toàn bộ chúng ta tìm kiếm được nhiều tiền từ việc bán những thứ này, toàn bộ chúng ta sẽ mua đèn tiết kiệm ngân sách tích điện cho từng lớp. Cuối cùng, tôi sẽ tổ chức triển khai một vài hội chợ sách. Ở đó, học viên trọn vẹn có thể trao đổi sách đã sử dụng của mình.

Nam: Tôi là Nam từ lớp 6E. Nếu tôi trở thành quản trị Câu lạc bộ, tôi sẽ khuyến khích học viên đi học bằng xe buýt. Sẽ rất vui và tiết kiệm ngân sách môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Tiếp theo, tôi sẽ xây dựng dựng một nhóm làm vườn. Chúng ta trọn vẹn có thể trồng hoa trong vườn trường của toàn bộ chúng ta . Cuối cùng, tôi sẽ tổ chức triển khai một số trong những hội chợ thống nhất. Ở đó, học viên trọn vẹn có thể trao đổi đồng phục Like New 99% với những học viên nhỏ tuổi hoặc to nhiều hơn.

2. Tick (✓) True (T) or False (F).

(Viết T (True) nếu là câu đúng, viết F (False) nếu là câu sai trong những câu sau)

Answer: (Trả lời)

1. (F)
2. (F)
3. (T)
4. (F)
5. (T)

Tạm dịch:

1. Mi nghĩ rằng họ trọn vẹn có thể sử dụng quỹ câu lạc bộ để sở hữ bóng đèn tròn cho lớp.

2. Ở hội sách, những học viên trọn vẹn có thể trao đổi sách mới của mình.

3. Nam nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu những học viên đến trường bằng xe buýt.

4. Các học viên trọn vẹn có thể trồng rau trong vườn của trường.

5. Đồng phục cũ trọn vẹn có thể được trao đổi ở hội chợ đồng phục.

Writing trang 55 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below.

(Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành quản trị câu lạc bộ 3R. Ghi chú phía dưới.)

Answer: (Trả lời)

Name: Khang

Idea 1. Make the 3R group in every class.

Idea 2: Organize the recycling competition every month.

Idea 3: Collect the rubbish around the school very week.

Name : Minh

Idea 1 : motivate people reuse plastic bags instead of nilons ,

Idea 2 : Plant many green trees , flowers in the school and many areas.

Idea 3 : Hold many events such as : One day walking or using public transport , one light no using electricity.

Tạm dịch:

Tên: Khang

Ý kiến 1: Thành lập nhóm 3R ở mỗi lớp học.

Ý kiến 2: Tổ chức cuộc thi tái chế mỗi tháng.

Ý kiến 3: Thu gom rác xung quanh trường hàng tuần.

Tên: Minh

Ý kiến : thúc đẩy mọi người tái sử dụng túi nhựa thay vì nilon,

Ý kiến 2: Trồng nhiều cây xanh, hoa trong trường và nhiều khu vực.

Ý kiến 3: Tổ chức nhiều sự kiện như: Một ngày đi dạo hoặc sử dụng phương tiện đi lại giao thông vận tải công cộng, một đèn không sử dụng điện.

4. Write about your classmate’s ideas in 3. Do you think your classmate will be a good club president?

(Viết về ý kiến của bạn em trong phần 3. Em có nghĩ bạn em sẽ là một quản trị tốt không?)

Tạm dịch:

1. Tên anh ấy/cô ấy

2. Ý kiến 1 + lý giải/ví dụ

3. Ý kiến 2 + lý giải/ví dụ

4. Ý kiến 3 + lý giải/ví dụ

5. Cô ấy/anh ấy sẽ là một quản trị câu lạc bộ tốt chứ?

LOOKING BACK trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

Vocabulary trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

1. Add more words to the word webs below

(Thêm từ vào lưới từ phía dưới)

Answer: (Trả lời)

Reduce: water, electricity, paper, gas, rubbish

Reuse: envelope, can, plastic bag, bottle, light bulb

Recycle: can, plactic box, book, plactic bag, newspaper

Tạm dịch:

Giảm: nước, điện, giấy, khí, rác

Tái sử dụng: phong bì, can, túi nhựa, chai, bóng đèn

Tái chế: trọn vẹn có thể, hộp nhựa, sách, túi nhựa, báo

2. In pairs, ask and answer questions about the 3Rs.

(Làm việc theo cặp, hỏi và vấn đáp vướng mắc về 3R.)

Example:

A: Can we reduce water use?

B: Yes, we can.

A: How?

B: Don’t take a bath.

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Chúng ta trọn vẹn có thể giảm sử dụng nước được không?

B: Vâng, toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể

A: Làm cách nào?

B: Đừng tắm bồn.

3a. Complete the words or phrases.

(Hoàn thành những từ hoặc cụm từ sau.)

Answer: (Trả lời)

1. deforestation: phá rừng
2. air pollution: ô nhiễm không khí
3. water pollution:ô nhiễm nước
4. noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn
5. soil pollution: ô nhiễm đất

b. Match each word or phrase from a with an effect below to make a sentence.

(Nối mỗi từ hoặc cụm từ ở phần a với một hậu quả phía dưới để tạo thành 1 câu hoàn hảo nhất.)

Answer: (Trả lời)

1 – b
2 – e
3 – a
4 – c
5 – d

Tạm dịch:

1. nạn phá rừng làm cho nhà đất của thú vật không được đồng ý.

2. ô nhiễm không khí làm cho trái đất ấm hơn.

3. ô nhiễm nước làm cho cá chết.

4. ô nhiễm tiếng ồn gây ra những yếu tố về giấc ngủ.

5. ô nhiễm đất gây thiếu lương thực.

Grammar trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

4. Write the correct form of each verb in brackets

(Viết dạng đứng của mỗi động từ trong ngoặc.)

Answer: (Trả lời)

1. is; will rise

2. rises; will disappreare

3. reduce; will have

4. don’t have; will be

5. are; will be

Tạm dịch:

1. Nếu Trái đất nóng hơn, mực nước biển sẽ dâng cao.

2. Nếu mực nước biển dâng cao, vài giang sơn sẽ biến mất.

3. Nếu toàn bộ chúng ta giảm việc ô nhiễm đất, toàn bộ chúng ta sẽ đã có được đủ thức ăn để ăn.

4. Nếu toàn bộ chúng ta không tồn tại đủ thức ăn, toàn bộ chúng ta sẽ đói.

5. Nếu toàn bộ chúng ta đói, toàn bộ chúng ta sẽ mệt.

5. Combine each pair of sentences below make a conditional sentence – type 1.

(Kết hợp mỗi cặp câu phía dưới để tạo thành câu Đk loại 1.)

Answer: (Trả lời)

1. If students recycle and use recycled materials, they will save energy.

2. If we use the car all the time, we will make the air dirty.

3. If you turn off your computer when you don’t use it, you will save electricity.

4. People will stop using so much energy if they want to save the environment.

5 If you see a used can in the road, what will you do?

Tạm dịch:

1. Nếu những học viên tái chế và sử dụng những nguyên vật tư được tái chế, thì chúng sẽ tiết kiệm ngân sách tích điện.

2. Nếu toàn bộ chúng ta sử dụng xe hơi mọi lúc, toàn bộ chúng ta sẽ làm bẩn không khí.

3. Nếu bạn tắt mảy tính của bạn khi toàn bộ chúng ta không dùng, những bạn sẽ tiết kiệm ngân sách điện.

4. Con người sẽ ngừng sử dụng nhiều tích điện nếu họ muốn bảo lệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

5. Nếu bạn thấy một chiếc lon đã dùng ở trên đường, những bạn sẽ làm gì?

Communication trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

6. Work in groups. Interview three classmates arte note down their answers. Share their answers with the class.

(Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn 3 bạn học và ghi chú những câu vấn đáp. Chia sẻ câu vấn đáp với lớp.)

Tạm dịch:

– Bạn sẽ làm gì nếu người mua có những cái chai nhựa đã dùng rồi ở trong nhà?

– Nếu bạn muôn tiết kiệm ngân sách điện ở trong nhà, những bạn sẽ làm gì?

– Nếụ bạn muôn giảm rác thải ở trong nhà, những bạn sẽ làm gì?

PROJECT trang 57 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

Look at the pictures. What can you see in each picture? What did people use to make the things in the pictures?

(Nhìn vào những bức tranh. Em trọn vẹn có thể thấy gì trong những bức tranh? Người ta sử dụng cái gì để làm những thứ có trong bức tranh?)

Tạm dịch:

Bây giờ thao tác theo nhóm hay theo cặp để hoàn thành xong dự án bất Động sản khu công trình xây dựng.

– Chọn cái gì này đã được sử dụng (một chiếc chai, lon, tờ giấy…)

– Làm cái gi đó mới từ nó và trang trí nó.

– Mang thành phầm của em đi học.

– “Chỉ rõ và nói” với bạn học về cái mà em đã làm.

Bài trước:

 • Unit 10: Our houses in the future trang 38 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

Bài tiếp theo:

 • Unit 12: Robots trang 58 sgk Tiếng Anh 6 tập 2

Xem thêm:

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kèm câu vấn đáp (gợi ý vấn đáp), phần dịch nghĩa của những vướng mắc, bài tập trong Unit 11: Our greener world trang 48 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 khá đầy đủ, ngắn gọn và đúng chuẩn nhất. Chúc những bạn làm bài Tiếng Anh tốt!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk“

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Share Link Download Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 48 Unit 11 ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 48 Unit 11 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 48 Unit 11 “.

Giải đáp vướng mắc về Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 48 Unit 11

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Tiếng #Anh #lớp #Tập #trang #Unit Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 trang 48 Unit 11