Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trình bày cách pha chế 50g dung dịch NaCl 15 Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-01-16 14:28:03,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Trình bày cách pha chế 50g dung dịch NaCl 15. You trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

519

Vậy pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước hay pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước được tiến hành ra làm thế nào? toàn bộ chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này.

I. Cách pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước

Có 2 kiểu pha chế:

– Pha chế dung dịch theo nồng độ Phần Trăm

– Pha chế dung dịch theo nồng độ mol

Dù cách pha chế nào ta cũng cần được xác lập được chất nào là chất tan, chất nào là dung môi.

* Bài tập 1: Từ muối CuSO4, nước cất và những dụng cụ thiết yếu, hãy tính toán và trình làng cách pha chế

a) 50 gam dung dịch CuSO4 10%.

b) 50 ml dung dịch CuSO4 1M

° Lời giải:

a)50 gam dung dịch CuSO410%.

Tính toán:

-Tính khối lượng chất tan

mCuSO4 = (C%.mdd)/100% = (10%.50)/100% = 5(g).

– Từ công thức:mdung dịch = mdung môi + mchất tan

mdung môi = mdung dịch – mchất tan = 50 – 5 = 45 (g)

Vậy khối lượng nước cần dùng cho việc pha chế là 45 (g).

Cách pha chế:

-Cân lấy 5g CuSO4 khan (white color) cho vào cốc có dung tích 100ml.

– Cân lấy 45g (hoặc đong lấy 45 ml) nước cất, rồi đổ từ từ vào cốc và khấy nhẹ, được 50g dung dịch CuSO4 10%.

b) 50 ml dung dịch CuSO41M

Tính toán: (có 50 ml = 50/1000 lít)

– Tính số mol chất tan, từ công thức:nên

– Khối lượng của 0,05mol CuSO4 là:

Vậy khối lượng CuSO4 cần thêm vào là 8g để tạo 50ml dung dịch CuSO4 1M.

Cách pha chế:

– Cân lấy 8g CuSO4 cho vào cốc thủy tính có dung tích 100ml. Đổ dàn dần nước cất vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 50ml dung dịch. Ta được 50ml dung dịch CuSO4 1M.

II. Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

* Bài tập 2: Có nước cất và những dụng cụ thiết yếu hãy tính toán và trình làng những cách pha chế:

a) 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M từ dung dịch MgSO4 2M.

b) 150 g dung dịch NaCl2,5% từ dung dịch NaCl 10%.

° Lời giải:

a)100 ml dung dịch MgSO40,4M từ dung dịch MgSO42M.

Tính toán: (100ml = 100/1000 (lít)=0,1 lít)

– Tìm số mol chất tan có trong 100ml dung dịch MgSO4 0,4M.

– Tìm thể tích dung dịch MgSO4 2M trong số đó có chứa 0,04mol MgSO4:

Cách pha chế:

– Đong lấy 20 ml dung dịch MgSO4 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 200ml. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 100ml và khuấy đều, ta được 100ml dung dịch MgSO4 0,4M.

b) 150 g dung dịch NaCl2,5% từ dung dịch NaCl 10%.

Tính toán:

– Tìm khối lượng NaCl có trong 150g dung dịch NaCl 2,5%

– Tìm khối lượng dung dịch NaCl ban sơ có chứa 3,75g NaCl

– Tìm khối lượng nước cần vốn để làm pha chế:

mH2O = 150 – 37,5 = 112,5(g)

Cách pha chế:

– Cân lấy 37,5g dung dịch NaCl 10% ban sơ, tiếp sau đó đổ vào cốc hoặc bình tam giác có dung tích vào lúc 200ml.

– Cân lấy 112,5g nước cất hoặc đong 112,5ml nước cất, tiếp sau đó đổ vào cốc đụng dung dịch NaCl nói trên. Khuấy đều, ta được 150g dung dịch NaCl 2,5%.

III. Bài tập về pha chế dung dịch

* Bài 1 trang 149 SGK Hóa 8:Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác lập khối lượng của dung dịch ban sơ.

° Lời giải bài 1trang 149 SGK Hóa 8:

– Gọi m là khối lượng dung dịch ban sơ

– Khối lượng dung dịch sau khoản thời hạn làm bay hơi nước là: (m-60)g.

-Khối lượng chất tan trước và sau là không đổi, nên ta có:

15.m = 18(m 60)

15m = 18m 1080

3m = 1080

m = 360 (g)

-Vậy khối lượng dung dịch ban sơ (trước lúc bay hơi) là 360(g).

* Bài2 trang 149 SGK Hóa 8:Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO4cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn white color là CuSO4khan. Chất này còn có khối lượng là 3,6g. Hãy xác lập nồng độ Phần Trăm của dung dịch CuSO4.

° Lời giải bài 2 trang 149 SGK Hóa 8:

– Ta có: C%=.100% =.100% = 18%.

– Vậy nồng độ Phần Trăm của dung dịch CuSO4là 18%.

* Bài 3 trang 149 SGK Hóa 8:Cân lấy 10,6g Na2CO3cho cốc chia độ có dung tích 0,5 lít. Rót từ từ nước cất vào cốc cho tới vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3tan hết, ta được dung dịch. Biết 1ml dung dịch này cho lượng là một trong những,05g.

Hãy xác lập nồng độ Phần Trăm (C%) và nồng độ mol/l của dung dịch vừa pha chế được.

° Lời giải bài3 trang 149 SGK Hóa 8:

Nồng độ % của dung dịch Na2CO3.

mdd= V.d = 200.1,05 = 210g dung dịch Na2CO3.

C%Na2CO3 = (mct/mdd).100% =(10,6/210).100% = 5,05%

Nồng độ mol/l của dung dịch Na2CO3.

– Ta có:200ml = 0,2l.

* Bài4 trang 149 SGK Hóa 8:Hãy điền những giá trị chưa chứng minh và khẳng định vào những ô trống trong bảng, bằng phương pháp tiến hành những tính toán theo mỗi cột.

° Lời giải bài4 trang 149 SGK Hóa 8:

Dung dịch NaCl:

mdd = 30 + 170 = 200(g).

V=m/D = 200/1,1 182(ml) = 0,182(l).

C% = (mct/mdd).100% = 15%

nNaCl = m/M = 30/58,5 = 0,51(mol)

CM = n/V = 0,51/0,182 = 2,8M.

Dung dịch Ca(OH)2:

mdd= V.D = 200(g).

mH2O = mdd – mct = 200 – 0,148 = 199,852(g)

C% = (mct/mdd).100% = (0,148/200).100% = 0,074%

nCa(OH)2= m/M = 0,148/74 = 0,002(mol)

V= mdd/D = 200/1= 200ml = 0,2(l).

CM= n/V = 0,002/0,2 = 0,01M.

Dung dịch BaCl2:

mdd= mct/C%= 30/0,2 = 150(g).

mH2O= mdd – mct = 150 – 30 =120(g)

Vdd = mdd/D = 150/1,2 = 125ml = 0,125l.

nBaCl2= m/M = 30/208 = 0,144(mol)

CM= n/V = 0,144/0,125 = 1,152M.

Dung dịch KOH:

nKOH= CM.V = 2,5.0,3 = 0,75(mol)

mct= n.M = 0,75.56 = 42 (g)

mdd= V.D = 300.1,04 = 312(g)

mH2O = mdd – mct =312 – 42 = 270(g)

C% = (mct/mdd).100% = (42/312).100% = 13,46%

Dung dịch CuSO4:

mct = mdd – mH2O = 20 – 17 = 3(g)

C% = (mct/mdd).100% = (3/20).100% = 15%

D = mdd/Vdd= 20/17,39 = 1,15(g/ml)

nCuSO4 = m/M = 3/160 = 0,01875(mol)

CM = n/V = 0,01875/0,01739 = 1,078M.

Ta có bảng sau:

* Bài5 trang 149 SGK Hóa 8:Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta đã có được những kết quả sau:

– Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 20oC.

– Chén sứ nung có khối lượng 60,26g.

– Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g.

– Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khoản thời hạn làm bay hết hơi nước là 66,26 g.

Hãy xác lập độ tan của muối ở nhiệt độ 20oC.

Reply
8
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Download Trình bày cách pha chế 50g dung dịch NaCl 15 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Trình bày cách pha chế 50g dung dịch NaCl 15 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Trình bày cách pha chế 50g dung dịch NaCl 15 “.

Giải đáp vướng mắc về Trình bày cách pha chế 50g dung dịch NaCl 15

Quý quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Trình #bày #cách #pha #chế #50g #dung #dịch #NaCl