Mục lục bài viết

Thủ Thuật về Trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi thực dân Pháp xây dựng phòng tuyến công sự bằng Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-19 17:27:15,Bạn Cần biết về Trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi thực dân Pháp xây dựng phòng tuyến công sự bằng. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin được tương hỗ.

611

BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953)

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • I. THỰC DÂN PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG
 • 1. Mỹ can thiệp sâu vào trận cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương 
 • 2. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi 
 • II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẢNG (2/1951) 
 • 1. Hoàn cảnh
 • 2. Nội dung Đại hội
 • III. HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN PHÁT TRIỂN MỌI MẶT
 • 1. Chính trị
 •  2. Kinh tế
 • 3. Văn hóa, giáo dục, y tế 
 • IV. NHỮNG CHIẾN DỊCH TIẾN CÔNG GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG (đọc thêm)
 • 1. Các chiến dịch ở Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ (cuối 1950 đến giữa 1951)
 • 2. Chiến dịch Hòa Bình đông – xuân – từ thời gian ngày 10/12/1951 đến ngày 25/2/1952 
 •  3. Chiến dịch Tây Bắc thu –đông, từ thời gian ngày 14/10/1952 đến ngày 10/12/1952 
 •  4. Chiến dịch Thượng Lào – từ thời gian ngày 8/4/ 1953 đến ngày 18/ 5/1953

I. THỰC DÂN PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG

1. Mỹ can thiệp sâu vào trận cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương 

– Sau khi thất bại ở chiến dịch Biên Giới Thu – Đông năm 1950, thực dân Pháp lâm vào cảnh thế trở ngại, lúng túng. Vì vậy, Pháp phải nhờ vào Mĩ, cầu xin viện trợ để tiếp tục cuộc chiến tranh.

– Từ tháng 5/1949, Mỹ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.  

+ Ngày 23/12/1950, ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương, viện trợ quân sự chiến lược, kinh  tế – tài chính cho Pháp và bù nhìn, từng bước thay Pháp ở Đông Dương . 

+ Tháng 9/1951, ký với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế tài chính Việt – Mỹ” nhằm mục tiêu ràng buộc Bảo Đại vào Mỹ. 

– Viện trợ của Mỹ chiếm tỉ lệ ngày càng cao: 1950 là 52 tỉ phrăng – chiếm 19 %  ngân sách; 1953 là 285 tỉ phrăng – chiếm 43 % ngân sách cuộc chiến tranh của Mĩ.

– Các phái đoàn viện trợ kinh tế tài chính, cố vấn quân sự chiến lược Mỹ đến Việt Nam ngày càng nhiều. Các TT, trường huấn luyện Mỹ tuyển chọn người Việt Nam sang Mỹ học.

2. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi 

– Ngày 6/12/1950, Đại tướng đơ Tátxinhi làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh, kiêm Cao uỷ Pháp ở Đông Dương, nhờ vào viện trợ Mỹ, đưa ra kế hoạch mới, nhanh gọn kết thúc  cuộc chiến tranh.

Tướng Đờ lát Đơ tatxinhi

* Kế hoạch có 4 điểm chính: 

– Tập trung quân Âu – Phi xây dựng một lực lượng cơ động mạnh, tăng trưởng nguỵ quân, xây dựng “quân đội vương quốc”.

– Xây dựng phòng tuyến công sự  xi-măng cốt sắt (boong ke), lập “vành đai trắng” xung quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhằm mục tiêu ngăn ngừa nòng cốt ta và trấn áp ta đưa nhân tài, vật lực ra vùng tự do.

– Tiến hành “cuộc chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm chiếm, vơ vét sức người, sức của của nhân dân ta để tăng cường lực chống va đập lượng của chúng. 

– Đánh phá hậu phương của ta. 

=> Làm cho cuộc đấu tranh của ta ở vùng sau sống lưng địch trở nên trở ngại, phức tạp.

II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẢNG (2/1951) 

1. Hoàn cảnh

– Từ năm 1947 – 1950, ta giành được nhiều thắng lợi về quân sự chiến lược và ngoại giao. Tình hình trong nước và toàn thế giới có nhiều chuyển biến mới, yên cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

– Trước yêu cầu đó, từ thời gian ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Chiêm Hóa ( Tuyên Quang).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 

 

2. Nội dung Đại hội

Đại hội trải qua hai bản văn bản báo cáo giải trình quan trọng: 

+ Báo cáo chính trị do Hồ quản trị trình diễn tổng kết kinh nghiệm tay nghề đấu tranh của Đảng 

+ Báo cáo Bàn về kiểu cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trình diễn, nêu rõ trách nhiệm cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi đế quốc, tay sai, giành độc lập và thống nhất trọn vẹn cho dân tộc bản địa, xóa khỏi tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho những người dân cày có ruộng

– Đại hội quyết định hành động tách Đảng Cộng sản Đông Dương, xây dựng ở Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia mỗi nước một Đảng Mác – Lênin riêng phù thích phù hợp với từng dân tộc bản địa .

– Ở Việt Nam, quyết định hành động xây dựng Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng ra hoạt động giải trí và sinh hoạt minh bạch.

 – Đại hội trải qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới; xuất bản báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Đảng. 

– Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm quản trị và Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

=> Ý nghĩa: ghi lại bước tăng trưởng mới trong quy trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng, là “Đại hội kháng thắng lợi lợi”.

III. HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN PHÁT TRIỂN MỌI MẶT

1. Chính trị

– Từ ngày 3 đến 7/3/1951, Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt  do Tôn Đức Thắng làm quản trị, Hồ Chí Minh làm quản trị danh dự . 

Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh-Liên Việt
thành Mặt trận Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam (3-3-1951).

– 11/03/1951, xây dựng Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào, tăng cường khối đoàn kết ba nước đấu tranh chống Pháp và can thiệp Mỹ. 

Đại hội Liên minh Việt – Miên – Lào tại chiến khu Việt Bắc tháng 3-1951.

– Ngày đầu Tiên/05/1952, Đại hội anh hùng và chiến sỹ thi đua toàn quốc lần I đã chọn 7 anh hùng: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.

 2. Kinh tế

 – Nông nghiệp: năm 1952, nhà nước vận động lao động sản xuất và tiết kiệm ngân sách. Năm 1953, vùng tự do của ta đã sản xuất được 2.7 triệu tấn thóc, hơn  650.000 tấn hoa màu. 

– Thủ công nghiệp và công nghiệp phục vụ nhu yếu yêu cầu về công cụ sản xuất và những món đồ thiết yếu của đời sống. Năm 1953, ta sản xuất được 3.500 tấn vũ khí đạn dược…

– Chấn chỉnh thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng nhà nước, thương nghiệp. 

– Phát động giảm tô, cải cách ruộng đất: 5 đợt giảm tô, 1 đợt cải cách ruộng đất, tạm cấp cho nông dân 184.000 hécta ruộng đất.

3. Văn hóa, giáo dục, y tế 

– Giáo dục đào tạo: Thực hiện cải cách giáo dục với 3 phương châm “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân số, phục vụ sản xuất”, nhà trường gắn với xã hội, 1952 có trên 1 triệu học viên phổ thông, trào lưu dân dã học vụ, bổ túc văn hóa truyền thống tăng trưởng . 

– Văn hóa: tiến hành “Kháng chiến hóa văn hóa truyền thống, văn hóa truyền thống hóa kháng chiến”.

 – Y tế: Vận động phòng bệnh, đời sống mới, diệt trừ mê tín dị đoan dị đoan.

IV. NHỮNG CHIẾN DỊCH TIẾN CÔNG GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG (đọc thêm)

1. Các chiến dịch ở Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ (cuối 1950 đến giữa 1951)

– Để giữ vững quyền dữ thế chủ động kế hoạch trên mặt trận chính Bắc Bộ và đẩy địch lùi sâu vào thế bị động đối phó, trong thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm 1950 đến giữa năm 1951, quân ta liên tục 3 chiến dịch:

+ Chiến dịch Trần Hưng Đạo (chiến dịch Trung du) – từ thời gian ngày 25/12/1950 đến ngày 17/1/1951: Ta đánh vào Phúc Yên, Vĩnh Yên nhằm mục tiêu tiêu diệt sinh lực địch, phá vỡ kế hoạch củng cố vùng chiếm đóng của chúng, loại khỏi vòng chiến đấu 5000 tên.

+ Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (chiến dịch Đường số 18) – từ thời gian ngày 29/3 đến ngày  5/4/1951: Ta tiến công địch ở phòng tuyến Đường số 18, từ Phả Lại đến Uông Bí, Mạo Khê, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2 900 địch, phá hủy và bức rút 130 vị trí và tháp canh. 

+ Chiến dịch Quang Trung (chiến dịch Hà – Nam – Ninh) – từ thời gian ngày 28/5 đến ngày 20/6/1951: Ta tiến công địch ở Hà Nam, Tỉnh Nam Định và Ninh Bình, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 4000 địch, thu nhiều vũ khí và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh. 

* Đây là những chiến dịch tiến công có quy mô lớn của quân ta đánh vào phòng tuyến kiên cố của địch ở trung du và đồng bằng, đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều sinh lực địch, phá vỡ từng mảng kế hoạch bình định của chúng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân và do lựa chọn địa phận 3 chiến dịch chưa phù thích phù hợp với kĩ năng tác chiến của cục đội ta, nên kết quả chiến đấu bị hạn chế.

2. Chiến dịch Hòa Bình đông – xuân – từ thời gian ngày 10/12/1951 đến ngày 25/2/1952 

– Hòa Bình là cửa ngõ tiếp nối đuôi nhau vùng tự do với vùng đồng bằng Bắc Bộ, mạch máu giao thông vận tải giữa Việt Bắc với Liên khu IV. Ngày 09/11/1951, Đơ Lát đơ Tátxinhi tiến đánh Hòa Bình 

– Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá kế hoạch bình định của chúng và tăng cường trào lưu du kích, ta mở chiến dịch phản công ở Hòa Bình.

 – Kết quả: Ta giải phóng khu vực Hòa Bình – sông Đà rộng 2000 km2 với 15 vạn dân, địa thế căn cứ du kích mở rộng. 

– Ý nghĩa: Là thắng lợi của nghệ thuật và thẩm mỹ chỉ huy chiến đấu phối hợp giữa mặt trận chính với mặt trận toàn nước.

 3. Chiến dịch Tây Bắc thu –đông, từ thời gian ngày 14/10/1952 đến ngày 10/12/1952 

 – Tây Bắc là vùng chiến kược quan trọng, địch đã sở hữu đóng, từ đó uy hiếp địa thế căn cứ Việt Bắc và che chở cho địa thế căn cứ Thượng Lào của chúng.

– Từ ngày 14/10/1952 đến ngày 10/12/1952, ta tiến công Mộc Châu, Thuận Châu, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 13.000 địch, giải phóng toàn tỉnh Nghĩa Lộ, gần hết tỉnh Sơn La, 4 huyện ở Lai Châu, hai huyện ở Yên Bái; phá thủ đoạn lập “xứ Thái tự trị” của địch.

 4. Chiến dịch Thượng Lào – từ thời gian ngày 8/4/ 1953 đến ngày 18/ 5/1953

 – Đầu 1953, ta cùng Lào mở chiến dịch Thượng Lào nhằm mục tiêu tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, tăng cường kháng chiến ở Lào.

 – Kết quả: giải phóng toàn tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phong Xa-lì với trên 30 vạn dân. 

– Phối thích phù hợp với mặt trận chính Bắc Bộ, từ 1951 đến 1953 ở Trung và Nam Bộ ta đã tận dụng cuộc chiến tranh du kích, tiêu tốn sinh lực địch, phá hủy cơ sở kinh tế tài chính của chúng. 

I. Thực dân Pháp tăng cường cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương

1. Mỹ can thiệp sâu vào trận cuộc chiến tranh

– Từ tháng 5/1949, Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương:

+ Ngày 23/12/1950, Mĩ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương, viện trợ quân sự chiến lược, kinh tế tài chính – tài chính cho Pháp, từng bước thay Pháp ở Đông Dương.

+ Tháng 9/1951, Mĩ ký với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế tài chính Việt – Mỹ” nhằm mục tiêu ràng buộc Bảo Đại vào Mỹ.

– Viện trợ của Mỹ chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong ngân sách cuộc chiến tranh Đông Dương (năm 1950 là 52 tỉ phrăng, chiếm 19% ngân sách; năm 1953 là 285 tỉ phrăng, chiếm 43% ngân sách).

– Các phái đoàn viện trợ kinh tế tài chính, cố vấn quân sự chiến lược Mỹ đến Việt Nam ngày càng nhiều. Các TT, trường huấn luyện Mỹ tuyển chọn người Việt Nam sang Mỹ học.

2. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi

– Cuối năm 1950, nhờ vào viện trợ Mỹ, Đờ Lát đơ Tátxinhi (De Lattre de Tassiny) đưa ra kế hoạch mới, mong kết thúc nhanh cuộc chiến tranh.

Kế hoạch có 4 điểm chính:

+ Tập trung quân Âu – Phi xây dựng một lực lượng cơ động mạnh, tăng trưởng nguỵ quân, xây dựng “quân đội vương quốc”.

+ Xây dựng phòng tuyến công sự  xi-măng cốt sắt (boong ke), lập “vành đai trắng” xung quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhằm mục tiêu ngăn ngừa nòng cốt ta và trấn áp ta đưa nhân, tài, vật lực ra vùng tự do.

+ Tiến hành “cuộc chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm chiếm, vơ vét sức người, sức của của nhân dân ta để tăng cường lực chống va đập lượng của chúng.

+ Đánh phá hậu phương của ta (biệt kích, thổ phỉ, gián điệp, cuộc chiến tranh tư tưởng, cuộc chiến tranh kinh tế tài chính).

– Kế hoạch Làm cho cuộc đấu tranh của ta ở vùng sau sống lưng địch trở nên trở ngại, phức tạp.

II. Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng (tháng 1/1951)

– Từ ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Vinh Quang (Chiêm Hóa, Tuyên Quang), trải qua hai bản văn bản báo cáo giải trình quan trọng:

+ Báo cáo chính trị do Hồ quản trị trình diễn tổng kết kinh nghiệm tay nghề đấu tranh của Đảng qua những thời kỳ, xác lập đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

+ Báo cáo Bàn về kiểu cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trình diễn, nêu rõ trách nhiệm cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi đế quốc, tay sai, giành độc lập và thống nhất trọn vẹn, tiến hành “Người cày có ruộng“ tăng trưởng quyết sách dân người chủ dân, kiến thiết xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

– Quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương, xây dựng ở Việt Nam, Lào, Campuchia mỗi nước một Đảng Mác – Lênin riêng phù thích phù hợp với từng dân tộc bản địa.

– Ở Việt Nam, lập Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng hoạt động giải trí và sinh hoạt minh bạch.

– Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới; xuất bản báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng.

– Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm quản trị và Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

– Đại hội ghi lại bước tăng trưởng mới trong quy trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng.

III. Hậu phương kháng chiến và tăng trưởng mọi mặt

– Về chính trị:

+ Từ ngày 3 đến 7/3/1951, Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt do Tôn Đức Thắng làm quản trị, Hồ Chí Minh làm quản trị danh dự.

+ Ngày 11/03/1951, lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào, tăng cường khối đoàn kết ba nước đấu tranh chống Pháp và can thiệp Mỹ.

+ Ngày đầu Tiên/05/1952, Đại hội chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần I chọn 7 anh hùng: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.

– Về kinh tế tài chính:

+ Năm 1952, nhà nước vận động lao động sản xuất và tiết kiệm ngân sách, lôi cuốn mọi giới tham gia (năm 1953 sản xuất 2,7 triệu tấn thóc, hơn  65 vạn tấn hoa màu.)

+ Thủ công nghiệp và công nghiệp phục vụ nhu yếu yêu cầu về công cụ sản xuất và thiết yếu của đời sống. Năm 1953, ta sản xuất được 3.500 tấn vũ khí đạn dược, phục vụ nhu yếu tạm đủ thuốc men, quân trang, quân dụng.

+ Chấn chỉnh thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng nhà nước, thương nghiệp.

+ Bồi dưỡng sức dân và phát động giảm tô, cải cách ruộng đất với 5 đợt giảm tô, 1 đợt cải cách ruộng đất.

– Về văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế:

+ Tếp tục cải cách giáo dục với 3 phương châm “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân số, phục vụ sản xuất”, nhà trường gắn với xã hội, 1952 có trên một triệu học viên phổ thông, dân dã học vụ, bổ túc văn hóa truyền thống tăng trưởng.

+ Thực hiện “Kháng chiến hóa văn hóa truyền thống, văn hóa truyền thống hóa kháng chiến”.

+ Chăm lo sức mạnh, vận động phòng bệnh, xây dựng bệnh viện, bệnh xá, tiến hành đời sống mới, diệt trừ mê tín dị đoan dị đoan.

IV. Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền dữ thế chủ động trên mặt trận

1. Các chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ (từ thời gian ở thời gian cuối năm 1950 đến giữa năm 1951)

– Cuối năm 1950, ta dữ thế chủ động mở ba chiến dịch gồm: chiến dịch Trần Hưng Đạo (Trung du); chiến dịch Hoàng Hoa Thám (Đường số 18) và chiến dịch Quang Trung (Hà – Nam – Ninh).

Đây là những chiến dịch tiến công có quy mô lớn, đánh vào vùng trung du và đồng bằng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhưng kết quả hạn chế vì địa phận có lợi cho địch.

 – Với phương châm: Đánh chắc thắng “Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu”, ta chủ trương mở những chiến dịch ở vùng rừng núi.

2. Chiến dịch Hòa Bình đông – xuân 1951 – 1952

– Hòa Bình là cửa ngõ tiếp nối đuôi nhau vùng tự do với vùng đồng bằng Bắc Bộ, mạch máu giao thông vận tải giữa Việt Bắc với Liên khu IV.

– Ngày 9/11/1951, Đờ Lát đơ Tátxinhi tiến đánh Chợ Bến, Hòa Bình.

– Ta mở chiến dịch phản công ở Hòa Bình nhằm mục tiêu tiêu diệt sinh lực địch, phá kế hoạch bình định của chúng và tăng cường trào lưu du kích.

– Sau 3 tháng, ta giải phóng khu vực Hòa Bình – sông Đà rộng 2000 km2 với 15 vạn dân, địa thế căn cứ du kích mở rộng từ Bắc Giang xuống Hòa Bình.

3. Chiến dịch Tây Bắc thu – đông 1952

– Tây Bắc là vùng kế hoạch quan trọng, Pháp đã sở hữu đóng, từ đó uy hiếp địa thế căn cứ Việt Bắc và che chở cho địa thế căn cứ Thượng Lào của chúng.

– Từ ngày 14/10/1952 đến 10/12/1952, ta tiến công Mộc Châu, Thuận Châu, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái và  giải phóng 28.000 km2 với 25 vạn dân gồm Nghĩa Lộ, Sơn La (trừ Nà sản), Yên Bái, 4 huyện ở Lai Châu, hai huyện ở Yên Bái; phá thủ đoạn lập “xứ Thái tự trị” của địch.

4. Chiến dịch Thượng Lào xuân hè năm 1953

– Thượng Lào là vùng kế hoạch quan trọng, sau thất bại ở Việt Nam, Pháp tăng cường phòng thủ ở đây.

– Từ ngày 8/4 đến 18/5/1953, ta phối thích phù hợp với Pathét Lào mở chiến dịch, giải phóng toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phongxalì với trên 30 vạn dân.

Phối thích phù hợp với mặt trận chính Bắc Bộ, từ 1951 đến 1953 ở Trung và Nam Bộ ta đã tận dụng cuộc chiến tranh du kích, tiêu tốn sinh lực địch, phá hủy cơ sở kinh tế tài chính của chúng. 

Page 2

SureLRN

Reply
4
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Down Trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi thực dân Pháp xây dựng phòng tuyến công sự bằng ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi thực dân Pháp xây dựng phòng tuyến công sự bằng tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi thực dân Pháp xây dựng phòng tuyến công sự bằng “.

Thảo Luận vướng mắc về Trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi thực dân Pháp xây dựng phòng tuyến công sự bằng

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Trong #kế #hoạch #Đờ #Lát #đơ #Tátxinhi #thực #dân #Pháp #xây #dựng #phòng #tuyến #công #sự #bằng Trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi thực dân Pháp xây dựng phòng tuyến công sự bằng