Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn Luật lao động 2022

Ngày 12/11/2020 Bộ cần lao thương binh tầng lớp phát hành Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của

, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2021.

—————————————————————————-

BỘ lao động – THƯƠNG BINH VÀ từng lớp

——–

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 10/2020/TT-BLĐTBXH

HN Thủ Đô, ngày 12 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ chỉ dẫn THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT cần lao VỀ NỘI DUNG CỦA giao kèo cần lao, HỘI ĐỒNG thương thuyết TẬP THỂ VÀ NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG sinh sản, NUÔI CON

cứ Bộ luật cần lao ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ lao động – Thương binh và từng lớp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và lương lậu, Cục trưởng Cục An toàn cần lao;

Bộ trưởng Bộ cần lao – Thương binh và từng lớp phát hành Thông tư quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương thảo tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sản xuất, nuôi con ăn học.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều, khoản sau đây của Bộ luật cần lao:

1. Nội dung của giao kèo cần lao theo khoản 1, 2 và 3 Điều 21.

2. Chức năng, trách nhiệm và phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Hội đồng thương lượng tập thể theo khoản 4 Điều 73.

3. Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con ăn học theo khoản 1 Điều 142.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

1. Người cần lao, người sử dụng cần lao theo khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Bộ luật lao động.

2. Cơ quan lại, tổ chức, cá nhân khác có can hệ trực tiếp đến việc thực hiện nay quy định tại Thông tư này.

Chương II

NỘI DUNG CỦA hợp đồng lao động

Điều 3.

Nội dung đốn của hợp đồng cần lao

Nội dung cốt phải có của hợp đồng cần lao theo khoản 1 Điều 21 của Bộ luật cần lao được quy định như sau:

1. thông tin về tên, địa chỉ

của người sử dụng lao động và bọn họ tên, chức danh của người giao ước hợp đồng lao động bên phía người sử dụng cần lao được quy định như sau:

a) Tên của người sử dụng lao động: đối với doanh nghiệp, cơ quan lại, tổ chức, liên minh xã, liên hiệp cộng tác xã thì lấy theo tên của doanh nghiệp, cơ quan lại, tổ chức, liên minh xã, liên hiệp hiệp tác xã ghi trong giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, liên minh xã, liên hợp liên minh xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bạn dạng ưng chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan lại, tổ chức; đối với tổ cộng tác thì lấy theo tên tổ cộng tác ghi trong hợp đồng cộng tác; đối với hộ gia đình, cá nhân thì lấy theo bọn họ tên của người đại diện hộ gia đình, cá nhân ghi trong Căn cước công dân hoặc Chứng minh quần chúng. # hoặc hộ chiếu được cấp;

b) Địa chỉ của người sử dụng lao động: đối với doanh nghiệp, cơ quan lại, tổ chức, cộng tác xã, liên hiệp liên minh xã thì lấy theo địa chỉ ghi trong giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, hiệp tác xã, liên hiệp hiệp tác xã hoặc giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc văn bạn dạng ưng ý chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan lại, tổ chức; đối với tổ cộng tác thì lấy theo địa chỉ trong hợp đồng hiệp tác; đối với hộ gia đình, cá nhân thì lấy theo địa chỉ điểm trú ngụ của hộ gia đình, cá nhân đó; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có);

c) Họ tên, chức danh của người giao phối hợp đồng cần lao bên phía người sử dụng lao động: ghi theo bọn họ tên, chức danh của người dân có thẩm quyền giao phối hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật lao động.

2. thông báo về bọn họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, điểm ngụ, số thẻ Căn cước công dân

hoặc Chứng minh dân chúng hoặc hộ chiếu của người giao ước hợp đồng lao động bên phía người cần lao và một số thông tin khác, gồm:

a) Họ tên, tháng ngày năm sinh, giới tính, địa chỉ điểm ngụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có), số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh quần chúng hoặc hộ chiếu do cơ quan lại có thẩm quyền cấp của người giao ước hợp đồng lao động bên phía người cần lao theo quy định tại khoản 4 Điều 18 của Bộ luật cần lao;

b) Số giấy phép cần lao hoặc văn bạn dạng xác nhận ko thuộc diện cấp giấy phép cần lao do cơ quan lại có thẩm quyền cấp đối với người lao động là kẻ nước ngoài;

c) Họ tên, địa chỉ điểm ngụ, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh dân chúng hoặc hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người đại diện theo luật pháp của người chưa đủ 15 tuổi.

3. Công việc và địa điểm làm việc

được quy định như sau:

a) Công việc: những công việc mà người lao động phải thực hiện nay;

b) Địa điểm làm việc của người cần lao: địa điểm, Phạm vi người lao động làm mướn việc theo thỏa thuận; ngôi trường hợp người cần lao làm việc có thuộc tính bộc trực ở nhiều địa điểm khác nhau thì ghi đầy đủ các địa điểm đó.

4. hạn vận của giao kèo lao động:

thời gian thực hành hợp đồng cần lao (số tháng hoặc số ngày), thời điểm chính thức phát động và thời điểm chấm dứt thực hiện nay hợp đồng lao động (đối với hợp đồng cần lao xác định kì hạn); thời tự khắc chính thức phát động thực hiện nay giao kèo cần lao (đối với giao kèo cần lao ko xác định vận hạn).

5. Mức lương

theo công việc hoặc chức danh, mẫu mã trả lương, kỳ hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau:

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật lao động; đối với người lao động hưởng trọn lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời kì để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai phía như sau:

b1) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp tác nhân về điều khiếu nại cần lao, tính chất phức tạp công việc, điều khiếu nại sinh hoạt, mức độ cuốn cần lao mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

b2) Các khoản phụ cấp lương gắn kèm với quá trình làm việc và hiệu quả thực hiện nay công việc của người lao động.

c) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai phía như sau:

c1) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thẳng trong mỗi kỳ trả lương;

c2) Các khoản bổ sung ko xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thẳng thớm hoặc ko liền tù tù trong mỗi kỳ trả lương gắn kèm với quá trình làm việc, hiệu quả thực hành công việc của người cần lao.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác ví như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng con kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản tương trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền ngôi nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con ăn học nhỏ; bổ sung Khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người quen thuộc thành thân, sinh nhật của người cần lao, trợ cấp cho người cần lao gặp gỡ tình cảnh gian khổ Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề và các khoản tương trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

d) Hình thức trả lương do hai phía xác định theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật lao động;

đ) Kỳ hạn trả lương do hai phía xác định theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật cần lao.

6. Chế độ nâng bậc, nâng lương:

theo thỏa thuận của hai phía về điều khiếu nại, thời gian, mức lương sau Khi nâng bậc, nâng lương hoặc thực hiện nay theo thỏa ước lao động tập thể, quy định của người sử dụng lao động.

7. Thời giờ làm việc, ngày giờ nghỉ ngơi dưỡng:

theo thỏa thuận của hai phía hoặc thỏa thuận thực hiện nay theo nội quy lao động, quy định của người sử dụng cần lao, thỏa ước cần lao tập thể và quy định của luật pháp.

8. Trang bị bảo hộ cần lao cho người lao động:

những loại dụng cụ bảo đảm an toàn cá nhân trong lao động theo thỏa thuận của hai phía hoặc theo thỏa ước cần lao tập thể hoặc theo quy định của người sử dụng lao động và quy định của pháp luật về an ninh, vệ sinh lao động.

9. Bảo hiểm Xã hội, bảo đảm y tế và bảo đảm thất nghiệp:

theo quy định của luật pháp về lao động, bảo đảm Xã hội, bảo đảm y tế và bảo đảm thất nghiệp.

10. Đào tạo, bổ chăm sóc, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề:

quyền, bổn phận và lợi ích của người sử dụng cần lao và người cần lao trong việc BH an toàn thời kì, ngân sách đầu tư đầu tư đào tạo, bồi bổ, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề.

Điều 4. Bảo vệ bí mật kinh dinh, bí hiểm công nghệ

1. Khi người cần lao làm việc có can dự trực tiếp đến bí ẩn marketing thương mại, bí ẩn công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng cần lao có quyền thỏa thuận với người lao động về nội dung bảo đảm an toàn bí ẩn marketing thương mại, bí mật công nghệ trong hợp đồng cần lao hoặc bởi văn bạn dạng khác theo quy định của luật pháp.

2. Thỏa thuận về bảo đảm an toàn bí mật kinh dinh, bí hiểm công nghệ có thể gồm những nội dung cốt yếu sau:

a) Danh mục bí ẩn kinh dinh, bí ẩn công nghệ;

b) phạm vi dùng bí ẩn marketing thương mại, bí ẩn công nghệ;

c) hạn bảo đảm an toàn bí ẩn marketing thương mại, bí ẩn công nghệ;

d) Phương thức bảo đảm an toàn bí ẩn marketing thương mại, bí ẩn công nghệ;

đ) Quyền, trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm của người cần lao, người sử dụng cần lao trong thời hạn bảo đảm an toàn bí ẩn marketing thương mại, bí hiểm công nghệ;

e) Xử lý vi phạm thỏa thuận bảo đảm an toàn bí mật marketing thương mại, bí hiểm công nghệ.

3. Khi phát hiện nay người lao động vi phạm thỏa thuận bảo đảm an toàn bí ẩn kinh dinh, bí ẩn công nghệ thì người sử dụng cần lao có quyền đề nghị người cần lao đền bù theo thỏa thuận của hai phía. Trình tự, thủ tục xử lý bồi trả được thực hành như sau:

a) Trường hợp phát hiện nay người cần lao có hành động vi phạm trong kì hạn thực hiện nay giao kèo cần lao thì xử lý theo Trình tự, thủ tục xử lý việc đền bù thiệt hại quy định tại khoản 2 Điều 130 của Bộ luật lao động;

b) Trường hợp phát hiện nay người cần lao có hành động vi phạm sau Khi kết thúc hợp đồng cần lao thì xử lý theo quy định của luật pháp dân sự và luật pháp khác có liên quan lại.

4. Đối với bí ẩn kinh dinh, bí ẩn công nghệ thuộc danh mục bí hiểm đất nước thì thực hành theo quy định của luật pháp về bảo đảm an toàn bí mật đất nước.

Điều 5. Nội dung cốt của hợp đồng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

1. giao kèo cần lao đối với người cần lao làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp bao héc tàm tất cả các nội dung cốt yếu của giao kèo cần lao theo khoản 1 Điều 21 của Bộ luật cần lao và Điều 3 Thông tư này. Đối với những công việc có thuộc tính giản đơn, thực hiện nay trong thời kì ngắn hạn hoặc theo mùa vụ thì hai phía có thể giảm nội dung thỏa thuận về nâng bậc quy định tại điểm e khoản 1 Điều 21 và đào tạo, tẩm bổ, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề quy định tại điểm k khoản 1 Điều 21 của Bộ luật cần lao.

2. Đối với những công việc và địa điểm làm việc chịu ảnh hưởng trọn trực tiếp của thiên tai, hỏa hoán vị, thời tiết thì hai phía có thể thỏa thuận trong hợp đồng lao động những nội dung về cơ chế giải quyết việc thực hiện nay giao kèo lao động thích phù hợp với điều khiếu nại thực tế và quy định của luật pháp.

Chương III

HỘI ĐỒNG thương lượng TẬP THỂ

Điều 6. Thành lập Hội đồng thương thuyết tập thể

1. Khi có nhu muốn đàm phán tập thể có nhiều doanh nghiệp tham dự phê chuẩn Hội đồng đàm phán tập thể, trên cơ sở đồng thuận, người sử dụng lao động và các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở của các doanh nghiệp tham gia thương lượng tập thể nhiều doanh nghiệp (sau đây gọi là các bên) cử một người đại diện gửi văn bạn dạng đề nghị thành lập Hội đồng thương thuyết tập thể đến Ủy ban dân chúng tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban dân chúng cấp tỉnh) điểm đặt trụ sở chính của các doanh nghiệp hoặc điểm được các bên lựa chọn theo quy định tại khoản 1 Điều 73 của Bộ luật cần lao.

2. Văn bạn dạng yêu cầu thành lập Hội đồng thương thảo tập thể phải có các thông tin đẵn sau:

a) Danh sách dự định các doanh nghiệp tham dự thương thuyết tập thể nhiều doanh nghiệp, trong đó ghi rõ tên doanh nghiệp; trụ sở chính; bọn họ tên của người đại diện theo luật pháp của doanh nghiệp; bọn họ tên người đại diện của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

b) Họ tên, chức phận hoặc chức danh của người được các bên đồng thuận cử làm chủ toạ Hội đồng đàm phán tập thể, tất nhiên văn bạn dạng đồng ý của người được đề nghị làm Chủ tịch Hội đồng thương thảo tập thể. Trường hợp trong văn bạn dạng ko đề nghị người làm Chủ tịch Hội đồng thương thảo tập thể thì Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh quyết định;

c) Danh sách các thành viên đại diện của mỗi bên tham dự đàm phán trong Hội đồng đàm phán tập thể;

d) dự con kiến nội dung đã được các bên thống nhất về nội dung thương thuyết, thời gian phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Hội đồng đàm phán tập thể, plan đàm phán tập thể, phát động và sinh hoạt giải trí tương trợ của Hội đồng thương thuyết tập thể (nếu có).

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp văn bạn dạng yêu cầu của đại diện các bên đàm phán tập thể có nhiều doanh nghiệp, Ủy ban quần chúng cấp tỉnh có trách nhiệm phát hành quyết định thành lập Hội đồng thương thuyết tập thể. Trường hợp ko quyết định thành lập Hội đồng thương thảo tập thể thì phải có văn bạn dạng giải đáp nêu rõ lý do.

4. Sở lao động – Thương binh và từng lớp có trách nhiệm và trách nhiệm chủ trì, phối phù hợp với Liên đoàn lao động cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng cần lao cấp tỉnh, các doanh nghiệp đề nghị thành lập Hội đồng thương lượng tập thể và các tổ chức, doanh nghiệp có liên hệ để tham vấn, trình Ủy ban dân chúng cấp tỉnh phương án thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. Nội dung phương án bao héc tàm tất cả các nội dung đốn sau:

a) Cơ cấu thành phần của Hội đồng thương thảo tập thể, gồm:

a1) chủ toạ Hội đồng thương thảo tập thể;

a2) Đại diện Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh;

a3) Đại diện đàm phán tập thể của các bên;

a4) Các bộ phận khác (nếu có).

b) Chức năng, trách nhiệm của Hội đồng đàm phán tập thể, Chủ tịch Hội đồng thương thảo tập thể và các bộ phận khác (nếu có).

c) thời gian phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Hội đồng thương thuyết tập thể.

d) Kế hoạch phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Hội đồng đàm phán tập thể.

đ) Kinh phí phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Hội đồng thương thảo tập thể.

e) Dự thảo quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập thể.

Trường hợp Sở cần lao – Thương binh và Xã hội yêu cầu ko thành lập Hội đồng thương lượng tập thể thì nêu rõ lý do.

5. Trong quá trình phát động và sinh hoạt giải trí, Khi muốn đổi thay Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban dân chúng cấp tỉnh, chức năng, trách nhiệm, plan, thời gian phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Hội đồng thương thuyết tập thể để phù hợp với tình hình thực tại thì chủ toạ Hội đồng thương thảo tập thể tại chức đề nghị Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh coi xét, quyết định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thương thuyết tập thể đương chức, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập Hội đồng đàm phán tập thể. Trường hợp ko sửa đổi, bổ sung thì phải có văn bạn dạng đáp nêu rõ lý do.

Điều 7. Chức năng của Hội đồng thương thuyết tập thể

Hội đồng đàm phán tập thể có chức năng tổ chức cho đại diện của các bên tiến hành thương thuyết tập thể theo quy định của Bộ luật lao động.

Điều 8. Nhiệm vụ của Hội đồng thương thảo tập thể

1. đồ mưu hoạch để tiến hành thương thảo tập thể trên cơ sở đề xuất của các bên và theo quyết định thành lập Hội đồng thương thảo tập thể.

2. Tổ chức, điều phối các phiên họp để đại diện các bên thương lượng.

3. bổ sung, cung cấp thông báo can hệ để đại diện các bên thương lượng.

4. bổ sung để các bên tiến hành lấy quan lại điểm về nội dung dự thảo thỏa ước cần lao tập thể nhiều doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 76 của Bộ luật cần lao.

5. Tổ chức thỏa thuận thỏa ước cần lao tập thể nhiều doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 76 của Bộ luật lao động.

6. Giám sát việc thực hành thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp theo quyết định thành lập Hội đồng đàm phán tập thể, đảm bảo ăn nhập với thời kì phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Hội đồng.

7. bẩm hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Hội đồng thương thảo tập thể với Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh, đồng thời gửi Sở cần lao – Thương binh và từng lớp.

8. thực hành các trách nhiệm khác theo đề nghị của các bên và trách nhiệm theo quyết định thành lập Hội đồng thương thuyết tập thể.

Điều 9. Hoạt động của Hội đồng đàm phán tập thể

1. Hội đồng thương lượng tập thể làm việc duyệt y các phiên họp.

2. Đại diện đàm phán của bên người sử dụng cần lao và bên tổ chức đại diện người cần lao tại cơ sở có trách nhiệm và trách nhiệm tiến hành thương thuyết theo khoản 1 và khoản 2 Điều 72 của Bộ luật lao động và quyết định hiệu quả thương thuyết phê duyệt phiên họp của Hội đồng.

3. Chủ tịch Hội đồng thương thuyết tập thể có trách nhiệm và trách nhiệm:

a) Tổ chức, điều phối các phiên họp của Hội đồng để đại diện các bên thương thuyết theo quy định;

b) xem xét, quyết định bổ sung, thay thế người đại diện dự thương lượng của mỗi bên; ưng đề nghị tham gia Hội đồng thương thảo tập thể của các doanh nghiệp khác sau Khi được sự đồng thuận của đại diện các bên trong Hội đồng thương thảo tập thể;

c) Quyết định thành lập bộ phận giúp việc Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng để tương trợ phát động và sinh hoạt giải trí thương thảo tập thể của các bên.

4. Đại diện Ủy ban dân chúng cấp tỉnh có bổn phận bổ sung, cung cấp các thông tin cấp thiết để các bên tiến hành thương thuyết.

5. Hội đồng đàm phán tập thể tự giải tán lúc ko hề thời kì phát động và sinh hoạt giải trí theo quyết định thành lập Hội đồng đàm phán tập thể. Trường hợp các bên có thỏa thuận khác thì chủ toạ Hội đồng đàm phán tập thể đề nghị Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh coi xét, quyết định.

6. Kinh phí phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Hội đồng thương thuyết tập thể do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở ở các doanh nghiệp tham gia thương lượng thỏa thuận đóng góp và lôi kéo từ các mối cung cấp hợp lí khác theo quy định của luật pháp.

Chương IV

DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG sản xuất VÀ NUÔI CON

Điều 10. Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con ăn học

Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con ăn học được phát hành tại Phụ lục tất nhiên Thông tư này, bao héc tàm tất cả:

1. Các nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sản xuất và nuôi con ăn học của cần lao nữ giới;

2. Các nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sản xuất của lao động nam.

Điều 11. trách nhiệm của người sử dụng cần lao và người cần lao trong việc thực hiện nay danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sản xuất và nuôi con ăn học

1. Người dùng lao động có trách nhiệm và trách nhiệm:

a) thực hành công bố công khai để người cần lao biết về những nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con ăn học đang có tại điểm làm việc (sau đây gọi tắt là nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con ăn học);

b) Cung cấp đầy đủ thông tin về tác hại cũng như các biện pháp phòng, chống các tác nhân hiểm, tác nhân có hại của các nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sản xuất và nuôi con ăn học để người lao động tuyển lựa, quyết định làm việc; thực hiện nay thăm khám xét sức mạnh mạnh khoắn trước Khi bố trí làm việc, thăm khám xét sức mạnh mạnh khoắn định kỳ, đánh giá sức mạnh mạnh khoắn nghề và BH an toàn điều khiếu nại an ninh, vệ sinh cần lao theo quy định của luật pháp, quá trình tập luyện người cần lao làm nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sản xuất và nuôi con ăn học.

2. Người lao động có trách nhiệm:

a) Tìm hiểu kỹ về nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sản xuất và nuôi con ăn học để coi xét, quyết định việc giao ước, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nay giao kèo cần lao theo quy định;

b) tuân các quy định pháp luật về an ninh, vệ sinh cần lao Khi làm nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con ăn học theo hợp đồng lao động.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 năm 2021.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành,

các Thông tư sau đây ko hề hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

:

a)

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội chỉ dẫn thực hiện nay một số điều về giao kèo cần lao, kỷ luật cần lao, trách nhiệm và trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật cần lao;

b)

Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH

ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp phát hành Danh mục công việc ko được dùng cần lao nữ giới.

3. lương lậu làm cứ tính trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là lương phía bình quân theo hợp đồng cần lao, bao héc tàm tất cả mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư này của 06 tháng liền kề trước Khi người lao động thôi việc, mất việc làm.

Trong quá trình thực hành nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan lại, đơn vị và doanh nghiệp phản ảnh về Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp để chỉ dẫn bổ sung kịp lúc./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội,

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan lại ngang Bộ, cơ quan lại thuộc Chính phủ;

– Tòa án quần chúng vô thượng;

– Viện Kiểm sát quần chúng. # tối cao;

– Kiểm toán đất nước;

– Cơ quan lại Trung ương các đoàn thể và các Hội;

– Cục rà văn bạn dạng QPPL (Bộ Tư pháp);

– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân, Sở LĐTBXH các tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương;

– Công báo, Cổng thông báo điện tử Chính phủ;

– Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;

– Lưu: Văn thư, Cục QHLĐTL, Cục ATLĐ (30 bạn dạng).

BỘ TRƯỞNG

Đào Ngọc Dung

PHỤ LỤC

DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG sinh sản VÀ NUÔI CON

(Kem theo Thông tư tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp)

Phần I

Các nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con ăn học của lao động nữ giới

Mục 1:

Các nghề, công việc được ứng dụng chung cho tất cần lao nữ giới

Các nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con ăn học của lao động nữ giới theo quy định tại khoản 1 Điều 142 của Bộ luật lao động như sau:

1. Trực tiếp nấu chảy và rót kim khí lạnh chảy ở các lò:

1.1. Lò điện hồ nước quang đãng từ 0,5 tấn trở lên;

1.2. Lò xoay bilo (luyện gang);

1.3. Lò bởi (luyện thép);

1.4. Lò cao.

2. Cán kim khí lạnh (trừ kim khí màu).

3. Trực tiếp luyện quặng kim khí màu (đồng, chì, thiếc, thủy ngân, kẽm, bạc).

4. Đốt lò luyện cốc.

5. Hàn trong thùng kín, hàn ở vị trí có độ cao trên 10m so với mặt sàn công tác.

6. Khoan dò hỏi, khoan nổ mìn phun mìn.

7. Cậy bẩy đá trên núi.

8. Lắp đặt giàn khoan trên biển.

9. Khoan thăm dò giếng dầu và khí.

10. Làm việc theo ca trực tính ở giàn khoan trên biển (trừ dịch vụ y tế – từng lớp, dịch vụ ăn ở).

11. Bảo chăm sóc, tu bổ đường dây điện trong cống ngầm hoặc trên cột ngoài thiên nhiên, đường dây điện cao áp, lắp dựng cột điện cao áp.

12. Bảo chăm sóc, lắp dựng, tu tạo cột cao qua sông, cột ăngten.

13. Làm việc trong thùng chìm.

14. Trực tiếp căn chỉnh trong thi công tấm lớn hoặc cấu khiếu nại lớn bởi phương pháp thủ công.

15. Trực tiếp đào giếng, thi công trả mỹ giếng bởi phương pháp thủ công.

16. Trực tiếp đào gốc cây lớn, chặt hạ cây lớn, vận xuất, xeo phun, bốc xếp gỗ lớn, cưa xẻ thủ công cây gỗ lớn có đường kính lớn rộng 40 cm bởi phương pháp thủ công; cưa cắt cành, tỉa cành ở độ cao trên 5m bởi phương pháp thủ công.

17. dùng các loại máy cầm tay chạy bởi khá ép có sức ép từ 4 át-mốt- phe trở lên (như máy khoan, máy búa).

18. Lái máy thi công hạng nặng có công suất lớn rộng 36 sức ngựa như: máy xúc, máy gạt ủi, xe bánh xích (trừ các máy có bổ sung thủy lực).

19. Các công việc sơn, sửa, xây, trát, vệ sinh, trang trí trên mặt ngoài các công trình cao tầng (từ tầng 3 trở lên hoặc ở độ cao trên 12m so với sàn công tác) ko hề máy, cẩu nâng hoặc giàn giáo chắc chắn.

20. Mò vớt gỗ chìm, cánh kéo gỗ trong âu, triền đưa gỗ lên bờ.

21. Xuôi bè mảng trên sông có nhiều ghềnh thác.

22. phá hoang tổ yến (trừ ngôi trường hợp khai khẩn tổ yến trong các ngôi nhà nuôi yến); vỡ hoang phân dơi.

23. Các công việc trên tàu đi biển (trừ công việc phục vụ ngôi nhà mặt hàng, buồng, bàn, lễ tân trên các tàu du lịch).

24. Công việc gác tàu, trông tàu trong âu, triền đà.

25. Vận hành nồi khá (trừ việc vận hành tự động, vận hành nồi khá sử dụng năng lượng là dầu và điện).

26. lái xe lửa (trừ xe lửa có chế độ vận hành tự động hóa cao, các tàu chạy trong nội đô, tuyến du lịch).

27. Các công việc đóng vỏ tàu (tàu gỗ, tàu sắt), phải mang vác, gá đặt vật gia công nặng 30 kilogam trở lên.

28. Khảo sát đường sông ở những vùng có thác ghềnh cao, núi sâu hiểm nguy.

29. Vận hành tàu hút bùn; lái cẩu nổi.

30. Lái ôtô có trọng tải trên 2,5 tấn (trừ các ô tô tải trọng bên dưới 10 tấn có khối mạng lưới server trợ lực).

31. Các công việc phải mang vác trên 50kg.

32. Vận hành máy hồ nước, máy nhuộm các loại, máy văng sấy, máy kiểm bóng, máy phòng co (trừ các máy có chế độ vận hành tự động hóa).

33. Cán ép tấm da lớn, cứng (trừ các máy có chế độ vận hành tự động hóa).

34. Lái máy kéo nông nghiệp có công suất từ 50 sức ngựa trở lên.

35. Mổ tử thi, liệm, mai táng người chết (trừ điện táng), bốc mồ mả.

36. Đổ bê tông bên dưới nước; thợ lặn.

37. Nạo vét cống ngầm (trừ nạo vét tự động, sử dụng máy); Công việc phải dìm mình trong nước thẳng băng bên dưới nước dơ (từ 04 giờ trong một ngày trở lên, trên 3 ngày trong 1 tuần).

38. Đào lò; đào lò giếng; các công việc trong hầm mỏ (trừ dịch vụ y tế – từng lớp và các công việc đột xuất theo yêu cầu cai quản lý điều hành, tuy nhiên phải Tuân thủ theo đúng các quy chuẩn chuyên môn đất nước hiện nay hành về an ninh và các quy định về tiêu chuẩn sức mạnh mạnh khoắn đối với cần lao làm việc trong hầm mỏ).

39. Vận hành lò phản ứng phân tử nhân phân tách và thử nghiệm và phân tích ngôi nhà máy sản xuất điện phân tử nhân.

40. dùng chất phóng xạ.

41. sinh sản, chế biến chất phóng xạ.

42. Lưu giữ chất phóng xạ và xử lý, lưu trữ chất thải phóng xạ, mối cung cấp phóng xạ đã qua dùng.

43. dùng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ.

44. Đóng gói, tải chất phóng xạ, vật liệu phân tử nhân mối cung cấp, vật liệu phân tử nhân.

45. dò la, khai quật, chế biến quặng phóng xạ.

46. thực hiện nay các dịch vụ tương trợ áp dụng năng lượng nguyên tử có kĩ năng xúc tiếp trực tiếp với bức xạ ion hóa.

47. xúc tiếp trực tiếp với sơn trong quá trình sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ sơn mài, tranh sơn mài.

48. sinh sản, chế tạo, xúc tiếp trực tiếp kim khí trong quá trình làm tranh đồ họa can dự đến tự khắc kim khí.

49. Xiếc (mạo hiểm, uốn dẻo, xiếc thú, đế trụ).

50. Múa rối nước.

51. Múa bố lê (ballet).

52. Trực tiếp kiểm kê, bảo đảm an toàn, tu chỉnh, phục chế tài liệu, sách, báo, phim, ảnh trong kho lưu trữ, phòng chuyên môn bảo đảm an toàn của thư viện.

53. Trực tiếp làm thuê việc phục vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài liệu.

54. Kiểm kê, bảo đảm an toàn, xử lý chuyên môn, sang sửa, phục chế bảo vật bảo đảm.

55. Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp 500kVA.

Mục 2:

Các nghề, công việc được vận dụng đối với cần lao nữ giới trong thời kì có thai hoặc nuôi con ăn học bên dưới 12 tháng tuổi

Ngoài 55 công việc quy định tại Mục 1 Phần I này, các công việc sau sẽ ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con ăn học đối với cần lao nữ giới trong thời gian bọn họ có thai hoặc nuôi con ăn học bên dưới 12 tháng tuổi:

1. Các công việc ở môi ngôi trường lao động bị ô nhiễm bởi điện từ ngôi trường nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn đất nước về vệ sinh lao động (như công việc ở các đài phát sóng tần số ra-đi-ô (radio), đài phát thanh, phát hình và trạm ra-đa (radar), trạm vệ tinh viễn thông).

2. xúc tiếp trực tiếp (cả về sản xuất, chuyên chở, bảo đảm an toàn, sử dụng) với các chất chất hóa học tập trừ sâu, trừ cỏ, diệt mối mọt, diệt chuột, trừ muỗi, diệt sâu bọ và các chất chất hóa học tập khác có kĩ năng gây biến đổi gen và ung thư sau đây:

2.1. 1,4-Butanediol, dimetansunfonat;

2.2. 2-Naphtylamin;

2.3. 2,3,7,8- Tetracloro dibenzen furan;

2.4. 3- Alfaphenyl – betaaxetyletyl;

2.5. 4- Amino, 10 – Metyl floic axit;

2.6. 4- Aminnobiphenyl;

2.7. 5- Fluoro-uracil;

2.8. Amiăng loại amosit, amiăng loại crysotil, amiăng loại crosidolit;

2.9. Asen (hoặc thạch tín), canxi asenat;

2.10. Axety salixylic axit;

2.11. Asparagin;

2.12. Benomyl;

2.13. Benzen;

2.14. Boric axit;

2.15. Các loại muối cromat ko tan;

2.16. Cafein;

2.17. Chì, chì axetat, chì nitrat (xúc tiếp với hóa phẩm có pha chì như xăng, sơn, mực in; sản xuất ắc quy, hàn chì);

2.18. Dimetyl sunfoxid;

2.19. Direct blue-1;

2.20. Dioxin;

2.21. Dietystilboestrol;

2.22. Diclorometyl-ete;

2.23. Focmamid;

2.24. Hydrocortison, Hydrocortison axetat;

2.25. Iot (kim khí);

2.26. Kali bromua, kali iodua;

2.27. Khí dung vinazol;

2.28. Mercapto – purin;

2.29. N, N-di (Cloroetyl) 2- Naphtylamin;

2.30. Natri asenat, natri asenit, natri iodua, natri salixylat;

2.31. Nhựa than đá, phần cất cánh khá vật liệu bằng nhựa than đá;

2.32. Nitơ pentoxyt;

2.33. Thủy ngân, hợp chất metyl thủy ngân, metyl thủy ngân clorua;

2.34. Propylthiouracil (PTU);

2.35. Tetrametyl thiuram disunfua;

2.36. Trameinnolon axtonid;

2.37. Thori dioxyt;

2.38. Theosunfan;

2.39. Triton WR – 1339;

2.40. Trypan blue;

2.41. Ribavirin;

2.42. Valproic axit;

2.43. Vincristin sunfat;

2.44. Vinyl clorua, vinyl clorid;

2.45. Xyclophotphamit.

2.46. Acid sulfuric (H2SO4);

2.47. Arsenic và hợp chất của asen (As);

2.48. Arsin (AsH3);

2.49. Cadmi và hợp chất (Cd, CdO) ;

2.50. Chromi (dạng hòa tan trong nước) (Cr6+ );

2.51. Chromi oxide (CrO3);

2.52. Ethanol (CH3CH2OH);

2.53. Formaldehyde (HCHO);

2.54. Vinyl chloride (C2H3Cl).

3. Trực tiếp tiếp xúc với các chất chất hóa học tập ảnh hưởng trọn xấu tới thai nhi và sữa mẹ, bao héc tàm tất cả:

3.1. 1,1- Dicloro – 2,2-di (4-clorophenyl) etan;

3.2. 1,3-Dimetyl – 2,6 dihydroxypurin;

3.3. 2- Sunfamilamidotazol;

3.4. 4,4 – DDE;

3.5. Andrin;

3.6. Antimon;

3.7. Betaquinin;

3.8. Các hợp chất có chứa lithi;

3.9. Canxiferol;

3.10. Cloralhydrat;

3.11. Decaclorobiphenyl;

3.12. Kali penixilin G;

3.13. Quinidin gluconat;

3.14. Stronti (Sr) peroxid;

3.15. Sunfadiazin, sunfatpiridin, sunfatmetazin Natri, sunfanilamid, sunfamerazin, sunfisoxazol axetyl;

3.16. Xezi và các muối chứa Xezi (Ce);

3.17. Xyclosporin.

4. Các công việc xúc tiếp với dung môi cơ học như: dìm tẩm tà vẹt, trải nhũ tương giấy ảnh, in hoa trên màng mỏng, in nhãn trên giấy láng mỏng, cán ép vật liệu bằng nhựa phenol, vận hành nồi đa tụ keo dán phenol.

5. Các công việc trong sản xuất cao su: phôi liệu, cân đong, sàng sẩy chất chất hóa học tập làm việc trong lò xông mủ cao su.

6. tu bổ lò, thùng, thép kín đường ống trong sản xuất chất chất hóa học tập.

7. Làm việc ở lò lên men thuốc lá, thuốc lào, lò sấy điếu thuốc lá.

8. Đốt lò sức sống nấu thủy tinh, thổi thủy tinh bởi miệng.

9. Ngâm tẩm da, muối da, bốc dỡ da sống.

10. Tráng paraphin trong bể rượu.

11. Sơn, hàn, cạo rỉ trong hầm men bia, trong các thùng kín.

12. Vào vỏ hộp sữa trong buồng kín.

13. Phá dỡ khuôn đúc.

14. Chế biến lông vũ trong điều khiếu nại hở.

15. Làm sạch nồi khá, ống dẫn khí.

16. Nghiền, phối liệu quặng hoặc làm các công việc trong điều khiếu nại bụi chứa từ 10% dioxyt silic trở lên.

17. Tuyển khoáng chì; cán, kéo, dập sản phẩm chì, mạ chì.

18. Quay máy ép lọc trong ngôi nhà máy sản xuất.

19. Vận hành máy nổ, máy phát điện từ 10KVA trở lên.

20. Đứng máy đánh dây, máy phun cước.

21. Lái máy kéo nông nghiệp (bất kể loại công suất nào).

22. Lái máy thi công (bất kể loại công suất nào).

23. Lái ôtô có tải trọng bên dưới 2,5 tấn (trừ tài xế có trợ lực); lái tàu điện động, các dụng cụ vận chuyển tại cơ sở; lái cầu trục tại cơ sở.

24. Lưu hóa, tạo hình, bốc dỡ sản phẩm cao su cỡ lớn, bao héc tàm tất cả thùng, két nhiên liệu, lốp ôtô.

25. Mang vác nặng trên 20 kilogam.

26. tham dự trực tiếp vào các phát động và sinh hoạt giải trí điều tra, xác minh, xử lý ổ dịch tại thực địa điểm đang nghi hoặc hoặc ghi nhận có ngôi trường hợp mắc bệnh.

27. Xúc, sấy, vận chuyển cá thối hoặc làm trong dây chuyền sản xuất bột cá gia súc.

28. Xáo đảo xúc bùn ao nuôi thủy sản, hải sản.

29. Công việc trực tiếp tiếp xúc với chất chất hóa học tập thuốc nhuộm trong các ngôi nhà máy sản xuất nhuộm như: chủ kho, phụ kho chất chất hóa học tập; pha chế chất chất hóa học tập thuốc nhuộm.

30. Đóng bao xi măng sử dụng máy 4 vòi buôn bán tự động.

31. Lắp đặt, tu tạo trạm VSAT (trạm mặt đất thông báo với ăng ten nhỏ) ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng biên thuỳ và hải đảo.

32. Công việc phải dìm mình trong nước bên dưới nước dơ.

33. Làm việc trong môi ngôi trường thiếu chăm sóc khí; trong xưởng sản xuất điểm có nhiệt độ độ ko gian từ 40°C trở lên về mùa hè và từ 32°C trở lên về mùa đông.

34. Làm việc trong môi ngôi trường cần lao có độ rung cao rộng giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn đất nước về vệ sinh lao động; sử dụng các loại máy, thiết bị có độ rung toàn thân và rung cục bộ cao rộng giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn đất nước về vệ sinh cần lao.

35. Công việc có tư thế làm việc gò bó, trong khoảng ko chật hẹp có Khi phải nằm, cúi, khom.

36. Giao, nhận, bảo đảm an toàn, vận hành máy bơm và đo xăng, dầu trong hang hầm; giao, nhận xăng, dầu trên biển.

37. Vận hành thiết bị nấu, đúc lá cực chì trong sản xuất ắc quy.

38. Vận hành thiết bị sinh sản và đóng thùng phốtpho vàng.

Phần II

Các nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sinh sản của lao động nam

Các nghề, công việc có ảnh hưởng trọn xấu tới chức năng sản xuất của cần lao nam theo quy định tại khoản 1 Điều 142 của Bộ luật lao động như sau:

1. tiếp xúc trực tiếp với kim khí nặng như Cadimi (CD), chì (Pb), niken (Ni), thủy ngân (Hg) …

2. tiếp xúc với chất chất hóa học tập công nghiệp như Benzene (C6H6); Toluene (C7H8); Xylene (C6H10), thuốc trừ sâu, diệt cỏ, dung môi cơ học, vật liệu sơn.

3. xúc tiếp trực tiếp với sóng siêu thanh cao tần như sóng ra-đa (radar)…

4. Vận hành lò phản ứng phân tử nhân phân tách và thử nghiệm và phân tích ngôi nhà máy sản xuất điện phân tử nhân.

5. sử dụng chất phóng xạ.

6. sản xuất chế biến chất phóng xạ.

7. Lưu trữ chất phóng xạ và xử lý, lưu trữ chất thải phóng xạ, mối cung cấp phóng xạ đã qua sử dụng.

8. dùng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ.

9. Đóng gói, chuyển vận chất phóng xạ, vật liệu phân tử nhân mối cung cấp, nguyên nhiên liệu phân tử nhân.

10. thăm dò, khai quật, chế biến quặng phóng xạ.

11. thực hiện nay các dịch vụ tương trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử có kĩ năng xúc tiếp trực tiếp với bức xạ ion hóa./.

—————————————————————————————

Tải Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH về tại đây:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

———————————————————————————-

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành công!

Source Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn Luật lao động 2021-09-01 14:39:00

#Thông #tư #102020TTBLĐTBXH #phía #dẫn #Luật #lao #động