Thông tư 111/2013/TT-BTC chỉ dẫn thi héc tành Luật thuế TNCN 2022

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện nay Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ (hiệu lực thực thi hiện hành từ 01/10/2013).
BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 111/2013/TT-BTC
HN Thủ Đô, ngày 15 tháng 08 năm 2013
THÔNG TƯ
chỉ dẫn thực hiện nay LUẬT THUẾ THU NHẬP cá nhân, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP cá nhân VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP cá nhân chủ nghĩa VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP cá nhân chủ nghĩa
căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012;
cứ Luật cai quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
;
căn cứ Nghị định số
118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008
của Chính phủ quy định về chức năng trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa
và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa
như sau:
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Người nộp thuế
Người nộp thuế là cá nhân chủ nghĩa ngụ và cá nhân ko cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 65/2013/NĐ-CP), có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.
phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:
Đối với cá nhân hàm, thu nhập chịu thuế là thu nhập nảy trong và ngoài bờ cõi nước ta, ko phân biệt điểm trả và nhận thu nhập.
Đối với cá nhân ko ngụ, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại nước ta, ko phân biệt điểm trả và nhận thu nhập.
1. cá nhân hàm là kẻ đáp ứng một trong các điều khiếu nại sau đây:
a) Có mặt tại nước ta từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày trước ko hề có mặt tại nước ta, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một trong những (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng nhận của cơ quan lại cai quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân chủ nghĩa Khi tới và Khi rời nước ta. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một trong những ngày ngụ.
cá nhân chủ nghĩa có mặt tại nước ta theo chỉ dẫn tại điểm này là sự việc hiện nay thị của cá nhân đó trên bờ cõi nước ta.
b) Có điểm ở thẳng tuột tại nước ta theo một trong hai ngôi trường hợp sau:
b.1) Có điểm ở ngay theo quy định của pháp luật về cư trú:
b.1.1) Đối với công dân nước ta: điểm ở bộc trực là điểm cá nhân sinh sống bộc trực, ổn định ko hề thời hạn tại một chỗ ở chắc chắn và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về hàm.
b.1.2) Đối với người nước ngoài: điểm ở thẳng tắp là điểm ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc điểm ở tạm cư Khi đăng ký cấp Thẻ lưu trú do cơ quan lại có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.
b.2) Có ngôi nhà thuê để ở tại nước ta theo quy định của luật pháp về ngôi nhà tại, với vận hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:
b.2.1) cá nhân chủ nghĩa chưa hoặc ko hề điểm ở thẳng tuột theo chỉ dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này tuy nhiên có tổng số ngày thuê ngôi nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân hàm, bao gồm ngôi trường hợp thuê ngôi nhà tại nhiều điểm.
b.2.2) Nhà thuê để ở cả về ngôi trường hợp ở hotel, ở ngôi nhà quan lại quý khách khứa hàng, ngôi nhà nghỉ ngơi, ngôi nhà trọ, ở điểm làm việc, ở trụ sở cơ quan lại,… ko phân biệt cá nhân tự thuê hoặc người sử dụng cần lao thuê cho người lao động.
Trường hợp cá nhân chủ nghĩa có điểm ở liền tù tù tại nước ta theo quy định tại khoản này tuy nhiên thực tế có mặt tại nước ta bên dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân chủ nghĩa ko chứng minh được là cá nhân chủ nghĩa ngụ của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân chủ nghĩa hàm tại nước ta.
Việc chứng minh là đối tượng trú ngụ của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng thực hàm. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã thỏa thuận hiệp nghị thuế với nước ta ko hề quy định cấp Giấy chứng nhận ngụ thì cá nhân chủ nghĩa cung cấp bạn dạng chụp Hộ chiếu để chứng minh thời kì trú ngụ.
2. cá nhân ko trú ngụ là kẻ ko đáp ứng điều khiếu nại nêu tại khoản 1, Điều này.
3. Người nộp thuế trong một số ngôi trường hợp cụ thể được xác định như sau:
a) Đối với cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ marketing thương mại.
a.1) Trường hợp chỉ có một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại thì người nộp thuế là cá nhân chủ nghĩa đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh.
a.2) Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh (group cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại), cùng tham gia kinh dinh thì người nộp thuế là từng thành viên có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại.
a.3) Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham dự kinh dinh tuy nhiên chỉ có một người đứng tên trong Giấy chứng thực đăng ký marketing thương mại thì người nộp thuế là cá nhân đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại.
a.4) Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực tiễn có marketing thương mại tuy nhiên ko hề Giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại (hoặc Chứng chỉ, Giấy phép hành nghề) thì người nộp thuế là cá nhân chủ nghĩa đang thực hành phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh.
a.5) Đối với phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê ngôi nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác ko hề đăng ký marketing thương mại, người nộp thuế là cá nhân chủ nghĩa sở hữu ngôi nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác. Trường hợp nhiều cá nhân chủ nghĩa cùng sở hữu ngôi nhà, quyền dùng đất, mặt nước, tài sản khác thì người nộp thuế là từng cá nhân chủ nghĩa có quyền sở hữu, quyền sử dụng.
b) Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế khác.
b.1) Trường hợp chuyển nhượng BDS là đồng sở hữu, người nộp thuế là từng cá nhân đồng sở hữu BDS.
b.2) Trường hợp uỷ quyền cai quản lý BDS mà cá nhân chủ nghĩa được uỷ quyền có quyền chuyển nhượng BDS hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu BDS theo quy định của luật pháp thì người nộp thuế là cá nhân chủ nghĩa ủy quyền BDS.
b.3) Trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí não, Luật Chuyển giao công nghệ mà đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu, đồng tác giả của nhiều cá nhân (nhiều tác giả) thì người nộp thuế là từng cá nhân chủ nghĩa có quyền sở hữu, quyền tác giả và hưởng trọn thu nhập từ việc chuyển giao, chuyển quyền nêu trên.
b.4) Trường hợp cá nhân nhượng quyền thương nghiệp theo quy định của Luật thương nghiệp mà đối tượng nhượng quyền thương mại là nhiều cá nhân chủ nghĩa tham gia nhượng quyền thì người nộp thuế là từng cá nhân chủ nghĩa được hưởng trọn thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
4. Người nộp thuế theo chỉ dẫn tại các khoản 1 và 2, Điều này bao héc tàm tất cả:
a) cá nhân có quốc tịch nước ta bao gồm cá nhân được cử đi công tác, cần lao, tiếp thu kĩ năng và kĩ năng ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế.
b) cá nhân là kẻ ko mang quốc tịch nước ta tuy nhiên có thu nhập chịu thuế, bao héc tàm tất cả: người nước ngoài làm việc tại nước ta, người nước ngoài ko hiện nay thị tại nước ta tuy nhiên có thu nhập chịu thuế nảy sinh tại nước ta.
Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế
Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa bao héc tàm tất cả:
1. Thu nhập từ marketing thương mại
Thu nhập từ kinh dinh là thu nhập có được từ phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, kinh dinh trong các lĩnh vực sau:
a) Thu nhập từ sinh sản, kinh dinh mặt hàng hoá, dịch vụ thuộc tất các lĩnh vực, ngành nghề kinh dinh theo quy định của pháp luật như: sinh sản, kinh dinh mặt hàng hoá; xây dựng; vận chuyển; kinh dinh ăn uống; kinh dinh dịch vụ, bao gồm dịch vụ cho thuê ngôi nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.
b) Thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
c) Thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản ko đáp ứng đủ điều khiếu nại được miễn thuế chỉ dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
2. Thu nhập từ lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người cần lao cảm bắt gặp từ người sử dụng lao động, bao héc tàm tất cả:
a) tiền lương, tiền công và các khoản có thuộc tính lương bổng, tiền công bên dưới các mẫu mã bởi tiền hoặc ko bởi tiền.
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:
b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mỗi tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người dân có công.
b.2) Trợ cấp mỗi tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham dự kháng chiến, bảo đảm an toàn tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế, thanh niên xung phong đã trả mỹ xong trách nhiệm.
b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.
b.4) Phụ cấp độc hại, hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở điểm làm việc có tác nhân độc hại, hiểm.
b.5) Phụ cấp cuộn, phụ cấp điểm.
b.6) Trợ cấp gian khổ đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề, trợ cấp một lần Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi, mức hưởng trọn chế độ thai sản, mức hưởng trọn chăm sóc sức, hồi sinh sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm kĩ năng cần lao, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất mỗi tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật cần lao và Luật Bảo hiểm tầng lớp.
b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ từng lớp theo quy định của luật pháp.
b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.
b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân Khi chuyển công tác đến vùng có điều khiếu nại tài chính tài chính xã hội đặc biệt gian khổ, tương trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại nước ta, người nước ta đi làm việc ở nước ngoài.
b.10) Phụ cấp đối với viên chức y tế thôn, bạn dạng.
b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.
Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp ko tính vào thu nhập chịu thuế chỉ dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền quy định.
Trường hợp các văn bạn dạng chỉ dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với điểm Nhà nước thì các thành phần tài chính tài chính khác, các cơ sở marketing thương mại khác được cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp chỉ dẫn đối với điểm Nhà nước để tính trừ.
Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp cảm bắt gặp cao rộng mức phụ cấp, trợ cấp theo chỉ dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.
Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến trú ngụ tại nước ta, người nước ta đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại hợp đồng cần lao hoặc thỏa ước cần lao tập thể.
c) Tiền thù lao cảm bắt gặp bên dưới các mẫu mã như: tiền huê hồng đại lý buôn bán sản phẩm hóa, tiền hoả hồng môi giới; tiền dự các đề tài phân tách và thử nghiệm và phân tích hợp lý tập, chuyên môn; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của luật pháp về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các phát động và sinh hoạt giải trí giảng dạy; tiền dự biểu diễn văn hoá, thẩm mỹ và thẩm mỹ thẩm mỹ, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ lăng xê; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
d) Tiền cảm bắt gặp từ tham dự cộng đồng marketing thương mại, hội đồng cai quản trị doanh nghiệp, ban đánh giá doanh nghiệp, ban cai quản lý dự án, hội đồng cai quản lý, các cộng đồng, hội công việc và nghề nghiệp và các tổ chức khác.
đ) Các khoản lợi. bởi tiền hoặc ko bởi tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng trọn bên dưới mọi mẫu mã:
đ.1) Tiền ngôi nhà tại, điện, nước và các dịch vụ tất nhiên (nếu có).
Trường hợp cá nhân chủ nghĩa ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê ngôi nhà hoặc chi phí khấu ngốn, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.
Khoản tiền thuê ngôi nhà do đơn vị dùng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tại trả hộ tuy nhiên ko vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà) tại đơn vị.
đ.2) Khoản tiền phí mua bảo đảm nhân thọ, bảo đảm ko bắt khác, tiền đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người cần lao đối với những sản phẩm bảo đảm có tích lũy về phí bảo đảm.
đ.3) Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân chủ nghĩa theo yêu cầu như: coi ngó sức khoẻ, vui chơi, thể thao, tiêu khiển, thẩm mỹ, cụ thể như sau:
đ.3.1) Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sân gôn, sân tennis, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ văn hoá thẩm mỹ và thẩm mỹ thẩm mỹ, thể dục thể thao…) nếu thẻ có ghi đích danh cá nhân hoặc group cá nhân dùng. Trường hợp thẻ được sử dụng chung, ko ghi tên cá nhân hoặc group cá nhân chủ nghĩa sử dụng thì ko tính vào thu nhập chịu thuế.
đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân chủ nghĩa trong phát động và sinh hoạt giải trí chăm nom sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ… nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân chủ nghĩa được hưởng trọn. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ ko ghi tên cá nhân chủ nghĩa được hưởng trọn mà chi chung cho tập thể người lao động thì ko tính vào thu nhập chịu thuế.
đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao rộng mức quy định hiện nay hành của đất nước. Mức khoán chi ko tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số ngôi trường hợp như sau:
đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan lại hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Thương Hội: mức khoán chi ứng dụng theo văn bạn dạng chỉ dẫn của Bộ Tài chính.
đ.4.2) Đối với người cần lao làm việc trong các tổ chức kinh dinh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi vận dụng ăn nhập với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
đ.4.3) Đối với người cần lao làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hành theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.
đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đón đưa tập thể người cần lao từ điểm ở đến điểm làm việc và trái lại thì ko tính vào thu nhập chịu thuế của người cần lao; ngôi trường hợp chỉ đón đưa riêng từng cá nhân chủ nghĩa thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân chủ nghĩa được đưa đón.
đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động hạp với công việc chuyên môn, kỹ năng của người lao động hoặc theo plan của đơn vị sử dụng lao động thì ko tính vào thu nhập của người cần lao.
đ.7) Các khoản lợi. khác.
Các khoản lợi. khác mà người sử dụng cần lao chi cho người cần lao như: chi trong các ngày nghỉ ngơi, lễ; thuê các dịch vụ tham mưu, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một group cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như tài xế, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng…
e) Các khoản thưởng bởi tiền hoặc ko bởi tiền bên dưới mọi mẫu mã, bao gồm thưởng bởi cớ khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:
e.1) Tiền thưởng tất nhiên các danh hiệu được Nhà nước phung, cả về tiền thưởng tất nhiên các danh hiệu thi đua, các mẫu mã khen thưởng theo quy định của luật pháp về thi đua, khen thưởng, cụ thể:
e.1.1) Tiền thưởng tất nhiên các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đội viên thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, cần lao tiên tiến, Chiến sỹ tiền tiến.
e.1.2) Tiền thưởng tất nhiên các mẫu mã khen thưởng.
e.1.3) Tiền thưởng tất nhiên các danh hiệu do Nhà nước phung.
e.1.4) Tiền thưởng tất nhiên các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – tầng lớp, Tổ chức tầng lớp, Tổ chức xã hội – công việc và nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng thích phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và hạp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
e.1.5) Tiền thưởng tất nhiên giải thưởng Sài Gòn, giải thưởng đất nước.
e.1.6) Tiền thưởng tất nhiên Kỷ niệm chương, Huy hiệu.
e.1.7) Tiền thưởng tất nhiên Bằng khen, Giấy khen.
Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng tất nhiên các danh hiệu thi đua, mẫu mã khen thưởng nêu trên phải hiệp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.
e.2) Tiền thưởng tất nhiên giải thưởng đất nước, giải thưởng quốc tế được đất nước nước ta nhấn.
e.3) Tiền thưởng về cải tiến chuyên môn, sáng chế, phát minh được cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền công nhận.
e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện nay, khai báo hành động vi phạm pháp luật với cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.
g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:
g.1) Khoản bổ sung của người sử dụng cần lao cho việc thăm khám xét chữa bệnh hiểm nghèo cho bạn dạng thân mình người cần lao và thân nhân của người cần lao.
g.1.1) Thân nhân của người lao động trong ngôi trường hợp này bao héc tàm tất cả: con đẻ, con nuôi hợp lí, con ngoài hôn thú, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, dì ghẻ; cha nuôi, mẹ nuôi hợp lí.
g.1.2) Mức tương trợ ko tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tại chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí tuy nhiên tối đa ko thật số tiền trả viện phí của người cần lao và thân nhân người cần lao sau sau Khi trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo đảm.
g.1.3) Người sử dụng lao động chi tiền bổ sung có bổn phận: lưu giữ bạn dạng sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động (trong ngôi trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả phần còn lại sau Khi tổ chức bảo đảm trả trực tiếp với cơ sở thăm khám xét chữa bệnh) hoặc bạn dạng sao chứng từ trả viện phí; bạn dạng sao chứng từ chi bảo đảm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (trong ngôi trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả thảy viện phí, tổ chức bảo đảm trả tiền bảo đảm cho người cần lao và thân nhân người cần lao) cùng với chứng từ chi tiền bổ sung cho người cần lao và thân nhân người cần lao mắc bệnh hiểm nghèo.
g.2) Khoản tiền cảm bắt gặp theo quy định về dùng phương tiện đi lại trong cơ quan lại đất nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.
g.3) Khoản tiền cảm bắt gặp theo chế độ ngôi nhà tại công vụ theo quy định của luật pháp.
g.4) Các khoản cảm bắt gặp ngoài lương, tiền công do tham dự quan lại điểm, giám định, soát các văn bạn dạng pháp luật, Nghị quyết, các ít chính trị; tham gia các đoàn thẩm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có can hệ đến phục vụ trực tiếp phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành uỷ, Tỉnh ủy.
g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người cần lao bên dưới các mẫu mã như trực tiếp nấu bếp, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.
Trường hợp người sử dụng cần lao ko tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì ko tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù phù hợp với chỉ dẫn của Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp. Trường hợp mức chi cao rộng mức chỉ dẫn của Bộ lao động – Thương binh và từng lớp thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
Mức chi cụ thể vận dụng đối với doanh nghiệp đất nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan lại hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội ko thật mức chỉ dẫn của Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp. Đối với các doanh nghiệp ngoài đất nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định tuy nhiên tối đa ko vượt quá mức vận dụng đối với doanh nghiệp đất nước.
g.6) Khoản tiền mua vé phi cơ khứ hồi do người sử dụng cần lao trả hộ (hoặc tính sổ) cho người lao động là kẻ nước ngoài làm việc tại nước ta, người lao động là kẻ nước ta làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.
căn cứ xác định khoản tiền mua vé phi cơ là hợp đồng lao động và khoản tiền tính sổ vé máy cất cánh từ nước ta đến đất nước người nước ngoài mang quốc tịch hoặc đất nước điểm gia đình người nước ngoài sinh sống và trái lại; khoản tiền thanh toán vé phi cơ từ đất nước điểm người nước ta đang làm việc về nước ta và trái lại.
g.7) Khoản tiền chi phí khóa đào tạo tập cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại nước ta học tập tại nước ta, con của người lao động nước ta đang làm việc ở nước ngoài học tập tại nước ngoài theo bậc học tập từ măng non đến trung học tập phổ biến do người sử dụng lao động trả hộ.
g.8) Các khoản thu nhập cá nhân cảm bắt gặp từ các Hội, tổ chức tài trợ ko phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; ngân sách đầu tư đầu tư tài trợ được dùng từ mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư đất nước hoặc được cai quản lý theo quy định của đất nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học tập thẩm mỹ và thẩm mỹ thẩm mỹ, công trình phân tách và thử nghiệm và phân tích hợp lý tập… thực hành trách nhiệm chính trị của Nhà nước hoặc theo chương trình phát động và sinh hoạt giải trí phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.
g.9) Các khoản tính sổ mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là kẻ nước ngoài làm việc tại nước ta theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân lịch cần lao chuẩn theo thông lệ quốc tế của một số ngành như dầu khí, khai khoáng.
căn cứ xác định là giao kèo cần lao và khoản tiền tính sổ vé máy cất cánh từ nước ta đến đất nước điểm người nước ngoài cư trú và trái lại.
tỉ dụ 1: Ông X là kẻ nước ngoài được ngôi nhà thầu dầu khí Y điều chuyển đến làm việc tại giàn khoan trên thềm lục địa nước ta. Theo quy định tại hợp đồng cần lao, chu kỳ làm việc của ông X tại giàn khoan là 28 ngày liên tục, sau đó được nghỉ ngơi 28 ngày. Nhà thầu Y tính sổ cho ông X các khoản tiền vé tàu cất cánh từ nước ngoài đến nước ta và trái lại mỗi lần đổi ca, uổng cung cấp trực thăng đưa đón ông X chặng từ đất liền nước ta ra giàn khoan và trái lại, tổn phí tạm trú trong ngôi trường hợp ông X chờ chuyến cất cánh trực thăng đưa ra giàn khoan làm việc thì ko tính các khoản tiền này vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của ông X.
3. Thu nhập từ đầu tư vốn
Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân cảm bắt gặp bên dưới các mẫu mã:
a) Tiền lãi cảm bắt gặp từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh, group cá nhân marketing thương mại vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi cảm bắt gặp từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngôi nhà băng nước ngoài theo chỉ dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
b) Cổ tức cảm bắt gặp từ việc góp vốn mua cổ phần.
c) Lợi tức cảm bắt gặp do tham dự góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (cả về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, liên minh xã, liên doanh, hợp đồng liên minh kinh dinh và các mẫu mã kinh dinh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật cộng tác xã; lợi tức cảm bắt gặp do tham dự góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định của luật pháp.
d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp cảm bắt gặp Khi giải tán doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình phát động và sinh hoạt giải trí, chia, tách, sáp nhập, thống nhất doanh nghiệp hoặc Khi rút vốn.
đ) Thu nhập cảm bắt gặp từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy má có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập theo chỉ dẫn tại tiết g.1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
e) Các khoản thu nhập cảm bắt gặp từ đầu tư vốn bên dưới các mẫu mã khác bao gồm ngôi trường hợp góp vốn đầu tư bởi bảo vật, bởi tăm tiếng, bởi quyền sử dụng đất, bởi phát minh, sáng chế.
g) Thu nhập từ cổ tức trả bởi cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.
4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân cảm bắt gặp bao héc tàm tất cả:
a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (cả về công ty bổn phận hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng liên minh kinh dinh, hiệp tác xã, quỹ tín dụng dân chúng, tổ chức tài chính tài chính, tổ chức khác.
b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao héc tàm tất cả: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái khoán, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bên dưới các mẫu mã khác.
5. Thu nhập từ chuyển nhượng BDS
Thu nhập từ chuyển nhượng BDS là khoản thu nhập cảm bắt gặp từ việc chuyển nhượng BDS bao héc tàm tất cả:
a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền dùng đất.
b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất. Tài sản gắn sát với đất bao héc tàm tất cả:
b.1) Nhà ở, bao gồm ngôi nhà tại tạo hình trong tương lai.
b.2) Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn sát với đất, bao gồm công trình xây dựng tạo hình trong tương lai.
b.3) Các tài sản khác gắn sát với đất bao héc tàm tất cả các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi).
c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu ngôi nhà tại, bao gồm ngôi nhà tại tạo hình trong tương lai.
d) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.
đ) Thu nhập Khi góp vốn bởi BDS để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sinh sản kinh dinh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
e) Thu nhập từ việc uỷ quyền cai quản lý BDS mà người được uỷ quyền có quyền chuyển nhượng BDS hoặc có quyền như người sở hữu BDS theo quy định của pháp luật.
g) Các khoản thu nhập khác cảm bắt gặp từ chuyển nhượng BDS bên dưới mọi mẫu mã.
Quy định về ngôi nhà tại, công trình xây dựng tạo hình trong ngày mai nêu tại khoản 5 Điều này thực hành theo luật pháp về marketing thương mại BDS.
6. Thu nhập từ trúng thưởng
Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc bảo vật mà cá nhân chủ nghĩa cảm bắt gặp bên dưới các mẫu mã sau đây:
a) Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng.
b) Trúng thưởng trong các mẫu mã khuyến mại Khi dự mua buôn bán sản phẩm hoá, dịch vụ theo quy định của Luật thương nghiệp.
c) Trúng thưởng trong các mẫu mã cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép.
d) Trúng thưởng trong các casino được luật pháp cho phép phát động và sinh hoạt giải trí.
đ) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các mẫu mã trúng thưởng khác do các tổ chức tài chính tài chính, cơ quan lại hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa khác tổ chức.
7. Thu nhập từ bạn dạng quyền
Thu nhập từ bạn dạng quyền là thu nhập cảm bắt gặp Khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền dùng các đối tượng của quyền sở hữu trí não theo quy định của Luật Sở hữu trí óc; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ. Cụ thể như sau:
a) Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ thực hành theo quy định tại Điều 3 của Luật Sở hữu trí óc và các văn bạn dạng chỉ dẫn liên tưởng, bao héc tàm tất cả:
a.1) Đối tượng quyền tác giả bao héc tàm tất cả các tác phẩm văn chương, tác phẩm thẩm mỹ và thẩm mỹ thẩm mỹ, hợp lý tập; đối tượng quyền liên tưởng đến quyền tác giả bao héc tàm tất cả: ghi hình, ghi âm chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
a.2) Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao héc tàm tất cả sáng chế, mẫu mã công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp buôn bán dẫn, bí mật kinh dinh, mác, tên thương nghiệp và chỉ dẫn địa lý.
a.3) Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là nguyên nhiên liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.
b) Đối tượng của chuyển giao công nghệ thực hành theo quy định tại Điều 7 của Luật Chuyển giao công nghệ, bao héc tàm tất cả:
b.1) Chuyển giao các bí quyết chuyên môn.
b.2) Chuyển giao tri thức chuyên môn về công nghệ bên dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp chuyên môn, công thức, tham số chuyên môn, bạn dạng vẽ, sơ đồ chuyên môn, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu.
b.3) Chuyển giao giải pháp phù hợp và phải chăng hoá sinh sản, đổi mới công nghệ.
Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền các đối tượng của quyền sở hữu trí não và chuyển giao công nghệ nêu trên cả về ngôi trường hợp chuyển nhượng lại.
8. Thu nhập từ nhượng quyền thương nghiệp
Nhượng quyền thương mại là phát động và sinh hoạt giải trí thương nghiệp, theo đó bên nhượng quyền cho phép và đề nghị bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều khiếu nại của bên nhượng quyền tại hợp đồng nhượng quyền thương nghiệp.
Thu nhập từ nhượng quyền thương nghiệp là các khoản thu nhập mà cá nhân chủ nghĩa cảm bắt gặp từ các giao kèo nhượng quyền thương mại nêu trên, cả về ngôi trường hợp nhượng lại quyền thương mại theo quy định của luật pháp về nhượng quyền thương mại.
9. Thu nhập từ nhận thừa kế
Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân chủ nghĩa cảm bắt gặp theo chúc thư hoặc theo quy định của luật pháp về thừa kế, cụ thể như sau:
a) Đối với nhận thừa kế là chứng khoán bao héc tàm tất cả: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
b) Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức tài chính tài chính, cơ sở kinh dinh bao héc tàm tất cả: vốn góp trong công ty trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn, cộng tác xã, công ty hợp danh, giao kèo hiệp tác kinh dinh; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở marketing thương mại của cá nhân; vốn trong các cộng đồng, quỹ được phép thành lập theo quy định của luật pháp hoặc vớ cơ sở kinh dinh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở marketing thương mại của cá nhân chủ nghĩa.
c) Đối với nhận thừa kế là BDS bao héc tàm tất cả: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn sát với đất; quyền sở hữu ngôi nhà, bao gồm ngôi nhà tại tạo hình trong ngày mai; phong cách thiết kế và các công trình xây dựng gắn sát với đất, bao gồm công trình xây dựng tạo hình trong ngày mai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác cảm bắt gặp từ thừa kế là BDS bên dưới mọi mẫu mã; trừ thu nhập từ thừa kế là BDS theo chỉ dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
d) Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan lại cai quản lý đất nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, bao gồm sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, bao gồm du thuyền; máy cất cánh; súng săn, súng thể thao.
10. Thu nhập từ nhận quà tặng
Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân chủ nghĩa cảm bắt gặp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:
a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao héc tàm tất cả: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân chủ nghĩa trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức tài chính tài chính, cơ sở marketing thương mại bao héc tàm tất cả: vốn trong công ty bổn phận hữu hạn, cộng tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng cộng tác kinh dinh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở marketing thương mại của cá nhân, vốn trong các cộng đồng, quỹ được phép thành lập theo quy định của luật pháp hoặc quờ quạng cơ sở marketing thương mại nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở marketing thương mại của cá nhân chủ nghĩa.
c) Đối với nhận quà tặng là BDS bao héc tàm tất cả: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn sát với đất; quyền sở hữu ngôi nhà, bao gồm ngôi nhà tại tạo hình trong ngày mai; phong cách thiết kế và các công trình xây dựng gắn sát với đất, bao gồm công trình xây dựng tạo hình trong mai sau; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác cảm bắt gặp từ thừa kế là BDS bên dưới mọi mẫu mã; trừ thu nhập từ quà tặng là BDS chỉ dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền dùng với cơ quan lại cai quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, bao gồm sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, bao gồm du thuyền; máy cất cánh; súng săn, súng thể thao.
Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế
1. cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao héc tàm tất cả:
a) Thu nhập từ chuyển nhượng BDS (cả về ngôi nhà tại tạo hình trong mai sau, công trình xây dựng tạo hình trong mai sau theo quy định pháp luật về kinh dinh BDS) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông nước ngoài, bà nước ngoài với cháu nước ngoài; anh chị em ruột với nhau.
Trường hợp BDS (cả về ngôi nhà tại tạo hình trong ngày mai, công trình xây dựng tạo hình trong mai sau theo quy định pháp luật về kinh dinh BDS) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân gia đình được xác định là tài sản chung của vợ chồng, Khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.
b) Thu nhập từ chuyển nhượng ngôi nhà tại, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn sát với đất ở của cá nhân chủ nghĩa trong ngôi trường hợp người chuyển nhượng chỉ có độc nhất vô nhị một ngôi nhà tại, quyền sử dụng đất ở tại nước ta.
b.1) cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng ngôi nhà tại, quyền dùng đất ở được miễn thuế theo chỉ dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải song song đáp ứng các điều khiếu nại sau:
b.1.1) Chỉ có độc nhất quyền sở hữu một ngôi nhà tại hoặc quyền dùng một thửa đất ở (cả về ngôi trường hợp có ngôi nhà tại hoặc công trình xây dựng gắn sát với thửa đất đó) tại thời tự khắc chuyển nhượng, cụ thể như sau:
b.1.1.1) Việc xác định quyền sở hữu ngôi nhà tại, quyền dùng đất ở căn cứ vào Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ngôi nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất.
b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng ngôi nhà tại có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền dùng thì chỉ cá nhân chủ nghĩa chưa có quyền sở hữu ngôi nhà tại, quyền dùng đất ở điểm khác được miễn thuế; cá nhân chủ nghĩa có chung quyền sở hữu ngôi nhà tại, quyền dùng đất ở còn có quyền sở hữu ngôi nhà tại, quyền dùng đất ở khác ko được miễn thuế.
b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu ngôi nhà tại, quyền sử dụng đất ở và cũng là độc nhất của chung vợ chồng tuy nhiên vợ hoặc chồng còn có ngôi nhà tại, đất ở riêng, Khi chuyển nhượng ngôi nhà tại, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có ngôi nhà tại, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có ngôi nhà tại, đất ở riêng ko được miễn thuế.
b.1.2) Có quyền sở hữu ngôi nhà tại, quyền dùng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.
thời tự khắc xác định quyền sở hữu ngôi nhà tại, quyền dùng đất ở là ngày cấp Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền sở hữu ngôi nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất.
b.1.3) Chuyển nhượng vớ ngôi nhà tại, đất ở.
Trường hợp cá nhân chủ nghĩa có quyền hoặc chung quyền sở hữu ngôi nhà, quyền dùng đất ở độc nhất tuy nhiên chuyển nhượng một phần thì ko được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.
b.2) Nhà ở, đất ở độc nhất vô nhị được miễn thuế do cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng BDS tự khai và chịu trách nhiệm và trách nhiệm. Nếu phát hiện nay ko đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành động vi phạm luật pháp thuế theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế.
b.3) Trường hợp chuyển nhượng ngôi nhà tại, công trình xây dựng tạo hình trong tương lai ko thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo chỉ dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này.
c) Thu nhập từ giá trị quyền dùng đất của cá nhân chủ nghĩa được đất nước giao đất ko phải trả tiền hoặc được giảm tiền dùng đất theo quy định của luật pháp.
Trường hợp cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất Khi giao đất, nếu chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền dùng đất thì khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng BDS chỉ dẫn tại Điều 12 Thông tư này.
d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là BDS (cả về ngôi nhà tại, công trình xây dựng tạo hình trong ngày mai theo quy định của luật pháp về marketing thương mại BDS) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông nước ngoài, bà nước ngoài với cháu nước ngoài; anh chị em ruột với nhau.
đ) Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp để phù hợp và phải chăng hoá sản xuất nông nghiệp tuy nhiên ko làm đổi thay mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được đất nước giao để sinh sản.
e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa trực tiếp tham dự vào phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế bình thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất theo chỉ dẫn tại điểm này phải thoả mãn đồng thời các điều khiếu nại sau:
e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền dùng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp lí để sinh sản và trực tiếp tham gia lao động sinh sản nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản.
Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa khác thì phải có văn bạn dạng thuê đất, mặt nước theo quy định của luật pháp (trừ ngôi trường hợp hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa nhận khoán trồng rừng, coi sóc, cai quản lý và bảo đảm an toàn rừng với các công ty Lâm nghiệp). Đối với phát động và sinh hoạt giải trí đánh bắt thuỷ sản phải có giấy chứng thực quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền dùng vào mục đích đánh bắt và trực tiếp dự phát động và sinh hoạt giải trí đánh bắt thuỷ sản (trừ ngôi trường hợp đánh bắt thuỷ sản trên sông bởi mẫu mã đáy sông (đáy cá) và ko thuộc những phát động và sinh hoạt giải trí khai khẩn thuỷ sản bị cấm theo quy định của pháp luật).
e.2) thực tiễn hàm tại địa phương điểm diễn ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản.
Địa phương điểm diễn ra phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thuỷ sản theo chỉ dẫn này là quận, thị trấn, thị xã, thành thị thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp thị trấn) hoặc thị trấn giáp ranh với điểm diễn ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất.
Riêng đối với phát động và sinh hoạt giải trí đánh bắt thuỷ sản thì ko phụ thuộc điểm cư trú.
e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thường ngày là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy thô, bóc vỏ, tách phân tử, cắt, ướp muối, bảo đảm an toàn lạnh và các mẫu mã bảo đảm an toàn thông thường khác.
g) Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân mặt hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo đảm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.
g.1) Lãi tiền gửi được miễn thuế theo quy định tại điểm này là thu nhập cá nhân cảm bắt gặp từ lãi gửi Đồng nước ta, vàng, nước ngoài tệ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngôi nhà băng nước ngoài được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bên dưới các mẫu mã gửi ko kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi hà tằn hà tiện, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các mẫu mã nhận tiền gửi khác theo nguyên lý có trả trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.
căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gửi là sổ hà tằn hà tiện (hoặc thẻ kiệm ước), chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các giấy má khác theo nguyên lý có trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.
g.2) Lãi từ giao kèo bảo đảm nhân thọ là khoản lãi mà cá nhân cảm bắt gặp theo hợp đồng mua bảo đảm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo đảm.
căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi giao kèo bảo đảm nhân thọ là chứng từ trả tiền lãi từ hợp đồng bảo đảm nhân thọ.
g.3) Lãi trái phiếu Chính phủ là khoản lãi mà cá nhân cảm bắt gặp từ việc mua trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành.
căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi trái khoán Chính phủ là mệnh giá, lãi suất và kỳ hạn trên trái khoán Chính Phủ.
h) Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân chủ nghĩa cảm bắt gặp từ nước ngoài do thân nhân là kẻ nước ta định cư ở nước ngoài, người nước ta đi lao động, công tác, tiếp thu kĩ năng và kĩ năng tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.
căn cứ xác định thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là các giấy tờ chứng minh mối cung cấp tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền tài tổ chức trả hộ (nếu có).
i) Thu nhập từ phần lương bổng, tiền công làm việc ban tối, làm thêm giờ được trả cao rộng so với lương phía, tiền công làm việc buổi ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật lao động. Cụ thể như sau:
i.1) Phần lương phía, tiền công trả cao rộng do phải làm việc ban tối, làm thêm giờ được miễn thuế cứ vào lương phía, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức lương bổng, tiền công tính theo ngày làm việc thông thường.
thí dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc thường ngày theo quy định của Bộ luật lao động là 40.000 đồng/giờ.
– Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân chủ nghĩa được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ
– Trường hợp cá nhân chủ nghĩa làm thêm giờ vào ngày nghỉ ngơi hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ
i.2) Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập phải lập bảng kê đề đạt rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản lương phía trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người cần lao. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình những Khi có yêu cầu của cơ quan lại thuế.
k) tiền lương hưu do Quỹ bảo đảm từng lớp trả theo quy định của Luật Bảo hiểm từng lớp; lương lậu hưu cảm bắt gặp mỗi tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.
cá nhân chủ nghĩa sinh sống, làm việc tại nước ta được miễn thuế đối với lương hưu được trả từ nước ngoài.
m) Thu nhập từ học tập bổng, bao héc tàm tất cả:
m.1) Học bổng cảm bắt gặp từ ngân sách Nhà nước bao héc tàm tất cả: học tập bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngôi trường công lập hoặc các loại học tập bổng khác có mối cung cấp từ ngân sách đất nước.
m.2) Học bổng cảm bắt gặp từ tổ chức trong nước và ngoài nước (cả về khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình tương trợ khuyến học tập của tổ chức đó.
Tổ chức trả học tập bổng cho cá nhân nêu tại điểm này phải lưu giữ các quyết định cấp học tập bổng và các chứng từ trả học tập bổng. Trường hợp cá nhân nhận học tập bổng trực tiếp từ các tổ chức nước ngoài thì cá nhân nhận thu nhập phải lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng minh thu nhập cảm bắt gặp là học tập bổng do các tổ chức ngoài nước cấp.
n) Thu nhập từ bồi trả giao kèo bảo đảm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo đảm sức mạnh mạnh khoắn; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền đền bù, bổ sung theo quy định của luật pháp về bồi trả, bổ sung, tái định cư; các khoản bồi thường đất nước và các khoản đền bù khác theo quy định của pháp luật về đền bù đất nước. Cụ thể như sau:
n.1) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo đảm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo đảm sức mạnh mạnh khoắn là khoản tiền mà cá nhân cảm bắt gặp do tổ chức bảo đảm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo đảm sức mạnh mạnh khoắn trả cho người được bảo đảm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo đảm đã thỏa thuận. cứ xác định khoản đền bù này là văn bạn dạng hoặc quyết định bồi thường của tổ chức bảo đảm hoặc toà án và chứng từ trả tiền bồi thường.
n.2) Thu nhập từ tiền bồi trả tai nạn lao động là khoản tiền người lao động cảm bắt gặp từ người sử dụng cần lao hoặc quỹ bảo đảm xã hội do bị tai nạn trong quá trình tham gia lao động. căn cứ xác định khoản bồi thường này là văn bạn dạng hoặc quyết định đền bù của người sử dụng lao động hoặc toà án và chứng từ chi bồi trả tai nạn lao động.
n.3) Thu nhập từ bồi trả, bổ sung theo quy định của pháp luật về bồi thường, tương trợ, tái định cư là tiền đền bù, bổ sung do đất nước thu hồi đất, bao gồm các khoản thu nhập do các tổ chức tài chính tài chính bồi thường, tương trợ Khi thực hiện nay thu hồi đất theo quy định.
căn cứ để xác định thu nhập từ bồi thường, tương trợ theo quy định của luật pháp về đền bù, bổ sung, tái định cư là quyết định của cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi trả tái định cư và chứng từ chi tiền đền bù.
n.4) Thu nhập từ bồi thường đất nước và các khoản bồi trả khác theo quy định của pháp luật về bồi trả Nhà nước là khoản tiền cá nhân chủ nghĩa được bồi trả do các quyết định xử phạt vi phạm hành chính ko đúng của người dân có thẩm quyền, của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền gây thiệt hại đến quyền lợi của cá nhân chủ nghĩa; thu nhập từ đền bù cho người bị oan do cơ quan lại có thẩm quyền trong phát động và sinh hoạt giải trí tố tụng hình sự quyết định. cứ xác định khoản bồi thường này là quyết định của cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền buộc cơ quan lại hoặc cá nhân có quyết định sai phải bồi thường và chứng từ chi bồi trả.
p) Thu nhập cảm bắt gặp từ các quỹ từ thiện được cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, phát động và sinh hoạt giải trí vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập ko nhằm mục đích mục tiêu thu lợi nhuận.
Quỹ từ thiện nêu tại điểm này là quỹ từ thiện được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
căn cứ xác định thu nhập cảm bắt gặp từ các quỹ từ thiện được miễn thuế tại điểm này là văn bạn dạng hoặc quyết định trao khoản thu nhập của quỹ từ thiện và chứng từ chi tiền, bảo vật từ quỹ từ thiện.
q) Thu nhập cảm bắt gặp từ các mối cung cấp viện trợ của nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo bên dưới mẫu mã Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan lại đất nước có thẩm quyền phê chuẩn.
cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là văn bạn dạng của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền duyệt y việc nhận trợ giúp.
2. Thủ tục, giấy tờ miễn thuế đối với các ngôi trường hợp miễn thuế nêu tại điểm a, b, c, d, đ, khoản 1, Điều này được thực hiện nay theo văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế.
Điều 4. Giảm thuế
Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân chủ nghĩa, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, người nộp thuế gặp gỡ gian khổ do thiên tai, hoả hoán vị, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng trọn đến kĩ năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với chừng độ thiệt hại tuy nhiên ko vượt quá số thuế phải nộp. Cụ thể như sau:
1. Xác định số thuế được giảm
a) Việc xét giảm thuế được thực hiện nay theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp gỡ gian khổ do thiên tai, hoả hoán vị, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó.
b) Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao héc tàm tất cả:
b.1) Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng BDS, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bạn dạng quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương nghiệp, thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng.
b.2) Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp đối với thu nhập từ marketing thương mại và thu nhập từ lương, tiền công.
c) căn cứ để xác định chừng độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tại để xử lý thiệt hại trừ (-) đi các khoản đền bù cảm bắt gặp từ tổ chức bảo đảm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân chủ nghĩa gây ra tai nạn (nếu có).
d) Số thuế giảm được xác định như sau:
d.1) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn rộng mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bởi mức độ thiệt hại.
d.2) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ rộng chừng độ thiệt hại thì số thuế giảm ngay số thuế phải nộp.
2. Thủ tục, giấy tờ xét giảm thuế thực hành theo văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế.
Điều 5. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng nước ta
1. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bởi Đồng nước ta. Trường hợp thu nhập chịu thuế cảm bắt gặp bởi nước ngoài tệ phải quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá giao du bình quân trên thị ngôi trường nước ngoài tệ liên ngôi nhà băng tại thời điểm nảy sinh thu nhập.
Đối với loại nước ngoài tệ ko hề tỷ giá hối đoái với Đồng nước ta thì phải quy đổi ưng chuẩn một loại nước ngoài tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng nước ta.
2. Thu nhập chịu thuế cảm bắt gặp ko bởi tiền phải quy đổi ra Đồng nước ta theo giá thị ngôi trường của sản phẩm, dịch vụ đó hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời tự khắc nảy thu nhập.
Điều 6. Kỳ tính thuế
1. Đối với cá nhân ngụ
a) Kỳ tính thuế theo năm: ứng dụng đối với thu nhập từ kinh dinh và thu nhập từ lương, tiền công.
Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại nước ta từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch.
Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân chủ nghĩa có mặt tại nước ta bên dưới 183 ngày tuy nhiên tính trong 12 tháng liên tiếp Tính từ lúc ngày trước ko hề có mặt tại nước ta là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế trước nhất được xác định là 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày trước tiên có mặt tại nước ta. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế cứ theo năm dương lịch.
tỉ dụ 3: Ông B là kẻ nước ngoài lần trước ko hề đến nước ta từ ngày 20/4/2014. Trong năm 2014 tính đến ngày 31/12/2014, ông B có mặt tại nước ta tổng cộng 130 ngày. Trong năm 2015, tính đến 19/4/2015 ông B có mặt tại nước ta tổng cộng 65 ngày. Kỳ tính thuế đầu tiên của ông B được xác định từ ngày 20/4/2014 đến ko hề ngày 19/4/2015. Kỳ tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 01/01/2015 đến ko hề ngày 31/12/2015.
b) Kỳ tính thuế theo từng lần nảy thu nhập: ứng dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng BDS, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bạn dạng quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng.
c) Kỳ tính thuế theo từng lần nảy sinh hoặc theo năm áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
2. Đối với cá nhân chủ nghĩa ko ngụ
Kỳ tính thuế đối với cá nhân chủ nghĩa ko ngụ được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.
Trường hợp cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại ko ngụ có địa điểm kinh dinh nhất quyết như cửa mặt hàng, quầy mặt hàng thì kỳ tính thuế ứng dụng như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh dinh.
Chương 2.
căn cứ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI cá nhân chủ nghĩa trú ngụ
Điều 7. căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại, từ lương, tiền công
cứ tính thuế đối với thu nhập từ marketing thương mại và thu nhập từ lương lậu, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau:
1. Thu nhập tính thuế được xác định bởi thu nhập chịu thuế theo chỉ dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:
a) Các khoản giảm trừ gia đạo theo chỉ dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.
b) Các khoản đóng bảo đảm, quỹ hưu trí tự nguyện theo chỉ dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.
c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập theo chỉ dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.
2. Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ marketing thương mại, từ lương lậu, tiền công được vận dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:
Bậc thuế
Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)
Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)
Thuế suất (%)
1
Đến 60
Đến 5
5
2
Trên 60 đến 120
Trên 5 đến 10
10
3
Trên 120 đến 216
Trên 10 đến 18
15
4
Trên 216 đến 384
Trên 18 đến 32
20
5
Trên 384 đến 624
Trên 32 đến 52
25
6
Trên 624 đến 960
Trên 52 đến 80
30
7
Trên 960
Trên 80
35
3. Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh dinh, từ lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bởi thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.
Để tiện lợi cho việc tính tình, có thể ứng dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN phát hành tất nhiên Thông tư này.
Ví dụ 4: Bà C có thu nhập từ lương lậu, tiền công trong tháng là 40 triệu đồng và nộp các khoản bảo đảm là: 7% bảo đảm từng lớp, 1,5% bảo đảm y tế trên lương lậu. Bà C nuôi 2 con bên dưới 18 tuổi, trong tháng Bà C ko đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập. Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa tạm nộp trong tháng của Bà C được tính như sau:
– Thu nhập chịu thuế của Bà C là 40 triệu đồng.
– Bà C được giảm trừ các khoản sau:
+ Giảm trừ gia đạo cho bạn dạng thân mình: 9 triệu đồng
+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):
3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng
+ Bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế:
40 triệu đồng × (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng
Tổng cộng các khoản được giảm trừ:
9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng
– Thu nhập tính thuế của Bà C là:
40 triệu đồng – 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng
– Số thuế phải nộp:
Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:
+ Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng
+ Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
(10 triệu đồng – 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng
+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
(18 triệu đồng – 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng
+ Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:
(20,4 triệu đồng – 18 triệu đồng) × 20% = 0,48 triệu đồng
– Tổng số thuế Bà C phải tạm nộp trong tháng là:
0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 0,48 triệu đồng = 2,43 triệu đồng
Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:
Thu nhập tính thuế trong tháng 20,4 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp như sau:
20,4 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 2,43 triệu đồng
4. Quy đổi thu nhập ko bao héc tàm tất cả thuế thành thu nhập tính thuế
Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập từ lương phía, tiền công cho người cần lao theo chỉ dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này ko bao héc tàm tất cả thuế thì phải quy đổi thu nhập ko bao héc tàm tất cả thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN phát hành tất nhiên Thông tư này để xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể như sau:
a) Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận cộng (+) các khoản lợi. do người sử dụng cần lao trả thay cho người cần lao (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ. Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê ngôi nhà thì tiền thuê ngôi nhà tính vào thu nhập làm cứ quy đổi ngay số thực trả tuy nhiên ko vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà).
Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:
Thu nhập làm căn cứ quy đổi
=
Thu nhập thực nhận
+
Các khoản trả thay

Các khoản giảm trừ
Trong đó:
– Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công ko bao héc tàm tất cả thuế mà người cần lao cảm bắt gặp mỗi tháng.
– Các khoản trả thay là các khoản ích bởi tiền hoặc ko bởi tiền do người sử dụng lao động trả cho người cần lao theo chỉ dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư này.
– Các khoản giảm trừ bao héc tàm tất cả: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo đảm, quỹ hưu trí tình nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập theo chỉ dẫn tại Điều 9 Thông tư này.
thí dụ 5: Năm 2014, theo giao kèo cần lao ký giữa Ông D và Công ty X thì Ông D được trả lương mỗi tháng là 31,5 triệu đồng, ngoài lương lậu Ông D được công ty X trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông D phải đóng bảo đảm bức là một trong những trong,5 triệu đồng/tháng. Công ty X chịu trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo quy định thay cho ông D. Trong năm Ông D chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân mình, ko hề người phụ thuộc và ko nảy sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập.
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp mỗi tháng của Ông D như sau:
– Thu nhập làm cứ quy đổi là:
31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng
– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:
(22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng
– Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa Ông D phải nộp (ứng dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là:
25,4375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng
tỉ dụ 6: giả tỉ ông D tại Ví dụ 5 nêu trên còn được công ty X trả thay tiền thuê ngôi nhà là 6 triệu đồng/tháng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp mỗi tháng của Ông D như sau:
Bước 1: Xác định tiền thuê ngôi nhà trả thay được tính vào thu nhập làm cứ quy đổi
– Thu nhập làm căn cứ quy đổi (ko gồm tiền thuê ngôi nhà):
31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng
– Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:
(22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng
– Thu nhập chịu thuế (ko gồm tiền thuê ngôi nhà):
25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng
– 15% Tổng thu nhập chịu thuế (ko gồm tiền thuê ngôi nhà):
35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng
Vậy tiền thuê ngôi nhà được tính vào thu nhập làm cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng
Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế
– Thu nhập làm cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:
31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 27,39 triệu đồng/tháng
– Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):
(27,39 triệu đồng – 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng
– Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:
32,187 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng
– Thu nhập chịu thuế mỗi tháng của ông D là:
31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng
Hoặc xác định theo cách:
32,187 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng.
b) Trường hợp cá nhân chủ nghĩa thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế đã quy đổi. Trường hợp cá nhân có thu nhập ko bao héc tàm tất cả thuế từ nhiều tổ chức trả thu nhập thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế từng tháng tại các tổ chức trả thu nhập trong năm.
Ví dụ 7: ví thử Ông D tại thí dụ 6 nêu trên, ngoài thu nhập tại công ty X, từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2014 ông còn có hợp đồng nhận thu nhập tại công ty Y là 12 triệu đồng/tháng. Công ty Y cũng trả thay thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa cho Ông D.
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa của ông D năm 2014 như sau:
– Tại công ty X, thu nhập chịu thuế năm của ông D là:
42,687 triệu đồng x 12 tháng = 512,244 triệu đồng
– Tại công ty Y:
+ Thu nhập tính thuế mỗi tháng (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):
(12 triệu đồng – 0,75 triệu đồng)/0,85 = 13,235 triệu đồng
+ Thu nhập chịu thuế năm tại công ty Y:
13,235 triệu đồng x 5 tháng = 66,175 triệu đồng
– Tổng thu nhập chịu thuế của ông D năm 2014:
512,244 triệu đồng + 66, 175 triệu đồng = 578,419 triệu đồng
– Thu nhập tính thuế tháng:
(578,419 triệu đồng : 12 tháng) – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 37,702 triệu đồng
– Thuế Thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp trong năm:
(37,702 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng) × 12 tháng = 74,105 triệu đồng.
5. cứ tính thuế đối với thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí đại lý xổ số, từ đại lý bảo đảm, từ buôn bán sản phẩm đa cấp là thu nhập tính thuế và tỷ lệ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa. Cụ thể như sau:
a) Thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế từ phát động và sinh hoạt giải trí đại lý xổ số, từ phát động và sinh hoạt giải trí đại lý bảo đảm, từ buôn bán sản phẩm đa cấp bao héc tàm tất cả: hoả hồng của đại lý, các khoản thưởng bên dưới mọi mẫu mã, các khoản tương trợ và các khoản khác mà cá nhân cảm bắt gặp từ công ty xổ số thiết kế, doanh nghiệp bảo đảm, doanh nghiệp buôn bán sản phẩm đa cấp.
b) thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm công ty Xổ số thiết kế, doanh nghiệp bảo đảm, doanh nghiệp buôn bán sản phẩm đa cấp trả thu nhập cho cá nhân.
c) Tỷ lệ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa:
c.1) Công ty Xổ số thiết kế thực hiện nay khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo tỷ lệ trên thu nhập tính thuế mỗi tháng của cá nhân chủ nghĩa như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng nước ta
Thu nhập tính thuế/tháng
Tỷ lệ khấu trừ
Đến 9.000
0%
Trên 9.000
5%
c.2) Doanh nghiệp bảo đảm, doanh nghiệp buôn bán sản phẩm đa cấp thực hiện nay khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên thu nhập tính thuế mỗi tháng của cá nhân như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng nước ta
Thu nhập tính thuế/tháng
Tỷ lệ khấu trừ
Đến 9.000
0%
Trên 9.000 đến 20.000
5%
Trên 20.000
10%
6. căn cứ tính thuế đối với tiền tích lũy mua bảo đảm ko bức, tiền tích lũy đóng quỹ hưu trí tình nguyện là khoản tiền phí tích luỹ mua bảo đảm nhân thọ, bảo đảm ko thắt khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tình nguyện, do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người cần lao và tỷ lệ khấu trừ 10%.
Trước Khi trả tiền bảo đảm, lương hưu cho cá nhân, doanh nghiệp bảo đảm, công ty cai quản lý quỹ hưu trí tình nguyện có bổn phận khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích luỹ, tiền tích lũy đóng góp quỹ hưu trí tình nguyện ứng với phần người sử dụng cần lao mua hoặc đóng góp cho người lao động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Doanh nghiệp bảo đảm, công ty cai quản lý quỹ hưu trí tự nguyện có trách nhiệm và trách nhiệm theo dõi riêng phần phí bảo đảm nhân thọ, bảo đảm ko buộc khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện do người sử dụng cần lao mua hoặc đóng góp cho người cần lao để làm cứ tính thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa.
Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công
1. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh dinh
Thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại được xác định bởi doanh thu trừ các khoản phí tổn phù hợp và phải chăng liên tưởng trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.
Thu nhập chịu thuế từ kinh dinh đối với từng ngôi trường hợp cụ thể được xác định như sau:
a) Đối với cá nhân chủ nghĩa kinh dinh chưa thực hành đúng pháp luật về kế toán tài chính, hoá đơn chứng từ.
a.1) Đối với cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại ko thực hành chế độ kế toán tài chính hoá đơn, chứng từ ko xác định được doanh thu, phí tổn và thu nhập chịu thuế (sau đây gọi tắt là cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán).
a.1.1) Đối với cá nhân chủ nghĩa kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thu nhập chịu thuế xác định như sau:
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
=
Doanh thu khoán trong kỳ tính thuế
x
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định
Trong đó:
– Doanh thu khoán được xác định theo tài liệu kê khai của cá nhân chủ nghĩa kinh dinh, cơ sở dữ liệu của cơ thuế quan lại, hiệu quả điều tra doanh thu thực tại của cơ quan lại thuế và ý con kiến tham mưu của Hội đồng tham mưu thuế xã, phường.
– Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác định theo chỉ dẫn điểm a.4, khoản 1, Điều này.
a.1.2) Đối với cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán có dùng hóa đơn.
a.1.2.1) Trường hợp cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán có dùng hóa đơn quyển, nếu trong quý doanh thu trên hoá đơn cao rộng doanh thu khoán thì ngoài những việc nộp thuế theo doanh thu khoán còn phải nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với phần doanh thu trên hoá đơn cao rộng doanh thu khoán.
a.1.2.2) Trường hợp cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán dùng hóa đơn do cơ thuế quan lại buôn bán sỉ theo từng số thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo tỷ lệ 10% tính trên thu nhập chịu thuế của từng lần nảy.
Thu nhập chịu thuế của từng lần nảy sinh được xác định như sau:
Thu nhập chịu thuế từng lần nảy sinh
=
Doanh thu tính thu nhập chịu thuế từng lần nảy
x
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định
Trong đó:
– Doanh thu tính thu nhập chịu thuế từng lần nảy được xác định theo hợp đồng và các chứng từ mua buôn bán.
– Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác định theo chỉ dẫn tại điểm a.4, khoản 1, Điều này.
a.1.2.3) Trường hợp cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn quyển có yêu cầu trả thuế thu nhập cá nhân thì doanh thu tính thuế của năm được xác định như sau:
– Nếu doanh thu trên hóa đơn của cả năm thấp rộng doanh thu khoán thì doanh thu tính thuế của năm là doanh thu khoán.
– Nếu doanh thu trên hóa đơn của cả năm cao rộng doanh thu khoán thì doanh thu tính thuế của năm là doanh thu trên hóa đơn.
a.2) Đối với cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại chỉ hạch toán được doanh thu ko hạch toán được uổng thì thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
=
Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
×
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định
+
Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế
Trong đó:
– Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định theo chỉ dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này.
– Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác định theo chỉ dẫn tại điểm a.4, khoản 1, Điều này.
– Thu nhập chịu thuế khác là các khoản thu nhập nảy sinh trong quá trình kinh dinh gồm: tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt do chậm tính sổ; tiền lãi ngôi nhà băng trong quá trình tính sổ; tiền lãi do buôn bán sản phẩm trả chậm, trả góp; tiền lãi do buôn bán tài sản một mực; tiền buôn bán phế liệu, phế phẩm và thu nhập chịu thuế khác.
a.3) Đối với cá nhân chủ nghĩa kinh dinh lưu động (buôn chuyến) và cá nhân chủ nghĩa ko marketing thương mại có nảy phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại lưu động (buôn chuyến) và cá nhân chủ nghĩa ko kinh dinh có phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% tính trên thu nhập chịu thuế của từng lần nảy sinh.
Thu nhập chịu thuế của từng lần nảy sinh được xác định rưa rứa như đối với cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan lại thuế buôn bán sỉ theo từng số theo chỉ dẫn tại tiết a.1.2.2, điểm a, khoản 1, Điều này.
a.4) Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân marketing thương mại chưa thực hành đúng luật pháp về kế toán tài chính, hoá đơn, chứng từ; cá nhân kinh dinh lưu động và cá nhân chủ nghĩa ko marketing thương mại như sau:
Hoạt động
Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định (%)
Phân phối, cung cấp mặt hàng hoá
7
Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu
30
sinh sản, vận chuyển, dịch vụ có gắn kèm với mặt hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu
15
Hoạt động marketing thương mại khác
12
Đối với cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại nhiều ngành nghề thì vận dụng theo tỷ lệ của phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh chính. Trường hợp cá nhân chủ nghĩa thực tế kinh dinh nhiều ngành nghề và ko xác định được ngành nghề marketing thương mại chính thì áp dụng theo tỷ lệ của “Hoạt động kinh dinh khác”.
b) Đối với cá nhân chủ nghĩa kinh dinh thực hành đầy đủ chế độ kế toán tài chính hoá đơn, chứng từ thì thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
=
Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

hoài phù hợp và phải chăng được trừ trong kỳ tính thuế
+
Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế
b.1) Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại là tất tật tiền buôn bán sản phẩm hoá, tiền gia công, tiền hoả hồng, tiền cung ứng mặt hàng hoá, dịch vụ nảy trong kỳ tính thuế cả về khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cá nhân kinh dinh được hưởng trọn ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền và được xác định theo sổ sách kế toán tài chính.
b.1.1) thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:
b.1.1.1) Đối với phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm hoá là thời tự khắc chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng mặt hàng hoá hoặc thời điểm lập hoá đơn buôn bán sản phẩm.
b.1.1.2) Đối với phát động và sinh hoạt giải trí cung ứng dịch vụ là thời điểm trả mỹ xong việc cung ứng dịch vụ cho người sử dụng hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê ngôi nhà, quyền dùng đất, mặt nước, tài sản khác là thời tự khắc hợp đồng cho thuê có hiệu lực thực thi hiện hành.
Trường hợp thời điểm lập hoá đơn trước thời tự khắc chuyển giao quyền sở hữu mặt hàng hoá (hoặc dịch vụ trả mỹ xong) thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hoá đơn hoặc trái lại.
b.1.2) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với một số ngôi trường hợp được xác định như sau:
b.1.2.1) Đối với mặt hàng hoá buôn bán theo phương thức trả góp được xác định theo giá buôn bán sản phẩm hoá trả tiền một lần, ko bao héc tàm tất cả tiền lãi trả góp.
b.1.2.2) Đối với mặt hàng hoá, dịch vụ buôn bán theo phương thức trả chậm là tiền buôn bán sản phẩm hoá, dịch vụ trả một lần, ko bao héc tàm tất cả tiền lãi trả chậm.
Trường hợp việc thanh toán theo hợp đồng mua buôn bán theo phương thức trả góp, trả chậm kéo dãn nhiều kỳ tính thuế theo doanh thu là số tiền phải thu của người sử dụng trong kỳ tính thuế ko bao héc tàm tất cả lãi trả góp, trả chậm theo kì hạn quy định trong hợp đồng.
Việc xác định phí Khi xác định thu nhập chịu thuế đối với mặt hàng hoá buôn bán trả góp, trả chậm thực hành theo nguyên lý tổn phí phải hiệp với doanh thu.
b.1.2.3) Đối với mặt hàng hoá, dịch vụ do cá nhân chủ nghĩa kinh dinh làm ra dùng để bàn thảo, biếu, tặng, trang bị, thưởng cho người lao động, doanh thu được xác định theo giá buôn bán sản phẩm hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị ngôi trường tại thời điểm bàn luận, biếu, tặng, trang bị, thưởng cho người lao động.
b.1.2.4) Đối với mặt hàng hoá, dịch vụ do cá nhân kinh dinh làm ra tự dùng để phục vụ cho quá trình sinh sản, marketing thương mại của cá nhân chủ nghĩa thì doanh thu là hoài sản xuất ra sản phẩm mặt hàng hoá, dịch vụ đó.
b.1.2.5) Đối với phát động và sinh hoạt giải trí gia công mặt hàng hoá thì doanh thu là tổng số tiền thu về từ phát động và sinh hoạt giải trí gia công cả về tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và hoài khác phục vụ cho việc gia công mặt hàng hoá.
b.1.2.6) Đối với nhận đại lý, ký gửi buôn bán sản phẩm đúng giá quy định của cá nhân marketing thương mại giao đại lý, ký gửi hưởng trọn huê hồng thì doanh thu là tiền huê hồng được hưởng trọn theo hợp đồng đại lý, ký gửi mặt hàng hoá.
b.1.2.7) Đối với phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản, doanh thu được xác định theo hợp đồng ko phân biệt đã nhận tiền hoặc chưa nhận tiền.
Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
b.1.2.8) Đối với phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị phạm vi công trình hoặc giá trị lượng công trình kiểm nghiệm bàn trả. Trường hợp xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu, máy móc, thiết bị thì doanh thu tính thuế là số tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt ko bao héc tàm tất cả giá trị nguyên nguyên nhiên liệu, máy móc, thiết bị.
Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì doanh thu tính thuế là số tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt cả về giá trị nguyên nguyên nhiên liệu, máy móc, thiết bị.
b.1.2.9) Đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyên chở là tuốt doanh thu vận tải Khách hàng, tư trang, product nảy trong kỳ tính thuế.
b.2) Các khoản phí tổn phù hợp và phải chăng được trừ
phí phù hợp và phải chăng được trừ là các khoản hoài thực tiễn nảy, có can dự trực tiếp đến phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, marketing thương mại của cá nhân và có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp. Cụ thể như sau:
b.2.1) phí tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người cần lao theo giao kèo lao động, giao kèo dịch vụ hoặc thỏa ước cần lao tập thể theo quy định của Bộ luật lao động.
Đối với chi phí lương phía, tiền công ko bao héc tàm tất cả khoản tiền lương, tiền công của cá nhân là chủ hộ marketing thương mại hoặc các thành viên đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh của group marketing thương mại.
Đối với tiền y phục trả cho người cần lao ko vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Trường hợp chi y phục cả bởi tiền và bảo vật cho người cần lao thì mức chi tối đa để tính vào hoài được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế ko vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Đối với những ngành marketing thương mại có thuộc tính đặc thù thì phí này được thực hiện nay theo quy định của Bộ Tài chính.
b.2.2) phí vật liệu, nguyên nhiên liệu, nhiên liệu, năng lượng, mặt hàng hoá thực tiễn dùng vào sinh sản, marketing thương mại mặt hàng hoá, dịch vụ liên quan lại đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo mức tiêu ngốn phù hợp và phải chăng, giá thực tiễn xuất kho do hộ gia đình, cá nhân marketing thương mại tự xác định và chịu trách nhiệm trước luật pháp.
Trường hợp một số vật liệu, nguyên nhiên liệu, nhiên liệu, mặt hàng hoá đã được đất nước phát hành định mức tiêu ngốn thì thực hiện nay theo định mức của đất nước đã phát hành.
Mọi ngôi trường hợp tổn thất vật tư, tài sản, tiền vốn, mặt hàng hoá đều ko được tính giá trị tổn thất đó vào phí phù hợp và phải chăng trừ ngôi trường hợp tổn thất do thiên tai, hoả hoán vị, dịch bệnh và các ngôi trường hợp bất khả kháng khác ko được bồi trả.
Đối với vật tư mặt hàng hoá vừa dùng cho tiêu dùng cá nhân, vừa dùng cho kinh dinh thì chỉ được tính vào uổng phần sử dụng vào marketing thương mại.
b.2.3) uổng khấu ngốn, duy tu, bảo chăm sóc tài sản một mực sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, kinh dinh mặt hàng hoá, dịch vụ. Cụ thể như sau:
b.2.3.1) Tài sản nhất mực được trích khấu ngốn tính vào phí phù hợp và phải chăng phải đáp ứng các điều khiếu nại sau:
– Tài sản một mực dùng vào sinh sản, marketing thương mại.
– Tài sản nhất quyết phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp lí khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cá nhân chủ nghĩa kinh dinh.
– Tài sản nhất thiết phải được cai quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán tài chính của cá nhân kinh dinh theo chế độ cai quản lý và hạch toán kế toán tài chính hiện nay hành.
Riêng trích khấu ngốn đối với tài sản một mực là ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống ko được tính vào chi phí phù hợp và phải chăng.
b.2.3.2) Mức trích khấu ngốn tài sản một mực được tính vào uổng phù hợp và phải chăng theo quy định về chế độ cai quản lý, dùng và trích khấu ngốn tài sản nhất thiết.
b.2.3.3) Tài sản cố định đã khấu ngốn ko hề giá trị vẫn nối được dùng cho sinh sản, kinh dinh thì ko được trích khấu ngốn.
Đối với tài sản nhất quyết vừa dùng cho mục đích kinh dinh, vừa sử dụng cho mục đích khác thì phí khấu ngốn được tính vào phí tổn phù hợp và phải chăng ứng mức độ sử dụng tài sản cho kinh dinh.
b.2.4) tổn phí trả lãi các khoản tiền vay vốn sinh sản, kinh dinh mặt hàng hoá dịch vụ liên quan lại trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế.
Mức lãi suất tiền vay được tính theo lãi suất thực tại cứ vào hợp đồng vay vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngôi nhà băng nước ngoài hoặc tổ chức tài chính tài chính. Trường hợp vay của các đối tượng ko phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngôi nhà băng nước ngoài hoặc tổ chức tài chính tài chính thì phí tổn trả lãi tiền vay được căn cứ vào hợp đồng vay tuy nhiên mức tối đa ko thật 1,5 lần mức lãi suất căn bạn dạng do ngôi nhà băng Nhà nước nước ta công bố tại thời tự khắc vay.
uổng trả lãi tiền vay nêu trên ko bao héc tàm tất cả trả lãi tiền vay để góp vốn thành lập cơ sở của cá nhân kinh dinh.
b.2.5) phí cai quản lý, bao héc tàm tất cả:
b.2.5.1) hoài trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền mua văn phòng phẩm, tiền thuê truy thuế kiểm toán, tiền thuê dịch vụ pháp lý, tiền thuê thiết kế, tiền mua bảo đảm tài sản, tiền dịch vụ chuyên môn và dịch vụ mua ngoài khác.
b.2.5.2) Các khoản hoài để có các tài sản ko thuộc tài sản nhất thiết như chi mua và sử dụng các tài liệu chuyên môn, văn bởi bản quyền trí tuệ, giấy phép chuyển giao công nghệ, mác thương nghiệp được phân bổ dần vào chi phí kinh dinh.
b.2.5.3) Tiền thuê tài sản cố định phát động và sinh hoạt giải trí theo hợp đồng thuê. Trường hợp trả tiền thuê tài sản nhất quyết một lần cho nhiều năm thì tiền thuê được phân bổ dần vào phí sản xuất, kinh dinh theo số năm dùng tài sản chắc chắn.
b.2.5.4) uổng dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh mặt hàng hoá, dịch vụ có chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định.
b.2.5.5) Chi về tiêu thụ mặt hàng hoá, dịch vụ bao héc tàm tất cả: chi phí bảo đảm an toàn, đóng gói, chuyên chở, bốc xếp, thuê kho kho bãi, BH sản phẩm, mặt hàng hoá.
b.2.6) Các khoản thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất phải nộp có liên tưởng đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh mặt hàng hoá, dịch vụ theo quy định của luật pháp (trừ thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ và các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác ko được tính vào phí theo quy định của pháp luật can dự), bao héc tàm tất cả:
b.2.6.1) Thuế môn bài bác, thuế xuất khẩu, thuế du nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế dùng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.
b.2.6.2) Thuế giá trị gia tăng mà luật pháp quy định được tính vào phí.
b.2.6.3) Các khoản phí, lệ phí mà cơ sở marketing thương mại thực nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của luật pháp về phí, lệ phí.
b.2.7) Phần chi phụ cấp cho người cần lao đi công tác (ko bao héc tàm tất cả tiền đi lại và tiền ở) tối đa là hai lần mức quy định theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, tư vấn viên cấp dưới Nhà nước.
chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người cần lao đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lí theo quy định được tính vào chi phí được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp cá nhân kinh dinh có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, tư vấn viên cấp dưới Nhà nước.
b.2.8) Các khoản uổng khác can dự trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế có chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định.
b.3) Thu nhập chịu thuế khác
Thu nhập chịu thuế khác là các khoản thu nhập phát sinh trong quá trình marketing thương mại gồm: tiền phạt vi phạm giao kèo; tiền phạt do chậm tính sổ; tiền lãi ngân mặt hàng trong quá trình thanh toán; tiền lãi do buôn bán sản phẩm trả chậm, trả góp; tiền lãi do buôn bán tài sản nhất mực; tiền buôn bán phế liệu, phế phẩm và thu nhập chịu thuế khác.
c) Đối với group cá nhân chủ nghĩa kinh dinh
Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong một Giấy chứng thực đăng ký marketing thương mại bao gồm ngôi trường hợp cho thuê ngôi nhà, thuê mặt bởi có nhiều người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu ngôi nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất (gọi chung là group cá nhân chủ nghĩa kinh dinh), sau sau Khi xác định được thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại theo chỉ dẫn tại điểm a và b, khoản 1, Điều này, thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân chủ nghĩa được phân chia theo một trong các cách sau đây:
c.1) Theo tỷ lệ vốn góp của từng cá nhân chủ nghĩa ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại.
c.2) Theo thoả thuận giữa các cá nhân chủ nghĩa.
c.3) Theo số bình quân thu nhập đầu người trong ngôi trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký marketing thương mại ko xác định tỷ lệ vốn góp hoặc ko hề thoả thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.
Trên cơ sở thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân cùng dự kinh dinh đã xác định theo nguyên lý phân chia nêu trên, từng cá nhân chủ nghĩa được tính các khoản giảm trừ theo chỉ dẫn tại Điều 9, Thông tư này để xác định thu nhập tính thuế và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp riêng cho từng cá nhân chủ nghĩa.
2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bởi tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất lương phía, tiền công mà người nộp thuế cảm bắt gặp trong kỳ tính thuế theo chỉ dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.
b) thời tự khắc xác định thu nhập chịu thuế.
thời tự khắc xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời tự khắc tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.
Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo đảm có tích lũy theo chỉ dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư này là thời điểm doanh nghiệp bảo đảm, công ty cai quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo đảm.
3. Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân chủ nghĩa vừa có thu nhập từ marketing thương mại, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh dinh và thu nhập chịu thuế từ lương bổng, tiền công.
Điều 9. Các khoản giảm trừ
Các khoản giảm trừ theo chỉ dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân chủ nghĩa trước Khi xác định thu nhập tính thuế từ lương lậu, tiền công, từ marketing thương mại. Cụ thể như sau:
1. Giảm trừ gia cảnh
Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia đạo được thực hành như sau:
a) Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước Khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh dinh, thu nhập từ lương lậu, tiền công của người nộp thuế là cá nhân chủ nghĩa ngụ.
Trường hợp cá nhân hàm vừa có thu nhập từ kinh dinh, vừa có thu nhập từ lương phía, tiền công thì tính giảm trừ gia đạo một lần vào tổng thu nhập từ kinh dinh và từ lương lậu, tiền công.
b) Mức giảm trừ gia cảnh
b.1) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.
c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia đạo
c.1) Giảm trừ gia đạo cho bạn dạng thân mình người nộp thuế:
c.1.1) Người nộp thuế có nhiều thu nhập nhập nhập từ lương lậu, tiền công, từ marketing thương mại thì tại một thời tự khắc (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia đạo cho bạn dạng thân mình tại một điểm.
c.1.2) Đối với người nước ngoài là cá nhân chủ nghĩa hàm tại nước ta được tính giảm trừ gia đạo cho bạn dạng thân mình từ tháng 01 hoặc từ tháng đến nước ta trong ngôi trường hợp cá nhân lần trước tiên có mặt tại nước ta đến tháng kết thúc hợp đồng cần lao và rời nước ta trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).
tỉ dụ 8: Ông E là kẻ nước ngoài đến nước ta làm việc liên tiếp từ ngày 01/3/2014. Đến ngày 15/11/2014, ông E kết thúc hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày 01/3/2014 đến Khi về nước ông E có mặt tại nước ta trên 183 ngày. Như vậy, năm 2014, ông E là cá nhân chủ nghĩa trú ngụ và được giảm trừ gia đạo cho bạn dạng thân mình từ tháng 01 đến ko hề tháng 11 năm 2014.
thí dụ 9: Bà G là kẻ nước ngoài đến nước ta lần trước ko hề vào ngày 21/9/2013. Ngày 15/6/2014, Bà G kết thúc hợp đồng lao động và rời nước ta. Trong quãng thời gian từ ngày 21/9/2013 đến ngày 15/6/2014 Bà G có mặt tại nước ta 187 ngày. Như vậy trong năm tính thuế trước nhất (từ ngày 21/9/2013 đến ngày 20/9/2014), Bà G được xác định là cá nhân hàm của nước ta và được giảm trừ gia đạo cho bạn dạng thân mình từ tháng 9/2013 đến ko hề tháng 6/2014.
c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bạn dạng thân mình hoặc giảm trừ cho bạn dạng thân mình chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng Khi thực hành quyết toán thuế theo quy định.
c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.
c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ thuế quan lại cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm Tính từ lúc lúc đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia đạo trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì đấu được giảm trừ gia đạo cho đến Khi được cấp mã số thuế.
c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc Tính từ lúc tháng nảy trách nhiệm nuôi chăm sóc Khi người nộp thuế thực hiện nay quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo chỉ dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này vận hạn đăng ký giảm trừ gia đạo chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá kì hạn nêu trên thì ko được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.
c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi chăm sóc thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia đạo vào một người nộp thuế.
d) Người phụ thuộc bao héc tàm tất cả:
d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp lí, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:
d.1.1) Con bên dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).
tỉ dụ 10: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2014 thì được tính là kẻ phụ thuộc từ tháng 7 năm 2014.
d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị tàn tật, ko hề kĩ năng cần lao.
d.1.3) Con đang theo học tập tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học tập, cao đẳng, trung học tập chuyên nghiệp, dạy nghề, bao gồm con từ 18 tuổi trở lên đang học tập bậc học tập phổ thông (tính cả trong thời kì chờ hiệu quả thi đại học tập từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) ko hề thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ quờ các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu khiếu nại tại điểm đ, khoản 1, Điều này.
d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ ghẻ; cha nuôi, mẹ nuôi hợp lí của người nộp thuế đáp ứng điều khiếu nại tại điểm đ, khoản 1, Điều này.
d.4) Các cá nhân chủ nghĩa khác ko điểm nương cậy mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi chăm sóc và đáp ứng điều khiếu nại tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao héc tàm tất cả:
d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
d.4.2) Ông nội, bà nội; ông nước ngoài, bà nước ngoài; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, chưng bỏ ruột của người nộp thuế.
d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao héc tàm tất cả: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi chăm sóc khác theo quy định của luật pháp.
đ) cá nhân được tính là kẻ phụ thuộc theo chỉ dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều khiếu nại sau:
đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều khiếu nại sau:
đ.1.1) Bị tàn tật, ko hề kĩ năng cần lao.
đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ quờ quạng các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi cần lao phải ko hề thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ ko hề thảy các thu nhập nhập nhập ko vượt quá 1.000.000 đồng.
e) Người tàn tật, ko hề kĩ năng lao động theo chỉ dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người dân thuộc đối tượng điều chỉnh của luật pháp về người tàn tật, người mắc bệnh ko hề kĩ năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).
g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
g.1) Đối với con:
g.1.1) Con bên dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bạn dạng chụp Giấy khai sinh và bạn dạng chụp Chứng minh quần chúng. # (nếu có).
g.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị tàn tật, ko hề kĩ năng lao động, giấy tờ chứng minh gồm:
g.1.2.1) Bản chụp Giấy khai sinh và bạn dạng chụp Chứng minh quần chúng. # (nếu có).
g.1.2.2) Bản chụp Giấy xác nhận tàn tật theo quy định của luật pháp về người tàn tật.
g.1.3) Con đang theo học tập tại các bậc học tập theo chỉ dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều này, giấy tờ chứng minh gồm:
g.1.3.1) Bản chụp Giấy khai sinh.
g.1.3.2) Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bạn dạng khai có xác nhận của ngôi nhà ngôi trường hoặc giấy má khác chứng minh đang theo học tập tại các ngôi trường đại học tập, cao đẳng, trung học tập chuyên nghiệp, trung học tập phổ thông hoặc học tập nghề.
g.1.4) Trường hợp là con nuôi, con ngoài hôn thú, con riêng thì ngoài các giấy má theo từng ngôi trường hợp nêu trên, giấy tờ chứng minh cần có thêm giấy má khác để chứng minh mối quan lại hệ như: bạn dạng chụp quyết định công nhận việc nuôi con ăn học nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền…
g.2) Đối với vợ hoặc chồng, giấy tờ chứng minh gồm:
– Bản chụp Chứng minh dân chúng.
– Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan lại hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết duyên.
Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi cần lao thì ngoài các giấy tờ nêu trên giấy tờ chứng minh cần có thêm giấy má khác chứng minh người phụ thuộc ko hề kĩ năng cần lao như bạn dạng chụp Giấy xác nhận tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật đối với người tàn tật ko hề kĩ năng lao động, bạn dạng chụp giấy tờ bệnh án đối với người mắc bệnh ko hề kĩ năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, dì ghẻ, cha nuôi hợp lí, mẹ nuôi hợp lí giấy tờ chứng minh gồm:
– Bản chụp Chứng minh dân chúng.
– giấy tờ hợp lí để xác định mối quan lại hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bạn dạng chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền.
Trường hợp trong độ tuổi cần lao thì ngoài các giấy má nêu trên, giấy tờ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là kẻ tàn tật, ko hề kĩ năng cần lao như bạn dạng chụp Giấy xác nhận tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật đối với người tàn tật ko hề kĩ năng lao động, bạn dạng chụp giấy tờ bệnh án đối với người mắc bệnh ko hề kĩ năng cần lao (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
g.4) Đối với các cá nhân khác theo chỉ dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này giấy tờ chứng minh gồm:
g.4.1) Bản chụp Chứng minh dân chúng hoặc Giấy khai sinh.
g.4.2) Các giấy má hợp lí để xác định bổn phận nuôi chăm sóc theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi cần lao thì ngoài các giấy tờ nêu trên, giấy tờ chứng minh cần có thêm giấy má chứng minh ko hề kĩ năng cần lao như bạn dạng chụp Giấy xác nhận tàn tật theo quy định của luật pháp về người tàn tật đối với người tàn tật ko hề kĩ năng lao động, bạn dạng chụp giấy tờ bệnh án đối với người mắc bệnh ko hề kĩ năng cần lao (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
Các giấy má hợp lí tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất cứ giấy má pháp lý nào xác định được mối quan lại hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:
– Bản chụp giấy tờ xác định trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc theo quy định của luật pháp (nếu có).
– Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).
– Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu ko cùng sổ hộ khẩu).
– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế có công nhận của Uỷ ban quần chúng. # cấp xã điểm người nộp thuế trú ngụ về việc người phụ thuộc đang sống cùng.
– Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế có công nhận của Uỷ ban quần chúng cấp xã điểm người phụ thuộc đang cư trú về việc người phụ thuộc lúc này vẫn đang trú ngụ tại địa phương và ko hề ai nuôi chăm sóc (ngôi trường hợp ko sống cùng).
g.5) cá nhân chủ nghĩa hàm là kẻ nước ngoài, nếu ko hề giấy tờ theo chỉ dẫn đối với từng ngôi trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm cứ chứng minh người phụ thuộc.
g.6) Đối với người nộp thuế làm việc trong các tổ chức tài chính tài chính, các cơ quan lại hành chính, sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người dân khác thuộc diện được tính là kẻ phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch của người nộp thuế thì giấy tờ chứng minh người phụ thuộc thực hiện nay theo chỉ dẫn tại các tiết g.1, g.2, g.3, g.4, g.5, điểm g, khoản 1, Điều này hoặc chỉ cần Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị vào bên trái tờ khai.
Thủ trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm và trách nhiệm đối với các nội dung sau: bọn họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan lại hệ với người nộp thuế; các nội dung khác, người nộp thuế tự khai và chịu bổn phận.
h) Khai giảm trừ đối với người phụ thuộc
h.1) Người nộp thuế có thu nhập từ kinh dinh, từ lương bổng, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống ko phải khai người phụ thuộc.
h.2) Người nộp thuế có thu nhập từ kinh dinh, từ lương bổng, tiền công trên 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia đạo đối với người phụ thuộc khai như sau:
h.2.1) Đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công
h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc
h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:
Người nộp thuế có thu nhập từ lương bổng, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế và nộp hai (02) bạn dạng cho tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập để làm cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bạn dạng đăng ký và nộp một (01) bạn dạng đăng ký cho cơ thuế quan lại trực tiếp cai quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật cai quản lý thuế.
Riêng đối với cá nhân chủ nghĩa trực tiếp khai thuế với cơ thuế quan lại thì cá nhân nộp một (01) bạn dạng đăng ký người phụ thuộc theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế cho cơ quan lại thuế trực tiếp cai quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời tự khắc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.
h.2.1.1.2) Đăng ký những Khi có đổi thay về người phụ thuộc:
Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện nay khai bổ sung thông báo thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập hoặc cơ thuế quan lại đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan lại thuế.
h.2.1.2) Địa điểm, thời hạn nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc:
– Địa điểm nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc là điểm người nộp thuế nộp bạn dạng đăng ký người phụ thuộc.
Tổ chức trả thu nhập có bổn phận lưu giữ giấy tờ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình Khi cơ quan lại thuế thanh tra, rà thuế.
– hạn vận nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng bố (03) tháng Tính từ lúc ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (cả về ngôi trường hợp đăng ký đổi thay người phụ thuộc).
Quá hạn vận nộp giấy tờ nêu trên, nếu người nộp thuế ko nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc sẽ ko được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
h.2.2) Đối với người nộp thuế có thu nhập từ marketing thương mại
h.2.2.1) Đăng ký người phụ thuộc
h.2.2.1.1) cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp kê khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế và nộp cho cơ thuế quan lại trực tiếp cai quản lý cùng với tờ khai tạm nộp thuế. Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện nay khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế và nộp cơ quan lại thuế trực tiếp cai quản lý.
h.2.2.1.2) cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo tờ khai thuế khoán.
h.2.2.2) vận hạn nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng bố (03) tháng Tính từ lúc ngày khai giảm trừ gia đạo (cả về ngôi trường hợp phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra kinh dinh).
h.2.2.3) Quá vận hạn nộp giấy tờ nêu trên, nếu người nộp thuế ko nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc sẽ ko được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. Đối với cá nhân kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán phải điều chỉnh lại mức thuế đã khoán.
i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp giấy tờ chứng minh cho mỗi người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia đạo. Trường hợp người nộp thuế thay đổi điểm làm việc, điểm marketing thương mại thì thực hành đăng ký và nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc như ngôi trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo chỉ dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.
2. Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo đảm, Quỹ hưu trí tình nguyện
a) Các khoản đóng bảo đảm bao héc tàm tất cả: bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo đảm tấm.
b) Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tình nguyện
Mức đóng vào quỹ hưu trí tình nguyện được trừ ra ngoài thu nhập chịu thuế theo thực tại nảy sinh tuy nhiên tối đa ko thật một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) đối với người cần lao tham dự các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính, bao gồm ngôi trường hợp dự nhiều quỹ. cứ xác định thu nhập được trừ là bạn dạng chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tình nguyện cấp.
thí dụ 11: Ông Y đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện thông qua việc giao phối hợp đồng bảo đảm với các doanh nghiệp bảo đảm hoặc các doanh nghiệp được phép cung cấp các sản phẩm hưu trí tự nguyện. Trường hợp các sản phẩm hưu trí tình nguyện này tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính chuẩn y triển khai, ông Y sẽ được trừ ra ngoài thu nhập chịu thuế như sau:
– giả thử mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện của người cần lao là 800.000 đồng/tháng, ứng với 9.600.000 đồng/năm thì mức được trừ ngoài thu nhập chịu thuế là 9.600.000 đồng/năm.
– giả tỉ mức đóng góp vào quỹ hưu trí tình nguyện là 2.000.000 đồng/tháng, tương ứng với 24.000.000 đồng/năm thì mức đóng góp vào quỹ hưu trí tình nguyện của người cần lao được trừ là 12.000.000 đồng/năm.
c) Người nước ngoài là cá nhân chủ nghĩa ngụ tại nước ta, người nước ta là cá nhân chủ nghĩa ngụ tuy nhiên làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ marketing thương mại, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã dự đóng các khoản bảo đảm buộc phải theo quy định của đất nước điểm cá nhân hàm mang quốc tịch hoặc làm việc na ná quy định của luật pháp nước ta như bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm trách nhiệm và trách nhiệm nghề buộc và các khoản bảo đảm bức khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo đảm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh dinh, từ lương bổng, tiền công Khi tính thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa.
cá nhân người nước ngoài và người nước ta có dự đóng các khoản bảo đảm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân chủ nghĩa thực hiện nay quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp ko hề chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần Khi quyết toán thuế.
d) Khoản đóng góp bảo đảm, đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.
đ) Chứng từ chứng minh đối với các khoản bảo đảm được trừ nêu trên là bạn dạng chụp chứng từ thu tiền tài tổ chức bảo đảm hoặc công nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo đảm đã khấu trừ, đã nộp (ngôi trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay).
3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập
a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ marketing thương mại, từ lương, tiền công trước Khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao héc tàm tất cả:
a.1) Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở trông nom, nuôi chăm sóc trẻ em có tình cảnh đặc biệt gian khổ, người tàn tật, người già ko điểm dựa.
Các tổ chức cơ sở chăm chút nuôi chăm sóc con trẻ có tình cảnh gian khổ, người tàn tật, phải được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều khiếu nại, thủ tục thành lập, tổ chức, phát động và sinh hoạt giải trí và giải thể cơ sở bảo trợ từng lớp; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều khiếu nại, thủ tục thành lập, tổ chức, phát động và sinh hoạt giải trí và giải thể cơ sở bảo trợ tầng lớp và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Bộ luật cần lao về ngày giờ làm việc, thì giờ nghỉ ngơi dưỡng.
Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở coi sóc, nuôi chăm sóc trẻ em có cảnh ngộ đặc biệt gian khổ, người tàn tật, người già ko điểm tợ là chứng từ thu hợp lí của tổ chức, cơ sở.
a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học tập được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của quỹ tầng lớp, quỹ từ thiện, phát động và sinh hoạt giải trí vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập, ko nhằm mục đích mục tiêu lợi nhuận và quy định tại các văn bạn dạng khác có liên can đến việc cai quản lý, dùng các mối cung cấp tài trợ.
Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập là chứng từ thu hợp lí do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.
b) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ ko ko hề ko được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa ko vượt quá thu nhập tính thuế từ lương, tiền công và thu nhập từ kinh dinh của năm tính thuế nảy đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học tập.
Điều 10. căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn
căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.
1. Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân cảm bắt gặp theo chỉ dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.
2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn ứng dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.
3. thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế
thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời tự khắc tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập cho người nộp thuế.
Riêng thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế đối với một số ngôi trường hợp như sau:
a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo chỉ dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời tự khắc xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời tự khắc cá nhân chủ nghĩa thực nhận thu nhập Khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình phát động và sinh hoạt giải trí, chia, tách, sáp nhập, thống nhất doanh nghiệp hoặc Khi rút vốn.
b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo chỉ dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.
c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bởi cổ phiếu theo chỉ dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.
d) Trường hợp cá nhân cảm bắt gặp thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài bên dưới mọi mẫu mã thì thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân chủ nghĩa nhận thu nhập.
4. Cách tính thuế
Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
×
Thuế suất 5%
Điều 11. căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp
cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.
a) Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bởi giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các phí phù hợp và phải chăng liên hệ đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán tài chính bởi đồng đúc nước ngoài tệ, cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng vốn góp bởi nước ngoài tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bởi đồng đúc nước ngoài tệ. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán tài chính bởi đồng đúc nước ta, cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng vốn góp bởi nước ngoài tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bởi đồng đúc nước ta theo tỷ giá giao tế bình quân trên thị ngôi trường nước ngoài tệ liên ngân mặt hàng do ngân mặt hàng đất nước nước ta công bố tại thời tự khắc chuyển nhượng.
a.1) Giá chuyển nhượng
Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân chủ nghĩa cảm bắt gặp theo giao kèo chuyển nhượng vốn.
Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ko quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng ko phù hợp với giá thị ngôi trường thì cơ quan lại thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế.
a.2) Giá mua
Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.
Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao héc tàm tất cả: trị giá phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn. Cụ thể như sau:
a.2.1) Đối với phần vốn góp thành lập doanh nghiệp là trị giá phần vốn tại thời tự khắc góp vốn. Trị giá vốn góp được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán tài chính, hoá đơn, chứng từ.
a.2.2) Đối với phần vốn góp bổ sung là trị giá phần vốn góp bổ sung tại thời tự khắc góp vốn bổ sung. Trị giá vốn góp bổ sung được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán tài chính, hoá đơn, chứng từ.
a.2.3) Đối với phần vốn do mua lại là giá trị phần vốn đó tại thời tự khắc mua. Giá mua được xác định cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp. Trường hợp hợp đồng mua lại phần vốn góp ko hề giá tính sổ hoặc giá tính sổ trên hợp đồng ko hiệp với giá thị ngôi trường thì cơ thuế quan lại có quyền ấn định giá mua theo luật pháp về cai quản lý thuế .
a.2.4) Đối với phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn là giá trị lợi tức ghi tăng vốn.
a.3) Các phí liên can được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế của phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn là những chi phí phù hợp và phải chăng thực tiễn phát sinh liên can đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hoá đơn, chứng từ hợp thức theo quy định, cụ thể như sau:
a.3.1) chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng.
a.3.2) Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách Khi làm thủ tục chuyển nhượng.
a.3.3) Các khoản tổn phí khác có liên can trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn.
b) Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp ứng dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.
c) thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế
thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế là thời tự khắc hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực thực thi hiện hành. Riêng đối với ngôi trường hợp góp vốn bởi phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời tự khắc cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.
d) Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
×
Thuế suất 20%
2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
căn cứ tính thuế đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất.
a) Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bởi giá buôn bán chứng khoán trừ giá mua và các hoài phù hợp và phải chăng liên tưởng đến việc chuyển nhượng.
a.1) Giá buôn bán chứng khoán được xác định như sau:
a.1.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở giao tiếp chứng khoán, giá buôn bán chứng khoán là giá thực hành tại Sở giao dịch chứng khoán. Giá thực hành là giá chứng khoán được xác định từ hiệu quả khớp lệnh hoặc giá tạo hình từ các giao tế thỏa thuận tại Sở giao tế chứng khoán.
a.1.2) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng ko thực hiện nay giao tế trên Sở giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện nay chuyển quyền sở hữu qua khối mạng lưới server chuyển quyền của trọng điểm lưu ký chứng khoán, giá buôn bán là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.
a.1.3) Đối với chứng khoán ko thuộc các ngôi trường hợp nêu trên, giá buôn bán là giá thực tại chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán tài chính của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm gần nhất trước thời điểm chuyển nhượng.
Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ko quy định giá buôn bán hoặc giá buôn bán trên hợp đồng ko ăn nhập với giá thị ngôi trường thì cơ quan lại thuế có quyền ấn định giá buôn bán theo luật pháp về cai quản lý thuế.
a.2) Giá mua chứng khoán được xác định như sau:
a.2.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao du trên Sở giao du chứng khoán, giá mua chứng khoán là giá thực lúc này Sở giao du chứng khoán. Giá thực hành là giá chứng khoán được xác định từ hiệu quả khớp lệnh hoặc giá tạo hình từ các giao du thỏa thuận tại Sở giao tiếp chứng khoán.
a.2.2) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng ko thực hành giao tế trên Sở giao tế chứng khoán mà chỉ thực hành chuyển quyền sở hữu qua khối mạng lưới server chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán, giá mua là giá ghi trên giao kèo nhận chuyển nhượng chứng khoán.
a.2.3) Đối với chứng khoán mua phê chuẩn đấu giá thì giá mua chứng khoán là mức giá ghi trên thông tin hiệu quả trúng đấu giá cổ phần của tổ chức thực hành đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền.
a.2.4) Đối với chứng khoán ko thuộc các ngôi trường hợp nêu trên, giá mua là giá thực tế mua ghi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán tài chính của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời tự khắc gần nhất trước thời điểm mua.
Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ko quy định giá mua hoặc giá mua trên hợp đồng ko phù hợp với giá thị ngôi trường thì cơ quan lại thuế có quyền ấn định giá mua theo luật pháp về cai quản lý thuế.
a.3) Các phí tổn phù hợp và phải chăng được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán là các khoản tổn phí thực tế nảy sinh của phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng chứng khoán có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định bao héc tàm tất cả:
a.3.1) uổng để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng.
a.3.2) Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng phải nộp Khi làm thủ tục chuyển nhượng.
a.3.3) Phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và chứng từ thu của công ty chứng khoán.
a.3.4) Phí phó đầu tư, phí cai quản lý danh mục đầu tư chứng khoán căn cứ vào chứng từ thu của đơn vị nhận giao phó.
a.3.5) Phí môi giới chứng khoán Khi chuyển nhượng.
a.3.6) Phí dịch vụ tư vấn đầu tư và cung cấp thông tin.
a.3.7) Phí chuyển khoản, phí chuyển quyền sở hữu qua trọng tâm lưu ký chứng khoán (nếu có).
a.3.8) Các khoản phí tổn khác có chứng từ chứng minh.
b) Thuế suất và cách tính thuế
b.1) Đối với ngôi trường hợp vận dụng thuế suất 20%
b.1.1) Nguyên tắc ứng dụng
cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% là cá nhân đã đăng ký thuế, có mã số thuế tại thời tự khắc làm thủ tục quyết toán thuế và xác định được thu nhập tính thuế của từng loại chứng khoán theo chỉ dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.
Riêng giá mua của chứng khoán được xác định bởi tổng giá mua bình quân của từng loại chứng khoán đẩy ra trong kỳ như sau:
Giá mua bình quân của từng loại chứng khoán đẩy ra
=
Giá vốn đầu kỳ
+
Giá vốn phát sinh trong kỳ
×
Số lượng chứng khoán đẩy ra
Số lượng chứng khoán tồn đầu kỳ
+
Số lượng chứng khoán nảy trong kỳ
b.1.2) Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
×
Thuế suất 20%
Khi quyết toán thuế, cá nhân chủ nghĩa áp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.
b.2) Đối với ngôi trường hợp vận dụng thuế suất 0,1%
cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần bao gồm ngôi trường hợp vận dụng thuế suất 20%.
Cách tính thuế:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
=
Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần
×
Thuế suất 0,1%
c) thời điểm xác định thu nhập tính thuế
thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:
c.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao thiệp trên Sở giao dịch chứng khoán là thời tự khắc người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
c.2) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng ko thực hiện nay giao du trên Sở giao du chứng khoán mà chỉ thực hành chuyển quyền sở hữu qua khối mạng lưới server chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán là thời tự khắc chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
c.3) Đối với chứng khoán ko thuộc ngôi trường hợp nêu trên là thời tự khắc hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực thực thi hiện hành.
c.4) Đối với ngôi trường hợp góp vốn bởi cớ khoán mà chưa phải nộp thuế Khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng vốn, rút vốn.
d) Đối với ngôi trường hợp nhận cổ tức bởi cổ phiếu.
Trường hợp nhận cổ tức bởi cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân Khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân chủ nghĩa phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:
d.1) cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán tài chính hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (×) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ đầu tư vốn.
Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp rộng mệnh giá thì tính thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư vốn theo giá thị ngôi trường tại thời tự khắc chuyển nhượng.
Sau Khi nhận cổ tức bởi cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với cổ tức nhận bởi cổ phiếu cho tới lúc ko hề số cổ phiếu nhận thay cổ tức.
d.2) cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo chỉ dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này.
Ví dụ 12: Ông K là cổ đông của công ty cổ phần X (đã niêm yết trên Sở giao thiệp chứng khoán). Năm 2011, ông K được nhận 5.000 cổ phiếu (CP) trả thay cổ tức của Công ty X (mệnh giá của cổ phiếu là 10.000 đồng). Tháng 2/2014, Ông K chuyển nhượng 2.000 cổ phiếu của công ty X với giá là 30.000 đồng/cổ phiếu. Tháng 8/2014, ông K chuyển nhượng 7.000 cổ phiếu với giá là 20.000 đồng/cổ phiếu.
Khi chuyển nhượng ông K phải nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:
* Đối với lần chuyển nhượng tháng 2/2014
– Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ đầu tư vốn:
(2.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.000.000 đồng
– Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
(2.000 CP × 30.000 đồng) × 0,1% = 60.000 đồng
* Đối với lần chuyển nhượng tháng 8/2014
– Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ đầu tư vốn:
(3.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.500.000 đồng
– Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
(7.000 CP × 20.000 đồng) × 0,1% = 140.000 đồng
Điều 12. cứ tính thuế đối với thu nhập từ
chuyển nhượng BDS
cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng BDS là thu nhập tính thuế và thuế suất.
1. Thu nhập tính thuế
a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ko hề công trình xây dựng trên đất được xác định bởi giá chuyển nhượng trừ (-) giá vốn và các hoài phù hợp và phải chăng can hệ.
a.1) Giá chuyển nhượng
Giá chuyển nhượng quyền dùng đất là giá thực tại ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
Trường hợp ko xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp rộng giá đất do Uỷ ban quần chúng cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo làm giá đất do Uỷ ban quần chúng. # cấp tỉnh quy định.
a.2) Giá vốn:
Giá vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một số ngôi trường hợp cụ thể được xác định như sau:
a.2.1) Đối với đất có cội mối cung cấp Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thì giá vốn cứ vào chứng từ thu tiền sử dụng đất của đất nước.
a.2.2) Đối với đất có cội mối cung cấp do Nhà nước giao ko phải trả tiền hoặc được giảm tiền dùng đất theo quy định của luật pháp thì giá vốn của đất chuyển nhượng được xác định theo giá do Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh quy định tại thời tự khắc giao đất.
a.2.3) Đối với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng từ các tổ chức, cá nhân thì giá vốn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền dùng đất.
a.2.4) Đối với ngôi trường hợp đấu giá chuyển quyền sử dụng đất thì giá vốn là số tiền phải tính sổ theo giá trúng đấu giá.
a.2.5) Đối với đất có cỗi mối cung cấp ko thuộc các ngôi trường hợp nêu trên thì giá vốn căn cứ vào chứng từ chứng minh thực hiện nay trách nhiệm tài chính với đất nước Khi được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ngôi nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất để xác định giá vốn.
a.3) uổng phù hợp và phải chăng liên quan lại
phí phù hợp và phải chăng liên tưởng được trừ Khi xác định thu nhập từ chuyển quyền dùng đất là các phí tổn thực tiễn nảy sinh can dự đến phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng có chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định, bao héc tàm tất cả:
a.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của luật pháp liên can đến cấp quyền sử dụng đất mà người chuyển nhượng đã nộp ngân sách đất nước.
a.3.2) tổn phí cải tạo đất, san lấp mặt bởi (nếu có).
a.3.3) Các uổng khác can hệ trực tiếp đến việc chuyển nhượng quyền dùng đất như uổng để làm các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, phí thuê đo đạc.
b) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền dùng đất gắn kèm với công trình xây dựng trên đất, bao gồm công trình xây dựng tạo hình trong ngày mai được xác định bởi giá chuyển nhượng trừ (-) giá vốn và các phí tổn phù hợp và phải chăng liên hệ.
b.1) Giá chuyển nhượng
Giá chuyển nhượng là giá thực tiễn ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời tự khắc chuyển nhượng.
Trường hợp hợp đồng ko ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng ghi trên giao kèo thấp rộng giá do Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo làm giá đất, giá tính lệ phí trước bạ ngôi nhà do Uỷ ban quần chúng cấp tỉnh quy định tại thời tự khắc chuyển nhượng.
Trường hợp Uỷ ban quần chúng cấp tỉnh ko hề quy định giá tính lệ phí trước bạ ngôi nhà thì giá chuyển nhượng cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại ngôi nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bạn dạng, về giá trị còn lại thực tiễn của công trình trên đất.
Đối với công trình xây dựng tạo hình trong tương lai thì được xác định cứ vào tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị giao kèo nhân (×) với giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do Uỷ ban quần chúng. # cấp tỉnh quy định. Trường hợp Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh chưa có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời tự khắc chuyển nhượng.
b.2) Giá vốn
Giá vốn được xác định cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm mua. Đối với các ngôi trường hợp BDS ko hề mối cung cấp cội từ nhận chuyển nhượng thì giá vốn cứ vào chứng từ chứng minh thực hiện nay trách nhiệm tài chính với đất nước tại thời tự khắc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ngôi nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất.
b.3) phí phù hợp và phải chăng can hệ
phí phù hợp và phải chăng can dự được trừ Khi xác định thu nhập từ chuyển quyền dùng đất là các khoản phí tổn thực tiễn nảy có liên hệ đến phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng, có hoá đơn, chứng từ hợp lí, bao héc tàm tất cả:
b.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật can dự đến cấp quyền dùng đất người chuyển nhượng đã nộp ngân sách Nhà nước.
b.3.2) tổn phí cải tạo đất, san lấp mặt bởi.
b.3.3) uổng xây dựng, cải tạo, nâng cấp, tu tạo phong cách thiết kế và công trình phong cách thiết kế trên đất.
b.3.4) Các tổn phí khác can hệ trực tiếp đến việc chuyển nhượng BDS như: phí để làm các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, phí tổn thuê đo đạc.
c) Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sở hữu ngôi nhà tại, bao gồm ngôi nhà tại tạo hình trong tương lai.
Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sở hữu ngôi nhà tại được xác định bởi giá buôn bán trừ (-) giá mua và các phí tổn phù hợp và phải chăng liên quan lại.
c.1) Giá buôn bán
Giá buôn bán là giá thực tế chuyển nhượng được xác định theo giá thị ngôi trường và được ghi trên giao kèo chuyển nhượng.
Trường hợp giá chuyển nhượng ngôi nhà ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp rộng giá tính lệ phí trước bạ ngôi nhà do Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng hoặc trên giao kèo chuyển nhượng ko ghi giá chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh quy định.
c.2) Giá mua
Giá mua được xác định cứ vào giá ghi trên hợp đồng mua. Đối với ngôi nhà tại ko hề cỗi mối cung cấp từ nhận chuyển nhượng, mua lại thì cứ vào chứng từ chứng minh thực hành trách nhiệm và trách nhiệm tài chính với Nhà nước tại thời tự khắc được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ngôi nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất.
c.3) chi phí phù hợp và phải chăng can hệ
uổng phù hợp và phải chăng liên quan lại được trừ là các khoản tổn phí thực tế nảy sinh của phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng có hoá đơn, chứng từ hợp lí, bao héc tàm tất cả:
c.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của luật pháp liên can đến cấp quyền dùng ngôi nhà người chuyển nhượng đã nộp ngân sách.
c.3.2) uổng tu sửa, cải tạo, nâng cấp ngôi nhà.
c.3.3) Các tổn phí khác can hệ trực tiếp đến việc chuyển nhượng.
d) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước được xác định bởi giá cho thuê lại trừ (-) giá thuê và các tổn phí liên quan lại.
d.1) Giá cho thuê lại
Giá cho thuê lại được xác định bởi giá thực tế ghi trên giao kèo tại thời điểm chuyển nhượng quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước.
Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp rộng giá do Uỷ ban quần chúng. # tỉnh, thị thành quy định tại thời tự khắc cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác định căn cứ theo làm giá thuê do Uỷ ban dân chúng tỉnh, đô thị quy định.
d.2) Giá thuê
Giá thuê được xác định căn cứ vào hợp đồng thuê.
d.3) uổng phù hợp và phải chăng can hệ
uổng phù hợp và phải chăng can hệ được trừ là các khoản hoài thực tiễn phát sinh từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng quyền có hoá đơn, chứng từ hợp lí, bao héc tàm tất cả:
d.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật có can hệ đến quyền thuê đất, thuê mặt nước mà người chuyển quyền đã nộp ngân sách Nhà nước;
d.3.2) Các tổn phí cải tạo đất, mặt nước;
d.3.3) Các phí khác can hệ trực tiếp đến việc chuyển quyền thuê đất, thuê mặt nước.
2) Thuế suất
Thuế suất đối với chuyển nhượng BDS là 25% trên thu nhập tính thuế.
Trường hợp người nộp thuế ko xác định hoặc ko hề giấy tờ để xác định giá vốn hoặc giá mua hoặc giá thuê và chứng từ hợp lí xác định các phí liên can làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì ứng dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá buôn bán hoặc giá cho thuê lại.
3. thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế
thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng BDS là thời điểm cá nhân chủ nghĩa làm thủ tục chuyển nhượng BDS theo quy định của luật pháp.
4. Cách tính thuế
a) Trường hợp xác định được thu nhập tính thuế, thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ chuyển nhượng BDS được xác định như sau:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
×
Thuế suất 25%
b) Trường hợp người nộp thuế ko xác định hoặc ko hề giấy tờ để xác định giá vốn hoặc giá mua hoặc giá thuê và chứng từ hợp lí xác định can hệ của phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
=
Giá chuyển nhượng
×
Thuế suất 2%
c) Trường hợp chuyển nhượng bất sản là đồng sở hữu thì bổn phận thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu BDS. căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp lí như: thoả thuận góp vốn ban sơ, di chúc hoặc quyết định phân chia của toà án,… Trường hợp ko hề tài liệu hợp lí thì trách nhiệm thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân.
Điều 13. cứ tính thuế đối với thu nhập từ bạn dạng quyền
cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền bạn dạng quyền là thu nhập tính thuế và thuế suất.
1. Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ tiền bạn dạng quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhượng, ko phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế cảm bắt gặp Khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí não, chuyển giao công nghệ.
Trường hợp cùng là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí óc, chuyển giao công nghệ tuy nhiên hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền dùng thực hiện nay làm nhiều giao kèo với cùng một đối tượng dùng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng
Trường hợp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng thực quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền.
2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bạn dạng quyền áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.
3. thời điểm xác định thu nhập tính thuế
thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bạn dạng quyền là thời tự khắc trả tiền bạn dạng quyền.
4. Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
×
thuế suất 5%.
Điều 14. căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại
cứ tính thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại là thu nhập tính thuế và thuế suất.
1. Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo giao kèo nhượng quyền thương mại, ko phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế cảm bắt gặp.
Trường hợp cùng là một trong những đối tượng của quyền thương mại tuy nhiên việc chuyển nhượng thực hiện nay thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyền thương nghiệp.
2. Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại ứng dụng theo Biểu thuế toàn phần là 5%.
3. thời điểm xác định thu nhập tính thuế
thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương nghiệp là thời tự khắc thanh toán tiền nhượng quyền thương nghiệp giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.
4. Cách tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
×
Thuế suất 5%.
Điều 15. căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng
căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất.
1. Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế cảm bắt gặp theo từng lần trúng thưởng ko phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.
Trường hợp một giải thưởng tuy nhiên có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp ko hề cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân chủ nghĩa trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.
Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau:
a) Đối với trúng thưởng xổ số là ko hề thảy giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số cảm bắt gặp trong một đợt xoay thưởng chưa trừ bất kể một khoản chi phí nào.
b) Đối với trúng thưởng khuyến mại bởi bảo vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị ngôi trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ bất kể một khoản uổng nào.
c) Đối với trúng thưởng trong các mẫu mã cá cược, đặt cược, casino, trúng thưởng trong các mẫu mã trò chơi tại Điểm vui chơi tiêu khiển có thưởng:
c.1) Đối với trúng thưởng trong các mẫu mã cá cược, đặt cược là tuốt giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia cảm bắt gặp chưa trừ bất kể một khoản hoài nào.
c.2) Đối với trúng thưởng trong các casino, trúng thưởng trong các mẫu mã trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân chủ nghĩa cảm bắt gặp từ trúng thưởng trong một cuộc chơi, cụ thể như sau:
c.2.1) Thu nhập từ trúng thưởng trong một cuộc chơi là chênh lệch giữa số tiền mặt game thủ nhận lại (cash out) trừ đi số tiền mặt đã chi ra (cash in) trong một cuộc chơi.
Trường hợp thu nhập từ trúng thưởng là nước ngoài tệ thì phải quy đổi ra đồng nước ta theo tỷ giá nước ngoài tệ do ngôi nhà băng đất nước công bố có hiệu lực thực thi hiện hành tại thời tự khắc nảy thu nhập.
c.2.2) Cách xác định số tiền mặt nhận lại và số tiền mặt đã chi ra trong một cuộc chơi như sau:
c.2.2.1) Đối với mẫu mã chơi bởi đồng đúc bạc quy ước (đồng chíp, đồng chíp trung gian và đồng xèng theo Quy chế cai quản lý tài chính đối với phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh trò chơi có thưởng của Bộ Tài chính):
c.2.2.1.1) Số tiền mặt game thủ nhận lại (cash out) trong một cuộc chơi là tổng giá trị các lần game thủ đổi đồng chíp/xèng lấy tiền mặt trong một cuộc chơi.
c.2.2.1.2) Số tiền mặt đã chi ra (cash in) trong một cuộc chơi là tổng giá trị các lần game thủ đổi tiền mặt lấy đồng chíp/xèng trong suốt một cuộc chơi.
cứ xác định số tiền mặt nhận lại và số tiền mặt đã chi ra trong một cuộc chơi là hoá đơn đổi tiền cho quan lại quý khách khứa hàng (theo mẫu tất nhiên Quy chế cai quản lý tài chính đối với phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh trò chơi có thưởng của Bộ Tài chính) và các hoá đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp kế toán tài chính hiện nay hành.
tỉ dụ 13: Ông M từ lúc vào cho đến lúc ra ngoài Điểm vui chơi tiêu khiển có thưởng đã thực hiện nay 3 lần đổi tiền mặt lấy đồng chíp, tổng giá trị của cả 3 lần là 500 USD và thực hiện nay 2 lần đổi đồng chíp lấy tiền mặt, tổng giá trị cả 2 lần đổi là 700 USD. cứ các lần đổi tiền thì thu nhập từ trúng thưởng và thu nhập tính thuế của Ông A được xác định như sau :
– Thu nhập từ trúng thưởng = 700 USD – 500 USD = 200 USD.
– Thu nhập tính thuế = 200 USD × tỷ giá USD/VND – 10 triệu đồng
c.2.2.2) Đối với mẫu mã chơi với máy chơi tự động bởi tiền mặt:
c.2.2.2.1) Số tiền mặt game thủ nhận lại trong một cuộc chơi là tổng giá trị số tiền rút ngoài máy chơi (Cash out) Khi kết thúc một cuộc chơi trừ đi phần giải thưởng tích luỹ (nếu có).
c.2.2.2.2) Số tiền mặt đã chi ra trong một cuộc chơi là tổng giá trị các lần nạp tiền mặt vào máy chơi (Key in/Cash in) trong suốt một cuộc chơi.
Riêng đối với mẫu mã trúng thưởng từ giải thưởng tích luỹ (jackpot), các giải thưởng định kỳ cho quan lại quý khách khứa hàng may mắn và các mẫu mã na ná khác thì thu nhập từ trúng thưởng là thảy giá trị giải thưởng chưa trừ bất kể một khoản phí nào khác.
tỉ dụ 14: Ông N chơi trực tiếp với máy chơi tự động dùng tiền mặt. Trong một cuộc chơi Ông N đã thực hành 2 lần nạp tiền (Key in), tổng giá trị các lần nạp tiền (Key in) là 300 USD. Khi chấm dứt cuộc chơi Ông N rút quờ quạng số tiền còn lại ngoài máy chơi (Cash out), tổng số tiền mặt còn lại (Cash out) là một trong những trong.500 USD. Trong cuộc chơi đó ông N còn trúng thêm phần thưởng từ giải thưởng tích luỹ (jackpot) là một trong những trong.000 USD (Giá trị giải thưởng jackpot đã được cộng dồn trong số tiền Cash out). cứ số tiền nạp vào và số tiền rút ra thì thu nhập từ trúng thưởng và thu nhập tính thuế của Ông N bao héc tàm tất cả 02 khoản như sau:
– Thu nhập trúng thưởng từ giải thưởng tích luỹ (jackpot) của Ông B là tuốt giá trị giải thưởng tích luỹ (jackpot) :
+ Thu nhập từ trúng thưởng = 1000 USD
+ Thu nhập tính thuế = 1000USD × tỷ giá USD/VND – 10 triệu đồng.
– Thu nhập trúng thưởng từ cuộc chơi với máy chơi tự động của Ông B là:
+ Thu nhập từ trúng thưởng :
= 1500 USD – 1000 USD – 300 USD = 200 USD.
+ Thu nhập tính thuế :
= 200 USD × tỷ giá USD/VND – 10 triệu đồng.
c.2.3) Trường hợp tổ chức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino ko xác định được thu nhập chịu thuế của cá nhân chủ nghĩa trúng thưởng để khấu trừ thuế theo chỉ dẫn tại điểm c.2, khoản 1, Điều này thì thực hiện nay nộp thuế thay cho các cá nhân chủ nghĩa trúng thưởng theo mức ấn định trên tổng số tiền trả lại cho game thủ (cash out). Tổ chức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino nếu ứng dụng nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức ấn định phải đăng ký với cơ quan lại thuế và điều chỉnh lại cơ cấu trả thưởng cho quan lại quý khách khứa hàng là thu nhập sau thuế để niêm yết công khai tại điểm vui chơi giải trí có thưởng. Mức thuế ấn định thực hiện nay theo chỉ dẫn riêng của Bộ Tài chính.
c.2.4)
“Một cuộc chơi”
được xác định như sau:
– Đối với mẫu mã chơi bởi đồng đúc tiền quy ước, cuộc chơi được chính thức phát động Khi game thủ vào Điểm vui chơi tiêu khiển có thưởng và chấm dứt Khi game thủ đó ra ngoài Điểm vui chơi tiêu khiển có thưởng.
– Đối với mẫu mã chơi với máy chơi tự động bởi tiền mặt thì cuộc chơi được chính thức phát động Khi game thủ nạp tiền vào máy chơi (Key in/Cash in) và chấm dứt Khi game thủ rút tiền ngoài máy chơi (Cash out).
– Đối với trúng thưởng từ giải thưởng tích luỹ (jackpot), các giải thưởng định kỳ cho quan lại quý khách khứa hàng chơi may mắn và các mẫu mã na ná khác mỗi lần trúng thưởng được coi là một trong những cuộc chơi biệt lập.
d) Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc thi có thưởng được tính theo từng lần lĩnh thưởng. Giá trị tiền thưởng bởi tuốt tuột số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà game thủ cảm bắt gặp chưa trừ bất kể một khoản phí nào.
2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng ứng dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.
3. thời điểm xác định thu nhập tính thuế
thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời tự khắc tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.
4. Cách tính thuế:
Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
×
Thuế suất 10%
Điều 16. cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng
cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.
1. Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng ngôi trường hợp, cụ thể như sau:
a) Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán: giá trị tài sản nhận thừa kế là giá trị chứng khoán tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu, cụ thể như sau:
a.1) Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở giao thiệp chứng khoán: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao tế chứng khoán tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.
a.2) Đối với chứng khoán ko thuộc ngôi trường hợp trên: giá trị của chứng khoán được cứ vào giá trị sổ sách kế toán tài chính của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm gần nhất trước thời tự khắc đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.
b) Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp trong các tổ chức tài chính tài chính, cơ sở marketing thương mại: thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán tài chính của công ty tại thời tự khắc gần nhất trước thời tự khắc đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.
c) Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là BDS: giá trị BDS được xác định như sau:
c.1) Đối với BDS là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền dùng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Uỷ ban quần chúng cấp tỉnh quy định tại thời tự khắc cá nhân chủ nghĩa làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng BDS.
c.2) Đối với BDS là ngôi nhà và công trình phong cách thiết kế trên đất thì giá trị BDS được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan lại cai quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị ngôi nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng căn bạn dạng do cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền phát hành; giá trị còn lại của ngôi nhà, công trình phong cách thiết kế tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.
Trường hợp ko xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh quy định.
d) Đối với thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền dùng với cơ quan lại cai quản lý đất nước: giá trị tài sản được xác định trên cơ sở làm giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân chủ nghĩa làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền dùng tài sản thừa kế, quà tặng.
2. Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thừa kế, quà tặng được vận dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.
3. thời điểm xác định thu nhập tính thuế
thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời điểm cá nhân chủ nghĩa làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.
4. Cách tính số thuế phải nộp
Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
x
Thuế suất 10%
Chương 3.
cứ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI cá nhân chủ nghĩa KHÔNG trú ngụ
Điều 17. Đối với thu nhập từ kinh dinh
Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ kinh dinh của cá nhân ko ngụ được xác định bởi doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, kinh dinh nhân (×) với thuế suất.
1. Doanh thu:
Doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh của cá nhân ko ngụ được xác định như doanh thu làm căn cứ tính thuế từ phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh của cá nhân ngụ theo chỉ dẫn tại khoản 1, Điều 8 Thông tư này.
2. Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ marketing thương mại của cá nhân ko hàm quy định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh dinh như sau:
a) 1% đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại mặt hàng hoá.
b) 5% đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ.
c) 2% đối với phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, xây dựng, tải và phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác.
Trường hợp cá nhân ko ngụ có doanh thu từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh dinh khác nhau tuy nhiên ko tách riêng được doanh thu của từng lĩnh vực, ngành nghề thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân được vận dụng theo mức thuế suất cao nhất đối với lĩnh vực, ngành nghề thực tại phát động và sinh hoạt giải trí trên tất doanh thu.
Điều 18. Đối với thu nhập từ lương, tiền công
1. Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ lương phía, tiền công của cá nhân chủ nghĩa ko trú ngụ được xác định bởi thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.
2. Thu nhập chịu thuế từ lương phía, tiền công của cá nhân chủ nghĩa ko ngụ được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa từ lương lậu, tiền công của cá nhân cư trú theo chỉ dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này.
Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại nước ta trong ngôi trường hợp cá nhân ko hàm làm việc đồng thời ở nước ta và nước ngoài tuy nhiên ko tách riêng được phần thu nhập nảy tại nước ta thực hiện nay theo công thức sau:
a) Đối với ngôi trường hợp cá nhân người nước ngoài ko hiện nay thị tại nước ta:
Tổng thu nhập nảy tại nước ta
=
Số ngày làm việc cho công việc tại nước ta
×
Thu nhập từ lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)
+
Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) nảy sinh tại nước ta
Tổng số ngày làm việc trong năm
Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật lao động của nước ta.
b) Đối với các ngôi trường hợp cá nhân chủ nghĩa người nước ngoài hiện nay thị tại nước ta:
Tổng thu nhập phát sinh tại nước ta
=
Số ngày có mặt ở nước ta
×
Thu nhập từ lương phía, tiền công toàn cầu (trước thuế)
+
Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) nảy tại nước ta
365 ngày
Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại nước ta tại điểm a, b nêu trên là các khoản ích khác bởi tiền hoặc ko bởi tiền mà người lao động được hưởng trọn ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động.
Điều 19. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân chủ nghĩa ko cư trú được xác định bởi tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân ko trú ngụ cảm bắt gặp từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân chủ nghĩa tại nước ta nhân (×) với thuế suất 5%.
Thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân ko cư trú được xác định như đối với thu nhập tính thuế, thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân chủ nghĩa cư trú theo chỉ dẫn tại khoản 1, khoản 3, Điều 10 Thông tư này.
Điều 20. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân ko cư trú được xác định bởi tổng số tiền mà cá nhân ko trú ngụ cảm bắt gặp từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nước ta nhân (×) với thuế suất 0,1%, ko phân biệt việc chuyển nhượng được thực hành tại nước ta hoặc tại nước ngoài.
Tổng số tiền mà cá nhân ko hàm cảm bắt gặp từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân nước ta là giá chuyển nhượng vốn ko trừ bất cứ khoản phí nào bao gồm giá vốn.
2. Giá chuyển nhượng đối với từng ngôi trường hợp cụ thể được xác định như sau:
a. Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp thì giá chuyển nhượng được xác định như đối với cá nhân ngụ theo chỉ dẫn tại điểm a.1, khoản 1, Điều 11 Thông tư này.
b. Trường hợp chuyển nhượng chứng khoán thì giá chuyển nhượng được xác định như đối với cá nhân chủ nghĩa cư trú theo chỉ dẫn tại điểm a.1, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.
3. thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế:
a) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân ko cư trú là thời tự khắc hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực thực thi hiện hành.
b) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân ko cư trú được xác định như đối với cá nhân chủ nghĩa ngụ theo chỉ dẫn tại điểm c, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.
Điều 21. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng BDS
1. Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ chuyển nhượng BDS tại nước ta của cá nhân ko trú ngụ được xác định bởi giá chuyển nhượng BDS nhân (×) với thuế suất 2%.
Giá chuyển nhượng BDS của cá nhân chủ nghĩa ko ngụ là vớ số tiền mà cá nhân cảm bắt gặp từ việc chuyển nhượng BDS ko trừ bất cứ khoản tổn phí nào bao gồm giá vốn.
2. Giá chuyển nhượng BDS của cá nhân ko trú ngụ trong từng ngôi trường hợp cụ thể được xác định như xác định giá chuyển nhượng BDS của cá nhân ngụ theo chỉ dẫn tại điểm a.1, b.1, c.1, d.1, khoản 1, Điều 12 Thông tư này.
3. thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng BDS là thời điểm cá nhân chủ nghĩa ko trú ngụ làm thủ tục chuyển nhượng BDS theo quy định của luật pháp.
Điều 22. Đối với thu nhập từ bạn dạng quyền, nhượng quyền thương nghiệp
1. Thuế đối với thu nhập từ bạn dạng quyền
a) Thuế đối với thu nhập từ bạn dạng quyền của cá nhân ko ngụ được xác định bởi phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền dùng các đối tượng quyền sở hữu trí não, chuyển giao công nghệ tại nước ta nhân với thuế suất 5%.
Thu nhập từ bạn dạng quyền được xác định theo chỉ dẫn tại khoản 1, Điều 13 Thông tư này.
b) thời tự khắc xác định thu nhập từ bạn dạng quyền là thời điểm tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập từ chuyển bạn dạng quyền cho người nộp thuế là cá nhân ko ngụ.
2. Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại
a) Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương nghiệp của cá nhân ko ngụ được xác định bởi phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại tại nước ta nhân với thuế suất 5%.
Thu nhập từ nhượng quyền thương mại được xác định theo chỉ dẫn tại khoản 1, Điều 14 Thông tư này.
b) thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương nghiệp là thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.
Điều 23. Đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng
1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng của cá nhân chủ nghĩa ko trú ngụ được xác định bởi thu nhập tính thuế theo chỉ dẫn tại khoản 2, Điều này nhân (×) với thuế suất 10%.
2. Thu nhập tính thuế
a) Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng của cá nhân ko ngụ là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại nước ta.
Thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân ko cư trú được xác định như đối với cá nhân cư trú theo chỉ dẫn tại khoản 1, Điều 15 Thông tư này.
b) Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân ko cư trú là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần nảy sinh thu nhập cảm bắt gặp tại nước ta.
Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân chủ nghĩa ko cư trú được xác định như đối với cá nhân ngụ theo chỉ dẫn tại khoản 1, Điều 16 Thông tư này.
3. thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế
a) Đối với thu nhập từ trúng thưởng: thời tự khắc xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân chủ nghĩa ở nước ta trả tiền thưởng cho cá nhân chủ nghĩa ko trú ngụ.
b) Đối với thu nhập từ thừa kế: thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền dùng tài sản tại nước ta.
c) Đối với thu nhập từ nhận quà tặng: thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền dùng tài sản tại nước ta.
Chương 4.
ĐĂNG KÝ THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THUẾ
Điều 24. Đăng ký thuế
1. Đối tượng phải đăng ký thuế
Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao héc tàm tất cả:
a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bao héc tàm tất cả:
a.1) Các tổ chức, cá nhân marketing thương mại bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc hạch toán riêng và có tư cách pháp nhân riêng.
a.2) Các cơ quan lại cai quản lý hành chính đất nước các cấp.
a.3) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức từng lớp nghề.
a.4) Các đơn vị sự nghiệp.
a.5) Các tổ chức quốc tế và tổ chức nước ngoài.
a.6) Các Ban cai quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài.
a.7) Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập khác.
b) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao héc tàm tất cả:
b.1) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ sản xuất, kinh dinh cả về cá nhân chủ nghĩa hành nghề độc lập; cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình sinh sản nông nghiệp ko thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa. cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh dinh thực hiện nay đăng ký thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa song song với việc đăng ký các loại thuế khác.
b.2) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm cá nhân nước ngoài làm việc cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài tại nước ta.
b.3) cá nhân chuyển nhượng BDS.
b.4) cá nhân có thu nhập chịu thuế khác (nếu có yêu cầu).
c. Người phụ thuộc được giảm trừ gia đạo.
Các ngôi trường hợp đăng ký thuế nêu tại điểm a, b và c, khoản 1, Điều này, nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì ko phải đăng ký mới. cá nhân chủ nghĩa có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được dùng chung để khai thuế đối với sờ soạng các khoản thu nhập.
2. Hồ sơ đăng ký thuế
Thủ tục, giấy tờ đăng ký thuế thực hiện nay theo văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế.
3. Địa điểm nộp giấy tờ đăng ký thuế
a) Địa điểm nộp giấy tờ đăng ký thuế thực hiện nay theo văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế.
b) Địa điểm nộp giấy tờ đăng ký thuế đối với một số ngôi trường hợp cụ thể:
b.1) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập chịu thuế từ lương bổng, tiền công nộp giấy tờ đăng ký thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ thuế quan lại trực tiếp cai quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập có trách nhiệm và trách nhiệm tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của cá nhân và nộp cho cơ thuế quan lại trực tiếp cai quản lý.
b.2) cá nhân có nhiều thu nhập nhập nhập: từ kinh dinh, từ tiền lương, tiền công, từ các khoản thu nhập chịu thuế khác được chọn lọc địa điểm nộp giấy tờ đăng ký thuế tại cơ quan lại, đơn vị trả thu nhập hoặc tại Chi cục Thuế điểm marketing thương mại.
b.3) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập chịu thuế khác có thể nộp giấy tờ đăng ký thuế tại bất cứ cơ thuế quan lại nào.
4. Đăng ký thuế đối với một số ngôi trường hợp cụ thể:
a) Đối với group cá nhân kinh dinh thì người đại diện của group cá nhân marketing thương mại thực hành đăng ký thuế theo chỉ dẫn đối với cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại để được cấp mã số thuế cho bạn dạng thân mình. Mã số thuế của người đại diện của group cá nhân kinh dinh được dùng để khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài bác,… chung cho cả group và khai thuế thu nhập cá nhân cho bạn dạng thân mình người đại diện. Những cá nhân chủ nghĩa góp vốn khác trong group đều phải thực hiện nay đăng ký thuế để được cấp mã số thuế riêng như đối với cá nhân kinh dinh.
b) Đối với cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng BDS chưa có mã số thuế thì cơ quan lại thuế tự động cấp mã số thuế cho cá nhân chủ nghĩa căn cứ trên thông tin cá nhân tại Hồ sơ chuyển nhượng BDS.
c) Đối với cá nhân là kẻ phụ thuộc và người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh nếu chưa có mã số thuế thì cơ thuế quan lại tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc cứ trên thông báo của người phụ thuộc tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia đạo (theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế) của người nộp thuế.
Điều 2
5
. Khấu trừ thuế
và chứng từ khấu trừ thuế
1. Khấu trừ thuế
Khấu trừ thuế là sự tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập thực hiện nay tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước Khi trả thu nhập, cụ thể như sau:
a) Thu nhập của cá nhân ko trú ngụ
Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân ko trú ngụ có trách nhiệm và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa trước Khi trả thu nhập. Số thuế phải khấu trừ được xác định theo chỉ dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến Điều 23) Thông tư này.
b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công
b.1) Đối với cá nhân cư trú ký giao kèo cần lao từ bố (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện nay khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, bao gồm ngôi trường hợp cá nhân ký giao kèo từ bố (03) tháng trở lên tại nhiều điểm.
b.2) Đối với cá nhân chủ nghĩa hàm ký hợp đồng lao động từ bố (03) tháng trở lên tuy nhiên nghỉ ngơi làm trước Khi kết thúc hợp đồng cần lao thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện nay khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần.
b.3) Đối với cá nhân chủ tức là kẻ nước ngoài vào làm việc tại nước ta thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập cứ vào thời gian làm việc tại nước ta của người nộp thuế ghi trên hợp đồng hoặc văn bạn dạng cử sang làm việc tại nước ta để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân chủ nghĩa có thời gian làm việc tại nước ta từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại nước ta bên dưới 183 ngày trong năm tính thuế).
b.4) Doanh nghiệp bảo đảm, công ty cai quản lý Quỹ hưu trí tình nguyện có trách nhiệm và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với tiền tích lũy mua bảo đảm ko tấm, tiền tích lũy đóng quỹ hưu trí tình nguyện theo chỉ dẫn tại khoản 6, Điều 7 Thông tư này.
b.5) Số thuế phải khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân chủ nghĩa ngụ được xác định theo chỉ dẫn tại Điều 7 Thông tư này; của cá nhân ko ngụ được xác định theo Điều 18 Thông tư này.
c) Thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí đại lý bảo đảm, đại lý xổ số, buôn bán sản phẩm đa cấp
Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo đảm, doanh nghiệp buôn bán sản phẩm đa cấp trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo đảm, dự màng lưới buôn bán sản phẩm đa cấp có trách nhiệm và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa trước Khi trả thu nhập cho cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định theo chỉ dẫn tại khoản 5, Điều 7 Thông tư này.
d) Thu nhập từ đầu tư vốn
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo chỉ dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có bổn phận khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước Khi trả thu nhập cho cá nhân chủ nghĩa trừ ngôi trường hợp cá nhân chủ nghĩa tự khai thuế theo chỉ dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác định theo chỉ dẫn tại Điều 10 Thông tư này.
đ) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Mọi ngôi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đều phải khấu trừ thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước Khi tính sổ cho người chuyển nhượng. Cụ thể việc khấu trừ thuế được thực hành như sau:
đ.1) Đối với chứng khoán giao thiệp trên Sở giao du chứng khoán:
đ.1.1) Công ty chứng khoán, ngôi nhà băng thương nghiệp điểm cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán có trách nhiệm và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước Khi thanh toán tiền cho cá nhân chủ nghĩa. Số thuế khấu trừ được xác định như chỉ dẫn tại điểm b.2, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.
đ.1.2) Công ty cai quản lý quỹ điểm cá nhân ủy thác cai quản lý danh mục đầu tư chứng khoán có trách nhiệm và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân ủy thác danh mục đầu tư chứng khoán theo bảng phân bổ của công ty gửi ngôi nhà băng lưu ký mà công ty mở trương mục lưu ký.
đ.2) Đối với chứng khoán chuyển nhượng ko qua khối mạng lưới server giao tế trên Sở giao tế chứng khoán:
đ.2.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tụ họp tại trọng điểm lưu ký chứng khoán:
Công ty chứng khoán, ngân mặt hàng thương nghiệp điểm cá nhân chủ nghĩa mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước Khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.
đ.2.2) Đối với chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng tuy nhiên tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán cai quản lý danh sách cổ đông:
Công ty chứng khoán được uỷ quyền cai quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước Khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với Công ty chứng khoán Khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
e.Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân ko ngụ
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân ko ngụ có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng vốn góp.
g) Thu nhập từ trúng thưởng
Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm và trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước Khi trả thưởng cho cá nhân chủ nghĩa trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo chỉ dẫn tại Điều 15 Thông tư này.
h) Thu nhập từ bạn dạng quyền, nhượng quyền thương nghiệp
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ bạn dạng quyền, nhượng quyền thương mại có bổn phận khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa trước Khi trả thu nhập cho cá nhân chủ nghĩa. Số thuế khấu trừ được xác định bởi phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển nhượng nhân (×) với thuế suất 5%. Trường hợp hợp đồng có giá trị lớn tính sổ làm nhiều lần thì lần đầu tính sổ, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập trừ 10 triệu đồng ngoài giá trị thanh toán, số còn lại phải nhân với thuế suất 5% để khấu trừ thuế. Các lần tính sổ sau sẽ khấu trừ thuế thu nhập tính trên tổng số tiền tính sổ của từng lần.
i) Khấu trừ thuế đối với một số ngôi trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân chủ nghĩa trú ngụ ko ký giao kèo lao động (theo chỉ dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký giao kèo lao động bên dưới bố (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước Khi trả cho cá nhân chủ nghĩa.
Trường hợp cá nhân chỉ có độc nhất vô nhị thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên tuy nhiên ước lượng tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân chủ nghĩa sau Khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân chủ nghĩa có thu nhập làm cam kết (theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tức thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa.
căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập ko khấu trừ thuế. chấm dứt năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế) và nộp cho cơ quan lại thuế. cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bạn dạng cam kết của mình, ngôi trường hợp phát hiện nay có sự gian lậu sẽ bị xử lý theo quy định của Luật cai quản lý thuế.
cá nhân chủ nghĩa làm cam kết theo chỉ dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
2. Chứng từ khấu trừ
a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo chỉ dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân chủ nghĩa bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì ko cấp chứng từ khấu trừ.
b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số ngôi trường hợp cụ thể như sau:
b.1) Đối với cá nhân ko ký giao kèo cần lao hoặc ký giao kèo cần lao bên dưới bố (03) tháng: cá nhân chủ nghĩa có quyền đề nghị tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.
Ví dụ 15: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với công ty X để coi ngó cây cảnh tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời kì từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014. Thu nhập của ông Q được Công ty tính sổ theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, ngôi trường hợp này ông Q có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2013 và một chứng từ cho thời kì từ tháng 01 đến tháng 04/2014.
b.2) Đối với cá nhân chủ nghĩa ký hợp đồng cần lao từ bố (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.
tỉ dụ 16: Ông R ký giao kèo cần lao dài hạn (từ tháng 9/2013 đến tháng ko hề tháng 8/2014) với công ty Y. Trong ngôi trường hợp này, nếu ông R thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan lại thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hành cấp 01 chứng từ phản ảnh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến ko hề tháng 12/2013 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến ko hề tháng 8/2014.
Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân chủ nghĩa có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện nay khai thuế và quyết toán thuế theo chỉ dẫn về thủ tục, giấy tờ tại văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế. Nguyên tắc khai thuế đối với một số ngôi trường hợp cụ thể:
1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa.
a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập ko nảy sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa thì ko phải khai thuế.
b) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần Tính từ lúc tháng trước nhất có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau:
b.1) Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập nảy số thuế khấu trừ trong tháng của chí ít một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa từ 50 triệu đồng trở lên thì thực hành khai thuế theo tháng, trừ ngôi trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
b.2) Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập ko thuộc diện khai thuế theo tháng theo chỉ dẫn nêu trên thì thực hành khai thuế theo quý.
c) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân ko phân biệt có nảy khấu trừ thuế Hay là ko nảy khấu trừ thuế có trách nhiệm và trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền.
2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ lương bổng, tiền công, từ kinh dinh
a) cá nhân chủ nghĩa trú ngụ có thu nhập từ lương bổng, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan lại thuế bao héc tàm tất cả:
a.1) cá nhân chủ nghĩa cư trú có thu nhập từ lương bổng, tiền công do các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại nước ta trả tuy nhiên chưa thực hiện nay khấu trừ thuế thực hiện nay khai thuế trực tiếp với cơ thuế quan lại theo quý.
a.2) cá nhân hàm có thu nhập từ lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thực hiện nay khai thuế trực tiếp với cơ thuế quan lại theo quý.
b) cá nhân, group cá nhân cư trú có thu nhập từ marketing thương mại khai thuế trực tiếp với cơ thuế quan lại bao héc tàm tất cả:
b.1) cá nhân, group cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp kê khai là cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân marketing thương mại thực hiện nay đầy đủ chế độ kế toán tài chính, hóa đơn, chứng từ và cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân chủ nghĩa kinh dinh chỉ hạch toán được doanh thu, ko hạch toán được phí tổn thực hành khai thuế theo quý.
b.2) cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán là cá nhân kinh dinh, group cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại ko thực hiện nay đúng quy định của pháp luật về kế toán tài chính, hoá đơn, chứng từ, ko xác định được doanh thu, hoài và thu nhập chịu thuế thực hiện nay khai thuế theo năm.
b.3) cá nhân kinh dinh lưu động (buôn chuyến) khai thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo từng lần nảy sinh.
b.4) cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại dùng hóa đơn do cơ thuế quan lại marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng số khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần nảy đối với doanh thu trên hóa đơn.
b.5) cá nhân chủ nghĩa ko kinh dinh tuy nhiên có nảy sinh phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần nảy.
b.6) cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ cho thuê ngôi nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác khai thuế theo quý hoặc từng lần nảy sinh.
c) cá nhân ngụ có thu nhập từ lương phía, tiền công, từ marketing thương mại có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa yêu cầu trả thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các ngôi trường hợp sau:
c.1) cá nhân chủ nghĩa có số thuế phải nộp nhỏ rộng số thuế đã tạm nộp mà ko hề đề nghị trả thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
c.2) cá nhân chủ nghĩa, hộ kinh dinh chỉ có một thu nhập nhập nhập từ kinh dinh đã thực hành nộp thuế theo phương pháp khoán.
c.3) cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê ngôi nhà, cho thuê quyền dùng đất đã thực hiện nay nộp thuế theo kê khai tại điểm có ngôi nhà, quyền dùng đất cho thuê.
c.4) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ lương phía, tiền công ký giao kèo lao động từ bố (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các điểm khác bình quân tháng trong năm ko thật 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại mối cung cấp theo tỷ lệ 10% nếu ko hề đề nghị thì ko quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
c.5) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ lương bổng, tiền công ký giao kèo lao động từ bố (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê ngôi nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm ko thật 20 triệu đồng đã nộp thuế tại điểm có ngôi nhà cho thuê, có quyền dùng đất cho thuê nếu ko hề yêu cầu thì ko quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
d) cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các ngôi trường hợp sau:
d.1) cá nhân chỉ có thu nhập từ lương, tiền công ký giao kèo lao động từ bố (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tại đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyết toán, bao gồm ngôi trường hợp ko làm việc đủ 12 tháng trong năm.
d.2) cá nhân có thu nhập từ lương lậu, tiền công ký hợp đồng cần lao từ bố (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo chỉ dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.
đ) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện nay quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân cảm bắt gặp từ tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập.
e) Nguyên tắc khai thuế, quyết toán thuế đối với một số ngôi trường hợp như sau:
e.1) Trường hợp cá nhân chủ nghĩa hàm có thu nhập nảy sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ ko vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của nước ta tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bởi tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.
e.2) cá nhân hàm có thu nhập từ marketing thương mại, thu nhập từ lương lậu, tiền công trong ngôi trường hợp số ngày có mặt tại nước ta tính trong năm dương lịch đầu tiên là bên dưới 183 ngày, tuy nhiên tính trong 12 tháng liên tiếp Tính từ lúc ngày đầu tiên có mặt tại nước ta là từ 183 ngày trở lên.
– Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp giấy tờ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 Tính từ lúc ngày tính đủ 12 tháng liên tục.
– Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp giấy tờ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch. Số thuế còn phải nộp trong năm tính thuế thứ 2 được xác định như sau:
Số thuế còn phải nộp năm tính thuế thứ 2
=
Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2

Số thuế tính trùng được trừ
Trong đó:
Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2
=
Thu nhập tính thuế của năm tính thuế thứ 2
×
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo Biểu lũy tiến từng phần
Số thuế tính trùng được trừ
=
Số thuế phải nộp trong năm tính thuế thứ nhất
×
Số tháng tính trùng
12
Ví dụ 17: Ông S là kẻ nước ngoài lần trước ko hề tới nước ta làm việc theo giao kèo có hạn vận từ ngày 01/6/2014 đến 31/5/2016. Năm 2014, ông S có mặt tại nước ta 80 ngày và nảy thu nhập từ lương, tiền công là 134 triệu đồng. Năm 2015, ông S có mặt tại nước ta trong thời gian từ 01/01/2015 đến ko hề ngày 31/5/2015 là 110 ngày và phát sinh thu nhập từ lương, tiền công là 106 triệu đồng; từ ngày 01/6/2015 đến 31/12/2015, ông S có mặt tại nước ta là 105 ngày và phát sinh thu nhập từ lương lậu, tiền công là 122 triệu đồng. Ông S ko đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và ko nảy sinh các khoản đóng góp bảo đảm, từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập.
Số thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa của Ông S phải nộp được xác định như sau:
+ Nếu tính theo năm 2014, Ông S là cá nhân ko cư trú, tuy nhiên tính theo 12 tháng liên tiếp Tính từ lúc ngày 01/6/2014 đến ko hề ngày 31/5/2015, tổng thời gian ông S có mặt tại nước ta là 190 ngày (80 ngày + 110 ngày). bởi thế, ông S là cá nhân chủ nghĩa cư trú tại nước ta.
+ Năm tính thuế thứ nhất (từ ngày 01/6/2014 đến ngày 31/5/2015):
– Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế thứ nhất:
134 triệu đồng + 106 triệu đồng = 240 triệu đồng
– Giảm trừ gia cảnh: 9 triệu đồng x 12 = 108 triệu đồng
– Thu nhập tính thuế: 240 triệu đồng – 108 triệu đồng = 132 triệu đồng
– Thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm tính thuế thứ nhất: 60 triệu đồng × 5% + (120 triệu đồng – 60triệu đồng) × 10% + (132 triệu đồng – 120 triệu đồng) × 15% = 10,8 triệu đồng
+ Năm tính thuế thứ hai (từ 01/01/2015 đến ko hề ngày 31/12/2015): Ông S có mặt tại nước ta 215 ngày (110 ngày + 105 ngày) là cá nhân chủ nghĩa ngụ tại nước ta.
– Thu nhập chịu thuế nảy sinh trong năm 2015:
106 triệu đồng + 122 triệu đồng = 228 triệu đồng
– Giảm trừ gia cảnh : 9 triệu đồng x 12 = 108 triệu đồng
– Thu nhập tính thuế năm 2015:
228 triệu đồng – 108 triệu đồng = 120 triệu đồng
– Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp năm 2015:
(60 triệu đồng × 5%) + (120 triệu đồng – 60 triệu đồng) × 10% = 9 triệu đồng
+ Quyết toán thuế năm 2015 có 5 tháng tính trùng với quyết toán thuế năm thứ nhất (từ tháng 01/2015 đến tháng 05/2015)
– Số thuế tính trùng được trừ :
(10,8 triệu đồng/12 tháng) x 5 tháng = 4,5 triệu đồng.
– Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp năm 2015 là :
9 triệu đồng – 4,5 triệu đồng = 4,5 triệu đồng
e.3) cá nhân chủ nghĩa hàm là kẻ nước ngoài kết thúc giao kèo làm việc tại nước ta thực hiện nay quyết toán thuế với cơ quan lại thuế trước Khi xuất cảnh.
e.4) Đối với cá nhân chủ nghĩa cho thuê ngôi nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân trừ các ngôi trường hợp ko phải quyết toán thuế theo chỉ dẫn tại điểm c.3 và c.5, khoản 2, Điều này, cụ thể như sau:
e.4.1) Trường hợp cá nhân khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần nảy sinh đối với hợp đồng có kỳ hạn tính sổ từ một năm trở xuống thì thực hiện nay quyết toán thuế như đối với cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp kê khai.
e.4.2) Trường hợp cá nhân chủ nghĩa khai thuế theo từng lần nảy đối với hợp đồng có kỳ hạn thanh toán trên một năm và nhận tiền trước cho một thời hạn thuê thì cá nhân tuyển lựa một trong hai mẫu mã mẫu mã quyết toán thuế như sau: nếu quyết toán thuế ko hề vào năm đầu thì doanh thu được xác định theo doanh thu trả tiền một lần và tính giảm trừ gia cảnh của một năm, các năm sau ko tính lại; nếu quyết toán theo từng năm thì tạm kê khai doanh thu trả tiền một lần và tính giảm trừ gia cảnh của năm đầu, các năm sau phân bổ lại doanh thu cho thuê tài sản và tính giảm trừ gia cảnh theo thực tiễn phát sinh.
e.5) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ đại lý bảo đảm, đại lý xổ số, buôn bán sản phẩm đa cấp trực tiếp quyết toán thuế với cơ thuế quan lại nếu thuộc diện phải quyết toán thuế.
e.6) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ lương, tiền công, từ marketing thương mại tuy nhiên thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoán vị, tại nạn, bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ thuế quan lại.
e.7) cá nhân, group cá nhân marketing thương mại là đối tượng ko ngụ tuy nhiên có địa điểm kinh dinh nhất mực trên lãnh thổ nước ta thực hành khai thuế, quyết toán thuế như đối với cá nhân, group cá nhân chủ nghĩa kinh dinh là đối tượng ngụ.
3. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng BDS
a) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ chuyển nhượng BDS thực hành khai thuế theo từng lần nảy, bao gồm ngôi trường hợp thuộc đối tượng được miễn thuế. Khai thuế đối với một số ngôi trường hợp cụ thể như sau:
a.1) Trường hợp cá nhân chủ nghĩa có quyền dùng đất, quyền sở hữu ngôi nhà tuy nhiên đem thế chấp, bảo hộ vay vốn hoặc thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân mặt hàng nước ngoài; đến ko hề kì hạn trả nợ, cá nhân ko hề kĩ năng trả nợ thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngôi nhà băng nước ngoài làm thủ tục phát mại, buôn bán BDS đó đồng thời thực hiện nay khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chủ nghĩa trước Khi thực hiện nay thanh quyết toán các số tiền nợ của cá nhân chủ nghĩa.
a.2) Trường hợp cá nhân chủ nghĩa có quyền dùng đất, quyền sở hữu ngôi nhà tuy nhiên đem thế chấp để vay vốn hoặc thanh toán với tổ chức cá nhân chủ nghĩa khác, nay thực hiện nay chuyển nhượng thảy (hoặc một phần) BDS đó để tính sổ nợ thì cá nhân chủ nghĩa có quyền dùng đất, quyền sở hữu ngôi nhà phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa hoặc tổ chức, cá nhân chủ nghĩa làm thủ tục chuyển nhượng thay phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước Khi thanh quyết toán các số tiền nợ.
a.3) Trường hợp BDS do cá nhân chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định thi hành án của Toà án thì cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng phải khai, nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân chủ nghĩa tổ chức đấu giá phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa thay cho cá nhân chuyển nhượng. Riêng đối với BDS của cá nhân bị cơ quan lại đất nước có thẩm quyền thực hiện nay tịch thu, đấu giá nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của luật pháp thì ko phải khai, nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa.
a.4) Trường hợp chuyển đổi ngôi nhà, đất cho nhau giữa các cá nhân ko thuộc các ngôi trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp để sản xuất thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo chỉ dẫn tại điểm đ, khoản 1, Điều 3 Thông tư này thì từng cá nhân chủ nghĩa chuyển đổi ngôi nhà, đất phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa.
a.5) Trường hợp khai thay giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS, thì tổ chức, cá nhân khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp lí của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ bọn họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau Khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức. Trên giấy tờ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải tả đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng BDS.
b) Cơ quan lại cai quản lý BDS chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền dùng BDS sau Khi có chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa hoặc công nhận của cơ thuế quan lại về khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng BDS thuộc đối tượng được miễn thuế hoặc tạm bợ chưa thu thuế.
4. Khai thuế đối với thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán)
a) cá nhân chủ nghĩa trú ngụ chuyển nhượng vốn góp thực hiện nay khai thuế theo từng lần chuyển nhượng ko phân biệt có Hay là ko phát sinh thu nhập.
b) cá nhân ko ngụ có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại nước ta ko phải khai thuế trực tiếp với cơ quan lại thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện nay khấu trừ thuế theo chỉ dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 25 Thông tư này và khai thuế theo từng lần nảy sinh.
c) Doanh nghiệp làm thủ tục đổi thay danh sách thành viên góp vốn trong ngôi trường hợp chuyển nhượng vốn mà ko hề chứng từ chứng minh cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng vốn đã trả mỹ xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế thì doanh nghiệp điểm cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng vốn có bổn phận khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.
Trường hợp doanh nghiệp điểm cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân chủ nghĩa thì doanh nghiệp thực hiện nay khai thay giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước mức “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp lí của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên giấy tờ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải bộc lộ đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng vốn góp (ngôi trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân hàm) hoặc cá nhân chủ nghĩa nhận chuyển nhượng vốn (ngôi trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân chủ nghĩa ko ngụ).
5. Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
a) cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao tiếp tại Sở giao tiếp chứng khoán ko phải khai trực tiếp với cơ quan lại thuế mà Công ty chứng khoán, ngân mặt hàng thương mại điểm cá nhân mở tài khoản lưu ký, Công ty cai quản lý quỹ điểm cá nhân giao phó cai quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo chỉ dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.
b) cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán ko duyệt y khối mạng lưới server giao thiệp trên Sở giao thiệp chứng khoán:
b.1) cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tụ hợp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán ko phải khai trực tiếp với cơ quan lại thuế mà Công ty chứng khoán, ngân mặt hàng thương nghiệp điểm cá nhân mở trương mục lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo chỉ dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.
b.2) cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng tuy nhiên tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán cai quản lý danh sách cổ đông ko phải khai trực tiếp với cơ thuế quan lại mà Công ty chứng khoán được ủy quyền cai quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo chỉ dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này.
c) cá nhân chuyển nhượng chứng khoán ko thuộc ngôi trường hợp nêu tại điểm a, b, khoản 5, Điều này thì khai thuế theo từng lần nảy.
d) Doanh nghiệp thực hiện nay thủ tục đổi thay danh sách cổ đông trong ngôi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán mà ko hề chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã trả mỹ xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế thì doanh nghiệp điểm cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có bổn phận khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.
Trường hợp doanh nghiệp điểm cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán khai thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện nay khai thay giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp lí của người nộp thuế” song song người khai ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên giấy tờ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải mô tả đúng người nộp thuế là cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán.
đ) Cuối năm nếu cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng chứng khoán có đề quyết nghị toán thuế thì thực hành khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan lại thuế.
6. Khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng
a) cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng khai thuế theo từng lần nảy bao gồm ngôi trường hợp được miễn thuế.
b) Các cơ quan lại cai quản lý Nhà nước, các tổ chức có can hệ chỉ thực hiện nay thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng BDS, chứng khoán, phần vốn góp và các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người nhận thừa kế, nhận quà tặng sau Khi có chứng từ nộp thuế hoặc công nhận của cơ quan lại thuế về khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là BDS được miễn thuế.
7. Khai thuế đối với cá nhân trú ngụ có thu nhập phát sinh tại nước ngoài
cá nhân chủ nghĩa trú ngụ có thu nhập nảy sinh tại nước ngoài thực hành khai thuế theo từng lần phát sinh, riêng cá nhân hàm có thu nhập từ lương, tiền công trả từ nước ngoài khai thuế theo quý.
8. Khai thuế đối với cá nhân ko trú ngụ có thu nhập phát sinh tại nước ta tuy nhiên nhận thu nhập ở nước ngoài
a) cá nhân ko trú ngụ có thu nhập phát sinh tại nước ta tuy nhiên nhận tại nước ngoài khai thuế theo lần phát sinh. Riêng cá nhân chủ nghĩa ko cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nảy sinh tại nước ta tuy nhiên nhận tại nước ngoài khai thuế theo quý.
b) cá nhân ko cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng BDS, chuyển nhượng vốn (cả về chuyển nhượng chứng khoán) phát sinh tại nước ta tuy nhiên nhận thu nhập tại nước ngoài thực hiện nay khai thuế theo từng lần phát sinh chỉ dẫn tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này.
9. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong ngôi trường hợp nhận cổ tức bởi cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn.
cá nhân nhận cổ tức bởi cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn Khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải tán doanh nghiệp cá nhân chủ nghĩa khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn.
10. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng BDS trong ngôi trường hợp góp vốn bởi phần vốn góp, góp vốn chứng cớ khoán, góp vốn bởi BDS.
cá nhân góp vốn bởi phần vốn góp, chứng cứ khoán, bởi BDS chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng Khi góp vốn. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng BDS Khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng BDS Khi chuyển nhượng.
11. Khai thuế từ lương bổng, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bởi cổ phiếu.
cá nhân Khi nhận thưởng bởi cổ phiếu từ đơn vị dùng cần lao chưa phải nộp thuế từ lương lậu, tiền công. Khi cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng cổ phiếu thưởng thì khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu và thu nhập từ lương lậu, tiền công.
Điều
27.
trách nhiệm của tổ chức nước ta ký hợp đồng mua dịch vụ của ngôi nhà thầu nước ngoài ko phát động và sinh hoạt giải trí tại nước ta
Tổ chức được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo luật pháp nước ta (sau đây gọi tắt là bên nước ta) có ký hợp đồng mua dịch vụ của ngôi nhà thầu nước ngoài mà ngôi nhà thầu đó có ký hợp đồng cần lao với người nước ngoài làm việc tại nước ta thì bên nước ta có trách nhiệm thông báo cho ngôi nhà thầu nước ngoài về bổn phận nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa của người cần lao nước ngoài và về bổn phận cung cấp các thông báo về người cần lao nước ngoài, gồm: danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời kì làm việc, công việc đảm đương, thu nhập cho bên nước ta để bên nước ta cung cấp cho cơ quan lại thuế chậm nhất trước 07 ngày Tính từ lúc ngày cá nhân chủ nghĩa nước ngoài chính thức phát động làm việc tại nước ta.
Điều 28. Hoàn thuế
1. Việc trả thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời tự khắc nộp giấy tờ quyết toán thuế.
2. Đối với cá nhân chủ nghĩa đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập thực hiện nay quyết toán thay thì việc trả thuế của cá nhân chủ nghĩa được thực hành thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập thực hiện nay bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau Khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc trả thuế nếu có đề nghị trả.
3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ thuế quan lại có thể tuyển lựa trả thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan lại thuế.
4. Trường hợp cá nhân chủ nghĩa có nảy trả thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa tuy nhiên chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì ko vận dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá vận hạn.
Chương 5.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 29. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày 01 tháng 10 năm 2013.
Các nội dung về chính sách thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm Luật, Nghị định có hiệu lực thực thi hiện hành (01/7/2013).
huỷ bỏ chỉ dẫn về thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa tại các Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009, 42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009, 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009, 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010, 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011, 78/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011, 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính.
2. huỷ bỏ các nội dung chỉ dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính phát hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ko hạp với chỉ dẫn tại Thông tư này.
Điều 30. trách nhiệm thi hành
1. Các nội dung khác can hệ đến cai quản lý thuế chẳng những có dẫn tại Thông tư này được thực hiện nay theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bạn dạng chỉ dẫn thực hành Luật Quản lý thuế.
2. Việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 tiếp con kiến thực hiện nay theo quy định tại các văn bạn dạng chỉ dẫn có hiệu lực thực thi hiện hành cùng thời tự khắc.
3. Việc áp dụng tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định đối với cá nhân kinh dinh theo chỉ dẫn tại Điều 8 Thông tư này được thực hành thống nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
4. Đối với giao kèo mua buôn bán nền ngôi nhà, hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền ngôi nhà, ngôi nhà, căn hộ ký trước thời điểm có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành Luật Nhà ở, nay được chủ đầu tư đồng ý cho cá nhân chủ nghĩa chuyển nhượng thì khai, nộp thuế như chỉ dẫn với chuyển nhượng ngôi nhà tại tạo hình trong tương lai.
5. Đối với ngôi trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 nay nộp giấy tờ hợp thức xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ngôi nhà và tài sản khác gắn sát với đất được cơ quan lại đất nước có thẩm quyền hài lòng thì chỉ thu một (01) lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng rốt cuộc, các lần chuyển nhượng trước đó ko thực hành truy thu thuế.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thực hiện nay Luật thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa, cá nhân chuyển nhượng BDS có hợp đồng công chứng hoặc ko hề giao kèo chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa cho từng lần chuyển nhượng.
6. cá nhân chủ nghĩa đang được hưởng trọn ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì tiếp con kiến được hưởng trọn ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa cho thời gian ưu đãi còn lại.
7. Trường hợp nước Cộng hoà từng lớp chủ nghĩa nước ta dự thỏa thuận Điều ước quốc tế có quy định về thuế thu nhập cá nhân khác với chỉ dẫn tại Thông tư này thì thực hành theo quy định của Điều ước quốc tế đó.
Trong quá trình thực hiện nay, nếu có vướng mắc, yêu cầu các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp lúc về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để phân tách và thử nghiệm và phân tích giải quyết./.
Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Tổng bí thư, chủ tịch nước, Quốc hội;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan lại ngang Bộ, cơ quan lại thuộc Chính phủ;
– Viện Kiểm sát dân chúng tối cao;
– Toà án quần chúng vô thượng;
– Kiểm toán đất nước;
– UBTW chiến ngôi trường sơn hà nước ta;
– Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;
– Cơ quan lại Trung ương của các Đoàn thể;
– HĐND, Ủy Ban Nhân Dân, Sở TC, Cục thuế, Cục thương chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Công báo;
– Cục soát văn bạn dạng (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính,Website Tổng cục Thuế;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).Thăng
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ vàng anh Tuấn
Phụ lục: 01/PL-TNCN
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính)
BẢNG chỉ dẫn
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh dinh)
Phương pháp tính thuế luỹ tiến từng phần được cụ thể hoá theo Biểu tính thuế rút gọn như sau:
Bậc
Thu nhập tính thuế /tháng
Thuế suất
Tính số thuế phải nộp
Cách 1
Cách 2
1
Đến 5 triệu đồng (trđ)
5%
0 trđ + 5% TNTT
5% TNTT
2
Trên 5 trđ đến 10 trđ
10%
0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ
10% TNTT – 0,25 trđ
3
Trên 10 trđ đến 18 trđ
15%
0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ
15% TNTT – 0,75 trđ
4
Trên 18 trđ đến 32 trđ
20%
1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ
20% TNTT – 1,65 trđ
5
Trên 32 trđ đến 52 trđ
25%
4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ
25% TNTT – 3,25 trđ
6
Trên 52 trđ đến 80 trđ
30%
9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ
30 % TNTT – 5,85 trđ
7
Trên 80 trđ
35%
18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ
35% TNTT – 9,85 trđ
Phụ lục: 02/PL-TNCN
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính
BẢNG QUY ĐỔI
THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(đối với thu nhập từ lương phía, tiền công)
Stt
Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng
(viết tắt là TNQĐ)
Thu nhập tính thuế
1
Đến 4,75 triệu đồng (trđ)
TNQĐ/0,95
2
Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ
(TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9
3
Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ
(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
4
Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ
(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
5
Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ
(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
6
Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ
(TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
7
Trên 61,85 trđ
(TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

25

Scr Thông tư 111/2013/TT-BTC chỉ dẫn thi héc tành Luật thuế TNCN 2021-09-01 14:48:00

#Thông #tư #1112013TTBTC #phía #dẫn #thi #hanh ngốn #Luật #thuế #TNCN