Thông tư 219/2013/TT-BTC chỉ dẫn thi hành luật thuế GTGT 2022

Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài Chính: chỉ dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng 31/2013/QH13 và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày
01 tháng 01 năm 2014,
thay thế
Thông tư số 06/2012/TT-BTC
ngày 11/01/2012 và
Thông tư số 65/2013/TT-BTC
ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính
Đối với ngôi trường hợp từ ngày 1/7/2013, cơ sở kinh dinh thực hiện nay khai thuế GTGT theo quý thì đến trước kỳ tính thuế tháng 1/2014 (đối với ngôi trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 1/2014 (đối với ngôi trường hợp kê khai theo quý), cơ sở marketing thương mại được trả thuế GTGT nếu trong 3 kỳ tính thuế liên tiếp có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ ko hề.
Ví dụ 85:
Doanh nghiệp A tháng 5/2013, tháng 6/2013 thực hành khai thuế theo tháng, đến quý 3/2013 thực hành khai thuế theo quý thì nếu tháng 5/2013, tháng 6/2013 và quý 3/2013 đều phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ ko hề thì ko hề quý 3/2013 doanh nghiệp A được trả thuế GTGT.
tỉ dụ 86:
Doanh nghiệp B tháng 6/2013 thực hành khai thuế theo tháng, đến quý 3/2013 thực hành khai thuế theo quý thì nếu tháng 6/2013, quý 3/2013 và quý IV/2013 đều nảy số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ ko hề thì ko hề quý IV/2013 doanh nghiệp B được trả thuế GTGT.
Trường hợp trước kỳ tính thuế tháng 1/2014 (đối với ngôi trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 1/2014 (đối với ngôi trường hợp kê khai theo quý), các cơ sở marketing thương mại đủ điều khiếu nại được trả thuế theo chỉ dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012, Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính thì được trả thuế GTGT theo chỉ dẫn của Thông tư số 06/2012/TT-BTC và Thông tư số 65/2013/TT-BTC nêu trên.
Trường hợp đến ko hề kỳ tính thuế tháng 12/2013 (đối với ngôi trường hợp kê khai theo tháng) hoặc đến ko hề kỳ tính thuế quý IV/2013 (đối với ngôi trường hợp kê khai theo quý), cơ sở marketing thương mại chưa đủ 3 kỳ tính thuế liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ ko hề thì số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ ko hề ko được trả của năm 2013 được chuyển tiếp sang năm 2014 để kê khai khấu trừ và ứng dụng trả thuế theo chỉ dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư này.
Ví dụ 87:
Doanh nghiệp A có 3 tháng (10/2013, 11/2013, 12/2013) đều nảy sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ ko hề thì doanh nghiệp A được trả thuế GTGT theo chỉ dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính.
Ví dụ 88:
Doanh nghiệp B trong tháng 10/2013 nảy sinh số thuế GTGT phải nộp, tháng 11/2013 và tháng 12/2013 mới có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ ko hề, đến ko hề kỳ tính thuế tháng 12/2013, doanh nghiệp B mất đi điều khiếu nại trả thuế GTGT theo chỉ dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì số thuế GTGT chưa khấu trừ ko hề của tháng 11, 12/2013 được chuyển tiếp sang năm 2014 để xét trả thuế GTGT theo chỉ dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư này.
tỉ dụ 89:
Doanh nghiệp C quý 3/2013 nảy sinh số thuế phải nộp, quý IV/2013 có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ ko hề thì số thuế GTGT chưa được khấu trừ ko hề của quý IV/2013 được chuyển tiếp sang năm 2014 để xét trả thuế GTGT theo chỉ dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này.
Đối với hóa đơn GTGT mua product là tài sản một mực nảy trước ngày 01/01/2014 thì cơ sở kinh dinh thực hành khấu trừ theo chỉ dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính; đối với hóa đơn GTGT mua product là tài sản một mực nảy Tính từ lúc ngày 01/01/2014 thì cơ sở kinh dinh thực hiện nay khấu trừ theo chỉ dẫn tại Thông tư này.
Đối với hóa đơn GTGT mua product là sản phẩm trồng trỉa, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường nảy sinh trước ngày 01/01/2014 thì yêu cầu Cục thuế đề nghị các cơ sở marketing thương mại thực hành kê khai tại Bảng kê product dịch vụ mua vào theo Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12 năm 2013 hoặc quý IV năm 2013 để nộp cho cơ thuế quan lại theo hạn quy toan.

17

Tài Liệu Thông tư 219/2013/TT-BTC chỉ dẫn thi hành luật thuế GTGT 2021-08-23 10:20:00

#Thông #tư #2192013TTBTC #phía #dẫn #thi #hành #luật #thuế #GTGT

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x