Thông tư 26/VBHN –BTC văn bạn dạng thống nhất thuế TNDN 2022

Ngày 14/9/2015 Bộ tài chính đã phát hành Thông tư 26/VBHN-BTC. Hợp nhất 4 Thông tư về thuế TNDN gồm: Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Tải về tại đây:

Data Thông tư 26/VBHN –BTC văn bạn dạng thống nhất thuế TNDN 2021-09-06 04:41:00

#Thông #tư #26VBHN #BTC #văn #bạn dạng #hợp #nhất #thuế #TNDN