Thông tư Số 156/2013/TT-BTC chỉ dẫn thi hành luật cai quản lý Thuế 2022

Ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ tài chính phát hành Thông tư Số 156/2013/TT-BTC chỉ dẫn thi hành 1 số điều của luật cai quản lý thuế, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cai quản lý thuế khoá và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
BỘ TÀI CHÍNH
——–
CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 156/2013/TT-BTC
HN Thủ Đô, ngày 06 tháng 11 năm 2013.
THÔNG TƯ
chỉ dẫn THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ thuế khoá; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ thuế má VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
cứ Luật Quản lý thuế má số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
cứ Luật Ngân sách đất nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ các Luật, Pháp lệnh, Nghị định về thuế má, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách đất nước;
cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế má và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế khoá;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế má;
Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế má; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế khoá và Nghị định số
83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. phạm vi điều chỉnh
Thông tư này ứng dụng đối với việc cai quản lý các loại thuế khoá theo quy định của luật pháp về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách đất nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách đất nước do cơ quan lại thuế trong nước cai quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế khoá).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người nộp thuế khoá bao héc tàm tất cả:
a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa nộp thuế má, phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách đất nước theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức được giao trách nhiệm thu phí, lệ phí thuộc ngân sách đất nước;
c) Tổ chức kinh dinh dịch vụ làm thủ tục về thuế khoá;
d) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế khoá, bao héc tàm tất cả:
d.1) Tổ chức, cá nhân là bên nước ta ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nước ngoài kinh dinh tại nước ta hoặc có thu nhập tại nước ta mà tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện nay nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nộp thuế má TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu;
d.2) Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa khấu trừ thuế Khi chi trả thu nhập cho người dân có thu nhập thuộc diện nộp thuế khoá thu nhập cá nhân chủ nghĩa;
đ) Tổ chức, cá nhân tiến hành phát động và sinh hoạt giải trí độ, thăm dò và khẩn hoang dầu khí, bao héc tàm tất cả:
– Người điều hành đối với hợp đồng dầu khí được thỏa thuận bên dưới mẫu mã hợp đồng chia sản phẩm.
– Công ty điều hành chung đối với hợp đồng dầu khí được thỏa thuận bên dưới mẫu mã hợp đồng điều hành chung.
– Doanh nghiệp liên doanh đối với hợp đồng dầu khí được thỏa thuận bên dưới mẫu mã hợp đồng liên doanh hoặc hiệp nghị liên Chính phủ.
– Tập đoàn dầu khí đất nước nước ta hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí đất nước nước ta đối với ngôi trường hợp Tập đoàn dầu khí đất nước nước ta hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí đất nước nước ta tự tiến hành phát động và sinh hoạt giải trí ngần thăm dò và khai khẩn dầu thô, khí thiên nhiên.
2. Cơ quan lại thuế gồm: Tổng cục thuế khoá, Cục thuế và Chi cục thuế khoá;
3. Công chức thuế;
4. Cơ quan lại đất nước, tổ chức, cá nhân khác có liên hệ đến việc thực hiện nay luật pháp về thuế má.

39

Nguồn Thông tư Số 156/2013/TT-BTC chỉ dẫn thi hành luật cai quản lý Thuế 2021-08-26 06:12:00

#Thông #tư #Số #1562013TTBTC #phía #dẫn #thi #hành #luật #cai quản #lý #Thuế