Share Thủ Thuật Cách Làm sai văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình tài chính có bị phạt không Mới nhất 2022

Quý quý khách đang search từ khóa Chia Sẻ Kinh Nghiệm Cách Làm sai văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình tài chính có bị phạt không Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-14 08:07:00

4244

Làm sai vắng tài chính có bị phạt không? Có được nộp lại thưa tài chính làm sai của trong năm trước đó đó? Có được kê khai tương hỗ update mỏng dính dính tài chính làm sai?
xin trích Công văn của Cục thuế(tax) TP Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô để những bạn tìm hiểu thêm nhé.
Câu hỏi:
– Kế toán trước đó của Công ty em do thiếu trình độ và làm ẩu nên bẩm tài chính của Công ty em từ thời hạn năm 2009 đến năm năm trước đó bị rơi lệch thật nhiều.
– bây chừ em muốn nộp lại mỏng dính dính cho năm 2009 – năm trước đó thì đã đã có được nộp qua mạng được không? Nếu không nộp được qua mạng thì hồ sơ nộp bản giấy gồm có những hồ sơ gì? Có bị phạt hay là không?
– Một điều nữa là vì hồ sơ bị sơ sót thật nhiều nên hầu như sổ sách kế toán phải in lại hết. Mà từ thời hạn năm 2009 tới lúc bấy giờ Công ty em đã thay đổi con dấu gấp hai nên ko có dấu cũ để đóng cho hồ sơ này. Vậy bên em đóng dấu mới có hợp lệ không?
——————————————————————————————–
đáp:
Theo Công văn 18357/CT-HTr ngày 11/04/trong năm này và Công văn 51140/CT-HTr ngày 05/08/năm ngoái của Cục thuế(tax) TP. Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô quy định:
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 51140/CT-HTr
V/v
vấn đáp quyết sách thuế(tax).
Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô
, ngày
05
tháng
08
năm
năm ngoái
Kính gửi:
Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính
Cục thuế(tax) TP Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô nhận được phiếu chuyển số 747/PC-TCT ngày 16/7/năm ngoái của Tổng cục Thuế(Tax) về việc hướng dẫn quyết sách thuế(tax) của bạn đọc Trần Thị Thu Hiền (SĐT: 0944478175; E-Mail: [email protected]) do Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế(tax) TP Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô có quan điểm như sau:
cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/năm ngoái của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những trong những điều của Luật Quản lý thuế(tax); Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Luật Quản lý thuế(tax) và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước:
– Tại Điều 5 quy định về văn bản tiếp xúc với cơ thuế(tax) quan như sau:
“Điều 5. Văn bản tiếp xúc với cơ quan thuế(tax)
1.
Văn bản thanh toán thanh toán với cơ quan thuế(tax) gồm có tài năng năng liệu kèm theo hồ sơ thuế(tax), công văn, đơn từ và những tài liệu khác do người nộp thuế(tax); tổ chức triển khai triển khai được ủy nhiệm thu thuế(tax) và những tổ chức triển khai triển khai, thành viên khác gửi đến cơ thuế(tax) quan. Đ

i với những văn bản, hồ sơ phải nộp cơ thuế(tax) quan theo quy định thì người nộp thuế(tax) nộp 01 bộ.
2.
Văn bản thanh toán thanh toán với cơ quan thuế(tax) phải ký, phát hành đúng thẩm quyền; thể thức văn bản, chữ ký, con dấu trên vấn bản phải tiến hành theo quy định của pháp lý về công tác làm việc thao tác văn thư.
3.
Văn bản giao du với cơ quan thuế(tax) được tiến hành phê chuẩn tiếp xúc điện tử thì phải tuân thủ đúng những quy định của pháp lý về tiếp xúc điện tử.”
– Tại Khoản 5 Điều 10 quy định về khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế(tax) như sau:
“5. Khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế(tax)
a)
Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế(tax) theo quy định, người nộp thuế(tax) phát hiện hồ nguyên sơ thuế(tax) đã nộp cho cơ quan thuế(tax) có sai sót thì được khai b

sung hồ nguyên sơ thuế(tax).
….
Hồ sơ khai thuế(tax) tương hỗ update được nộp cho cơ quan thuế(tax) vào bất kể ngày thao tác nào, không tùy từng vận hạn nộp hồ nguyên sơ thuế(tax) của
l
ần tiếp theo, nhưng phải trước lúc cơ quan thuế(tax), cơ quan có thẩm quyền công b

quyết định hành động hành vi
k
iểm tra thuế(tax), thanh tra thuế(tax) tại trụ sở người nộp thuế(tax); nếu cơ quan thuế(tax), cơ quan có th

m q
u
yền đã phát hành kết luận, quyết định hành động hành vi xử lý về thuế(tax) sau soát, thanh tra thì người nộp thuế(tax) được khai b

sung, trấn áp và trấn áp và điều chỉnh…”
b)
Hồ sơ khai b

sung

Tờ khai thuế(tax) của kỳ
tính
thuế(tax) bị sai sót đã được tương hỗ update, trấn áp và trấn áp và điều chỉnh;

Bản giải trình khai b

sung, trấn áp và trấn áp và điều chỉnh mẫu số 01/KHBS phát hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai tương hỗ update,
điều
chỉnh có nảy chênh
l
ệch tiền thuế(tax));


i
liệu kèm theo lý giải số liệu trong bản giải trình khai b

sung, trấn áp và trấn áp và điều chỉnh.
c)
Các trường hợp khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế(tax)
c.
1
) Trường hợp người nộp thuế(tax) khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế(tax) không làm thay đ

i tiền thuế(tax) phải nộp, tiền thuế(tax) được khấu trừ; tiền thuế(tax) đ

nghị hoàn thì chỉ
l
ập Tờ khai thuế(tax) của kỳ tính thuế(tax) có sơ sót đã được tương hỗ update, trấn áp và trấn áp và điều chỉnh và gửi tài liệu giải th
í
ch kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai tương hỗ update, trấn áp và trấn áp và điều chỉnh mẫu số
01
/KHBS
.
c
.2) Trường hợp người nộp thuế(tax) khai tương hỗ update h

sơ khai thuế(tax) làm tăng tiền thuế(tax) phải nộp thì
l
ập hồ nguyên sơ tương hỗ update, và tự xác lập tiền chậm nộp Căn cứ vào số t
i
ền thuế(tax) phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế(tax) không tự xác lập hoặc xác lập không đúng số tiền chậm nộp thì cơ thuế(tax) quan xác lập số tiền chậm nộp và thông tin cho những người dân dân nộp thuế(tax) biết.
c
.3) Trường hợp người nộp thuế(tax) khai tương hỗ update hồ nguyên sơ thuế(tax) làm giảm
tiền
thuế(tax) phải nộp thì lập hồ sơ khai tương hỗ update
.
Số tiền thuế(tax) trấn áp và trấn áp và điều chỉnh giảm được xem giảm trách nhiệm thuế(tax) phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế(tax) phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế(tax).”
– Tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 quy định về hồ nguyên sơ quyết toán thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp như sau:
“b) Hồ sơ kha
i
quyết
toán thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp
b
ao gồm:
b.
1
) Tờ khai quyết toán thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này.
b.2) ít
tài chính
năm hoặc Báo c
á
o tài chính đến thời khắc có quyết định hành động hành vi về việc doanh nghiệp thực hành thực tế thực tiễn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,
quy đổi
hình thức sở hữu, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt.
b.3) Một hoặc một s

phụ lục kèm theo tờ khai phát hành kèm theo Thông tư này (tùy từng thực tiễn phát sinh của người nộp thuế(tax)):
…”
Căn cứ Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề nghề kế toán, truy thuế truy thuế kiểm toán độc lập.
cứ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định rõ ràng về xử phạt vi phạm hành chính thuế(tax).
cứ những quy định nêu trên, trường hợp
mỏng dính dính tài chính của Công ty Độc giả Trần Thị Thu Hiền có sai sót
thì
được khai tương hỗ update
. Hồ nguyên sơ thuế(tax) tương hỗ update được nộp cho cơ thuế(tax) quan
vào bất kể ngày thao tác nào
, không tùy từng hạn nộp hồ sơ khai thuế(tax) của lần tiếp theo,
nhưng phải trước lúc
cơ quan thuế(tax), cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định hành động hành vi thanh tra thanh tra rà soát thuế(tax), thanh tra thuế(tax) tại hội sở người nộp thuế(tax).
– Trường hợp
,
ít tài chính có sơ sót
gây tác động đến số thuế(tax) TNDN phải nộp
thì cty hiệu suất cao làm hồ nguyên sơ tương hỗ update
(mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC)
tương hỗ update, trấn áp và trấn áp và điều chỉnh số liệu trên
Tờ khai quyết toán thuế(tax) TNDN của năm có sai sót
(mẫu số 03/TNDN kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC)
kèm theo
bẩm tài chính đã được tương hỗ update, sửa đổi
.
– Trường hợp
,
mỏng dính dính tài chính có sai sót
nhưng
không tác động
đến số thuế(tax) TNDN phải nộp thì cty hiệu suất cao
được phép
khai tương hỗ update số liệu trên bẩm tài chính

nộp lại
cho cơ quan thuế(tax),
không phải lập Bản giải trình khai tương hỗ update, trấn áp và trấn áp và điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Các hành vi
vi phạm hành chính trong nghành nghề nghề kế toán
bị xử phạt theo Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của nhà nước, những hành vi
vi phạm hành chính về thuế(tax)
bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.
Công ty của bạn đọc Trần Thị Thu Hiền đã Đk kê khai thuế(tax) qua mạng thì tiến hành việc nộp tờ khai qua mạng và tuân thủ đúng những quy định của luật pháp về giao tế điện tử.
Cục thuế(tax) TP Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô đáp để Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính đáp Độc giả Trần Thị Thu Hiền./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Thuế(Tax) (để b/c);
– Phòng pháp chế;
– Lưu: VT, HTr(2).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn
—————————————————————————————
Như vậy:
– ít tài chính làm sai được phép khai tương hỗ update và nộp lại
(Nhưng phải trước lúc cơ quan thuế(tax) có Quyết định thanh kiểm tra).
– Nếu làm sai vắng tài chính

tác động
đến số tiền thuế(tax) TNDN phải nộp thì khai tương hỗ update gồm:
+ Tờ khai Quyết toán thuế(tax) TNDN (Tờ khai trấn áp và trấn áp và điều chỉnh tương hỗ update)
+ Mẫu 01/KHBS – Bản giải trình khai tương hỗ update, trấn áp và trấn áp và điều chỉnh.
+ thưa tài chính (Đã được sửa đổi, tương hỗ update).
– Nếu làm sai Báo cáo tài chính
Không tác động
đến số thuế(tax) TNDN phải nộp thì hồ sơ gồm:
+ Báo cáo tài chính (Đã được sửa đổi, tương hỗ update).
Chú ý
:
Ngoài những hồ sơ trên có những Chi cục thuế(tax) đề xuất kiến nghị kiến nghị phải có Công văn xin nộp lại ít tài chính và trên đó giải trình rõ sai sót ở đâu, sai sót những gì…(Nếu cơ quan thuế(tax) đề xuất kiến nghị kiến nghị thì những bạn nộp, nếu không những bạn cũng trọn vẹn trọn vẹn có thể lưu tại Doanh Nghiệp để sau này giải trình cho nhanh nhé).
Tham khảo:
.
————————————————————————————
– Báo cào tài chính làm sai có bị phạt không? Có 2 trường hợp:
+ Nếu Doanh Nghiệp
tự phát hiện
ra BCTC làm sai -> Tự sửa đổi, tương hỗ update và nộp lại (
Trước khi Cơ quan thuế(tax) có Quyết định thanh thẩm tra
), thì:
* Nếu sơ sót không tác động đến thuế(tax) TNDN thì
khi nộp lại BCTC không trở thành phạt.
* Nếu sai sót tác động đến thuế(tax) TNDN: – Nếu thừa sẽ tiến hành bù trừ vào những kỳ sau. Nếu thiếu sẽ bị
truy thu thêm

phạt chậm nộp tiền thuế(tax)
.
(không trở thành phạt khi nộp lại BCTC).
+ Nếu BCTC làm sai nhưng Doanh Nghiệp
không tự phát hiện
ra mà
đã có thông tin hoặc Quyết định
thanh rà tại Doanh nghiệp của Cơ quan thuế(tax) (Cơ thuế(tax) quan phát hiện) -> Thì
sẽ bị phạt
.
(Chi tiết xem phía dưới).
——————————————————————————————-
Mức phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề nghề kế toán
theo quy định tại Nghị định 105/2013/NĐ-CP như
:
Mức phạt làm sai Báo cáo tài chính, lập vắng tài chính không khá khá đầy đủ nội dung, lập mỏng dính dính tài chính không đúng với số liệu trên sổ sách kế toán và chứng từ kế toán, mạo bẩm tài chính, khai man số liệu trên Báo cáo tài chính …
=>
Chi tiết bạn xem tại đây nhé
:
.
Mức phạt vi phạm hành chính về thuế(tax)
theo Thông tư 166/2013/TT-BTC như:
Phạt chậm nộp tiền thuế(tax) …
=> Các bạn xem tại đây nhé
:
.
————————————————————————————————-
Xem thêm
:
——————————————————————————————-
Kế toán Thiên hài lòng xin chúc những bạn thành công xuất sắc xuất sắc!
Các bạn muốn muốn muốn học tiến hành làm kế toán tổng hợp trên sách vở thực tại, tiến hành xử lý những trách nhiệm hạch toán, tính thuế(tax), kê khai thuế(tax) GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập vắng tài chính, quyết toán thuế(tax) thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm … thì trọn vẹn trọn vẹn có thể tham gia:
Lớp
thực tại tại Kế toán Thiên bằng lòng.
———————————————————————-

Link tải về Làm sai văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình tài chính có bị phạt không Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về nội dung nội dung bài viết Làm sai văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình tài chính có bị phạt không tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Postt sẽ tương hỗ Ban hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Làm sai văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình tài chính có bị phạt không

Quý quý khách đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Làm sai văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình tài chính có bị phạt không rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comments hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nhé.
#Làm #sai #báo #cáo #tài #chính #có #bị #phạt #không

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x