Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế(tax), hóa đơn Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chia Sẻ Kinh Nghiệm Cách Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế(tax), hóa đơn Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-14 06:28:00

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) và hoá đơn; Hình thức xử phạ

t, mức xử phạt … Có hiệu lực hiện hành hiện hành từ thời hạn ngày 05/12/2020.

—————————————————————————————————

CHÍNH PHỦ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: 125/2020/NĐ-CP

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

nhà nước phát hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. phạm vi trấn áp và trấn áp và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng ứng dụng

1. phạm vi trấn áp và trấn áp và điều chỉnh

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số trong những trong những thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn.

Nghị định này sẽ không còn vận dụng so với vi phạm hành chính về phí, lệ phí; vi phạm hành chính về thuế(tax) so với thành phầm & sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, gia nhập do cơ quan hải quan quản trị và vận hành thu và vi phạm quy định về thủ tục Đk thuế(tax), vi phạm quy định về thông tin tạm ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing, thông tin tiếp kiến hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh trước thời hạn với cơ quan Đk kinh dinh, cơ quan Đk hiệp tác xã của những tổ chức triển khai triển khai, thành viên thực hành thực tế thực tiễn Đk thuế(tax) cùng với Đk doanh nghiệp, Đk cộng tác xã, Đk marketing.

2. Đối tượng vận dụng

a) Người nộp thuế(tax);

b) Công chức thuế(tax), cơ quan thuế(tax) những cấp;

c) Tổ chức, thành viên chủ nghĩa khác có can hệ đến việc thực hành thực tế thực tiễn luật pháp về thuế(tax), hóa đơn.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn những từ ngữ tại đây được hiểu như sau:

1. Vi phạm hành chính về thuế(tax) là hành vi có lỗi do tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa tiến hành vi phạm quy định của luật pháp về quản trị và vận hành thuế(tax), luật pháp về thuế(tax) và những khoản thu khác (tiền dùng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền vỡ hoang tài nguyên; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lợi nhuận sau thuế(tax) còn sót lại sau khoản thời hạn trích lập những quỹ của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước góp vốn góp vốn đầu tư tại công ty Cp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) mà không phải là tù đọng và theo quy định của pháp lý phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Vi phạm hành chính về hóa đơn là hành vi có lỗi do tổ chức triển khai triển khai, thành viên tiến hành vi phạm quy định của pháp lý về hóa đơn mà không phải là tội phạm và theo quy định của luật pháp phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Số tiền thuế(tax) trốn là số tiền thuế(tax) phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý về thuế(tax) mà người nộp thuế(tax) bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xác lập trong biên bản vi phạm hành chính, biên bản thanh tra (soát) thuế(tax).

4. Văn bản hướng dẫn của cơ thuế(tax) quan can dự đến nội dung xác lập trách nhiệm thuế(tax) là văn bản hành chính do cơ quan thuế(tax) những cấp phép hành để hướng dẫn một hoặc nhiều người nộp thuế(tax) tiến hành bổn phận thuế(tax) trong một trường hợp rõ ràng.

5. Quyết định xử lý của cơ quan thuế(tax) liên hệ đến nội dung xác lập trách nhiệm thuế(tax) của người nộp thuế(tax) là quyết định hành động hành vi xử lý về hoàn thuế(tax) so với trường hợp soát trước hoàn thuế(tax); quyết định hành động hành vi miễn, giảm thuế(tax); quyết định hành động hành vi về gia hạn nộp hồ nguyên sơ thuế(tax); xử lý số thuế(tax) giá trị ngày càng tăng được khấu trừ hoặc được hoàn hoặc số lỗ chuyển kỳ sau trên quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định hành động hành vi vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả.

6. Ngày khởi đầu tính quá hạn vận tại Điều 10, 11, 13, 14 và 19 Nghị định này là ngày thứ nhất sau ngày chấm hết kì hạn phải thực hành thực tế thực tiễn trách nhiệm, trách nhiệm của tổ chức triển khai triển khai, thành viên theo quy định của luật pháp về quản trị và vận hành thuế(tax). Trường hợp được gia hạn, ngày khởi đầu tính quá kì hạn là ngày trước hết sau ngày kết thúc thời hạn gia hạn.

7. Vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp là vụ việc được phát hiện qua thanh tra, thanh tra thanh tra rà soát thuế(tax) tại trụ sở người nộp thuế(tax); vụ việc cần tư vấn từ những cơ quan, tổ chức triển khai triển khai chuyên ngành; vụ việc có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn hoặc hành vi trốn thuế(tax).

8. Vụ việc đặc biệt quan trọng quan trọng nghiêm trọng là vụ việc có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được hoàn hoặc hành vi trốn thuế(tax) liên tục từ ba kỳ tính thuế(tax) trở lên.

9. Ngày phát hiện hành vi vi phạm là ngày người dân có thẩm quyền hiện hành công vụ lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm hành chính của đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn.

Điều 3. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn gồm có:

a) Người nộp thuế(tax) có hành vi vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn.

Trường hợp người nộp thuế(tax) ủy quyền cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên khác thực hành thực tế thực tiễn những bổn phận về thuế(tax) mà luật pháp về thuế(tax), quản trị và vận hành thuế(tax) quy định trách nhiệm, trách nhiệm của bên được ủy quyền phải thực hành thực tế thực tiễn thay người nộp thuế(tax) thì nếu bên được ủy quyền có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này thì tổ chức triển khai triển khai, thành viên được ủy quyền bị xử phạt theo Nghị định này.

Trường hợp theo quy định của luật pháp về thuế(tax) và quản trị và vận hành thuế(tax), tổ chức triển khai triển khai, thành viên có trách nhiệm Đk thuế(tax), khai, nộp thuế(tax) thay người nộp thuế(tax) mà tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa khai, nộp thuế(tax) thay có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này thì tổ chức triển khai triển khai, thành viên khai, nộp thuế(tax) thay bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) theo quy định tại Nghị định này.

b) Tổ chức, thành viên chủ nghĩa can dự vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn.

2. Người nộp thuế(tax) là tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn gồm có:

a) Doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, Luật marketing bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật thương mại và những văn bản quy vi phạm pháp khác; cty hiệu suất cao phụ thuộc của doanh nghiệp, vị trí kinh dinh trực tiếp kê khai, nộp thuế(tax), dùng hóa đơn;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập;

c) Tổ chức được xây dựng và hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt theo Luật hiệp tác xã;

d) Tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của thương buôn quốc tế, văn phòng điều hành quản lý quản trị và vận hành của nhà thầu quốc tế tại Việt Nam kinh dinh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

đ) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn mà hành vi đó không thuộc trách nhiệm quản trị và vận hành vương quốc được giao;

e) Tổ hợp tác và những tổ chức triển khai triển khai khác được xây dựng theo quy định của luật pháp.

Điều 4. Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ

1. sử dụng hóa đơn, chứng từ trong những trường hợp sau đấy là hành vi dùng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp:

a) Hóa đơn, chứng từ giả;

b) Hóa đơn, chứng từ chưa tồn tại giá trị dùng, hết giá trị dùng;

c) Hóa đơn bị ngừng dùng trong thời kì bị cưỡng chế bằng giải pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông tin của cơ quan thuế(tax);

d) Hóa đơn điện tử không Đk sử dụng với cơ quan thuế(tax);

đ) Hóa đơn điện tử chưa tồn tại mã của cơ quan thuế(tax) so với trường hợp dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế(tax) quan;

e) Hóa đơn sắm sửa hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ thời hạn ngày cơ quan thuế(tax) xác lập bên bán không hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt tại địa chỉ kinh dinh đã Đk với cơ quan vương quốc có thẩm quyền;

g) Hóa đơn, chứng từ sắm sửa hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước thời gian ngày xác lập bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt tại địa chỉ kinh dinh đã Đk với cơ quan vương quốc có thẩm quyền hoặc chưa tồn tại thông tin của cơ thuế(tax) quan về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt tại địa chỉ marketing đã Đk với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ thuế(tax) quan hoặc cơ quan công an hoặc những cơ quan hiệu suất cao khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

2. sử dụng hóa đơn, chứng từ trong những trường hợp sau đấy là hành vi dùng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ:

a) Hóa đơn, chứng từ không ghi khá khá đầy đủ những nội dung buộc theo quy định; hóa đơn tẩy xóa, tu bổ không đúng quy định;

b) Hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ đã ghi những chỉ tiêu, nội dung trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính nhưng việc mua và bán thành phầm hóa, dịch vụ không tồn tại thật một phần hoặc quờ quạng); hóa đơn phản ánh không giá chuẩn trị thực tại phát sinh hoặc lập hóa đơn khống, lập hóa đơn giả;

c) Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch những tiêu thức tấm Một trong những liên của hóa đơn;

d) Hóa đơn để quay vòng khi vận chuyển thành phầm & sản phẩm & hàng hóa trong khâu lưu thông hoặc dùng hóa đơn của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ này để chứng tỏ cho thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khác;

đ) Hóa đơn, chứng từ của tổ chức triển khai triển khai, thành viên khác (trừ hóa đơn của cơ quan thuế(tax) và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn) để hợp thức hóa thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra;

e) Hóa đơn, chứng từ mà cơ quan thuế(tax) hoặc cơ quan công an hoặc những cơ quan hiệu suất cao khác đã kết luận là sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Điều 5. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn được tiến hành theo quy định của luật pháp về quản trị và vận hành thuế(tax) và luật pháp về xử lý vi phạm hành chính.

2. Tổ chức, thành viên chủ nghĩa chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn khi có hành vi vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn theo quy định tại Nghị định này.

3. Tổ chức, thành viên chủ nghĩa thực hành thực tế thực tiễn nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ những trường hợp sau:

a) Trường hợp cùng thuở nào gian người nộp thuế(tax) khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên những hồ sơ thuế(tax) của cùng một sắc thuế(tax) thì hành vi khai sai thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế(tax) chỉ bị xử phạt về một hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế(tax) có khung phạt tiền tốt nhất trong số những hành vi đã thực hành thực tế thực tiễn theo quy định tại Nghị định này và vận dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần;

b) Trường hợp cùng thuở nào khắc người nộp thuế(tax) chậm nộp nhiều hồ nguyên sơ thuế(tax) của nhiều kỳ tính thuế(tax) nhưng cùng một sắc thuế(tax) thì chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế(tax) có khung phạt tiền tốt nhất trong số những hành vi đã tiến hành theo quy định tại Nghị định này và ứng dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

Trường hợp trong số hồ sơ khai thuế(tax) chậm nộp có hồ sơ khai thuế(tax) chậm nộp thuộc trường hợp trốn thuế(tax) thì tách riêng để xử phạt về hành vi trốn thuế(tax);

c) Trường hợp cùng thuở nào gian người nộp thuế(tax) chậm nộp nhiều thông tin, bẩm cùng loại về hóa đơn thì người nộp thuế(tax) bị xử phạt về một hành vi chậm nộp thông tin, bẩm về hóa đơn có khung phạt tiền tốt nhất trong số những hành vi đã thực hành thực tế thực tiễn quy định tại Nghị định này và vận dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần;

d) Hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, dùng không hợp pháp hóa đơn thuộc trường hợp bị xử phạt theo Điều 16, Điều 17 Nghị định này thì không trở thành xử phạt theo Điều 28 Nghị định này.

4. Trường hợp trong một thủ tục hành chính có nhiều thành phần hồ sơ được quy định nhiều hơn thế nữa thế nữa một hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định này thì tổ chức triển khai triển khai, thành viên vi phạm bị xử phạt so với từng hành vi vi phạm.

5. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn thì mức phạt tiền so với tổ chức triển khai triển khai bằng 02 lần mức phạt tiền so với thành viên, trừ mức phạt tiền so với hành vi quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định này.

Điều 6. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng trong nghành nghề nghề thuế(tax), hóa đơn

1. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp lý về xử lý vi phạm hành chính.

2. Vi phạm hành chính với số tiền thuế(tax) (số tiền thuế(tax) thiếu, số tiền thuế(tax) trốn hoặc số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn cao hơn nữa thế nữa) từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từ 500.000.000 đồng trở lên được xác lập là vi phạm hành chính về thuế(tax) có quy mô lớn theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính từ 10 số hóa đơn trở lên được xác lập là vi phạm hành chính về hóa đơn có quy mô lớn theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 7. Hình thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc vận dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Hình thức xử phạt chính

a) Cảnh cáo

Phạt cảnh cáo vận dụng so với hành vi vi phạm thủ tục thuế(tax), hóa đơn không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và thuộc trường hợp vận dụng hình thức xử phạt cảnh cáo theo quy định tại Nghị định này.

b) Phạt tiền

Phạt tiền tối đa không thật 100.000.000 đồng so với tổ chức triển khai triển khai tiến hành hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn. Phạt tiền tối đa không thật 50.000.000 đồng so với thành viên chủ nghĩa thực hành thực tế thực tiễn hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn.

Phạt tiền tối đa không thật 200.000.000 đồng so với những người dân nộp thuế(tax) là tổ chức triển khai triển khai thực hành thực tế thực tiễn hành vi vi phạm thủ tục thuế(tax). Phạt tiền tối đa không thật 100.000.000 đồng so với những người dân nộp thuế(tax) là thành viên tiến hành hành vi vi phạm thủ tục thuế(tax).

Phạt 20% số tiền thuế(tax) thiếu hoặc số tiền thuế(tax) đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn nữa thế nữa quy định so với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn.

Phạt từ là một trong những đến 3 lần số tiền thuế(tax) trốn so với hành vi trốn thuế(tax).

Phạt tiền ứng với số tiền không trích vào thông tin thông tin tài khoản của ngân sách vương quốc so với hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

2. Hình thức xử phạt tương hỗ update: đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt in hóa đơn có kì hạn.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế(tax) thiếu, số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn cao hơn nữa thế nữa quy định, số tiền thuế(tax) trốn, tiền chậm nộp tiền thuế(tax) vào ngân sách vương quốc.

b) Buộc trấn áp và trấn áp và điều chỉnh lại số lỗ, số thuế(tax) giá trị ngày càng tăng nguồn vào được khấu trừ chuyển kỳ sau.

c) Buộc nộp hồ sơ thay đổi nội dung Đk thuế(tax); khai lại và nộp tương hỗ update những tài liệu trong hồ sơ thuế(tax); nộp hồ sơ khai thuế(tax), phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế(tax); phục vụ nhu yếu thông tin.

d) Buộc thực hành thực tế thực tiễn thủ tục phát hành hóa đơn.

d) Buộc lập hóa đơn theo quy định.

e) Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn, những thành phầm in.

g) Buộc lập và gửi thông tin, mỏng dính dính về hóa đơn.

h) Buộc chuyển tài liệu hóa đơn điện tử.

i) Buộc nộp lại số lợi phi pháp đã đã có được do thực hành thực tế thực tiễn hành vi vi phạm hành chính.

4. Nguyên tắc vận dụng mức phạt tiền

a) Mức phạt tiền quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, khoản 1, 2 Điều 19 và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền vận dụng so với tổ chức triển khai triển khai.

Đối với những người dân nộp thuế(tax) là hộ mái ấm mái ấm gia đình, hộ marketing vận dụng mức phạt tiền như so với thành viên.

b) Khi xác lập mức phạt tiền so với những người dân nộp thuế(tax) vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

c) Các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng đã được sử dụng để xác lập khung tiền phạt thì không được sử dụng khi xác lập số tiền phạt rõ ràng theo điểm d khoản này.

d) Khi phạt tiền, mức phạt tiền rõ ràng so với một hành vi vi phạm thủ tục thuế(tax), hóa đơn và hành vi tại Điều 19 Nghị định này là mức nhàng nhàng của khung phạt tiền được quy định so với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền so với hành vi đó không được giảm quá mức cần thiết thiết yếu tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng được xem tăng 10% mức tiền phạt làng nhàng của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền so với hành vi đó không được vượt quá mức cần thiết thiết yếu tối đa của khung tiền phạt.

Điều 8. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn; vận hạn sẽ là chưa bị xử phạt; thời hạn truy thu thuế(tax)

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 01 năm.

b) thời hạn tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được quy định như sau:

Đối với hành vi vi phạm hành chính đang rất được tiến hành quy định tại điểm c khoản này thì thời hiệu được xem từ thời hạn ngày người dân có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.

Đối với hành vi vi phạm hành chính đã chấm hết quy định tại điểm d khoản này thì thời hiệu được xem từ thời hạn ngày kết thúc hành vi vi phạm.

c) Hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn đang rất được tiến hành là những hành vi quy định tại khoản 4 Điều 21; điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 23; khoản 2, khoản 5 Điều 24; điểm b khoản 3 Điều 25; điểm b khoản 2 và điểm b, c, d khoản 3 Điều 27; điểm b khoản 5 Điều 29; điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định này.

d) Hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản này là hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc. thời hạn chấm hết hành vi vi phạm là ngày thực hành thực tế thực tiễn hành vi vi phạm đó.

Đối với hành vi mất, cháy, hỏng hóa đơn nếu không xác lập được ngày mất, cháy, hỏng hóa đơn thì thời hạn chấm hết hành vi vi phạm là ngày phát hiện hóa đơn bị mất, cháy, hỏng.

Đối với hành vi vi phạm về hạn thông tin, văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình về hóa đơn quy định tại khoản 1, 3 Điều 21; điểm a, b khoản 1 và điểm c, d khoản 2 Điều 23; khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều 25; khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 29 Nghị định này thì thời hạn chấm hết hành vi vi phạm là ngày người nộp thuế(tax) nộp thông tin, mỏng dính dính về hóa đơn.

2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax)

a) Thời hiệu xử phạt so với hành vi vi phạm thủ tục thuế(tax) là 02 năm, Tính từ lúc ngày tiến hành hành vi vi phạm.

Ngày thực hành thực tế thực tiễn hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế(tax) là ngày tiếp Từ đó ngày chấm hết vận hạn phải tiến hành thủ tục về thuế(tax) theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế(tax), trừ những trường hợp tại đây:

Đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm a, b khoản 2, khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 10; khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 11; khoản 1, 2, 3 và điểm a, b khoản 4, khoản 5 Điều 13 Nghị định này, ngày tiến hành hành vi vi phạm để tính thời hiệu là ngày người nộp thuế(tax) thực hành thực tế thực tiễn Đk thuế(tax) hoặc thông tin với cơ thuế(tax) quan hoặc nộp hồ nguyên sơ thuế(tax).

Đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 10; điểm b khoản 5 Điều 11; điểm c, d khoản 4 Điều 13 Nghị định này, ngày thực hành thực tế thực tiễn hành vi vi phạm để tính thời hiệu là ngày người dân có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.

b) Thời hiệu xử phạt so với hành vi trốn thuế(tax) chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn là 05 năm, Tính từ lúc ngày tiến hành hành vi vi phạm.

Ngày thực hành thực tế thực tiễn hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được miễn, giảm hoàn hoặc hành vi trốn thuế(tax) (trừ hành vi tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định này) là ngày tiếp theo ngày rốt cục của kì hạn nộp hồ sơ khai thuế(tax) của kỳ tính thuế(tax) mà người nộp thuế(tax) thực hành thực tế thực tiễn khai thiếu thuế(tax), trốn thuế(tax) hoặc ngày tiếp theo ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hành động hành vi hoàn thuế(tax), miễn thuế(tax), giảm thuế(tax).

Đối với hành vi không nộp hồ sơ Đk thuế(tax), không nộp hồ sơ khai thuế(tax) tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định này, ngày thực hành thực tế thực tiễn hành vi vi phạm để tính thời hiệu là ngày người dân có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế(tax) sau 90 ngày quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định này thì ngày thực hành thực tế thực tiễn hành vi vi phạm để tính thời hiệu là ngày người nộp thuế(tax) nộp hồ nguyên sơ thuế(tax).

3. Đối với vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý, xử lý và xử lý, nhưng tiếp Từ đó có quyết định hành động hành vi không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hành động hành vi hủy bỏ quyết định hành động hành vi khởi tố vụ án, quyết định hành động hành vi đình chỉ khảo sát hoặc đình chỉ vụ án nếu hành vi vi phạm có tín hiệu vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn thì trong vận hạn 03 ngày, Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động hành vi, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự phải chuyển những quyết định hành động hành vi nêu trên kèm theo hồ sơ, tang chứng, công cụ của vụ vi phạm và đề xuất kiến nghị kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đến người dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn. Thời hiệu xử phạt vi phạm vận dụng theo quy định tại khoản 1, 2 Điều này. thời hạn cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, coi xét được xem vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

4. Trong hạn vận quy định tại khoản 1, 2 Điều này mà tổ chức triển khai triển khai, thành viên cố ý lẩn tránh, ngăn trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được xem lại Tính từ lúc thời hạn chấm hết hành vi trốn tránh ngăn trở việc xử phạt.

5. hạn sẽ là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

Tổ chức, thành viên chủ nghĩa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn nếu trong hạn 06 tháng, Tính từ lúc ngày chấp hành xong quyết định hành động hành vi xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm Tính từ lúc ngày chấp hành xong quyết định hành động hành vi xử phạt hành chính khác hoặc Tính từ lúc ngày hết thời hiệu thi hành hình định xử phạt mà không tái phạm thì sẽ là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó.

Ngày chấp hành xong quyết định hành động hành vi xử phạt cảnh cáo là ngày quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính được giao, gửi cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên bị xử phạt theo quy định tại Điều 39 Nghị định này.

6. hạn truy thu thuế(tax)

a) Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) thì người nộp thuế(tax) không trở thành xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ tiền thuế(tax) truy thu (số tiền thuế(tax) thiếu, số tiền thuế(tax) trốn, số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn cao hơn nữa thế nữa quy định, tiền chậm nộp tiền thuế(tax)) vào ngân sách vương quốc trong hạn mười năm trở về trước, Tính từ lúc ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế(tax) không Đk thuế(tax) thì phải nộp đủ số tiền thuế(tax) thiếu, số tiền thuế(tax) trốn, tiền chậm nộp tiền thuế(tax) cho tất tật thời kì trở về trước, Tính từ lúc ngày phát hiện hành vi vi phạm.

b) hạn truy thu thuế(tax) tại điểm a khoản này chỉ vận dụng so với những khoản thuế(tax) theo luật pháp về thuế(tax) và khoản thu khác do tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa tự khai, tự nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với những khoản thu từ đất đai hoặc khoản thu khác do cơ quan có thẩm quyền xác lập trách nhiệm tài chính của tổ chức triển khai triển khai, thành viên thì cơ quan có thẩm quyền xác lập hạn truy thu theo quy định của pháp lý về đất đai và luật pháp có liên hệ nhưng quá nhiều hơn thế nữa thế nữa thời hạn truy thu theo quy định tại điểm a khoản này.

Điều 9. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn so với những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật pháp về xử lý vi phạm hành chính.

Người nộp thuế(tax) chậm thực hành thực tế thực tiễn thủ tục thuế(tax), hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin được thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ thuế(tax) quan thuộc trường hợp tiến hành hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), không tính tiền chậm nộp tiền thuế(tax) so với những người dân nộp thuế(tax) vi phạm hành chính về thuế(tax) do tiến hành theo văn bản hướng dẫn, quyết định hành động hành vi xử lý của cơ quan thuế(tax), cơ quan nhà nước có thẩm quyền can dự đến nội dung xác lập bổn phận thuế(tax) của người nộp thuế(tax) (kể cả những văn bản hướng dẫn, quyết định hành động hành vi xử lý được phát hành trước thời gian ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành), trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra thuế(tax) tại hội sở người nộp thuế(tax) chưa phát hiện sơ sót của người nộp thuế(tax) trong việc khai, xác lập số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn nhưng tiếp Từ đó hành vi vi phạm hành chính về thuế(tax) của người nộp thuế(tax) bị phát hiện.

3. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) so với trường hợp khai sai, người nộp thuế(tax) đã khai tương hỗ update hồ sơ khai thuế(tax) và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế(tax) phải nộp trước thời hạn cơ quan thuế(tax) công bố quyết định hành động hành vi thanh tra thanh tra rà soát thuế(tax), thanh tra thuế(tax) tại hội sở người nộp thuế(tax) hoặc trước thời hạn cơ quan thuế(tax) phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế(tax) tại hội sở của người nộp thuế(tax) hoặc trước lúc cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.

4. Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế(tax) so với thành viên chủ nghĩa trực tiếp quyết toán thuế(tax) thu nhập thành viên chủ nghĩa chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế(tax) thu nhập thành viên chủ nghĩa mà có phát sinh số tiền thuế(tax) được hoàn; hộ marketing, thành viên chủ nghĩa marketing đã biết thành ấn định thuế(tax) theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế(tax).

5. Không xử phạt hành vi vi phạm về hạn vận nộp hồ sơ khai thuế(tax) trong thời kì người nộp thuế(tax) được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế(tax) đó.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Mục 1. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ

Điều 10. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn Đk thuế(tax); thông tin tạm ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing; thông tin tiếp tục marketing trước kì hạn

1. Phạt cảnh cáo so với hành vi Đk thuế(tax); thông tin tạm ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing; thông tin tiếp kiến kinh dinh trước hạn vận đã thông tin quá vận hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ là một trong những.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Đăng ký thuế(tax); thông tin tiếp tục marketing trước thời hạn đã thông tin quá vận hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) thông tin tạm ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh quá hạn vận quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Không thông tin tạm ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng so với hành vi Đk thuế(tax); thông tin tiếp kiến kinh dinh trước hạn đã thông tin quá hạn vận quy định từ 31 đến 90 ngày.

4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Đăng ký thuế(tax); thông tin nối hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing trước vận hạn đã thông tin quá vận hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

b) Không thông tin tiếp chuyện hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh trước thời hạn đã thông tin nhưng không phát sinh số thuế(tax) phải nộp.

Điều 11. Xử phạt hành vi vi phạm về hạn vận thông tin thay đổi thông tin trong Đk thuế(tax)

1. Phạt cảnh cáo so với một trong những hành vi tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk thuế(tax) quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy ghi nhận Đk thuế(tax) hoặc thông tin mã số thuế(tax) mà có tình tiết giảm nhẹ;

b) thông tin thay đổi nội dung Đk thuế(tax) quá kì hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày làm thay đổi giấy xác nhận Đk thuế(tax) hoặc thông tin mã số thuế(tax) mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng so với hành vi thông tin thay đổi nội dung Đk thuế(tax) quá kì hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy xác nhận Đk thuế(tax) hoặc thông tin mã số thuế(tax), trừ trường hợp xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ là một trong những.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk thuế(tax) quá kì hạn quy định từ 31 đến 90 ngày nhưng không làm thay đổi giấy xác nhận Đk thuế(tax) hoặc thông tin mã số thuế(tax);

b) thông tin thay đổi nội dung Đk thuế(tax) quá hạn vận quy định từ 01 ngày đến 30 ngày làm thay đổi giấy ghi nhận Đk thuế(tax) hoặc thông tin mã số thuế(tax), trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk thuế(tax) quá hạn vận quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không làm thay đổi giấy xác nhận Đk thuế(tax) hoặc thông tin mã số thuế(tax);

b) thông tin thay đổi nội dung Đk thuế(tax) quá kì hạn quy định từ 31 đến 90 ngày làm thay đổi giấy ghi nhận Đk thuế(tax) hoặc thông tin mã số thuế(tax).

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) thông tin thay đổi nội dung Đk thuế(tax) quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên làm thay đổi giấy ghi nhận Đk thuế(tax) hoặc thông tin mã số thuế(tax);

b) Không thông tin thay đổi thông tin trong hồ sơ Đk thuế(tax).

6. Quy định tại Điều này sẽ không còn ứng dụng so với trường hợp tại đây:

a) thành viên không kinh dinh đã được cấp mã số thuế(tax) thu nhập thành viên chậm thay đổi thông tin về chứng tỏ quần chúng khi được cấp thẻ căn cước công dân;

b) Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông tin thay đổi thông tin về chứng tỏ quần chúng. # khi người nộp thuế(tax) thu nhập thành viên chủ nghĩa là những thành viên chủ nghĩa ủy quyền quyết toán thuế(tax) thu nhập thành viên chủ nghĩa được cấp thẻ căn cước công dân;

c) thông tin thay đổi thông tin trên hồ sơ Đk thuế(tax) về địa chỉ người nộp thuế(tax) quá vận hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo quyết nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc quyết nghị của Quốc hội.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp hồ sơ thay đổi nội dung Đk thuế(tax) so với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

Điều 12. Xử phạt hành vi khai sai, khai không khá khá đầy đủ những nội dung trong hồ sơ thuế(tax) không dẫn đến thiếu số tiền thuế(tax) phai nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng so với hành vi khai sai, khai không khá khá đầy đủ những chỉ tiêu trong hồ sơ thuế(tax) nhưng không liên tưởng đến xác lập trách nhiệm thuế(tax), trừ hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phạt tiền từ là một trong những.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng so với hành vi khai sai, khai không khá khá đầy đủ những chỉ tiêu trên tờ khai thuế(tax), những phụ lục kèm theo tờ khai thuế(tax) nhưng không liên can đến xác lập bổn phận thuế(tax).

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Khai sai, khai không khá khá đầy đủ những chỉ tiêu can hệ đến xác lập trách nhiệm thuế(tax) trong hồ sơ thuế(tax);

b) Hành vi quy định tại khoản 3 Điều 16; khoản 7 Điều 17 Nghị định này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khai lại và nộp tương hỗ update những tài liệu trong hồ sơ thuế(tax) so với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều này;

b) Buộc trấn áp và trấn áp và điều chỉnh lại số lỗ, số thuế(tax) giá trị ngày càng tăng nguồn vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có) so với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế(tax)

1. Phạt cảnh cáo so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế(tax) quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế(tax) quá vận hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế(tax) quá kì hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Nộp hồ nguyên sơ thuế(tax) quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

b) Nộp hồ sơ khai thuế(tax) quá hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế(tax) phải nộp;

c) Không nộp hồ nguyên sơ thuế(tax) nhưng không nảy số thuế(tax) phải nộp;

d) Không nộp những phụ lục theo quy định về quản trị và vận hành thuế(tax) so với doanh nghiệp có tiếp xúc kết liên kèm theo hồ sơ quyết toán thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế(tax) quá hạn vận trên 90 ngày Tính từ lúc ngày hết hạn nộp hồ nguyên sơ thuế(tax), có phát sinh số thuế(tax) phải nộp và người nộp thuế(tax) đã nộp đủ số tiền thuế(tax), tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời hạn cơ quan thuế(tax) ban bố quyết định hành động hành vi kiểm tra thuế(tax), thanh tra thuế(tax) hoặc trước thời hạn cơ thuế(tax) quan lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế(tax) theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế(tax).

Trường hợp số tiền phạt nếu ứng dụng theo khoản này to nhiều hơn thế nữa số tiền thuế(tax) nảy trên hồ nguyên sơ thuế(tax) thì số tiền phạt tối đa so với trường hợp này bằng số tiền thuế(tax) phát sinh phải nộp trên hồ nguyên sơ thuế(tax) nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế(tax) vào ngân sách vương quốc so với hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp người nộp thuế(tax) chậm nộp hồ sơ khai thuế(tax) dẫn đến chậm nộp tiền thuế(tax);

b) Buộc nộp hồ sơ khai thuế(tax), phụ lục kèm theo hồ nguyên sơ thuế(tax) so với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều này.

Điều 14. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phục vụ nhu yếu thông tin hệ trọng đến xác lập bổn phận thuế(tax)

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ pháp lý tương quan đến Đk thuế(tax) theo thông tin của cơ thuế(tax) quan quá hạn vận quy định từ 05 ngày thao tác trở lên;

b) Cung cấp thông tin, tài liệu, sổ kế toán tương quan đến việc xác lập trách nhiệm thuế(tax) theo thông tin của cơ quan thuế(tax) quá vận hạn quy định từ 05 ngày thao tác trở lên.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Không phục vụ nhu yếu hoặc phục vụ nhu yếu không khá khá đầy đủ, không chuẩn xác những thông tin, tài liệu, chứng từ, hóa đơn, sổ kế toán liên hệ đến việc xác lập trách nhiệm thuế(tax); phục vụ nhu yếu không khá khá đầy đủ, không đúng chuẩn số hiệu thông tin thông tin tài khoản, số dư thông tin thông tin tài khoản tiền gửi, account tính sổ cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu;

b) Không phục vụ nhu yếu hoặc phục vụ nhu yếu không khá khá đầy đủ, không đúng những chỉ tiêu, số liệu can hệ đến bổn phận thuế(tax) phải Đk theo quy định nhưng không làm giảm bổn phận thuế(tax) với ngân sách nhà nước;

c) Không phục vụ nhu yếu hoặc phục vụ nhu yếu không khá khá đầy đủ, không đúng chuẩn những thông tin, tài liệu liên tưởng đến account tiền gửi, thông tin thông tin tài khoản thanh toán tại tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, ngân khố vương quốc, nợ công bên thứ ba có can hệ khi được cơ thuế(tax) quan yêu cầu.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phục vụ nhu yếu thông tin so với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 15. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định hành động hành vi rà, thanh tra thuế(tax), cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành vi hành chính thuế(tax)

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Không nhận quyết định hành động hành vi thanh tra, soát thuế(tax), quyết định hành động hành vi cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành vi hành chính thuế(tax) khi được cơ quan thuế(tax) giao, gửi theo quy định của pháp lý;

b) Không chấp hành hình định thanh tra, rà thuế(tax) quá hạn vận 03 ngày thao tác trở lên, Tính từ lúc ngày phải chấp hành quyết định hành động hành vi của cơ quan có thẩm quyền;

c) Cung cấp hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán liên hệ đến trách nhiệm thuế(tax) quá thời hạn 06 giờ thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được đề xuất kiến nghị kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn soát, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế(tax);

d) Cung cấp không khá khá đầy đủ, chuẩn xác về thông tin, tài liệu, sổ kế toán hệ trọng đến việc xác lập trách nhiệm thuế(tax) theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn kiểm tra, thanh tra thuế(tax) tại hội sở người nộp thuế(tax);

đ) Không ký biên bản rà, thanh tra thuế(tax) trong vận hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày lập hoặc ngày công bố minh bạch biên bản.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Không phục vụ nhu yếu số liệu, tài liệu, sổ kế toán liên hệ đến việc xác lập trách nhiệm thuế(tax) khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trong thời kì soát, thanh tra thuế(tax) tại trụ sở người nộp thuế(tax);

b) Không thực hành thực tế thực tiễn hoặc thực hành thực tế thực tiễn không đúng quyết định hành động hành vi niêm phong hồ sơ tài liệu, kết quỹ, kho thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, vật tư, vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng;

c) tự tiện tháo bỏ, thay đổi tín hiệu niêm phong do cơ quan có thẩm quyền đã tạo lập hợp pháp.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phục vụ nhu yếu thông tin, tài liệu, sổ kế toán tương quan đến việc xác lập bổn phận thuế(tax) so với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 16. Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn

1. Phạt 20% số tiền thuế(tax) khai thiếu hoặc số tiền thuế(tax) đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn nữa thế nữa so với quy định so với một trong những hành vi tại đây:

a) Khai sai Căn cứ tính thuế(tax) hoặc số tiền thuế(tax) được khấu trừ hoặc xác lập sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế(tax) dẫn đến thiếu số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn nhưng những trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính đã được phản ảnh khá khá đầy đủ trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp;

b) Khai sai làm giảm số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được hoàn, số tiền thuế(tax) được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này nhưng người nộp thuế(tax) đã tự giác kê khai tương hỗ update và nộp đủ số tiền thuế(tax) thiếu vào ngân sách vương quốc trước thời khắc cơ thuế(tax) quan chấm hết thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế(tax) tại trụ sở người nộp thuế(tax);

c) Khai sai làm giảm số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được hoàn, số thuế(tax) được miễn, giảm đã biết thành cơ quan có thẩm quyền lập biên bản thanh tra, soát thuế(tax), biên bản vi phạm hành đúng chuẩn định là hành vi trốn thuế(tax) nhưng người nộp thuế(tax) vi phạm hành chính lần đầu về hành vi trốn thuế(tax), đã khai tương hỗ update và nộp đủ số tiền thuế(tax) vào ngân sách vương quốc trước thời khắc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hành động hành vi xử phạt và cơ thuế(tax) quan đã lập biên bản ghi nhận để xác lập là hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế(tax);

d) Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, hoàn so với tiếp xúc kết liên nhưng người nộp thuế(tax) đã lập hồ sơ xác lập giá thị trường hoặc đã lập và gửi cơ thuế(tax) quan những phụ lục theo quy định về quản trị và vận hành thuế(tax) so với doanh nghiệp có tiếp xúc link;

đ) dùng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế(tax) được hoàn, số tiền thuế(tax) được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế(tax) thanh tra, kiểm tra phát hiện, người tiêu dùng chứng tỏ được lỗi vi phạm dùng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán thành phầm và người tiêu dùng đã hạch toán kế toán khá khá đầy đủ theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế(tax) thiếu, số tiền thuế(tax) được hoàn, miễn, giảm cao hơn nữa thế nữa quy định và tiền chậm nộp tiền thuế(tax) vào ngân sách nhà nước so với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế(tax) không trở thành xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng người nộp thuế(tax) phải nộp đủ số tiền thuế(tax) thiếu, số tiền thuế(tax) được hoàn, miễn, giảm cao hơn nữa thế nữa quy định và tiền chậm nộp tiền thuế(tax) vào ngân sách nhà nước theo hạn vận quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này;

b) Buộc trấn áp và trấn áp và điều chỉnh lại số lỗ, số thuế(tax) giá trị ngày càng tăng nguồn vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có) so với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp người nộp thuế(tax) có hành vi khai sai theo quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuế(tax) phải nộp, tăng số thuế(tax) được miễn, giảm hoặc không được hoàn thuế(tax) thì không trở thành xử phạt theo quy định tại Điều này mà xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Điều 17. Xử phạt hành vi trốn thuế(tax)

1. Phạt tiền 1 lần số thuế(tax) trốn so với những người dân nộp thuế(tax) có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi tiến hành một trong những hành vi vi phạm tại đây:

a) Không nộp hồ sơ Đk thuế(tax); không nộp hồ nguyên sơ thuế(tax) hoặc nộp hồ sơ khai thuế(tax) sau 90 ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế(tax) hoặc Tính từ lúc ngày hết hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế(tax), trừ trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Nghị định này;

b) Không ghi chép trong sổ kế toán những khoản thu tương quan đến việc xác lập số tiền thuế(tax) phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được hoàn, được miễn, giảm thuế(tax), trừ hành vi quy định tại Điều 16 Nghị định này;

c) Không lập hóa đơn khi bán thành phầm hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế(tax) đã khai thuế(tax) so với giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã phục vụ nhu yếu vào kỳ tính thuế(tax) ứng; lập hóa đơn bán thành phầm hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ để khai thuế(tax) thấp hơn thực tiễn và bị phát hiện sau hạn nộp hồ nguyên sơ thuế(tax);

d) dùng hóa đơn không hợp pháp; dùng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế(tax) làm giảm số thuế(tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế(tax) được hoàn, số tiền thuế(tax) được miễn, giảm;

đ) dùng chứng từ không hợp pháp; dùng không hợp pháp chứng từ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ảnh đúng thực ra thanh toán thanh toán hoặc giá trị thanh toán thanh toán thực tiễn để xác lập sai số tiền thuế(tax) phải nộp, số tiền thuế(tax) được miễn, giảm, số tiền thuế(tax) được hoàn; lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa không đúng thực tại làm giảm số thuế(tax) phải nộp hoặc làm tăng số thuế(tax) được hoàn, được miễn, giảm;

e) sử dụng thành phầm & sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng không chịu thuế(tax), miễn thuế(tax), xét miễn thuế(tax) không đúng tiềm năng quy định mà không khai báo việc quy đổi tiềm năng dùng, khai thuế(tax) với cơ quan thuế(tax);

g) Người nộp thuế(tax) có hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing trong thời hạn xin ngừng, tạm ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing nhưng không thông tin với cơ quan thuế(tax), trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định này.

2. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế(tax) trốn so với những người dân nộp thuế(tax) thực hành thực tế thực tiễn một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này mà không tồn tại tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

3. Phạt tiền gấp hai số thuế(tax) trốn so với những người dân nộp thuế(tax) tiến hành một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này mà có một tình tiết tăng nặng.

4. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế(tax) trốn so với những người dân nộp thuế(tax) tiến hành một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này còn tồn tại hai tình tiết tăng nặng.

5. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế(tax) trốn so với những người dân nộp thuế(tax) tiến hành một trong những hành vi quy định tại khoản 1 Điều này còn tồn tại từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế(tax) trốn vào ngân sách vương quốc so với những hành vi vi phạm quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

Trường hợp hành vi trốn thuế(tax) theo quy định tại những khoản 1, 2, 3 ,4, 5 Điều này đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế(tax) không trở thành xử phạt về hành vi trốn thuế(tax) nhưng người nộp thuế(tax) phải nộp đủ số tiền thuế(tax) trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế(tax) trốn vào ngân sách nhà nước theo kì hạn quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này.

b) Buộc trấn áp và trấn áp và điều chỉnh lại số lỗ, số thuế(tax) giá trị ngày càng tăng nguồn vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế(tax) (nếu có) so với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

7. Các hành vi vi phạm quy định tại điểm b, đ, e khoản 1 Điều này bị phát hiện sau vận hạn nộp hồ nguyên sơ thuế(tax) nhưng không làm giảm số tiền thuế(tax) phải nộp hoặc không được hoàn thuế(tax), không làm tăng số tiền thuế(tax) được miễn, giảm thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Mục 2. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI nhà băng thương nghiệp VÀ TỔ CHỨC, thành viên chủ nghĩa KHÁC CÓ can hệ

Điều 18. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) so với nhà băng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế(tax)

1. Phạt tiền ứng với số tiền thuế(tax), tiền chậm nộp, tiền phạt không trích chuyển vào account của ngân sách vương quốc (trừ số dư tối thiểu trên thông tin thông tin tài khoản tính sổ theo quy định của nhà băng thương nghiệp phục vụ nhu yếu dịch vụ thanh toán cho những người dân dân nộp thuế(tax)) so với ngân hàng nhà nước nhà nước thương nghiệp không thực hành thực tế thực tiễn trách nhiệm trích chuyển tiền từ thông tin thông tin tài khoản của người nộp thuế(tax) vào account của ngân sách vương quốc theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của cơ quan thuế(tax), trừ trường hợp những trương mục của người nộp thuế(tax) tận nhà băng thương mại đó không hề số dư hoặc đã trích chuyển tuốt số dư trương mục của người nộp thuế(tax) vào trương mục của ngân sách vương quốc nhưng vẫn không đủ số tiền mà người nộp thuế(tax) phải nộp.

2. Người bảo lãnh phải nộp thay tiền thuế(tax), tiền chậm nộp tiền thuế(tax), tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) cho những người dân dân nộp thuế(tax) theo nội dung cam kết tại văn bản bảo lãnh trong trường hợp người nộp thuế(tax) không nộp vào ngân sách vương quốc.

Nếu quá hạn vận bảo lãnh mà người nộp thuế(tax) chưa nộp hoặc chưa nộp đủ tiền thuế(tax) nợ, tiền chậm nộp tiền thuế(tax), tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt mà người bảo lãnh chưa thực hành thực tế thực tiễn trách nhiệm bảo lãnh thì người bảo lãnh bị tính tiền chậm nộp do trễ nộp tiền thuế(tax), tiền phạt và bị cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế(tax).

Điều 19. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) so với tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa liên can

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng so với hành vi phục vụ nhu yếu thông tin, tài liệu liên tưởng đến xác lập trách nhiệm thuế(tax), trương mục của người nộp thuế(tax) theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của cơ quan thuế(tax) quá hạn vận quy định từ 05 ngày trở lên.

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) thông sống sống lưng, bao che người nộp thuế(tax) trốn thuế(tax), không thực hành thực tế thực tiễn quyết định hành động hành vi cưỡng chế hành chính thuế(tax), trừ hành vi không trích chuyển tiền từ trương mục của người nộp thuế(tax) quy định tại Điều 18 Nghị định này;

b) Không phục vụ nhu yếu hoặc phục vụ nhu yếu không đúng chuẩn thông tin liên tưởng đến tài sản, quyền, bổn phận về tài sản của người nộp thuế(tax) do mình sở hữu; thông tin thông tin tài khoản của người nộp thuế(tax) tại tổ chức triển khai triển khai tín dụng thanh toán thanh toán, Kho bạc nhà nước.

3. Mức phạt tiền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là mức phạt tiền vận dụng so với tổ chức triển khai triển khai. Mức phạt tiền so với thành viên vận dụng theo nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phục vụ nhu yếu thông tin so với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Chương III

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 20. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hóa đơn đặt in

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng so với hành vi không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức triển khai triển khai in in hóa đơn đặt in để dùng nhưng không tồn tại quyết định hành động hành vi in hóa đơn của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo quy định của pháp lý.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ thuế(tax) quan đã có văn bản thông tin không đủ Đk đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế(tax) không tồn tại quan điểm bằng văn bản khi nhận được đề xuất kiến nghị kiến nghị sử dụng hóa đơn đặt in.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức triển khai triển khai, thành viên khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn so với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 21. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

1. Phạt cảnh cáo so với một trong những hành vi tại đây:

a) mỏng dính dính về việc nhận in hóa đơn quá vận hạn theo quy định từ 01 đến 05 ngày, Tính từ lúc ngày hết hạn vận theo quy định;

b) bẩm về việc nhận in hóa đơn quá vận hạn theo quy định từ 06 ngày đến 10 ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng so với hành vi in hóa đơn đặt in mà không ký giao kèo in bằng văn bản.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với hành vi văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình về việc in hóa đơn quá hạn theo quy định từ 06 ngày trở lên, Tính từ lúc ngày hết vận hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với hành vi không hủy những thành phầm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

5. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Nhận in hóa đơn đặt in lúc không phục vụ nhu yếu đủ Đk quy định in hóa đơn;

b) Không khai báo việc làm mất đi đi hóa đơn trước lúc giao cho những người dân tiêu dùng.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi chuyển nhượng ủy quyền ủy quyền toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hiệp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức triển khai triển khai, thành viên khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

8. Hình thức xử phạt tương hỗ update: Đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt in hóa đơn từ 01 tháng đến 03 tháng Tính từ lúc ngày quyết định hành động hành vi xử phạt có hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành so với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy những thành phầm in, hóa đơn so với hành vi quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều này.

Điều 22. Xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành;

b) Cho, bán hóa đơn đặt in của người tiêu dùng đặt in hóa đơn cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa khác.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi cho, bán hóa đơn mua của cơ thuế(tax) quan nhưng chưa lập.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy hóa đơn so với hành vi quy định tại Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp đã đã có được do tiến hành hành vi vi phạm hành chính tại Điều này.

Điều 23. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Nộp thông tin trấn áp và trấn áp và điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế(tax) quản trị và vận hành trực tiếp khi thay đổi địa chỉ marketing dẫn đến thay đổi cơ quan thuế(tax) quản trị và vận hành trực tiếp hoặc khi thay thay tên quá hạn vận từ 10 ngày đến 20 ngày, Tính từ lúc ngày khởi đầu dùng hóa đơn tại địa mới chỉ hoặc khởi đầu dùng hóa đơn với tên mới;

b) Nộp bảng kê hóa đơn chưa dùng đến cơ quan thuế(tax) nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh dinh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế(tax) quản trị và vận hành trực tiếp quá hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, Tính từ lúc ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn tại địa mới chỉ;

c) sử dụng hóa đơn đã được thông tin phát hành với cơ quan thuế(tax) nhưng chưa tới vận hạn dùng.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Lập thông tin phát hành hóa đơn không khá khá đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế(tax) phát hiện và có văn bản thông tin cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên biết để trấn áp và trấn áp và điều chỉnh nhưng tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa chưa trấn áp và trấn áp và điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho những người dân tiêu dùng;

b) Không niêm yết thông tin phát hành hóa đơn theo như đúng quy định;

c) Nộp thông tin trấn áp và trấn áp và điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hóa đơn đến cơ thuế(tax) quan quản trị và vận hành trực tiếp khi thay đổi địa chỉ kinh dinh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế(tax) quản trị và vận hành trực tiếp hoặc khi thay thay tên quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, Tính từ lúc ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn tại địa mới chỉ hoặc khởi đầu dùng hóa đơn với tên mới;

d) Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế(tax) nơi chuyển đến khi thay đổi địa chỉ marketing dẫn đến thay đổi cơ thuế(tax) quan quản trị và vận hành trực tiếp quá kì hạn từ 21 ngày trở lên, Tính từ lúc ngày khởi đầu dùng hóa đơn tại địa mới chỉ.

3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng so với hành vi không lập thông tin phát hành hóa đơn trước lúc hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu những hóa đơn này gắn với trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh và đã khai, nộp thuế(tax) hoặc chưa tới kỳ kê khai, nộp thuế(tax) theo quy định.

Trường hợp không lập thông tin phát hành hóa đơn trước lúc hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu những hóa đơn này sẽ không còn gắn với trách nhiệm kinh tế tài chính tài chính phát sinh hoặc quá hạn vận khai thuế(tax) mà không được khai, nộp thuế(tax) theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 28 Nghị định này hoặc Điều 16, Điều 17 Chương II Nghị định này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiến hành thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định so với hành vi quy định tại điểm a, b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 24. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán thành phầm hóa, dịch vụ

1. Phạt cảnh cáo so với một trong những hành vi tại đây:

a) Lập hóa đơn không đúng thời khắc nhưng không dẫn đến chậm thực hành thực tế thực tiễn trách nhiệm thuế(tax) và có tình tiết giảm nhẹ;

b) Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (dùng quyển có số trật tự to nhiều hơn thế nữa và chưa dùng quyển có số trật tự nhỏ hơn) và tổ chức triển khai triển khai, thành viên sau khoản thời hạn phát hiện ra đã hủy những quyển hóa đơn có số trật tự nhỏ hơn;

c) Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho những người dân dân tiêu dùng hoặc đã kê khai thuế(tax), bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước lúc cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định hành động hành vi thanh tra, thanh tra thanh tra rà soát tại hội sở người nộp thuế(tax) và không tác động đến việc xác lập trách nhiệm thuế(tax).

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của luật pháp về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ;

b) Không lập hóa đơn so với những thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm khuyến mại, lăng xê, hàng mẫu; thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng làm cho, biếu, tặng, đàm luận, trả thay lương cho những người dân dân lao động, trừ thành phầm & sản phẩm & hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp kiến quy trình sinh sản.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi lập hóa đơn không đúng thời hạn nhưng không dẫn đến chậm tiến hành trách nhiệm thuế(tax), trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Lập hóa đơn không đúng thời khắc theo quy định của pháp lý về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này;

b) Lập hóa đơn không theo trật tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định, trừ trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm b khoản 1 Điều này;

c) Lập hóa đơn ghi ngày trên hóa đơn trước thời gian ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế(tax);

d) Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp lý về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ và đã giao cho những người dân dân tiêu dùng hoặc đã kê khai thuế(tax), trừ trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm c khoản 1 Điều này;

đ) Lập hóa đơn điện tử khi chưa tồn tại thông tin chấp thuận đồng ý đồng ý của cơ quan thuế(tax) hoặc trước thời gian ngày cơ quan thuế(tax) ưng việc dùng hóa đơn điện tử có mã hoặc không tồn tại mã của cơ quan thuế(tax);

e) Lập hóa đơn bán thành phầm hóa, dịch vụ trong thời kì tạm ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho những người dân tiêu vốn để thực hành thực tế thực tiễn những hợp đồng đã ký kết kết trước thời gian ngày thông tin tạm ngừng marketing;

g) Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không tồn tại link, chuyển tài liệu điện tử với cơ thuế(tax) quan.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi không lập hóa đơn khi bán thành phầm hóa, phục vụ nhu yếu dịch vụ cho những người dân dân tiêu dùng theo quy định, trừ hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định so với hành vi quy định tại điểm d khoản 4, khoản 5 Điều này khi người tiêu dùng có yêu cầu.

Điều 25. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn trước lúc thông tin phát hành hoặc hóa đơn đã mua của cơ thuế(tax) quan nhưng chưa lập

1. Phạt cảnh cáo so với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn khai báo theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ là một trong những.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với hành vi khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, Tính từ lúc ngày hết vận hạn khai báo theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá hạn vận từ 06 ngày trở lên, Tính từ lúc ngày hết hạn vận khai báo theo quy định;

b) Không khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Điều 26. Xử phạt hành vi làm mất đi đi, cháy, hỏng hóa đơn

1. Phạt cảnh cáo so với một trong những hành vi tại đây:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho những người dân tiêu dùng) trong quy trình dùng, đã kê khai, nộp thuế(tax), có hồ sơ chứng từ chứng tỏ việc mua và bán thành phầm hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ;

b) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa khỏi và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa khỏi này.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi làm mất đi đi, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho những người dân tiêu dùng) trong quy trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế(tax), có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng tỏ việc mua và bán thành phầm hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp người tiêu dùng làm mất đi đi, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người tiêu dùng ghi nhận yếu tố.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ thuế(tax) quan nhưng chưa lập;

b) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho những người dân tiêu dùng) trong quy trình dùng, người bán đã kê khai, nộp thuế(tax), có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng tỏ việc mua và bán thành phầm hóa, dịch vụ.

Trường hợp người tiêu dùng làm mất đi đi, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người tiêu dùng ghi nhận yếu tố.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi làm mất đi đi, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế(tax) trong quy trình sử dụng hoặc trong thời hạn tàng trữ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

5. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này do lỗi của bên thứ ba, nếu bên thứ ba tiến hành tiếp xúc với những người dân bán thì người bán là đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng bị xử phạt, nếu bên thứ ba thực hành thực tế thực tiễn thanh toán thanh toán với những người dân tiêu dùng thì người tiêu dùng là đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng bị xử phạt.

Người bán hoặc người tiêu dùng và bên thứ ba lập biên bản ghi nhận yếu tố mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Điều 27. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn

1. Phạt cảnh cáo so với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá hạn từ 01 đến 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Hủy không đúng quy định những hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa đơn không hề giá trị sử dụng;

b) Không hủy những hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không hề giá trị sử dụng; không hủy hóa đơn mua của cơ thuế(tax) quan đang không hề hạn dùng;

c) Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá vận hạn từ 01 ngày đến 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá hạn từ 11 ngày thao tác trở lên, Tính từ lúc ngày hết hạn vận phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định;

b) Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của luật pháp;

c) Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sơ sót sau khoản thời hạn quá thời hạn cơ thuế(tax) quan thông tin cho những người dân dân bán về việc thanh tra thanh tra rà soát sai, sót;

d) Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không hề sử dụng theo quy định;

đ) Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng lớp lang, thủ tục theo quy định của pháp lý;

e) Tiêu hủy hóa đơn không đúng những trường hợp phải tiêu hủy theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn so với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm b, c, d khoản 3 Điều này.

Điều 28. Xử phạt so với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, dùng không hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định này, trừ trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

Điều 29. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông tin, văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình về hóa đơn

1. Phạt cảnh cáo so với hành vi nộp thông tin, ít về hóa đơn quá hạn vận quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ là một trong những.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Nộp thông tin, mỏng dính dính về hóa đơn quá kì hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, Tính từ lúc ngày hết vận hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Lập sai hoặc không khá khá đầy đủ nội dung của thông tin, thưa về hóa đơn theo quy định gửi cơ thuế(tax) quan.

Trường hợp tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa tự phát hiện sơ sót và lập lại thông tin, văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế(tax) trước lúc cơ thuế(tax) quan, cơ quan có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi thanh tra thuế(tax), kiểm tra thuế(tax) tại hội sở người nộp thuế(tax) thì không trở thành xử phạt.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với hành vi nộp thông tin, bẩm về hóa đơn gửi cơ thuế(tax) quan quá vận hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, Tính từ lúc ngày hết hạn theo quy định.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông tin, bẩm về hóa đơn gửi cơ quan thuế(tax) quá vận hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, Tính từ lúc ngày hết thời hạn theo quy định.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Nộp thông tin, vắng về hóa đơn gửi cơ thuế(tax) quan quá vận hạn quy định từ 91 ngày trở lên, Tính từ lúc ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Không nộp thông tin, thưa về hóa đơn gửi cơ quan thuế(tax) theo quy định.

6. Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông tin, ít về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này thì không ứng dụng Điều này khi xử phạt vi phạm hành chính.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, gửi thông tin, ít về hóa đơn so với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5 Điều này.

Điều 30. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển tài liệu hóa đơn điện tử

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi chuyển tài liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế(tax) quá kì hạn từ 01 đến 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày hết kì hạn theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế(tax) quá kì hạn từ 06 đến 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày hết hạn theo quy định;

b) Chuyển bảng tổng hợp tài liệu hóa đơn điện tử không khá khá đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

a) Chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ thuế(tax) quan quá hạn vận từ 11 ngày thao tác trở lên, Tính từ lúc ngày hết hạn vận theo quy định;

b) Không chuyển tài liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế(tax) theo kì hạn quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển tài liệu hóa đơn điện tử đến cơ thuế(tax) quan so với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này.

Điều 31. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phục vụ nhu yếu dịch vụ hóa đơn

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với một trong những hành vi tại đây:

1. Cung cấp ứng dụng hóa đơn tự in không bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín nguyên tắc hoặc khi in ra không phục vụ nhu yếu đủ nội dung quy định của luật pháp về hóa đơn.

2. Cung cấp ứng dụng hóa đơn điện tử không bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín nguyên tắc theo quy định của luật pháp về hóa đơn.

Chương IV

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT; MỘT SỐ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

Điều 32. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn của cơ quan thuế(tax)

1. Công chức thuế(tax) hiện hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

2. Đội trưởng Đội Thuế(Tax) trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng so với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 10; khoản 2, 3, 4 Điều 11; khoản 1 Điều 14; điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 20; khoản 2, 3 Điều 21; khoản 1 và điểm c, d khoản 2 Điều 23; khoản 2, 3 Điều 24; khoản 2 Điều 25; khoản 2 Điều 26; điểm a, c khoản 2 Điều 27; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 29; khoản 1 Điều 30 Nghị định này.

3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế(Tax) trong phạm vi địa phận quản trị và vận hành của tớ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng so với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này;

c) Phạt tiền so với hành vi quy định tại những Điều 16, 17 và Điều 18 Nghị định này;

d) Đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt in hóa đơn có vận hạn so với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định này;

đ) ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục Thuế(Tax) trong phạm vi địa phận quản trị và vận hành của tớ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 140.000.000 đồng so với hành vi quy định tại những Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này;

c) Phạt tiền so với hành vi quy định tại Điều 16, 17 và Điều 18 Nghị định này;

d) Đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt in hóa đơn có thời hạn so với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định này;

đ) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế(Tax) có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng so với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này;

c) Phạt tiền so với hành vi quy định tại Điều 16, 17 và Điều 18 Nghị định này;

d) Đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt in hóa đơn có thời hạn so với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định này;

đ) ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn của quản trị Ủy ban quần chúng những cấp

1. quản trị Ủy ban quần chúng cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng so với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này;

c) Đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt in hóa đơn hạn chế so với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định này;

d) ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này.

2. quản trị Ủy ban dân chúng cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng so với hành vi quy định tại Chương III Nghị định này;

c) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng so với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II Nghị định này;

d) Đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt in hóa đơn hạn chế vận so với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định này;

đ) ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này.

Điều 34. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn của thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hành thực tế thực tiễn trách nhiệm thanh tra chuyên ngành hiện hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

2. Chánh thanh tra Sở Tài chính, Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế(Tax), đoàn trưởng thanh tra Tổng cục Thuế(Tax) thực hành thực tế thực tiễn hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền không thật 50.000.000 đồng so với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này;

c) Đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt in hóa đơn có thời hạn so với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định này;

d) ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính thực hành thực tế thực tiễn hiệu suất cao thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng so với hành vi quy định tại Chương III Nghị định này;

c) Phạt tiền đến 140.000.000 đồng so với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II Nghị định này;

d) Đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt in hóa đơn có thời hạn so với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định này;

đ) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này.

4. Chánh thanh tra Bộ Tài chính có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng so với hành vi quy định tại Chương III Nghị định này;

c) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng so với hành vi quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II Nghị định này;

d) Đình chỉ hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt in hóa đơn có kì hạn so với hành vi quy định tại Điều 21 Nghị định này;

đ) vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Chương II và Chương III Nghị định này.

Điều 35. Nguyên tắc xác lập và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm về thủ tục thuế(tax), vi phạm hành chính về hóa đơn của những người dân dân được quy định tại Điều 32, 33, 34 Nghị định này ứng dụng so với một hành vi vi phạm của tổ chức triển khai triển khai. Trường hợp phạt tiền so với thành viên có hành vi vi phạm thủ tục thuế(tax), vi phạm hành chính về hóa đơn và hành vi tại Điều 19 Nghị định này thì thẩm quyền xử phạt thành viên bằng ½ thẩm quyền xử phạt tổ chức triển khai triển khai.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính so với những hành vi tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị định này tiến hành theo khoản 2 Điều 139 Luật Quản lý thuế(tax).

2. đoàn trưởng Thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt so với hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi, nội dung cuộc thanh tra trong kì hạn thanh tra theo quy định của pháp lý về thanh tra.

3. Trường hợp vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thì vụ xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý trước hết thực hành thực tế thực tiễn.

4. Trường hợp vụ việc đang xử lý phải vận dụng những mức tiền phạt, giải pháp khắc phục hậu quả, hình phạt tương hỗ update vượt quá thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này thì người dân có thẩm quyền xử phạt đang xử lý vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan, người dân có thẩm quyền để xử phạt.

Điều 36. Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 32, 33, 34 Nghị định này hoặc người hiện hành công vụ thuộc cơ quan hành chính nhà nước phát hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

2. Lập biên bản vi phạm hành chính

a) Việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành theo quy định của luật pháp về xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp xác lập rõ hành vi vi phạm hành chính tại biên bản thanh tra thuế(tax), rà thuế(tax) thì biên bản thanh tra, kiểm tra thuế(tax) được xác lập là biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật Quản lý thuế(tax).

b) Lập biên bản vi phạm hành chính điện tử

Trường hợp người nộp thuế(tax) chậm nộp hồ sơ Đk thuế(tax), chậm thay đổi thông tin Đk thuế(tax), chậm nộp hồ nguyên sơ thuế(tax), hồ sơ khai quyết toán thuế(tax) bằng phương thức điện tử thì chậm nhất một ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế(tax) gửi thông tin tiếp thụ hồ sơ Đk thuế(tax), hồ sơ thay đổi thông tin Đk thuế(tax) điện tử hoặc thông tin vừa lòng hồ sơ khai thuế(tax), quyết toán thuế(tax) điện tử, cơ thuế(tax) quan lập và gửi 01 biên bản vi phạm hành chính điện tử cho những người dân dân nộp thuế(tax) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax), kể cả trường hợp người nộp thuế(tax) nộp nhiều hồ sơ thuế(tax).

Biên bản vi phạm hành chính điện tử được lập và gửi phục vụ nhu yếu đề xuất kiến nghị kiến nghị về tiếp xúc điện tử trong nghành nghề nghề thuế(tax) là cơ sở để cơ thuế(tax) quan phát hành hình định xử phạt vi phạm hành chính.

Biên bản vi phạm hành chính điện tử phải ghi rõ ngày, tháng, năm, vị trí lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; chữ ký số của người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, mã số thuế(tax), số chứng tỏ quần chúng hoặc số thẻ căn cước của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ, mã số thuế(tax) của tổ chức triển khai triển khai vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm thực hành thực tế thực tiễn vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; quyền và hạn vận giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm; cơ quan tiếp thu giải trình. Biên bản vi phạm hành chính điện tử không nép phải có chữ ký của tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa vi phạm.

Cơ quan thuế(tax) có trách nhiệm xây dựng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin phục vụ nhu yếu việc lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử. Khi khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin phục vụ nhu yếu Đk lập, gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử so với những hành vi vi phạm về thủ tục thuế(tax), hóa đơn khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử.

Điều 37. Giải trình vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Các trường hợp giải trình vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

a) Hành vi vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn được phát hiện phê chuẩn công tác làm việc thao tác thanh tra thuế(tax), thanh tra thanh tra rà soát thuế(tax) hoặc những trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính điện tử;

b) Hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 16, 17, 18; khoản 3 Điều 20; khoản 7 Điều 21; Điều 22 và Điều 28 Nghị định này.

2. Việc giải trình vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn tiến hành theo quy định của pháp lý về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 38. Những trường hợp không ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Không ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn trong những trường hợp tại đây:

a) Trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định này;

b) Không xác lập được đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

c) Đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn quy định tại Điều 8 Nghị định này hoặc hết kì hạn ra quyết định hành động hành vi xử phạt theo quy định của luật pháp về xử lý vi phạm hành chính;

d) thành viên chủ nghĩa vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn đã chết, mất tích; tổ chức triển khai triển khai vi phạm hành chính đã biết thành giải tán, phá sản trong thời kì xem xét ra quyết định hành động hành vi xử phạt, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 41 Nghị định này.

Căn cứ xác lập thành viên chủ nghĩa chết, mất tích; tổ chức triển khai triển khai bị giải tán, phá sản theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định này;

đ) Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có tín hiệu tù để truy cứu bổn phận hình sự.

2. Trường hợp không ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này thì người dân có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định hành động hành vi xử phạt nhưng phải ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định (nếu có). Quyết định vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả phải ghi rõ nguyên do không ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính; giải pháp khắc phục hậu quả được ứng dụng, bổn phận và thời hạn tiến hành.

Điều 39. Giao, gửi quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Trong hạn vận 02 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính, người dân có thẩm quyền đã ra quyết định hành động hành vi xử phạt phải gửi hoặc giao quyết định hành động hành vi xử phạt cho thành viên, tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan hệ trọng khác (nếu có) để thi hành.

2. Quyết định xử phạt được gửi bằng phương thức điện tử theo địa chỉ người nộp thuế(tax) đã Đk với cơ quan thuế(tax) so với trường hợp thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt đủ Đk tiến hành tiếp xúc điện tử trong nghành nghề nghề thuế(tax), trường hợp chưa đủ Đk thực hành thực tế thực tiễn giao du điện tử trong nghành nghề nghề thuế(tax) thì quyết định hành động hành vi xử phạt được giao trực tiếp hoặc gửi bằng thư đảm bảo qua đường bưu chính theo khoản 3 khoản 4 Điều này.

3. Trường hợp quyết định hành động hành vi xử phạt được giao trực tiếp thì công chức giao quyết định hành động hành vi xử phạt phải lập biên bản về việc giao quyết định hành động hành vi xử phạt. Trường hợp quyết định hành động hành vi được giao trực tiếp mà thành viên, tổ chức triển khai triển khai vi phạm cố ý không sở hữu và nhận quyết định hành động hành vi thì người dân có thẩm quyền lập biên bản về việc không sở hữu và nhận quyết định hành động hành vi có xác nhận của cơ quan ban ngành địa phương và sẽ là quyết định hành động hành vi đã được giao.

4. Trường hợp quyết định hành động hành vi xử phạt được gửi qua đường bưu chính bằng hình thức bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, nếu sau hạn vận 10 ngày, Tính từ lúc ngày quyết định hành động hành vi xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do thành viên, tổ chức triển khai triển khai vi phạm cố ý không sở hữu và nhận; quyết định hành động hành vi xử phạt đã được niêm yết tại nơi hàm của thành viên chủ nghĩa, hội sở của tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt hoặc có Căn cứ nhận định rằng người vi phạm lẩn tránh không sở hữu và nhận quyết định hành động hành vi xử phạt thì sẽ là quyết định hành động hành vi đã được giao.

Trường hợp cơ quan thuế(tax) gửi quyết định hành động hành vi xử phạt qua đường bưu chính thì giấy báo phát của bên bưu chính (xác nhận đã giao quyết định hành động hành vi xử phạt cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên bị xử phạt) được lưu vào hồ sơ xử phạt.

Điều 40. Thời hiệu thi hành hình định xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Thời hiệu thi hành quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn là 01 năm, Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động hành vi xử phạt. Quá thời hiệu thi hành nêu trên mà cơ quan thuế(tax) chưa tiến hành giao, gửi quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa vi phạm theo quy định tại Điều 39 Nghị định này thì không thi hành hình định xử phạt.

Trường hợp quyết định hành động hành vi xử phạt có vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả thì vẫn vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả.

2. Trường hợp thành viên, tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt cố ý trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu thi hành quyết định hành động hành vi xử phạt được xem Tính từ lúc thời hạn kết thúc hành vi trốn tránh, trì hoãn.

3. Trường hợp cơ quan thuế(tax) đã giao, gửi quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính cho tổ chức triển khai triển khai, thành viên vi phạm theo quy định tại Điều 39 Nghị định này nhưng thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt chưa nộp hoặc chưa nộp đủ tiền phạt, tiền thuế(tax) truy thu, tiền chậm nộp thì cơ thuế(tax) quan phải theo dõi những khoản tiền chưa nộp trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành thuế(tax) và vận dụng những giải pháp cưỡng chế nợ thuế(tax) theo quy định để thu đủ số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 41. Thi hành hình định xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích; tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt giải tán, phá sản

1. Trường hợp người bị xử phạt đã chết, mất tích; tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt giải thể, vỡ nợ thì không thi hành nội dung phạt tiền tại quyết định hành động hành vi xử phạt nhưng vẫn vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định hành động hành vi.

Người đã ra quyết định hành động hành vi xử phạt phải ra quyết định hành động hành vi thi hành một phần quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 60 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được thông tin người bị xử phạt chết, mất tích; tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt giải tán, phá sản.

Trường hợp quyết định hành động hành vi xử phạt không tồn tại nội dung ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả thì người dân có thẩm quyền xử phạt ra quyết định hành động hành vi đình chỉ thi hành quyết định hành động hành vi xử phạt.

2. Căn cứ xác lập thành viên chết, mất tích; tổ chức triển khai triển khai bị giải thể, phá sản:

a) Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc những sách vở thay cho giấy báo tử theo quy định của luật pháp về hộ tịch hoặc quyết định hành động hành vi của tòa án tuyên bố một người là đã chết, mất tích (bản chính hoặc bản sao theo quy định) so với trường hợp thành viên chủ nghĩa chết, mất tích;

b) thông tin về việc doanh nghiệp, cộng tác xã giải tán của cơ quan Đk kinh dinh, cơ quan Đk hiệp tác xã so với trường hợp doanh nghiệp, hiệp tác xã bị giải thể; thông tin chấm hết mã số thuế(tax) của cơ quan thuế(tax) so với trường hợp tổ chức triển khai triển khai bị giải thể không phải là doanh nghiệp, cộng tác xã (bản chính hoặc bản sao theo quy định);

c) Quyết định tuyên bố vỡ nợ so với doanh nghiệp, hợp tác xã bị vỡ nợ (bản chính hoặc bản sao theo quy định).

3. Quyết định thi hành một phần quyết định hành động hành vi xử phạt gồm nội dung sau: đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền, nguyên do đình chỉ; nội dung quyết định hành động hành vi xử phạt đấu phải thi hành, tên tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa có trách nhiệm nối thi hành; hạn thi hành.

4. Việc thừa kế trách nhiệm thực hành thực tế thực tiễn giải pháp khắc phục hậu quả của thành viên chủ nghĩa đã chết, mất tích, tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt giải thể, vỡ nợ

a) Những người nhận thừa kế có trách nhiệm thi hành phần còn sót lại của quyết định hành động hành vi xử phạt về giải pháp khắc phục hậu quả trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Trường hợp di sản thừa kế không được chia thì việc tiếp thi hành phần còn sót lại của quyết định hành động hành vi xử phạt về giải pháp khắc phục hậu quả do người chết để lại được người quản trị và vận hành di sản thực hành thực tế thực tiễn.

Trường hợp di sản đã được chia thì từng người thừa kế thi hành phần còn sót lại của quyết định hành động hành vi xử phạt về giải pháp khắc phục hậu quả do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà tôi đã nhận được được, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác hợp tác khác.

Trường hợp vương quốc, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai nhận di sản theo chúc thư thì có trách nhiệm thi hành phần còn sót lại của quyết định hành động hành vi xử phạt về giải pháp khắc phục hậu quả do người chết để lại như người thừa kế là thành viên.

Trường hợp không tồn tại người thừa kế theo chúc thư hoặc theo pháp lý hoặc có nhưng từ chối nhận di sản thừa kế thì tiến hành theo quy định của pháp lý dân sự.

b) Người được Tòa án giao quản trị và vận hành tài sản của người bị tuyên bố mất tích có trách nhiệm thi hành phần còn sót lại của quyết định hành động hành vi xử phạt (giải pháp khắc phục hậu quả) trong khuôn khổ tài sản được giao quản trị và vận hành thay cho những người dân dân mất tích.

c) Tổ chức bị giải tán là cty hiệu suất cao phụ thuộc, vị trí kinh dinh của doanh nghiệp hoặc giải thể do tổ chức triển khai triển khai lại doanh nghiệp, hiệp tác xã, tổ chức triển khai triển khai khác hoặc giải tán Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của lái buôn quốc tế, văn phòng điều hành quản lý quản trị và vận hành của nhà thầu quốc tế tại Việt Nam thì tổ chức triển khai triển khai bị giải tán không được miễn thi hành quyết thức phạt tiền tại quyết định hành động hành vi xử phạt.

Điều 42. Tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Tính tiền chậm nộp tiền phạt

a) Tổ chức, thành viên chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

b) Số ngày chậm nộp tiền phạt gồm có một ngày dài lễ, ngày nghỉ theo quyết sách quy định và được xem từ thời hạn ngày tiếp Từ đó ngày hết kì hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước thời gian ngày tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

2. Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong những trường hợp sau:

a) Trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định hành động hành vi phạt tiền;

b) Trong thời kì coi xét, quyết định hành động hành vi miễn tiền phạt;

c) Số tiền phạt chưa tới hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần.

3. Trường hợp tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa không tự giác nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì cơ thuế(tax) quan quản trị và vận hành trực tiếp tổ chức triển khai triển khai, thành viên đó có trách nhiệm thông tin, đôn đốc tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quy định.

Điều 43. Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

1. Người nộp thuế(tax) bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế(tax) được miễn tiền phạt.

2. Mức miễn tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn sót lại trong quyết định hành động hành vi xử phạt và không thật giá trị tài sản, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị thiệt hại, sau khoản thời hạn trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi hoàn (nếu có).

3. Hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn gồm có:

a) Đơn đề xuất kiến nghị kiến nghị miễn tiền phạt, trong số đó nêu rõ nguyên do đề xuất kiến nghị kiến nghị miễn tiền phạt; xác lập giá trị tài sản, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa bị thiệt hại; số tiền phạt, số tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) yêu cầu được miễn;

b) Văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị miễn tiền phạt của người dân có thẩm quyền đã ra quyết định hành động hành vi xử phạt hoặc cơ quan của người dân có thẩm quyền đã ra quyết định hành động hành vi xử phạt, trong số đó nêu rõ nguyên do đề xuất kiến nghị kiến nghị miễn tiền phạt; số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) đề xuất kiến nghị kiến nghị người dân có thẩm quyền ra quyết định hành động hành vi miền tiền phạt;

c) Văn bản xác nhận người nộp thuế(tax) bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn đáng tiếc không mong ước bất thần hoặc những trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của nhà nước và thời hạn, vị trí xẩy ra sự kiện bất khả kháng của một trong những cơ quan, tổ chức triển khai triển khai sau: Công an xã, phường, thị xã; Ủy ban quần chúng xã, phường, thị xã; Ban quản trị và vận hành Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế tài chính tài chính nơi xẩy ra sự kiện bất khả kháng; tổ chức triển khai triển khai cứu hộ cứu nạn cứu nạn, cứu nạn; cơ quan có thẩm quyền ban bố dịch bệnh (bản chính hoặc bản sao có công nhận công chứng hoặc xác nhận);

d) Biên bản kiểm kê, xác lập giá trị thiệt hại vật chất do người nộp thuế(tax) hoặc người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt hợp pháp của người nộp thuế(tax) lập;

đ) Biên bản xác lập giá trị thiệt hại vật chất của tổ chức triển khai triển khai có hiệu suất cao định giá theo quy định của luật pháp (bản chính hoặc bản sao có công nhận công chứng hoặc xác nhận), trừ trường hợp có hồ sơ đền bù quy định tại điểm g khoản này;

e) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc thông tin của cơ thuế(tax) quan về số tiền phạt còn nợ tại thời hạn xẩy ra sự kiện bất khả kháng và tại thời khắc nộp hồ sơ yêu cầu miễn tiền phạt;

g) Hồ sơ bồi thường thiệt hại vật chất được cơ quan bảo hiểm chấp thuận đồng ý đồng ý bồi hoàn theo quy định của luật pháp (bản chính hoặc bản sao có xác nhận công chứng hoặc xác nhận) (nếu có);

h) Hồ sơ trách nhiệm đền bù của tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa phải bồi thường theo quy định của luật pháp (bản chính hoặc bản sao có công nhận công chứng hoặc xác nhận) (nếu có).

4. Thẩm quyền miễn tiền phạt

a) Chi cục trưởng Chi cục Thuế(Tax) trong phạm vi địa phận quản trị và vận hành của tớ có thẩm quyền miễn tiền phạt so với những quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính do Đội trưởng Đội thuế(tax) phát hành;

b) Cục trưởng Cục Thuế(Tax) trong khuôn khổ địa phận quản trị và vận hành của tớ có thẩm quyền miễn tiền phạt so với những quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính do Chi cục trưởng Chi cục Thuế(Tax), Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế(Tax) phát hành;

c) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế(Tax) có thẩm quyền miễn tiền phạt so với những quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính do Cục trưởng Cục thuế(tax), Trưởng đoàn thanh tra Tổng cục Thuế(Tax) phát hành;

d) Bộ Trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền miễn tiền phạt so với những quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế(Tax), Chánh Thanh tra Bộ Tài chính phát hành;

đ) Giám đốc Sở Tài chính có thẩm quyền miễn tiền phạt so với những quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính do Chánh Thanh tra Sở Tài chính phát hành;

e) Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có thẩm quyền miễn tiền phạt so với những quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính do Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài chính phát hành;

g) quản trị Ủy ban quần chúng cấp tỉnh có thẩm quyền miễn tiền phạt so với những quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính do quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện và do mình phát hành.

5. trình tự, thủ tục miễn tiền phạt

Người nộp thuế(tax) quy định tại khoản 1 Điều này phải có đơn đề xuất kiến nghị kiến nghị miễn phần còn sót lại hoặc vơ tiền phạt và hồ sơ kèm theo gửi người/cơ quan đã ra quyết định hành động hành vi xử phạt.

Trong hạn 03 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được đơn đề xuất kiến nghị kiến nghị miễn tiền phạt, người đã ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính phải chuyển đơn kèm theo hồ sơ vụ việc đến người dân có thẩm quyền định miễn tiền phạt và thông tin cho những tình nhân cầu miễn tiền phạt biết.

Trong hạn vận 30 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được đơn và hồ sơ yêu cầu miễn tiền phạt, người dân có thẩm quyền miễn tiền phạt phải phát hành quyết định hành động hành vi miễn tiền phạt hoặc thông tin không được miễn tiền phạt và gửi cho những người dân dân có đơn yêu cầu miễn tiền phạt, người đã ra quyết định hành động hành vi xử phạt. Trường hợp người dân có thẩm quyền miễn tiền phạt khước từ với việc miễn tiền phạt thì phải nêu rõ nguyên do.

6. Không miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn so với những trường hợp đã thực hành thực tế thực tiễn xong quyết định hành động hành vi xử phạt.

7. Trường hợp được miễn tiền phạt thì cũng rất được miễn tiền chậm nộp tiền phạt tương ứng.

8. Người nộp thuế(tax) đã được miễn tiền phạt nhưng cơ quan có thẩm quyền, cơ thuế(tax) quan phát hiện việc miễn tiền phạt không đúng quy định tại Điều này thì người dân có thẩm quyền miễn tiền phạt phát hành quyết định hành động hành vi hủy hoặc trấn áp và trấn áp và điều chỉnh quyết định hành động hành vi miễn tiền phạt. Cơ quan thuế(tax) quản trị và vận hành trực tiếp người nộp thuế(tax) có trách nhiệm thu vào ngân sách vương quốc khoản tiền phạt đã được miễn không đúng quy định và tính tiền chậm nộp trên số tiền phạt được miễn không đúng quy định theo quy định tại Điều 42 Nghị định này. Ngày khởi đầu tính tiền chậm nộp tiền phạt được miễn không đúng là ngày tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa bị xử phạt nộp khá khá đầy đủ hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị miễn tiền phạt.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 44. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành từ thời hạn ngày 05 tháng 12 năm 2020.

2. Người nộp thuế(tax) ứng dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế(tax) số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và những văn bản quy vi phạm pháp hướng dẫn Luật này trước thời gian ngày thứ nhất tháng 7 năm 2022 nếu vi phạm quy định về hóa đơn điện tử thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này.

3. Kể từ thời hạn ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành, quy định tại những Nghị định, Thông tư tại đây hết hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành:

a) Chương I và Chương III Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm trước đó đó của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) và cưỡng chế thi hành hình định hành chính thuế(tax);

b) Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm trước đó đó của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề nghề quản trị và vận hành giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

c) Điều 3 Nghị định số 49/trong năm này/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm trong năm này của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP;

d) Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm trước đó đó, Thông tư số 10/năm trước đó/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm năm trước đó và Thông tư số 176/trong năm này/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm trong năm này của Bộ Tài chính.

4. Bỏ mực “hóa đơn” tại phần Tên, cứ phát hành, Chương 1, điểm b khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 45; mực tàu “trong nghành nghề nghề hóa đơn là 01 năm” tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm trước đó đó của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề nghề quản trị và vận hành giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

5. Bỏ mức “hóa đơn” tại phần Tên, cứ phát hành; khoản 2, 3 Điều 4; của “đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử; đình chỉ in hóa đơn”, “hủy những hóa đơn; thực hành thực tế thực tiễn thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định” tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/trong năm này/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm trong năm này của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm trước đó đó của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề nghề quản trị và vận hành giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

6. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính không được quy định tại Nghị định này được thực hành thực tế thực tiễn theo luật pháp về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 45. Điều khoản chuyển tiếp

1. ứng dụng quy định tại Chương XV Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm trước đó đó của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành vi hành chính thuế(tax); Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm trước đó đó của nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề nghề quản trị và vận hành giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 49/trong năm này/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm trong năm này của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những trong những điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP so với hành vi vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn xẩy ra từ thời hạn ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020 đến trước thời gian ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn tiến hành trước thời gian ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành nhưng hành vi vi phạm đó chấm hết Tính từ lúc lúc Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thì vận dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn có hiệu lực hiện hành hiện hành tại thời khắc thực hành thực tế thực tiễn hành vi vi phạm đó.

2. Các quy định về xử phạt tại Chương I, II, III Nghị định này, quy định về hoãn, miễn thi hành quyết định hành động hành vi xử phạt có lợi cho thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn được ứng dụng so với hành vi xẩy ra trước thời gian ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành mà tiếp Từ đó mới bị phát hiện hoặc đang coi xét, xử lý và xử lý.

3. Đối với những hành vi vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn đã biết thành xử phạt trước thời gian ngày Nghị định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành mà thành viên, tổ chức triển khai triển khai còn khiếu nại, khởi kiện thì được xử lý và xử lý theo quy định của luật pháp xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) và hóa đơn và những quy định pháp lý liên hệ có hiệu lực hiện hành hiện hành tại thời khắc tiến hành hành vi vi phạm.

Điều 46. Mẫu biên bản và quyết định hành động hành vi dùng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục mẫu biên bản và mẫu quyết định hành động hành vi xử phạt sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn. Tùy theo từng trường hợp rõ ràng mà trọn vẹn trọn vẹn có thể tương hỗ update thêm dòng, chỉ tiêu bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín đề đạt đủ những nội dung hành vi vi phạm trong quy trình lập biên bản và ra quyết định hành động hành vi xử phạt nhưng bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín thích thích phù thích phù hợp với quy định của luật pháp.

Trong trường hợp cấp thiết, để phục vụ nhu yếu đề xuất kiến nghị kiến nghị của công tác làm việc thao tác quản trị và vận hành nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính trọn vẹn trọn vẹn có thể phát hành mẫu biên bản, quyết định hành động hành vi và bộ sưu tập biểu thiết yếu khác sau khoản thời hạn thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 47. trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những tổ chức triển khai triển khai, thành viên can dự phụ trách thi hành Nghị định này./

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;

– HĐND, UBND những tỉnh, thị thành trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng bí thơ;

– Văn phòng chủ toạ nước;

– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án dân chúng vô thượng;

– Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;

– Kiểm toán vương quốc;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– ngân hàng nhà nước nhà nước Chính sách XÃ HỘI;

– nhà băng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận sơn hà Việt Nam;

– Cơ quan TW của những đoàn thể;

– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty hiệu suất cao trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

——————————————————————————–

PHỤ LỤC

MỘT SỐ BIỂU MẪU dùng TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

(Kèm theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của nhà nước)

Mẫu số

Tên mẫu biểu

I. MẪU BIÊN BẢN

01/BB

Biên bản vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

01A/BB

Biên bản vi phạm hành chính về thuế(tax) (được sử dụng khi lập và gửi bằng phương thức điện tử)

02/BB

Biên bản phiên giải trình trực tiếp

03/BB

Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

04/BB

Biên bản về việc vi phạm hành chính không sở hữu và nhận quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính

II. MẪU QUYẾT ĐỊNH

01/QĐ

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về

02/QĐ

Quyết định về việc hoãn thi hành quyết định hành động hành vi phạt tiền

03/QĐ

Quyết định về việc thi hành một phần quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn

04/QĐ

Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

05/QĐ

Quyết định về việc tiền phạt vi phạm hành chính về thuế(tax)/hóa đơn

06/QĐ

Quyết định về việc vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả (vận dụng trong trường hợp không ra quyết định hành động hành vi xử phạt)

07/QĐ

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax)/hóa đơn

08/QĐ

Quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có tín hiệu tội phạm để truy cứu bổn phận hình sự

09/QĐ

Quyết định về việc hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax)/hóa đơn

10/QĐ

Quyết định về việc đính chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax)/hóa đơn

11/QĐ

Quyết định về việc sửa đổi, tương hỗ update Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax)/hóa đơn

12/QĐGQ

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) và hóa đơn

III. MẪU VĂN BẢN đề xuất kiến nghị kiến nghị MIỄN TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

01/ĐNMTP

Đơn yêu cầu miễn tiền phạt vi phạm hành chính

02/ĐNMTP

Văn bản yêu cầu miễn tiền phạt vi phạm hành chính

Mẫu số: 01/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN

[2]

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ

[3]

bữa nay, hồi……giờ ….phút, ngày …. tháng … năm…………, tại

[4]

………………………………….

Căn cứ

[5]

………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

[6]

1. Ông (bà): ……………………………… chức phận: ……………… Đơn vị ……………………………

2. Ông (bà): ……………………………… chức vụ: ……………… Đơn vị ……………………………

Với sự tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến (nếu có) của:

[7]

……………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính so với mang tên tại đây:
:……………………………………………….. Giới tính: ………………

Ngày, tháng, năm sinh: …./…./………………………………………………… Quốc tịch: ………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở ngày này:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên chủ nghĩa/CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………. ;

ngày cấp:…./…./……. ; nơi cấp: …………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt:………………….

Ngày cấp:…./…./…………; nơi cấp:………………………………………………………………………….

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp

[8]

:……………………………………………….. Giới tính: ………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. Đã có những hành vi vi phạm hành chính:

[9]

…………………………………………………………………

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

[10]

……………………………………………………………..

4. Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:

[11]

…………………………………………………………….

a) Các tình tiết giảm nhẹ:………………………………………………………………………………………..

b) Các tình tiết tăng nặng:……………………………………………………………………………………….

5. Ý kiến tả của người/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm hành chính (nếu có): …………………….

6. Ý kiến trình diễn của người tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến (nếu có):………………………………………………………

7. Chúng tôi đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai chấm hết ngay hành vi vi phạm.

8.

[12]

Trong vận hạn không thật 02 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày lập biên bản này, gửi yêu cầu giải trình trực tiếp hoặc trong kì hạn không thật 05 ngày, Tính từ lúc ngày lập được biên bản này gửi văn bản giải trình đến

[13]

…….…… để thực hành thực tế thực tiễn quyền giải trình.

Biên bản lập xong hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm …, gồm … trang, được lập thành … bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người dân dân mang tên trên cùng nghe, xác nhận là đúng và cùng ký tên tại đây; được giao cho

[14]

……………………………… là người vi phạm/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

quan điểm tương hỗ update khác (nếu có):

[15]

………………………………………………………………………………

Lý do người/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm không ký biên bản:

[16]

………………………………………….

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chức phận, họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

[17]

(Nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN

(Nếu có)

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật trình diễn.# văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi tên cơ quan của người dân có thẩm quyền lập biên bản;

[3] Ghi rõ vi phạm hành chính về nghành thuế(tax) hay hóa đơn;

[4] Ghi vị trí lập biên bản là nơi xẩy ra vi phạm hoặc trụ sở cơ quan thao tác của người dân có thẩm quyền lập biên bản;

[5] Ghi khá khá đầy đủ những Căn cứ của việc lập biên bản như: biên bản thao tác, quyết định hành động hành vi do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển sang ………;

[6] Ghi rõ họ tên, chức phận, cty hiệu suất cao công tác làm việc thao tác của người lập biên bản;

[7] Họ tên, địa chỉ, Nghề nghiệp, CMND của người tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến. Nếu có đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cơ quan ban ngành phải ghi rõ họ tên, chức vụ;

[8] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[9] Ghi rõ ràng giờ, ngày, tháng, năm, vị trí xẩy ra vi phạm; trình diễn.# hành vi vi phạm;

[10] Ghi điểm, khoản, điều của văn bản quy vi phạm pháp quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

[11] Ghi “Không” nếu không tồn tại tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;

[12] Chỉ tiêu này được đưa vào biên bản so với những trường hợp được quyền giải trình theo quy định;

[13] Ghi chức vụ và tên cơ quan của người dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

[14] Ghi họ và tên thành viên chủ nghĩa vi phạm/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý của tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[15] Người có Ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi Ý kiến của tớ, nguyên do có Ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên;

[16] Người lập biên bản phải ghi rõ nguyên do những người dân dân này từ chối không ký biên bản;

[17] Số thật nhiều người tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Mẫu số: 01A/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN

[2]

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

bữa nay, hồi……giờ ….phút, ngày …. tháng … năm…………, tại[3]………………………………..

cứ thông tin hồ sơ
[4]

số …….. ngày….tháng…. năm…….

Tôi là: …………………………………… chức phận…………………… Đơn vị:………………………….

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính so với mang tên tại đây:
:………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử:

[5]

……………………………………………………………………………………………..

Số định danh thành viên/CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………..

ngày cấp:…./……/……; nơi cấp:………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hội sở chính:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử:

[5]

……………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp

[6]

:………………………………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. Mô tả hành vi vi phạm hành chính:

[7]

Tên hồ sơ

Mã tiếp xúc điện tử

Số thông tin tiếp nhận/đồng ý hồ sơ…[4]

thời kì hấp thụ/ đồng ý hồ sơ

Loại tờ khai

thời kì chậm nộp (ngày)

Kỳ tính thuế(tax)

Số thuế(tax) phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3. Đã có hành vi vi phạm hành chính: …………………… quy định tại ……………………………….

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

[8]

……………………………………………………………………….

a) Các tình tiết giảm nhẹ:………………………………………………………………………………………..

b) Các tình tiết tăng nặng:……………………………………………………………………………………….

5. Trong thời hạn không thật 02 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày lập biên bản này, gửi đề xuất kiến nghị kiến nghị giải trình trực tiếp hoặc trong hạn không thật 05 ngày, Tính từ lúc ngày lập được biên bản này gửi văn bản giải trình đến

[9]

…………………để thực hành thực tế thực tiễn quyền giải trình.

Biên bản được lập vào hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm …. và gửi cho qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(Tax)./.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên

[10]

)

_______________

* Mẫu này được sử dụng khi lập và gửi bằng phương thức điện tử.

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật trình diễn.# văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi tên cơ quan của người dân có thẩm quyền lập biên bản;

[3] Ghi tên, địa chỉ cơ quan của người dân có thẩm quyền lập biên bản;

[4] Ghi theo tên thông tin của Hệ thống giao du thuế(tax) điện tử, trường hợp hồ sơ Đk thuế(tax) điện tử chỉ có thông tin hấp thụ hồ sơ thì ghi theo tên thông tin về việc hấp thu hồ sơ Đk thuế(tax) điện tử;

[5] Ghi địa chỉ thư điện tử người nộp thuế(tax) đã Đk để nhận thông tin trong quy trình tiến hành giao du điện tử với cơ thuế(tax) quan;

[6] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[7] Nhập khá khá đầy đủ thông tin từ cột (1) đến cột (6) so với hành vi vi phạm về vận hạn Đk thuế(tax), thay đổi thông tin Đk thuế(tax). Nhập khá khá đầy đủ thông tin từ cột số (1) đến cột số (8) so với hành vi vi phạm về kì hạn nộp hồ sơ khai thuế(tax);

[8] Ghi “Không” nếu không tồn tại tình tiết tăng năng, giảm nhẹ;

[9] Ghi chức vụ và tên cơ quan của người dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

[10] Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tiến hành ký băng phương thức điện tử.

Mẫu số: 02/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN

[2]

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /BB-GTTT

BIÊN BẢN

Phiên giải trình trực tiếp

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC lập hồi … giờ …phút, ngày…… tháng…… năm…… tại………………;

Căn cứ văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày…. tháng… năm…. của

[3]

Căn cứ văn bản ủy quyền cho những người dân dân đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình của

[3]

(nếu có);

Căn cứ thông tin số…………ngày….tháng….năm…………của………………về việc tổ chức triển khai triển khai phiên giải trình trực tiếp;

bữa nay, hồi……giờ……phút, ngày…… tháng……năm ……tại………………………………………

Chúng tôi gồm:

A. Bên tổ chức triển khai triển khai phiên giải trình:

1. Ông (bà): ………………………… chức phận: ………………Đơn vị:…………………………………..

2. Ông (bà): ………………………… chức vụ: ………………Đơn vị:…………………………………..

B. Bên giải trình:

:………………………………………………………… Giới tính: …………

Ngày, tháng, năm sinh: …../…../…… Quốc tịch: …………………………………………………………

nghề:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên/CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………………………. ;

ngày cấp:…./…./……. ; nơi cấp: …………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt:………………. …

Ngày cấp:…./…./……; nơi cấp:………………………………………………………………………………..

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý:

[4]

……………………………………………………… Giới tính: …………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

1. quan điểm của người dân có thẩm quyền xử phạt:

– Về Căn cứ pháp lý:………………………………………………………………………………………………

– Về những tình tiết, bằng cớ can dự đến hành vi vi phạm:……………………………………………

– Về hình thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả dự kiến vận dụng so với hành vi vi phạm:

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. quan điểm của thành viên/tổ chức triển khai triển khai vi phạm, người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt hợp pháp của thành viên/tổ chức triển khai triển khai vi phạm:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Phiên giải trình kết thúc vào hồi……giờ…. phút, ngày…. tháng……năm …………………………..

Biên bản gồm……trang, được lập thành …… bản có nội dung và có mức giá trị như nhau; đã được đọc cho những người dân dân mang tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên tại đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức phận nếu có)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật tả văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi tên cơ quan của người dân có thẩm quyền lập biên bản;

[3] Ghi họ và tên của thành viên/tên của tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[4] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp nêu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp.

Mẫu số: 03/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN

[2]

——-

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /BB-XM

BIÊN BẢN

Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

Hôm nay, hồi……giờ……phút, ngày…… tháng…… năm……tại………………………………………

Chúng tôi gồm:

– Đại diện cơ quan thuế(tax):

1. Ông (bà): ………………………………chức phận: ……………………Đơn vị…………………………

2. Ông (bà): ………………………………chức vụ: ……………………Đơn vị…………………………

– Đại diện tổ chức triển khai triển khai/thành viên phục vụ nhu yếu thông tin cần xác minh:

1. Họ và tên:………………………………………………………………. chức phận…………………………

Tên tổ chức triển khai triển khai:………………………………………………………………………………………………………..

2. Họ và tên:…………………………………………………………….. nghề: ……………………

Nơi ở hiện giờ:…………………………………………………………………………………………………….

– Với sự tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến của:

[3]

1. Họ và tên: ……………………………………………………………. nghề: ……………………

Nơi ở lúc bấy giờ:…………………………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên:…………………………………………………………….. chức phận: …………………………

Cơ quan:…………………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính so với mang tên tại đây:
:…………………………………………Giới tính:……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………… Quốc tịch:………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở ngày này:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên chủ nghĩa/CMND/Hộ chiếu: ……………………………………; ngày cấp:…./…./ ……;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hội sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt:………………….

Ngày cấp:…./…./……; nơi cấp:………………………………………………………………………………..

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp

[4]

:……………………………………………….. Giới tính: ………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. Nội dung xác minh:[5]…………………………………………………………………………………………

3. quan điểm thể hiện của thành viên chủ nghĩa/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm hành chính (nếu có): …………………..

4. quan điểm biểu lộ của đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai/thành viên chủ nghĩa phục vụ nhu yếu thông tin cần xác minh: …………….

5. quan điểm biểu thị của người tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến (nếu có):………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm …, gồm … trang, được lập thành … bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người dân dân mang tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên tại đây; biên bản được giao cho

[6]

………………………… là thành viên chủ nghĩa/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu thông tin cần xác minh 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

Lý do thành viên chủ nghĩa/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu thông tin cần xác minh không ký biên bản:

[7]

………..

thành viên chủ nghĩa HOẶC ĐẠI DIỆN

TỔ CHỨC CUNG CẤP thông tin

CẦN XÁC MINH

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật biểu lộ văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi tên cơ quan của người dân có thẩm quyền lập biên bản;

[3] Trường hợp xác minh với thành viên chủ nghĩa vi phạm/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm mà người này sẽ không còn xuất hiện hoặc cố ý lẩn tránh hoặc vì nguyên do quý khách quan mà không ký vào biên bản, thì người dân có thẩm quyền lập biên bản phải mời người tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến hoặc mời đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cơ quan ban ngành cơ sở nơi xẩy ra vi phạm để tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến;

[4] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[5] Ghi rõ ràng nội dung cần xác minh (về hành vi vi phạm hành chính, về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ…);

[6] Ghi họ và tên thành viên chủ nghĩa/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai phục vụ nhu yếu thông tin cần xác minh;

[7] Người lập biên bản phải ghi rõ nguyên do những người dân dân này chối từ không ký biên bản.

Mẫu số: 04/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN

[2]

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /BB-KNQĐ

BIÊN BẢN

Về việc vi phạm hành chính không sở hữu và nhận quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính

(ứng dụng so với trường hợp giao quyết định hành động hành vi xử phạt trực tiếp)

bữa nay, ngày … tháng … năm………… tại……………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1. Người giao quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính:

Họ và tên:………………………………………………………………………. chức phận: ……………………

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………….

2. Với sự tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến của đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cơ quan ban ngành:

Họ và tên:………………………………………………………………………. chức vụ: ……………………

Cơ quan:

[3]

…………………………………………………………………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản về việc vi phạm mang tên tại đây cố ý không sở hữu và nhận quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính:
: …………………………………………………………………. Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: …/…./….. Quốc tịch: ……………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên chủ nghĩa/CMND/Hộ chiếu: ……………………………………; ngày cấp:…./…./ ……;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt: …………………

Ngày cấp:…./…./……; nơi cấp: ……………………………………………………………………………….

Mã số thuế(tax): ………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp:

[4]

……………………………. Giới tính: ……………………………….

Chức danh: ………………………………………… là vi phạm mang tên trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …../QĐ-…. ngày … tháng … năm ….. do

[5]

….…………………… ký, nhưng này cố ý không sở hữu và nhận Quyết định.

Biên bản gồm …… trang, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người dân dân mang tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên tại đây; giao cho ông (bà)

[6]

………………………………. là người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của

[3]

………………………… nơi 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ./.

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(xác nhận, ký và ghi rõ họ tên, chức phận)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, cty hiệu suất cao)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật trình diễn.# văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi tên cơ quan của người dân có thẩm quyền lập biên bản;

[3] Ghi tên của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi thành viên chủ nghĩa vi phạm cư trú/tổ chức triển khai triển khai vi phạm đóng trụ sở;

[4] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[5] Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[6] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cơ quan ban ngành nơi thành viên vi phạm hàm/tổ chức triển khai triển khai vi phạm đóng trụ sở.

Mẫu số: 01/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về

[4]

……….

…………….

[5]

……………

cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

cứ Quyết định số…/QĐ-… ngày… tháng… năm …. của……… quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai của Tổng cục Thuế(Tax)/Cục Thuế(Tax)/Chi cục Thuế(Tax);

cứ Biên bản vi phạm hành chính về thuế(tax) số…../BB-VPHC lập ngày … tháng…. năm……;

cứ Biên bản Phiên giải trình trực tiếp số …/BB-GTTT lập ngày … tháng… năm …..(nếu có) hoặc văn bản giải trình của thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số…/QĐ-GQXP ngày … tháng … năm …. (nếu có);

Theo yêu cầu của

[6]

…………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính so với mang tên tại đây:
:……………………………………………….. Giới tính: ………………

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./………Quốc tịch:……………………………………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên chủ nghĩa/CMND/Hộ chiếu: ………………; ngày cấp:…./…./………………………….. ;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt:………………….

Ngày cấp:…./…./…………; nơi cấp:………………………………………………………………………….

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp:

[7]

………………………………………….. Giới tính: ……………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. Đã có những hành vi vi phạm hành chính:

[8]

…………………………………………………………………

3. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại:

[9]

………………………………………………………………

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

[10]

………………………………………………………………………

a) Các tình tiết giảm nhẹ:………………………………………………………………………………………..

b) Các tình tiết tăng nặng:……………………………………………………………………………………….

5. Các tình tiết liên tưởng đến việc xử lý và xử lý vi phạm (nếu có):………………………………………..

6. Bị ứng dụng hình thức xử phạt và giải pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính:……………………………………………………………………………………..

Mức phạt:

[11]

…………………………………………………………………………………………………………

(Bằng chữ)………………………………………………………………………………………………………….

b) Hình thức xử phạt tương hỗ update (nếu có):……………………………………………………………………..

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):………………………………………………………………….

– Buộc nộp đủ số tiền thuế(tax) thiếu, số tiền thuế(tax) được hoàn cao hơn nữa thế nữa quy định, số tiền thuế(tax) trốn vào ngân sách nhà nước:

[12]

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Bằng chữ)………………………………………………………………………………………………………….

– Tiền chậm nộp tiền thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………

(Bằng chữ)………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền chậm nộp tiền thuế(tax) nêu trên được xem đến hết ngày….. Ông(bà)/Tổ chức

[13]

…………… có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế(tax) Tính từ lúc sau ngày ………… đến thời khắc thực nộp số tiền thuế(tax) truy thu và tiền phạt vào ngân sách vương quốc theo quy định.

– Giảm lỗ số tiền (nếu có):………………………………………………………………………………………

– Giảm khấu trừ (nếu có)…………………………………………………………………………………………

– Biện pháp khắc phục hậu quả khác (nếu có):…………………………………………………………….

Điều 2.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày…………tháng…………năm………………………..

Điều 3.

Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)

[14]

………………………… là thành viên vi phạm/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho tổ chức triển khai triển khai vi phạm mang tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong hạn vận … ngày, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động hành vi này, ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 1 phải trang trọng chấp hành hình định xử phạt này. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào account số:

[15]

……………………tại

[16]

Nếu quá kì hạn nêu trên mà ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai vi phạm không chấp hành quyết định hành động hành vi xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành hình định hành chính theo quy định của luật pháp.

Ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện so với Quyết định này theo quy định của pháp lý.

2. Gửi cho ……………..

[16]

để thu tiền phạt.

3. Gửi cho …………….

[17]

để tổ chức triển khai triển khai thực hành thực tế thực tiễn Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ……………..

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[18]

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật diễn đạt văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành hình định là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai, những trường hợp khác thì ghi: “XPVPHC”;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật diễn đạt văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi rõ vi phạm hành chính về nghành thuế(tax) hay hóa đơn;

[5] Ghi thẩm quyền phát hành hình định xử phạt, trường hợp người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi xử phạt không phải là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai thì không ghi vào chỉ tiêu này;

[6] Chỉ tiêu này vận dụng so với trường hợp người dân có thẩm quyền phát hành hình định xử phạt là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai, những trường hợp khác thì ghi: “Tôi: ………chức vụ: ……”;

[7] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[8] trình diễn.# hành vi vi phạm, nếu có nhiều hành vi thì ghi rõ ràng từng hành vi vi phạm;

[9] Ghi rõ điểm, khoản, điều của văn bản quy vi phạm pháp quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax);

[10] Ghi “Không” nếu không tồn tại tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;

[11] Ghi rõ ràng theo hành vi và số tiền phạt bằng số và bằng chữ so với hình phạt tiền;

[12] Ghi rõ ràng theo từng sắc thuế(tax) (Thuế(Tax) GTGT:…; thuế(tax) TTĐB:…; thuế(tax) TNDN: ), nội dung kinh tế tài chính tài chính (tiểu mục), địa phận hạch toán thu NSNN, cơ quan thuế(tax) quản trị và vận hành khoản thu và số tiền thuế(tax) truy thu bằng số và bằng chữ của từng khoản truy thu;

[13] Ghi họ và tên của thành viên chủ nghĩa vi phạm hoặc tên tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[14] Ghi họ và tên của thành viên vi phạm/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[15] Ghi số thông tin thông tin tài khoản mà thành viên chủ nghĩa/tổ chức triển khai triển khai vi phạm phải nộp tiền phạt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng nhà nước. Trường hợp nộp tiền vào thông tin thông tin tài khoản thu NSNN thì không cần ghi số trương mục của KBNN mở tại ngân hàng nhà nước nhà nước thương nghiệp;

[16] Ghi rõ tên, địa chỉ ngân khố nhà nước (hoặc nhà băng thương nghiệp do ngân khố nhà nước ủy nhiệm thu) mà thành viên chủ nghĩa/tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt phải nộp tiền phạt;

[17] Ghi rõ tên, chức phận, cty hiệu suất cao người thi hành quyết định hành động hành vi, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có liên can;

[18] Trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp trưởng thì ghi chức vụ của cấp trường, trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp phó được cấp trưởng giao quyền thì ghi chữ viết tắt “Q…” trước chức vụ của cấp trưởng và tương hỗ update thêm chức vụ của cấp phó được cấp trưởng giao quyền, những trường hợp khác không thay đổi ngữ “người ra quyết định hành động hành vi”.

Mẫu số: 02/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoãn thi hành quyết định hành động hành vi phạt tiền

…………..

[4]

…………….

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……/QĐ-…ngày…. tháng….năm……của

[5]

…………………………;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số……/QĐ-… ngày….tháng….năm ……(nếu có);

Xét Đơn đề xuất kiến nghị kiến nghị hoãn chấp hành quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính ngày…..tháng…năm…. của ông (bà)

[6]

…………………………………… được

[7]

……………………………….xác nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Hoãn thi hành hình định phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số /QĐ-… ngày … tháng … năm … của

[5]

…………………………………………………………………………………………………………………………

1. Lý do hoãn thi hành quyết định hành động hành vi phạt tiền:

tình cảnh của ông (bà)

[6]

……………… thuộc diện được hoãn chấp hành hình định xử phạt tiền thuế(tax) theo quy định tại điểm……khoản……Điều…… của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. thời kì hoãn từ thời hạn ngày……tháng ……năm…………đến ngày ……tháng……năm……………

3. Ngay sau khoản thời hạn hết thời hạn được hoãn nêu trên, ông(bà)

[6]

………………. phải nghiêm trang chấp hành hình định phạt tiền, nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp lý.

Điều 2.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.

Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)

[6]

………………………………………………………………………… để chấp hành.

2. Gửi cho

[8]

………………………………………………………………………….. để tổ chức triển khai triển khai thực hành thực tế thực tiễn./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: …………

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[9]

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật thể hiện văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi thẩm quyền phát hành hình định xử phạt;

[5] Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[6] Ghi họ và tên của thành viên chủ nghĩa bị phạt tiền;

[7] Ghi tên của UBND cấp xã (phường) nơi người đó ngụ hoặc cơ quan, tổ chức triển khai triển khai nơi người bị phạt tiền học tập, thao tác đã thực hành thực tế thực tiễn việc công nhận;

[8] Ghi họ tên, chức phận, cty hiệu suất cao người thi hành hình định; cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có liên tưởng;

[9] Ghi chức vụ của người ra quyết định hành động hành vi (trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp phó được cấp trưởng giao quyền thì ghi chữ tắt “Q…” trước chức vụ của cấp trưởng và tương hỗ update thêm chức vụ của cấp phó được cấp trường giao quyền).

Mẫu số: 03/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về

[4]

….

……………….

[5]

…………….

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……/QĐ-…… ngày…. tháng…. năm…… của

[6]

………………………………………………………………………………;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số …………./QĐ-… ngày….tháng….năm ….(nếu có);

cứ

[7]

……………………………………………………………………………………………………………..

Theo yêu cầu của

[8]

…………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Đình chỉ thi hành quyết thức phạt tiền quy định tại

[9]

………… Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……QĐ-…… ngày … tháng … năm ………… của

[6]

…………………………so với mang tên tại đây:
:………………………………………… Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…………………………………………… Quốc tịch: ……………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên chủ nghĩa/CMND/Hộ chiếu: ……………………; ngày cấp:…./…./ ……………………;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hội sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt:………………… .

Ngày cấp:…./…./…………; nơi cấp:………………………………………………………………………….

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp:

[10]

…………………………………………. Giới tính: ……………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. Số tiền phạt đình chỉ thi hành là:

[11]

…………………………………………………………………………

(Bằng chữ)………………………………………………………………………………………………………….

3. Lý do đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền:

[12]

…………………… theo quy định tại điểm …… khoản …… Điều …… của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2.

tiếp thi hành giải pháp khắc phục hậu quả quy định tại

[13]

……………Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ-… ngày … tháng … năm … của

[6]

……………… so với mang tên tại đây:
:[14]……………………………………………….. Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./……………Quốc tịch: …………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên/CMND/Hộ chiếu: ……………………………………; ngày cấp:…./…./……;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:

[14]

………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hội sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt:………………….

Ngày cấp:…./…./…………; nơi cấp:………………………………………………………………………….

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp:

[10]

………………………………………………. Giới tính: ………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. vận hạn thi hành hình định là………………ngày, Tính từ lúc ngày nhận được Quyết định này.

Điều 3.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 4.

Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)

[15]

…………………………là thành viên/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 2 Quyết định này còn tồn tại bổn phận tiếp thi hành giải pháp khắc phục hậu quả được ghi trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………/QĐ-……ngày….tháng….năm…… của

[6]

…………………………

Ông (bà)/Tổ chức mang tên tại Điều 2 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện so với Quyết định này theo quy định của pháp lý.

2. Gửi cho những thành viên, tổ chức triển khai triển khai có can dự

[16]

……………………………………….. để chấp hành.

3. Gửi cho

[17]

……………………….để tổ chức triển khai triển khai thực hành thực tế thực tiễn./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– ……………

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[18]

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật biểu lộ văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai, những trường hợp khác thì ghi: “THMPQĐXP” ;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật biểu thị văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi rõ hành vi hành chính về thuế(tax) hay hóa đơn;

[5] Ghi thẩm quyền phát hành hình định, trường hợp người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi không phải là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai thì không ghi vào chỉ tiêu này;

[6] Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[7] Ghi rõ văn bản là cứ xác lập thành viên chủ nghĩa chết, mất tích; tổ chức triển khai triển khai bị giải thể, vỡ nợ theo quy định tại điểm… khoản…. Điều…. Nghị định…/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

[8] Chỉ tiêu này ứng dụng so với trường hợp người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai, những trường hợp khác thì ghi: “Tôi: …………………… chức phận: ……………………”;

[9] Ghi rõ ràng điều, khoản, điểm quy định số tiền phạt trong quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[10] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[11] Ghi rõ ràng mức tiền phạt đã được ghi trong quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[12] Ghi rõ ràng theo từng trường hợp: thành viên chủ nghĩa bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức triển khai triển khai bị giải thể, phá sản;

[13] Ghi rõ ràng điều, khoản, điểm quy định giải pháp khắc phục hậu quả trong quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[14] Ghi họ và tên của thành viên/tên tổ chức triển khai triển khai có trách nhiệm tiếp tục thi hành giải pháp khắc phục hậu quả đã được ghi trong quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[15] Ghi họ và tên của thành viên/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai có bổn phận tiếp chuyện thi hành giải pháp khắc phục hậu quả đã được ghi trong quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[16] Ghi rõ ràng theo từng trường hợp những thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai có can dự như: thành viên chủ nghĩa là người được hưởng tài sản thừa kế được xác lập theo quy định của pháp lý dân sự về thừa kế; cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa có thẩm quyền xử lý và xử lý việc giải thể, phá sản; người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp của tổ chức triển khai triển khai bị giải tán, phá sản;

[17] Ghi họ tên, chức phận, cty hiệu suất cao người thi hành hình định, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có liên hệ;

[18] Trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp trưởng thì ghi chức vụ của cấp trường, trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp phó được cấp trưởng giao quyền thì ghi chữ viết tắt “Q…” trước chức vụ của cấp trường và tương hỗ update thêm chức vụ của cấp phó được cấp trưởng giao quyền, những trường hợp khác không thay đổi cụm từ “người ra quyết định hành động hành vi”.

Mẫu số: 04/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nộp tiền phạt nhiều lần

………….

[4]

…………..

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……/QĐ-…… ngày……tháng……năm…… của

[5]

……………………;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số……/QĐ-…… ngày….tháng……..năm……….(nếu có);

Xét đơn đề xuất kiến nghị kiến nghị nộp tiền phạt nhiều lần ngày….tháng…..năm ……..của ……….………………………

[6]

được………………………………………………………………………………………………………….

[7]

xác nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Cho phép nộp tiền phạt nhiều lần so với mang tên tại đây:
:…………………………………………. Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…………Quốc tịch: ……………………………………………………….

nghề:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên chủ nghĩa/CMND/Hộ chiếu: ……………………; ngày cấp:…./…./……………………. ;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hội sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt:………………….

Ngày cấp:…./…./………………..; nơi cấp: ………………………………………………………………….

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý:

[8]

……………………………………………….. Giới tính: ………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. kì hạn nộp tiền phạt nhiều lần không thật 06 tháng, Tính từ lúc ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………/QĐ-… ngày….tháng…. năm ……….của

[5]

………………………………… có hiệu lực hiện hành hiện hành.

Số tiền nộp phạt làn thứ nhất là: ……………………(bằng chữ:……………………………………… );

Số tiền nộp phạt lần thứ hai là: ………………………(bằng chữ:…………………………………….. );

Số tiền nộp phạt lần thứ ba là: ………………………(bằng chữ:…………………………………….. );

Điều 2.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.

Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)

[9]

……………………là thành viên chủ nghĩa vi phạm/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm mang tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức mang tên tại Điều 1 phải trang nghiêm chấp hành hình định này. Hết kì hạn nộp tiền phạt nhiều lần quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, mà ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 1 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của luật pháp.

2. Gửi cho [10] ………………………………………………………………………. để tổ chức triển khai triển khai thực hành thực tế thực tiễn/.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ……………

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[11]

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật biểu lộ văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật miêu tả văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi thẩm quyền phát hành hình định;

[5] Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[6] Ghi rõ họ tên thành viên chủ nghĩa, tên tổ chức triển khai triển khai vi phạm yêu cầu nộp tiền phạt nhiều lần;

[7] Ghi tên UBND cấp xã (phường) nơi thành viên bị phạt tiền cư trú hoặc cơ quan, tổ chức triển khai triển khai nơi người đó học tập, thao tác đã thực hành thực tế thực tiễn việc xác nhận; so với đơn yêu cầu của tổ chức triển khai triển khai phải được xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai cấp trên trực tiếp (nếu có) hoặc cơ quan quản trị và vận hành thuế(tax) trực tiếp (so với trường hợp người dân có thẩm quyền ra quyết định hành động hành vi xử phạt không phải là thủ trưởng cơ thuế(tax) quan quản trị và vận hành trực tiếp);

[8] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[9] Ghi họ và tên của thành viên chủ nghĩa vi phạm/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[10] Ghi họ tên, chức vụ, cty hiệu suất cao người thi hành quyết định hành động hành vi; cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có hệ trọng;

[11] Ghi chức vụ của người ra quyết định hành động hành vi (trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp phó được cấp trưởng giao quyền thì ghi chữ viết tắt “Q…” trước chức vụ của cấp trưởng và tương hỗ update thêm chức vụ của cấp phó được cấp trưởng giao quyền).

Mẫu số: 05/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc
[4]

tiền phạt vi phạm hành chính về

[5]

….

……………

[6]

…………….

cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……/QĐ-……ngày……tháng……năm…… của

[7]

;

Xét đơn đề xuất kiến nghị kiến nghị
[4]

tiền phạt vi phạm hành chính ngày …. tháng …. năm …. của ông(bà)/tổ chức triển khai triển khai

[8]

………………..được

[9]

……………………….xác nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

[4]

tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……/QĐ-…… ngày….tháng…. năm …………… của

[7]

………………………………………………………………..

1. Số tiền phạt mà ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai:

[8]

………………được
[4]

là ………………………………………………đồng.

(Bằng chữ)………………………………………………………………………………………………………….

2. Lý do miễn tiền phạt: trường hợp của ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai

[8]

…………. thuộc trường hợp

[10]

…………. được miễn tiền phạt theo quy định tại điểm…….. khoản …. Điều ……Nghị định số ……./2020/NĐ-CP ngày ….. tháng …… năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn.

Điều 2.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.

Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)

[11]

……………………là thành viên vi phạm/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm mang tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

2. Gửi cho

[12]

………………………………………………………………………… để tổ chức triển khai triển khai tiến hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

[9]

……………

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[13]

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật mô tả văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật thể hiện văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi theo từng trường hợp rõ ràng: Nếu miễn phần còn sót lại tiền phạt, thì ghi «miễn phần còn sót lại»; nếu miễn sờ soạng tiền phạt, thì ghi «miễn tất thảy»;

[5] Ghi rõ vi phạm hành chính về nghành thuế(tax) hay hóa đơn;

[6] Ghi thẩm quyền phát hành hình định xử phạt;

[7] Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[8] Ghi rõ họ tên thành viên, tên tổ chức triển khai triển khai vi phạm đề xuất kiến nghị kiến nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính;

[9] Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức triển khai triển khai đã thực hành thực tế thực tiễn việc xác nhận;

[10] Ghi rõ ràng trường hợp bất khả kháng theo quy định tại khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế(tax) 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành;

[11] Ghi họ và tên của thành viên vi phạm/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[12] Ghi họ tên, chức vụ, cty hiệu suất cao người thi hành hình định; cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có can dự;

[13] Ghi chức vụ của người ra quyết định hành động hành vi.

Mẫu số: 06/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc vận dụng những giải pháp khắc phục hậu quả

[4]

………….

[5]

………….

cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: …………/BB-VPHC lập ngày…. tháng……năm……;

cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……./QĐ-… ngày….tháng ….năm …….(nếu có);

Theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của

[6]

…………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra so với mang tên tại đây:
:…………………………………………. Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./………… Quốc tịch: ………………………………………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở ngày này:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên/CMND/Hộ chiếu:……………………………………… ; ngày cấp:…./…./ ……;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hội sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt ………………….

Ngày cấp:…./…./…………………………………………………………….. ; nơi cấp: ……………………

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý:

[7]

………………………………………….. Giới tính: ……………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. Phải thực hành thực tế thực tiễn giải pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính:

[8]

…………………… quy định tại

[9]

3. Những tình tiết liên hệ đến việc xử lý và xử lý vụ vi phạm:……………………………………………

4. Lý do không xử phạt vi phạm hành chính:

[10]

……………………………………………………………

5. Biện pháp để khắc phục hậu quả gồm:

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế(tax) thiếu, số tiền thuế(tax) được hoàn cao hơn nữa thế nữa quy định, số tiền thuế(tax) trốn vào ngân sách vương quốc:

[11]

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Bằng chữ)………………………………………………………………………………………………………….

b) Tiền chậm nộp tiền thuế(tax) (nếu có):………………………………………………………………………….

(Bằng chữ)………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền chậm nộp tiền thuế(tax) nêu trên được xem đến hết ngày…………………………………………..

Ông(bà)/Tổ chức

[12]

………………có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế(tax) Tính từ lúc sau ngày…… đến thời khắc thực nộp số tiền thuế(tax) truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả khác (nếu có):…………………………………………………………..

Điều 2.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày….tháng…. năm….

Điều 3.

Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)

[13]

………………………… là thành viên vi phạm/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho tổ chức triển khai triển khai vi phạm mang tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong hạn … ngày, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động hành vi này, ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 1 phải nghiêm trang chấp hành quyết định hành động hành vi xử phạt này. Số tiền thuế(tax) bị truy thu, tiền chậm nộp tiền thuế(tax) quy định tại Điều 1 nộp vào account số:

[14]

……………… tại

[15]

…………………………………………………………………………………………………

Nếu quá vận hạn nêu trên mà ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai vi phạm không chấp hành hình định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành vi hành chính theo quy định của luật pháp.

Ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện so với Quyết định này theo quy định của pháp lý.

2. Gửi cho

[15]

…………………………………để thu tiền.

3. Gửi cho

[16]

………………………………….để tổ chức triển khai triển khai tiến hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ……………

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[17]

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật diễn đạt văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai, trường hợp khác thì ghi: “KPHQ”;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật diễn tả văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Quyết định này được ứng dụng trong trường hợp không ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[5] Ghi thẩm quyền phát hành hình định, trường hợp người dân có thẩm quyền phát hành hình định xử phạt không phải là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai thì không ghi vào chỉ tiêu này;

[6] Chỉ tiêu này ứng dụng so với trường hợp người dân có thẩm quyền phát hành hình định là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai, những trường hợp khác thì ghi: “Tôi: …………………………………… chức phận: ……………………………………”;

[7] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[8] trình diễn.# hành vi vi phạm, nếu có nhiều hành vi thì ghi rõ ràng từng hành vi vi phạm;

[9] Ghi rõ điểm, khoản, điều của văn bản quy phạm pháp lý quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

[10] Ghi rõ nguyên do không ra quyết định hành động hành vi xử phạt theo những trường hợp quy định tại những điểm… khoản… điều… của văn bản quy vi phạm pháp quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

[11] Ghi rõ ràng theo từng sắc thuế(tax) (Thuế(Tax) GTGT:…; thuế(tax) TTĐB:…; thuế(tax) TNDN: …………), nội dung kinh tế tài chính tài chính (tiểu mục), địa phận hạch toán thu NSNN, cơ thuế(tax) quan quản trị và vận hành khoản thu và số tiền thuế(tax) truy thu bằng số và bằng chữ của từng khoản truy thu;

[12] Ghi họ và tên của thành viên vi phạm hoặc tên tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[13] Ghi họ và tên của thành viên vi phạm/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[14] Ghi số account mà thành viên/tổ chức triển khai triển khai vi phạm phải nộp tiền phạt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng nhà nước. Trường hợp nộp tiền vào trương mục thu NSNN thì không cần ghi số account của KBNN mở tại ngân hàng nhà nước nhà nước thương nghiệp;

[15] Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc vương quốc (hoặc ngân hàng nhà nước nhà nước thương mại do ngân khố vương quốc ủy nhiệm thu) mà thành viên/tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt phải nộp tiền phạt;

[16] Ghi rõ tên, chức phận, cty hiệu suất cao người thi hành quyết định hành động hành vi, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có tương quan;

[17] Trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp trưởng thì ghi chức vụ của cấp trưởng, trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp phó được cấp trưởng giao quyền thì ghi chữ tắt “Q…” trước chức vụ của cấp trường và tương hỗ update thêm chức vụ của cấp phó được cấp trưởng giao quyền, những trường hợp khác không thay đổi ngữ “người ra quyết định hành động hành vi”.

Mẫu số: 07/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính về

[4]

….

……………..

[5]

…………….

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……/QĐ-…… ngày……tháng……năm…… của

[6]

;

cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……..…/QĐ-………. ngày….tháng….năm……..(nếu có);

Căn cứ kết quả xác minh có tín hiệu của tù nhân quy định tại Điều…… của Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa tầng lớp chủ nghĩa Việt Nam;

Xét thấy thiết yếu phải tạm đình chỉ việc thi hành hình định hành chính xử phạt vi phạm hành chính về

[4]

……………… tránh hậu quả xẩy ra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Tạm đình chỉ thi hành quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính số……/QĐ-…… ngày….tháng….năm…… của

[6]

Lý do:

[7]

……………………………………………………………………………………………………………..

thời hạn tạm đình chỉ thi hành hình định nêu trên Tính từ lúc ngày……tháng ……năm…… đến ngày……tháng……năm……

Trong hạn … ngày, Tính từ lúc ngày tạm đình chỉ thi hành hình định xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ vụ vi phạm phải được chuyển cho

[8]

……………………………………………………………………………………………………….

Điều 2.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.

Quyết định này được:

1. Gửi cho

[8]

………………………………………………………………………………………………. để biết.

2. Gửi cho ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai

[9]

…………………………………………………………………….. để biết./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ……………

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[10]

(Ký tên, ghi họ tên và đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành hình định;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật biểu thị văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi rõ vi phạm hành chính về nghành thuế(tax) hay hóa đơn;

[5] Ghi thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi;

[6] Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[7] Ghi rõ nguyên do tạm đình chỉ theo điểm …khoản… điều… của văn bản quy phạm pháp lý quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

[8] Ghi tên cơ quan tiếp thu, xử lý hồ sơ, tang chứng, công cụ can hệ đến vụ việc;

[9] Ghi rõ họ tên thành viên, tên tổ chức triển khai triển khai vi phạm theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị tạm đình chỉ;

[10] Ghi chức vụ của người ra quyết định hành động hành vi (trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp phó được cấp trưởng giao quyền thì ghi chữ viết tắt “Q…” trước chức vụ của cấp trưởng và tương hỗ update thêm chức vụ của cấp phó được cấp trưởng giao quyền).

Mẫu số: 08/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có tín hiệu tù nhân để truy cứu bổn phận hình sự

……………..

[4]

…………….

cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về thuế(tax) số……/BB-VPHC lập ngày…tháng…năm……;

cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành hình định xử phạt vi phạm hành chính số…./QĐ-…. ngày….tháng….năm

……

(nếu có);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……../QĐ-

……

ngày….tháng….năm ……….(nếu có);

Căn cứ kết quả xác minh có tín hiệu của tù quy định tại Điều………… của Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa tầng lớp chủ nghĩa Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có tín hiệu tù:

[5]

………………………… đến:

[6]

………………………… để truy cứu bổn phận hình sự.

1. Hồ sơ vụ vi phạm được chuyển giao, gồm:

[7]

…………………………………………………………..

2. Tài liệu, vật chứng, dụng cụ vi phạm được chuyển giao gồm:

[8]

………………………………..

Điều 2.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.

Quyết định này được:

1. Gửi cho ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai

[9]

……………………………… để thông tin.

2. Gửi cho

[10]

…………………………………………………..để tổ chức triển khai triển khai tiến hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ……………

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[11]

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật biểu thị văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật mô tả văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi thẩm quyền phát hành hình định;

[5] Ghi rõ tên hồ sơ vụ vi phạm hành chính và liệt kê những giấy má, tài liệu trong hồ sơ (Quyết định xử phạt…);

[6] Ghi tên cơ quan hấp thụ, xử lý hồ sơ, tang vật, công cụ tương quan đến vụ việc;

[7] Ghi rõ những loại tài liệu chuyển giao theo quy định tại văn bản quy phạm pháp lý quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

[8] Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, điểm lưu ý, tình trạng, mác, nguồn gốc, chủng loại tang vật, phương tiện đi lại đi lại cần chuyển giao;

[9] Ghi rõ họ tên, địa chỉ của thành viên chủ nghĩa, tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[10] Ghi rõ tên, chức vụ, cty hiệu suất cao người thi hành hình định, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có liên tưởng;

[11] Ghi chức vụ của người ra quyết định hành động hành vi (trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp phó được cấp trưởng giao quyền thì ghi chữ viết tắt “Q…” trước chức vụ của cấp trường và tương hỗ update thêm chức vụ của cấp phó được cấp trưởng giao quyền).

Mẫu số: 09/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về

[4]

………….

[5]

………….

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số………./QĐ-… ngày….tháng….năm…..(nếu có);

Theo yêu cầu của…………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Hủy bỏ Quyết định số ……/QĐ-…… ngày……tháng……năm…… của

[6]

…………………… xử phạt vi phạm hành chính so với mang tên tại đây:
:…………………………………………. Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…………Quốc tịch:………………………………………………………..

nghề:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở ngày này:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên chủ nghĩa/CMND/Hộ chiếu: ………………………………; ngày cấp:…./…./………… ;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hội sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt:………………….

Ngày cấp:…./…./…………; nơi cấp: …………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp:

[7]

…………………………………………. Giới tính: ……………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. Lý do hủy bỏ:

[8]

…………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung hủy bỏ một phần tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………../QĐ-…. ………ngày….tháng….năm ……của

[6]

………………………………………..:

[9]

a) Hủy bỏ khoản… Điều… Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……./QĐ- … ngày ……..tháng…….năm ………..

b) Hủy bỏ Điều… Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……./QĐ-… ngày….tháng… năm…

Điều 2.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.

Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)

[10]

…………………………………… là thành viên bị xử phạt/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt mang tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 1 được hoàn vốn phạt vi phạm hành chính theo quy định.

[11]

2. Gửi cho

[12]

…………………………………………………….. để tổ chức triển khai triển khai thực hành thực tế thực tiễn Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ……………

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[13]

(Ký tên, ghi họ tên và đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật thể hiện văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành hình định;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật biểu thị văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi rõ vi phạm hành chính về nghành thuế(tax) hay hóa đơn;

[5] Ghi thẩm quyền phát hành hình định;

[6] Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[7] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[8] Ghi rõ nguyên do hủy quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính;

[9] Chỉ tiêu này vận dụng trong trường hợp hủy bỏ một phần quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[10] Ghi họ và tên của thành viên vi phạm/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[11] Chỉ tiêu này vận dụng trong trường hợp quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong;

[12] Ghi rõ tên, chức vụ, cty hiệu suất cao người thi hành quyết định hành động hành vi, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có can hệ;

[13] Ghi chức vụ của người ra quyết định hành động hành vi (trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp phó được cấp trưởng giao quyền thì ghi chữ viết tắt “Q…” trước chức vụ của cấp trưởng và tương hỗ update thêm chức vụ của cấp phó được cấp trưởng giao quyền).

Mẫu số: 10/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về

[4]

………………

[5]

……………….

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-… ngày….tháng….năm ……..(nếu có);

Theo đề xuất kiến nghị kiến nghị của

[6]

…………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Đính chính Quyết định số……/QĐ-…… ngày……tháng……năm…… của

[7]

…………………… xử phạt vi phạm hành chính so với mang tên tại đây:
:……………………………………………….. Giới tính: ………………

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./……………… Quốc tịch:………………………………………………….

nghề: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở ngày này:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên/CMND/Hộ chiếu:…………………………………… ; ngày cấp……/……/……;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hội sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt: …………………

Ngày cấp:…./…./…………; nơi cấp:………………………………………………………………………….

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý:

[8]

………………………………………………. Giới tính: ………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. Lý do đính chính:

[9]

……………………………………………………………………………………………..

3. Nội dung đính chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………./QĐ-…. ngày….tháng….năm ……….. của

[7]

………………………………………………:

[10]

a) Khoản… Điều… Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …/QĐ- … ngày…tháng….năm ….đã viết là:

Nay sửa lại là:………………………………………………………………………………………………………

b) Điều…. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…./QĐ-…ngày….tháng….năm ….đã viết là:………….

Nay sửa lại là:………………………………………………………………………………………………………

c) ……………… Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…./QĐ-…ngày …tháng …năm …. đã viết là:

Nay sửa lại là:………………………………………………………………………………………………………

Điều 2.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.

Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)

[11]

……………………………… là thành viên vi phạm/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho tổ chức triển khai triển khai vi phạm mang tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong thời hạn ……ngày, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động hành vi này, ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định hành động hành vi này.

Nếu quá vận hạn nêu trên mà ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai vi phạm không chấp hành quyết định hành động hành vi thì sẽ bị cưỡng chế thi hành hình định hành chính theo quy định của luật pháp.

Ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện so với Quyết định này theo quy định của pháp lý.

2. Gửi cho …………………………

[12]

để thu tiền phạt.

3. Gửi cho …………………………

[13]

để tổ chức triển khai triển khai tiến hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ……………

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[14]

(Ký tên, ghi họ tên và đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật diễn đạt văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành hình định là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai, trường hợp khác thì ghi: “ĐCXPVPHC”;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật tả văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi rõ vi phạm hành chính về nghành thuế(tax) hay hóa đơn;

[5] Ghi thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi, trường hợp người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi không phải là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai thì không ghi vào chỉ tiêu này;

[6] Chỉ tiêu này vận dụng so với trường hợp người dân có thẩm quyền phát hành hình định là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai, những trường hợp khác thì ghi: “Tôi: …………………………………… chức phận: ………………………………”;

[7] Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[8] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[9] Ghi rõ nguyên do theo từng trường hợp rõ ràng: Có sơ sót về Căn cứ pháp lý được cứ liệu; có sơ sót về thể thức, kỹ thuật miêu tả văn bản; có sơ sót mang tính chất chất chất chất kỹ thuật nhưng không làm tác động đến nội dung của quyết định hành động hành vi;

[10] Ghi rõ ràng nội dung, điều, khoản trong quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính bị đính chính và nội dung đính chính;

[11] Ghi họ và tên của thành viên vi phạm/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[12] Ghi rõ tên, địa chỉ ngân khố vương quốc (hoặc nhà băng thương nghiệp do Kho bạc, vương quốc ủy nhiệm thu) mà thành viên/tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt phải nộp tiền phạt;

[13] Ghi rõ tên, chức phận, cty hiệu suất cao người thi hành quyết định hành động hành vi, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có liên can;

[14] Trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp trưởng thì ghi chức vụ của cấp trưởng, trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp phó được cấp trưởng giao quyền thì ghi chữ viết tắt “Q…” trước chức vụ của cấp trưởng và tương hỗ update thêm chức vụ của cấp phó được cấp trưởng giao quyền, những trường hợp khác không thay đổi mực “người ra quyết định hành động hành vi”.

Mẫu số: 11/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, tương hỗ update Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về

[4]

………………

[5]

……………….

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-… ngày….tháng….năm ……..(nếu có);

Theo yêu cầu của

[6]

…………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Sửa đổi, tương hỗ update Quyết định số……/QĐ-… ngày……tháng……năm…… của

[7]

……………………xử phạt vi phạm hành chính so với mang tên tại đây:
:……………………………………………….. Giới tính: ………………

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…………Quốc tịch:………………………………………………………..

nghề:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………

Số định danh thành viên chủ nghĩa/CMND/Hộ chiếu: ………………………………; ngày cấp:…./…./………… ;

nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax) (nếu có):……………………………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hội sở chính:………………………………………………………………………………………………

Số GCN Đk góp vốn góp vốn đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP xây dựng/Đk hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt:………………….

Ngày cấp:…./…./…………; nơi cấp:………………………………………………………………………….

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo pháp lý:

[8]

………………………………………….. Giới tính: ……………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………….

2. Lý do sửa đổi, tương hỗ update:

[9]

……………………………………………………………………………………

3. Nội dung sửa đổi, tương hỗ update Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số……/QĐ-…. ngày……tháng……năm……của

[7]

:

[10]

a) Sửa đổi khoản… Điều… như sau:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

b) Sửa đổi Điều…. như sau: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Sửa đổi…….. như sau: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 3.

Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)

[11]

……………………………… là thành viên chủ nghĩa vi phạm/đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cho tổ chức triển khai triển khai vi phạm mang tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Trong hạn … ngày, Tính từ lúc ngày nhận được quyết định hành động hành vi này, ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 1 phải nghiêm trang chấp hành quyết định hành động hành vi này.

Nếu quá kì hạn nêu trên mà ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai vi phạm không chấp hành hình định thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành vi hành chính theo quy định của pháp lý.

Ông (bà)/tổ chức triển khai triển khai mang tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện so với Quyết định này theo quy định của pháp lý.

2. Gửi cho…………………………………………………………… …………….……..

[12]

để thu tiền phạt.

3. Gửi cho…………………………….. ……………………

[13]

để tổ chức triển khai triển khai thực hành thực tế thực tiễn Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– ……………

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[14]

(Ký tên, ghi họ tên và đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật biểu thị văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành hình định là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai, trường hợp khác thì ghi: “SĐXPVPHC”;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi rõ vi phạm hành chính về nghành thuế(tax) hay hóa đơn;

[5] Ghi thẩm quyền phát hành hình định, trường hợp người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động hành vi không phải là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai thì không ghi vào chỉ tiêu này;

[6] Chỉ tiêu này vận dụng so với trường hợp người dân có thẩm quyền phát hành hình định là người đứng góp vốn đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai triển khai, những trường hợp khác thì ghi: “Tôi: …………………………………… chức phận: ……………………………………”;

[7] Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính;

[8] Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt theo luật pháp nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty Cp; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai triển khai không phải là doanh nghiệp;

[9] Ghi rõ nguyên do theo từng trường hợp rõ ràng: Có sai sót về kỹ thuật làm tác động đến nội dung của quyết định hành động hành vi, có sai sót về nội dung nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định hành động hành vi;

[10] Ghi rõ ràng nội dung, điều, khoản, điểm trong quyết định hành động hành vi xử phạt vi phạm hành chính bị sửa đổi, tương hỗ update và nội dung sửa đổi, tương hỗ update;

[11] Ghi họ và tên của thành viên chủ nghĩa vi phạm/người đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt tổ chức triển khai triển khai vi phạm;

[12] Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc vương quốc (hoặc nhà băng thương nghiệp do ngân khố nhà nước ủy nhiệm thu) mà thành viên/tổ chức triển khai triển khai bị xử phạt phải nộp tiền phạt;

[13] Ghi rõ tên, chức vụ, cty hiệu suất cao người thi hành hình định, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai có can dự;

[14] Trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp trưởng thì ghi chức vụ của cấp trưởng, trường hợp người ra quyết định hành động hành vi là cấp phó được cấp trưởng giao quyền thì ghi chữ tắt “Q…” trước chức vụ của cấp trưởng và tương hỗ update thêm chức vụ của cấp phó được cấp trưởng giao quyền, những trường hợp khác không thay đổi hạng “người ra quyết định hành động hành vi”.

Mẫu số: 12/QĐ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /QĐ-

[2]

[3]

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax) và hóa đơn

………………

[4]

……………….

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 thời gian thời điểm năm 2012;

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

cứ Quyết định số…/QĐ-… ngày… tháng… năm …. của…………quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai của Tổng cục Thuế(Tax)/Cục Thuế(Tax)/Chi cục Thuế(Tax);

Theo yêu cầu của…………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông (bà) mang tên tại đây:

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………

chức phận:…………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác làm việc thao tác:…………………………………………………………………………………………………..

1. khuôn khổ được giao quyền:

[5]

………………………………………………………………………………..

2. Nội dung giao quyền:

[6]

……………………………………………………………………………………….

3. hạn vận được giao quyền:

[7]

………………………………………………………………………………..

4. Được thực hành thực tế thực tiễn những thẩm quyền của

[8]

………………………… quy định tại khoản … Điều … Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày…tháng… năm… năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn, Tính từ lúc ngày…tháng…năm….

Điều 2.

Trong khi tiến hành những hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt xử phạt vi phạm hành chính, ông (bà) mang tên tại Điều 1 Quyết định này phải phụ trách về những quyết định hành động hành vi của tớ trước luật pháp và trước người giao quyền xử phạt.

Điều 3.

Quyết định này còn tồn tại hiệu lực hiện hành hiện hành Tính từ lúc ngày ký.

Điều 4.

, , phụ trách thi hành hình định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 1;

– ……………

– Lưu: ……..

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

[9]

(Ký tên, ghi họ tên và đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật tả văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[2] Ghi chữ tắt tên cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành hình định;

[3] Ghi vị trí theo phía dẫn về thể thức và kỹ thuật diễn đạt văn bản hành chính quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

[4] Ghi thẩm quyền phát hành hình định giao quyền;

[5] Ghi rõ giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thẳng tính hay theo vụ việc quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính;

[6] Ghi rõ nội dung giao quyền (thực hành thực tế thực tiễn việc xử phạt vi phạm hành chính, vận dụng những giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành vi hành chính thuế(tax));

[7] Ghi rõ ràng hạn được giao quyền (tính theo cty hiệu suất cao thời kì tháng hoặc năm). Trường hợp giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo vụ việc thì không phải ghi thời hạn giao quyền;

[8] Ghi chức phận của người dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

[9] Ghi chức vụ của người ra quyết định hành động hành vi.

Mẫu số: 01/ĐNMTP

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN đề xuất kiến nghị kiến nghị MIỄN TIỀN PHẠT

Kính gửi:

[1]

………………………………………

Tên người nộp thuế(tax):………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………… Fax: …………………………E-mail:……………………………….

1. Căn cứ yêu cầu miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn: bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế(tax), rõ ràng:

[2]

……………… bị thiệt hại vật chất do

[3]

…………………………………………………………………. ;

– Địa điểm xẩy ra:………………………………………………………………………………………………… ;

– thời hạn xẩy ra:……………………………………………………………………………………………….. ;

– Giá trị thiệt hại vật chất:………………………………………………………………………………………. ;

– Giá trị thiệt hại được đền bù (nếu có):………………………………………………………………..

2. Tổng số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) còn nợ tại thời khắc xẩy ra sự kiện bất khả kháng: ……………………đồng (bằng chữ……………………), trong số đó:

– Tiền phạt: ……………………………… đồng (bằng chữ……………………………………………… );

– Tiền chậm nộp tiền phạt: …………………………đồng (bằng chữ…………………………………. ).

3. Số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đề xuất kiến nghị kiến nghị được miễn: ……………… đồng (bằng chữ………………), trong số đó:

– Tiền phạt: ………………………………đồng (bằng chữ………………………………………………. );

– Tiền chậm nộp tiền phạt: …………………………đồng (bằng chữ…………………………………. ).

4. Hồ sơ gửi kèm:

[4]

a)………………………………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………………………………

[2]

…………………… cam kết số liệu, tài liệu và thông tin nêu trên là đúng và phụ trách trước luật pháp về những tài liệu, số liệu đã khai./.

……., ngày…tháng…năm….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có))

_______________

[1] Ghi tên người phát hành quyết định hành động hành vi xử phạt hoặc cơ quan của người dân có thẩm quyền phát hành hình định xử phạt;

[2] Ghi tên người nộp thuế(tax);

[3] Ghi rõ ràng trường hợp bất khả kháng người nộp thuế(tax) gặp phải theo quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế(tax);

[4] Ghi rõ tên từng loại tài liệu, bàn chính hay bản sao.

Mẫu số: 02/ĐNMTP

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

[1]

TÊN CƠ QUAN RA

QUYẾT ĐỊNH

——-

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: /

V/v yêu cầu miễn tiền phạt vi phạm hành chính

………, ngày tháng năm

Kính gửi:

[1]

………………………………………….

cứ Luật Quản lý thuế(tax) ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của nhà nước quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn;

[2]

…………………………………. đề xuất kiến nghị kiến nghị miễn tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) so với:

Tên người nộp thuế(tax):………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế(tax):…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………… còn nợ tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) đến ngày…… tháng…… năm…… với số tiền là…………đồng (bằng chữ…………) gồm:

– Tiền phạt: ……………………………………đồng (bằng chữ…………………………………………. );

– Tiền chậm nộp tiền phạt: ………………………………đồng (bằng chữ…………………); do thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế(tax)

[3]

……………………………………………………

[2]

…………………… gửi kèm công văn này hồ sơ yêu cầu miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế(tax), hóa đơn gồm:

[4]

1……………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………….

đề xuất kiến nghị kiến nghị

[1]

…………………………………………… coi xét, xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ………;

– Lưu: VT,………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

[1] Ghi tên cơ quan quản trị và vận hành cấp trên của cơ quan của người dân có thẩm quyền đã phát hành hình định xử phạt (mẫu này vận dụng so với trường hợp người đã phát hành quyết định hành động hành vi xử phạt là thủ trưởng cơ quan);

[2] Ghi tên cơ quan của người dân có thẩm quyền đã phát hành quyết định hành động hành vi xử phạt;

[3] Ghi rõ ràng trường hợp bất khả kháng người nộp thuế(tax) gặp phải theo quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế(tax);

[4] Ghi rõ tên từng loại tài liệu, bản chính hay bản sao.

——————————————————————————

tải Nghị định 125/2020/NĐ-CP về tại đây:

Trường hợp.. bạn không chuyên chở về được thì tuân Theo phong thái sau:

Bước 1

: Comment mail vào phần phản hồi phía dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: @gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn chuyên chở)

——————————————————————————

Link tải Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế(tax), hóa đơn Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về về nội dung nội dung bài viết Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế(tax), hóa đơn tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Post sẽ tương hỗ Quý quý khách hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế(tax), hóa đơn

Quý quý khách đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế(tax), hóa đơn rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comments hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nha.
#Nghị #định #1252020NĐCP #Xử #phạt #phạm #về #thuế(tax) #hóa #đơn