Thủ tục giải thể công ty doanh nghiệp với phòng ĐKKD 2022

Thủ tục giải tán Doanh nghiệp, công ty mới nhất: Điều khiếu nại, giấy tờ, lớp lang thủ tục giải thể Công ty cổ phần, TNHH 1TV, TNHH 2TV, Doanh nghiệp tư nhân … theo Luật doanh nghiệp.

Sơ đồ lớp lang giải thể Doanh nghiệp:

(Nguồn thương hiệu: Cục cai quản lý đăng ký kinh dinh)

Như vậy:

– Việc trước tiên để giải thể doanh nghiệp là DN phải có Quyết định giải tán, Biên bạn dạng họp; Phương án giải quyết nợ …

– Tiếp đó là phải niêm yết tại trụ sở, chi nhánh … Thông báo cho người cần lao, chủ nợ, cơ quan lại thuế, cơ quan lại ĐKKD …

– Trong thời gian chờ các bạn làm thủ tục đóng mã số thuế, làm công văn và giấy tờ gửi lên thuế rồi thiếu đâu bọn họ sẽ bảo mình bổ sung.

– Về nguyên lý công ty muốn giải thể phải tính sổ ko hề các số tiền nợ, thanh lý các giao kèo, có công nhận đóng mã số thuế của cơ thuế quan lại bạn nộp tất nhiên với giấy tờ lên Sở KHĐT, 3 số báo đã đăng, giấy tờ trả dấu (nên trả dấu Khi giấy tờ đã ổn ko hề cả vì trả dấu xong sẽ ko hề gì sửa giấy tờ).

– Thuế là thủ tục phức tạp nhất, xong thuế thì gần như đã xong.

———————————————————————

I. Các ngôi trường hợp và điều khiếu nại giải thể doanh nghiệp

Căn cứ điều 201 Luật số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp quy định:

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Kết thúc kì hạn phát động và sinh hoạt giải trí đã ghi trong Điều lệ công ty mà ko hề quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất thảy thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty ko hề đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong vận hạn 06 tháng liên tục mà ko làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp

chỉ được giải thể Khi

BH an toàn

thanh toán ko hề các số tiền nợ

bổn phận tài sản khác

và doanh nghiệp ko trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan lại yếu tài. Người cai quản lý có liên quan lại và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các số tiền nợ của doanh nghiệp.

—————————————————————————–

II. trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Căn cứ điều 202 Luật số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp, Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD và Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

– Việc giải thể doanh nghiệp trong các ngôi trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hành theo quy định sau đây:

1. thông qua quyết định giải tán doanh nghiệp

. Quyết định giải tán doanh nghiệp phải có các nội dung đốn sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) kì hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các số tiền nợ của doanh nghiệp; vận hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng ko được vượt quá 06 tháng, Tính từ lúc ngày duyệt y quyết định giải tán;

d) Phương án xử lý các trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng cần lao;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng cai quản trị

trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản

doanh nghiệp, trừ ngôi trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc

Tính từ lúc ngày ưng chuẩn, quyết định giải tán và biên bạn dạng họp

phải được gửi đến

Cơ quan lại đăng ký marketing thương mại

,

cơ quan lại thuế

, người cần lao trong doanh nghiệp,

đăng quyết định giải thể

trên Cổng thông tin đất nước về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp còn bổn phận tài chính

chưa tính sổ

thì

phải gửi tất nhiên

quyết định giải tán phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người dân có lợi quyền và bổn phận có can hệ. thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, vận hạn, địa điểm và phương thức tính sổ số nợ đó; cách thức và hạn giải quyết năng khiếu nại của chủ nợ.

4. Cơ quan lại đăng ký marketing thương mại phải thông tin tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông báo đất nước về đăng ký doanh nghiệp ngay sau Khi cảm bắt gặp quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông tin phải đăng quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

5.

Các số tiền nợ của doanh nghiệp

được tính sổ theo trật tự

sau đây:

a) Các số tiền nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo đảm tầng lớp theo quy định của luật pháp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã thỏa thuận;

b) Nợ thuế;

c) Các số tiền nợ khác.

6. Sau Khi

đã tính sổ ko hề các số tiền nợ và phí giải thể doanh nghiệp,

phần còn lại chia cho

chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

gửi

đề nghị giải tán

cho Cơ quan lại đăng ký kinh dinh

trong 05 ngày làm việc

Tính từ lúc ngày thanh toán ko hề các số tiền nợ của doanh nghiệp.

8. Sau thời hạn 180 ngày, Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp quyết định giải tán theo khoản 3 Điều này mà ko sở hữu và cảm bắt gặp quan lại điểm về việc giải tán từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có can hệ bởi văn bạn dạng hoặc trong 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày nhận giấy tờ giải thể, Cơ quan lại đăng ký kinh dinh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu đất nước về đăng ký doanh nghiệp.

Quy định chi tiết về lớp lang, thủ tục giải tán doanh nghiệp như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện nay theo quy định tại Điều 202, 203, 204 Luật Doanh nghiệp như sau:

1.

Trước Khi

thực hành thủ tục đăng ký giải tán doanh nghiệp

, doanh nghiệp phải làm thủ tục kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh dinh điểm đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh dinh.

2.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc

Tính từ lúc ngày duyệt quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp

gửi thông báo

về việc giải thể

đến Phòng Đăng ký marketing thương mại

.

-> Kèm theo thông tin phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Quyết định và bạn dạng sao hợp thức biên bạn dạng họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

3. Sau Khi cảm bắt gặp giấy tờ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp:

Trong vận hạn 02 ngày làm việc

Tính từ lúc thời điểm cảm bắt gặp giấy tờ giải tán doanh nghiệp,

Phòng Đăng ký kinh dinh

gửi thông báo về việc đăng ký giải tán doanh nghiệp của doanh nghiệp

cho cơ thuế quan lại

.

Trong hạn 02 ngày làm việc

Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp tin báo của Phòng Đăng ký kinh dinh,

cơ quan lại thuế

gửi quan lại điểm về việc giải tán của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh dinh.

4.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc

Tính từ lúc ngày nhận giấy tờ giải thể, Phòng Đăng ký kinh dinh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu đất nước về đăng ký doanh nghiệp

sang tình trạng giải tán nếu ko sở hữu và cảm bắt gặp ý con kiến từ khước của cơ thuế quan lại

, song song ra thông báo về việc giải tán của doanh nghiệp.

5. Đối với doanh nghiệp

sử dụng con dấu

do cơ quan lại công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm

trả con dấu

,

Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

cho cơ quan lại công an

để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu

.

-> Trong ngôi trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong giấy tờ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bởi giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Chú ý:

– Việc trả dấu cho cơ quan lại công an chỉ nên thực hiện nay sau Khi cơ quan lại đăng ký marketing thương mại có thông tin yêu cầu doanh nghiệp trả dấu. Nếu việc này thực hiện nay trước những Khi có thông tin thì rất có thể các văn bạn dạng, biểu mẫu của doanh nghiệp sẽ ko được đóng dấu đầy đủ dẫn đến gặp gỡ gian khổ trong các thủ tục hành chính tiếp theo.

—————————————————————————–

III. Hồ sơ giải tán doanh nghiệp

Căn cứ điều 204 Luật số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp quy định:

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1TV, Công ty TNHH 2TV trở lên … bao héc tàm tất cả giấy tờ sau đây:

– thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp

(Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Tham khảo mẫu

:

– mỏng thanh lý tài sản doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã tính sổ, gồm cả tính sổ ko hề các

số tiền nợ về thuế

nợ tiền đóng bảo đảm xã hội

,

người cần lao

sau Khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Tham khảo mẫu

:

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bạn dạng sao hợp thức biên bạn dạng họp của Hội đồng thành viên đối với công ty bổn phận hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải tán doanh nghiệp;

Tham khảo mẫu

:

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu

(ngôi trường hợp chưa có con dấu thì phải có văn bạn dạng xác nhận của Cơ quan lại Công an).

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy ủy quyền về việc giải tán

(nếu là kẻ đại diện luật pháp đi làm thì chẳng cần)

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư

, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy má có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy má nêu trên, doanh nghiệp nộp tất nhiên: Bản sao hợp thức Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp thức Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Trong khi:

Có thể các các bạn sẽ phải cần thêm:

– công nhận của ngôi nhà băng điểm Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán trương mục

(ngôi trường hợp chưa mở tài khoản tại ngôi nhà băng, thì có văn cam kết chưa mở trương mục và ko nợ tại bất cứ Ngân mặt hàng, tổ chức cá nhân nào).

– giấy má chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

– thông tin của Cơ thuế quan lại về việc đóng mã số thuế;

(ngôi trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bạn dạng xác nhận của Cơ thuế quan lại).

– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp tất nhiên giấy tờ giải tán

(chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí)

của chi nhánh, VPĐD.

———————————————————————

=> tóm lại, thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp, đòi hỏi hiệu quả của nhiều thủ tục hành chính của các cơ quan lại khác nhau.

thành thử

, doanh nghiệp cần

liên quan lại với cơ quan lại đăng ký kinh dinh và Cơ thuế quan lại

điểm doanh nghiệp đặt trụ sở chính để có những chỉ dẫn cụ thể.

Tải giấy tờ giải thể Doanh nghiệp tại đây nhé:

Trường hợp bạn ko tải về được thì làm theo cách sau:

Bước 1

: Comment mail vào phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

để ý

: Bài viết trên là quy định về giấy tờ giải thể Công ty cổ phần, Cty TNHH 1TV, Công ty TNHH 2 TV trở lên, Doanh nghiệp tư nhân. Còn giấy tờ giải tán các loại hình khác ví như:

giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại

… các bạn xem chi tiết tại đây nhé:

————————————————————————-

IV. Các phát động và sinh hoạt giải trí bị cấm Tính từ lúc lúc có quyết định giải thể:

Căn cứ điều 205 Luật số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp quy định:

1. Kể từ những Khi có quyết định giải tán doanh nghiệp

,

nghiêm cấm

doanh nghiệp, người cai quản lý doanh nghiệp thực hành các phát động và sinh hoạt giải trí sau đây:

a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) ngôi trường đoản cú hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

c) Chuyển các số tiền nợ ko hề đảm bảo thành các số tiền nợ có BH an toàn bởi tài sản của doanh nghiệp;

d) Ký phối hợp đồng mới trừ ngôi trường hợp để thực hiện nay giải thể doanh nghiệp;

đ) cố gắng, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

e) kết thúc thực hiện nay giao kèo đã có hiệu lực thực thi hiện hành;

g) Huy động vốn bên dưới mọi mẫu mã.

2. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân chủ nghĩa có hành động vi phạm khoản 1 Điều này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm và trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

—————————————————————————————————

Tác_Giả_2 .

Các bạn có nhu muốn muốn tìm hiểu chuyên sâu rộng về thuế TNCN, TNDN… Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Khóa

thực tiễn chuyên sâu.

Data Thủ tục giải thể công ty doanh nghiệp với phòng ĐKKD 2021-09-05 00:28:00

#Thủ #tục #giải #thể #công #doanh #nghiệp #với #phòng #ĐKKD