Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT theo TT 119 2022

Mẫu Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT Mẫu 03/GTGT (Ban hành tất nhiên Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).
CỘNG HOÀ từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế mua buôn cung cấp, chế tạo vàng bạc, đá quý)
[01]
Kỳ tính thuế: Tháng…… năm …… hoặc quý…..năm….
[02]
Lần đầu:
[03]
Bổ sung lần thứ ]
[04] Tên người nộp thuế:
……………………………………………………
[05]
Mã số thuế:
[06]
Địa chỉ: ………………………………………………
[07]
Quận/thị trấn: ………………………….
[08]
Tỉnh/thành phố: …………………….
[09]
Điện thoại:…………..
[10]
Fax:……………………..
[11]
E-Mail: ………………..
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
……………………………………..
[13]
Mã số thuế:
[14]
Địa chỉ: …………………………………………………
[15]
Quận/thị trấn: ……………….
[16]
Tỉnh/thành phố: …………………………………..
[17]
Điện thoại: …………………
[18]
Fax: ………….
[19]
E-Mail: ………………………
[20]
Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………..ngày…………………….
Đơn vị tiền:
Đồng nước ta
STT
Chỉ t
iêu
Mã chỉ tiêu
Giá trị
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước
[21]
2
Tổng doanh thu mặt hàng hoá, dịch vụ đẩy ra
[22]
3
Giá vốn của mặt hàng hoá, dịch vụ mua vào
[23]
4
Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước
[24]
5
Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước
[25]
6
Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:
[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];
[26]
7
Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26] x thuế suất thuế GTGT
[27]
Tôi đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
….., ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có))
Xem thêm:

57

Scr Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT theo TT 119 2021-08-29 11:15:00

#Tờ #khai #thuế #GTGT #trực #tiếp #trên #GTGT #theo

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x