Trình tự ghi sổ kế toán tài chính chi tiết từ mở sổ đến in sổ theo TT 200 2022

Quy trình ghi sổ kế dóm chi tiết theo đúng lớp lang, các mẫu mã ghi sổ kế nhen group được quy định chi tiết tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

A. Trước Khi đi vào việc tìm hiểu quy trình ghi sổ kế đội, mời các các độc giả tìm hiểu về sổ kế đội, các loại sổ kế dúm mà DN được sử dụng.

1. Sổ kế nhúm:

– Sổ kế đội dùng để ghi chép, khối mạng lưới server và lưu giữ sờ soạng các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đã phát sinh theo nội dung tài chính tài chính và theo lớp lang thời kì có can dự đến doanh nghiệp.

– Mỗi doanh nghiệp chỉ có một khối mạng lưới server sổ kế nhúm cho một kỳ kế dúm.

– Doanh nghiệp phải thực hiện nay các quy định về sổ kế dóm trong Luật Kế tốp, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Kế nhen group trong lĩnh vực marketing thương mại, các văn các độc giả dạng chỉ dẫn thi hành Luật Kế nhúm và các văn các độc giả dạng chỉ dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế dóm.

Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế nhen group cho riêng mình

tuy nhiên phải đảm bảo cung cấp thông báo về giao du tài chính tài chính một cách minh bạch, đầy đủ, dễ soát, dễ đánh giá và dễ đối chiếu. Trường hợp ko tự xây dựng biểu mẫu sổ kế dóm, doanh nghiệp có thể ứng dụng biểu mẫu sổ kế đội theo chỉ dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư 200 nếu thích phù hợp với đặc điểm cai quản lý và phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh của mình.

– Tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và đề nghị cai quản lý, doanh nghiệp

được tự xây dựng mẫu mã ghi sổ kế nhen group cho riêng mình

trên cơ sở BH an toàn thông báo về các giao du phải được phản ánh đầy đủ, kịp lúc, dễ đánh giá, đánh giá và đối chiếu. Trường hợp ko tự xây dựng mẫu mã ghi sổ kế nhen cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng các mẫu mã sổ kế dúm được chỉ dẫn trong phụ lục số 4 Thông tư 200 để lập bẩm tài chính nếu phù phù hợp với đặc điểm cai quản lý và phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của mình.

Xem thêm:

2/ Các loại sổ kế dóm:

– Sổ kế nhen gồm sổ kế nhón tổng hợp và sổ kế nhen chi tiết.

Sổ kế đội tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.

Số kế nhen group chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế dúm chi tiết.

a) Sổ kế nhen tổng hợp

– Sổ Nhật ký dùng để biên chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế group và trong một niên độ kế nhón theo trình tự thời gian và quan lại hệ đối ứng các trương mục của các kỹ năng đó. Số liệu kế nhen trên sổ Nhật ký phản chiếu tổng số nảy bên Nợ và bên Có của tuốt luốt các trương mục kế dúm sử dụng ở doanh nghiệp.

– Sổ Nhật ký phải phản chiếu đầy đủ các nội dung sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ;

+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán tài chính dùng làm cứ ghi sổ;

+ tóm lược nội dung của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;

+ Số tiền tài kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh.

– Sổ Cái dùng để biên chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy trong từng kỳ và trong một niên độ kế nhen theo các trương mục kế toán tài chính được quy định trong chế độ trương mục kế đội vận dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế nhen trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, mối cung cấp ngân sách, tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh của doanh nghiệp.

– Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ;

+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế tốp dùng làm cứ ghi sổ;

+ Tóm tắt nội dung của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh;

+ Số tiền tài kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

b) Sổ, thẻ kế nhón chi tiết

– Sổ, thẻ kế tốp chi tiết dùng để ghi chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh liên can đến các đối tượng kế nhen cấp thiết phải theo dõi chi tiết theo đề nghị cai quản lý. Số liệu trên sổ, thẻ kế nhón chi tiết cung cấp các thông báo phục vụ cho việc cai quản lý từng loại tài sản, mối cung cấp ngân sách, doanh thu, phí chưa được phản ảnh trên sổ Nhật ký và Sổ Cái. Số lượng, kết cấu các sổ, thẻ kế dóm chi tiết ko quy định bắt. Các doanh nghiệp cứ vào quy định mang tính chỉ dẫn của đất nước về sổ, thẻ kế nhúm chi tiết và yêu cầu cai quản lý của doanh nghiệp để mở các sổ, thẻ kế tốp chi tiết cấp thiết, ăn nhập.

Lưu ý:

– Sổ kế nhúm phải được cai quản lý chặt, cắt cử rõ ràng trách nhiệm và trách nhiệm cá nhân chủ nghĩa giữ và ghi sổ. Sổ kế nhúm giao cho tư vấn viên cấp dưới nào thì viên chức đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong thời kì dùng sổ.

– Khi có sự đổi thay viên chức giữ và ghi sổ, kế tốp trưởng phải tổ chức việc bàn trả trách nhiệm và trách nhiệm cai quản lý và ghi sổ kế group giữa viên chức cũ và viên chức mới. Biên các độc giả dạng bàn trả phải được kế nhón trưởng ký xác nhận.

B. Quy trình ghi sổ kế group cụ thể như sau:

1. Mở sổ:

– Sổ kế tốp phải mở vào đầu kỳ kế tốp năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán tài chính phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo luật pháp và kế đội trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế tốp. Sổ kế dúm có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ quá trình tập luyện xong phải đóng thành quyển để lưu trữ.

Trước quá trình tập luyện sổ kế nhen phải trả mỹ các thủ tục sau:

Đối với sổ kế nhen group dạng quyển:

– Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế dúm và kỳ ghi sổ, bọn họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán tài chính trưởng và người đại diện theo luật pháp, ngày chấm dứt ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế group phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế dúm.

Đối với sổ tờ rời:

– Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số trật tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng dùng, bọn họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước quá trình tập luyện phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký công nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được xếp đặt theo trật tự các trương mục kế nhón và phải BH an toàn sự an ninh, dễ tìm.

2. Ghi sổ:

– Việc ghi sổ kế nhón phải cứ vào chứng từ kế dúm đã được rà soát BH an toàn các quy định về chứng từ kế dúm. Mọi số liệu ghi trên sổ kế dóm bức phải có chứng từ kế nhón hợp lí, phù hợp và phải chăng chứng minh.

3. Khoá sổ:

– Cuối kỳ kế nhen phải khoá sổ kế dóm trước Khi lập mỏng tài chính. Trong khi phải khoá sổ kế tốp trong các ngôi trường hợp kiểm kê hoặc các ngôi trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế group phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế tốp. Người ghi sổ kế nhen group là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

3. tôn tạo sổ kế nhón:

– Khi phát hiện nay sổ kế dúm của kỳ thưa có sơ sót thì phải sang sửa bởi phương pháp phù phù hợp với quy định của Luật kế dúm.

– Trường hợp phát hiện nay sai sót trong các kỳ trước, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố theo quy định của chuẩn kế group “thay đổi chính sách kế nhen group, ước tính kế group và các sai sót”.

Xem thêm:

Chúc các các độc giả làm tốt công việc kế nhen!

Dữ Liệu Trình tự ghi sổ kế toán tài chính chi tiết từ mở sổ đến in sổ theo TT 200 2021-08-29 11:38:00

#Trình #tự #ghi #sổ #kế #toán #chi #tiết #từ #mở #sổ #đến #sổ #theo