Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp kinh tế tài chính việt nam có chuyển biến gì mới Mới Nhất

Update: 2022-04-08 10:17:17,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp kinh tế tài chính việt nam có chuyển biến gì mới. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

637

(Bqp) – Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời ngày 3/2/1930 là yếu tố kiện lịch sử dân tộc bản địa trọng đại, một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc bản địa cách mạng Việt Nam, ghi lại một mốc son chói lọi trên con phố tăng trưởng của dân tộc bản địa ta.

Bối cảnh

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tiến công xâm lược và từng bước thiết lập cỗ máy thống trị ở Việt Nam, biến một vương quốc phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến. Sau khi xâm lược và thôn tính toàn bộ việt nam, thực dân Pháp áp đặt quyết sách cai trị chuyên chế, khắt khe và tàn bạo. Chế độ phong kiến suy tàn đã minh bạch câu kết và làm tay sai cho thực dân Pháp. Mâu thuẫn giữa dân tộc bản địa Việt Nam với thực dân Pháp và bè lũ tay sai ngày càng nóng bức, khát vọng đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa ngày càng trở nên bức thiết. Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt quyết sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực tối cao đối nội và đối ngoại của cơ quan ban ngành phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và tiến hành ở mỗi kỳ một quyết sách cai trị riêng. Thực dân Pháp câu kết với giai cấp địa chủ để bóc lột kinh tế tài chính và áp bức chính trị so với nhân dân Việt Nam. Về kinh tế tài chính, thực dân Pháp tiến hành quyết sách bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; góp vốn đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số trong những cơ sở công nghiệp, khối mạng lưới hệ thống đường giao thông vận tải, bến cảng phục vụ quyết sách khai thác thuộc địa. Về văn hóa truyền thống, thực dân Pháp thi hành triệt để quyết sách văn hóa truyền thống nô dịch, gây tư tưởng tự ti, khuyến khích những hoạt động giải trí và sinh hoạt mê tín dị đoan dị đoan. Mọi hoạt động giải trí và sinh hoạt yêu nước của nhân dân ta đều bị không cho. Chúng tìm mọi cách bưng bít và ngăn ngừa tác động của nền văn hóa cổ truyền truyền thống tiến bộ trên toàn thế giới vào Việt Nam và thi hành quyết sách ngu dân để dễ bề cai trị. Dưới tác động của quyết sách cai trị và quyết sách kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục thực dân, xã hội Việt Nam đã trình làng quy trình phân hóa thâm thúy. Giai cấp địa chủ câu kết với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức nông dân. Tuy nhiên, trong nội bộ địa chủ Việt Nam thời gian lúc bấy giờ còn có sự phân hóa. Một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, chán ghét quyết sách thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới những hình thức và mức độ rất khác nhau.

Giai cấp nông dân là lực lượng phần đông nhất trong xã hội Việt Nam, bị thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Tình cảnh bần hàn khốn khổ của giai cấp nông dân Việt Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc và phong kiến tay sai, tăng thêm ý chí cách mạng của mình trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất và quyền sống tự do. Giai cấp công nhân Việt Nam Ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, hầu hết xuất thân từ giai cấp nông dân, có quan hệ trực tiếp và ngặt nghèo với giai cấp nông dân, bị đế quốc, phong kiến áp bức bóc lột. Giai cấp tư sản Việt Nam bị tư sản Pháp và tư sản người Hoa đối đầu chèn ép, do đó thế lực kinh tế tài chính và vị thế chính trị nhỏ bé và yếu ớt, có tinh thần dân tộc bản địa và yêu nước ở tại mức độ nhất định. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam gồm có học viên, trí thức, những người dân làm nghề tự do… đời sống bấp bênh, dễ bị phá sản trở thành người vô sản, có lòng yêu nước, căm thù đế quốc, thực dân, có kĩ năng tiếp thu những tư tưởng tiến bộ từ bên phía ngoài truyền vào.

Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam thời gian lúc bấy giờ đều mang thân phận người dân mất nước và ở những mức độ rất khác nhau, đều bị thực dân áp bức, bóc lột. Vì vậy, trong xã hội Việt Nam, ngoài xích míc cơ bản giữa nhân dân, đa phần là nông dân với giai cấp địa chủ và phong kiến đã phát sinh xích míc vừa cơ bản vừa đa phần và ngày càng nóng bức trong đời sống dân tộc bản địa, đó là xích míc giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến đang đưa ra hai yêu cầu: Một là, phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc bản địa, tự do cho nhân dân; Hai là, xóa khỏi quyết sách phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, đa phần là ruộng đất cho nông dân, trong số đó chống đế quốc, giải phóng dân tộc bản địa là trách nhiệm số 1.

Trước những yêu cầu đó, những trào lưu yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp trình làng liên tục và sôi sục nhưng đều không mang lại kết quả. Phong trào Cần Vương – trào lưu yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, do giai cấp phong kiến lãnh đạo đã chấm hết ở thời gian cuối thế kỷ XIX với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (năm 1896). Phong trào nông dân, tiêu biểu vượt trội là cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dãn mấy chục năm cũng thất bại vào năm 1913. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo rơi vào bế tắc. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng trở nên thất bại. Các trào lưu yêu nước từ thời gian cuối thế kỷ XIX thời gian đầu thế kỷ XX là yếu tố tiếp nối truyền thống cuội nguồn yêu nước, quật cường của dân tộc bản địa ta được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc bản địa. Nhưng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai và lực lượng thiết yếu nên những trào lưu này đã lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc thâm thúy về đường lối cứu nước.

Giữa lúc dân tộc bản địa ta đứng trước cuộc khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con phố cứu nước theo lối cũ, ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đã trải qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và phát hiện ra chân lý: Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở những nước thuộc địa.

“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không tồn tại con phố nào khác con phố cách mạng vô sản”

Từ thời gian cuối thế kỷ XIX, sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động trên toàn thế giới trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa những dân tộc bản địa thuộc địa, với chủ nghĩa thực dân ngày càng nóng bức. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa trình làng mạnh mẽ và tự tin ở những nước thuộc địa, trong số đó có Việt Nam. Năm 1917, với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, Chủ nghĩa Mác – Lê-nin từ lý luận đang trở thành hiện thực, mở ra thuở nào đại mới trong lịch sử dân tộc bản địa loài người. Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) Ra đời đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1917, Người trở lại nước Pháp, đến Pa-ri và năm 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6/1919, thay mặt những tình nhân nước Việt Nam, với tên thường gọi mới là Nguyễn Ái Quốc, Người gửi bản yêu sách 8 điểm tới Hội nghị Vécxây. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc “Đề cương về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa” của Lê-nin và từ tư tưởng đó, Người đã tìm ra con phố cứu nước đúng đắn cho dân tộc bản địa Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản do Lê-nin sáng lập) và tham gia xây dựng Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản thứ nhất của Việt Nam. Đó là một sự kiện lịch sử dân tộc bản địa trọng đại, không những Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến với lý luận cách mạng của thời đại là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, mà còn ghi lại bước chuyển quan trọng của con phố giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam: “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không tồn tại con phố nào khác con phố cách mạng vô sản” [1].

 

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tua (Pháp) tháng 12/1920. (ảnh tư liệu)

Đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm được con phố cứu nước, giải phóng dân tộc bản địa. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đang trở thành chiếc cẩm nang thần kỳ, là mặt trời soi sáng con phố mà dân tộc bản địa ta đi tới thắng lợi ở đầu cuối, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Năm 1923, Người đã chỉ ra rằng: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu quả đât, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, nụ cười, hòa bình, niềm hạnh phúc” [2]. Từ đây, cùng với việc tiến hành trách nhiệm so với trào lưu cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vạch phương hướng kế hoạch cách mạng Việt Nam và sẵn sàng Đk để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước Việt Nam, sẵn sàng về lý luận cho việc Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh vấn đề: cách mạng muốn thành công xuất sắc phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến và phát triển, cách mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng Mác – Lê-nin. Người đã viết nhiều bài báo, tham gia nhiều tham luận tại những đại hội, hội nghị quốc tế, viết tác phẩm “Bản án quyết sách thực dân Pháp” và tổ chức triển khai ra những tờ báo: Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong, nhằm mục tiêu truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam. Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức xuất bản tác phẩm “Đường kách mệnh” (tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên). Đó là yếu tố sẵn sàng về đường lối chính trị tiến tới xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Người xác lập, muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo, Đảng có vững, cách mạng mới thành công xuất sắc cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.

 

Nhà số 5D phố Hàm Long, Tp Hà Nội Thủ Đô – Nơi xây dựng Chi bộ Cộng sản thứ nhất ở Việt Nam (tháng 3/1929). (ảnh tư liệu)

Bước ngoặt lịch sử dân tộc bản địa vĩ đại

Tháng 3/1929, Chi bộ Cộng sản thứ nhất được xây dựng ở số nhà 5D, Hàm Long, Tp Hà Nội Thủ Đô, gồm có Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Văn Tuân và Dương Hạc Đính. Ngày đầu Tiên/5/1929, tại Đại hội toàn quốc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng, đoàn đại biểu Bắc Kỳ đưa ra đề xuất kiến nghị xây dựng Đảng Cộng sản. Đề nghị đó không được đồng ý. Trở về nước, ngày 17/6/1929, những đảng viên trong Chi bộ Cộng sản 5D Hàm Long đã tuyên bố xây dựng Đông Dương Cộng sản Đảng. Ngày 25/7/1929, An Nam Cộng sản Đảng được xây dựng ở Nam Kỳ. Tháng 9/1929, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được xây dựng ở Trung Kỳ.

Chỉ trong thuở nào hạn ngắn ở Việt Nam đã có ba tổ chức triển khai cộng sản được tuyên bố xây dựng. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của trào lưu đấu tranh cách mạng ở Việt Nam. Song sự tồn tại của ba tổ chức triển khai cộng sản hoạt động giải trí và sinh hoạt khác lạ trong một vương quốc có rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn tiềm ẩn dẫn đến chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của cách mạng là nên phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc – Người chiến sỹ cách mạng lỗi lạc của dân tộc bản địa Việt Nam, người duy nhất có đủ kĩ năng và uy tín phục vụ nhu yếu yêu cầu đó của lịch sử dân tộc bản địa: Thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam.

Cuối năm 1929, những người dân cách mạng Việt Nam trong những tổ chức triển khai cộng sản đã nhận được thức được sự thiết yếu và cấp bách phải xây dựng một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm hết tình trạng chia rẽ trào lưu cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã dữ thế chủ động tổ chức triển khai và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ thời gian ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930.

Hội nghị đã quyết định hành động hợp nhất những tổ chức triển khai Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và trải qua những văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất Đảng trải qua là yếu tố vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Đk rõ ràng của cách mạng Việt Nam. Hội nghị trải qua lời lôi kéo của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào, đồng chí trong toàn nước nhân ngày xây dựng Đảng.

Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai Cộng sản có ý nghĩa như thể một Đại hội xây dựng Đảng. Những văn kiện được trải qua tại Hội nghị hợp nhất do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đó là Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng. Cương lĩnh thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị hợp nhất trải qua là yếu tố vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Đk rõ ràng của cách mạng Việt Nam. Hội nghị cũng trải qua Lời lôi kéo của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào, đồng chí trong toàn nước nhân ngày Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời.

Như vậy, ngay từ khi mới Ra đời, Đảng ta đã đưa ra Cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con phố cứu nước khác về chất so với những con phố cứu nước do những nhà yêu nước đương thời vạch ra và đã biết thành bế tắc, thất bại. Chính cương lĩnh này đã đặt nền tảng cho một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, trước đó chưa từng có trong lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa ta: Giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Sự kiện xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc bản địa cách mạng Việt Nam, quyết định hành động sự tăng trưởng của dân tộc bản địa, chấm hết sự khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc về đường lối và tổ chức triển khai lãnh đạo của trào lưu yêu nước Việt Nam thời gian đầu thế kỷ 20, về con phố cứu nước, cứu dân, thống nhất giang sơn, thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần hàn, lỗi thời. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho việc tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc bản địa có chung tư tưởng và hành vi để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây cũng là Đk cơ bản quyết định hành động phương hướng tăng trưởng, bước tiến của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời với Cương lĩnh chính trị thứ nhất đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam – thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh thứ nhất của Đảng Ra đời, đã xác lập được những nội dung cơ bản nhất của con phố cách mạng Việt Nam; phục vụ nhu yếu được những nhu yếu bức thiết của lịch sử dân tộc bản địa và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất những tổ chức triển khai cộng sản, những lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc bản địa.

Hội nghị hợp nhất những tổ chức triển khai cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam – theo đường lối chính trị đúng đắn, tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành vi của trào lưu cách mạng toàn nước, hướng tới tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc bản địa và đấu tranh giai cấp, là yếu tố xác lập vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác – Lê-nin so với cách mạng Việt Nam; đồng thời là thành phầm của sự việc phối hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước của nhân dân Việt Nam, sự kiện gắn sát với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của trào lưu cách mạng toàn thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng toàn thế giới, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh mẽ của thời đại làm ra những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt Nam cũng góp thêm phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân toàn thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc bản địa và tiến bộ xã hội.

Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh, nâng cao kĩ năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bản địa và dân chủ xã hội chủ nghĩa; tăng cường toàn vẹn, đồng điệu công cuộc thay đổi; tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh, bền vững và kiên cố, phấn đấu sớm đưa việt nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo phía tân tiến; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nhất quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chãi độc lập, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và quyết sách XHCN; giữ gìn hòa bình, ổn định, dữ thế chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để tăng trưởng giang sơn; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên toàn thế giới.

[1] – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2002, t.9, tr.314.

[2] – Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2002, t.1, tr.461

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Share Link Download Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp kinh tế tài chính việt nam có chuyển biến gì mới ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp kinh tế tài chính việt nam có chuyển biến gì mới tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp kinh tế tài chính việt nam có chuyển biến gì mới “.

Giải đáp vướng mắc về Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp kinh tế tài chính việt nam có chuyển biến gì mới

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Trong #cuộc #khai #thác #thuộc #địa #lần #thứ #nhất #của #thực #dân #Pháp #kinh #tế #nước #có #chuyển #biến #gì #mới Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp kinh tế tài chính việt nam có chuyển biến gì mới