Mục lục bài viết

Thủ Thuật về Cấu trúc di truyền của quần thể nào tại đây đạt trạng thái cân đối Hacdi — Vanbec 2022

Cập Nhật: 2022-04-08 08:11:12,Bạn Cần biết về Cấu trúc di truyền của quần thể nào tại đây đạt trạng thái cân đối Hacdi — Vanbec. Quý khách trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Mình được tương hỗ.

612

Quần thể có cấu trúc di truyền nào tại đây đã đạt trạng thái cân đối Hacdi – Vanbec?

A. 77,44% AA : 21,12% Aa : 1,44% aa.

B. 49% AA : 47% Aa : 4% aa.

C. 36% AA : 39% Aa : 25% aa.

D. 27,5625% AA : 58,375% Aa : 14,0625% aa.

Đáp án A

1 quần thể sẽ là cân đối di truyền khi:

– Với quần thể gen trên NST thường: Quần thể cân đối là những quần thể: chứa 100%AA hoặc 100%aa hoặc quần thể có cấu trúc:

xAA : yAa : zaa (x + y + z = 1)

mà x.z = y^2

– Với quần thể gen trên NST giới tính:

p./2XAY + q/2XaY + p.^2/2XAXA + pqXAXa + q^2XaXa

Trong những quần thể trên: Chỉ có quần thể A cân đối vì

77,44%.1,44% = (21,12%)^2

…Xem thêm

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Trong một quần thể ngẫu phối, có hai alen A là trội trọn vẹn so với a. Khi quần thể đạt trạng thái cân đối di truyền tần số alen A là 0,3, cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là

  A. 0,09 AA + 0,42 Aa + 0,49 aa = 1

  B. 0,3 AA + 0,7 aa = 1

  C. 0,15 AA + 0,3 Aa + 0,55 aa =1

  D. 0,2 AA + 0,2 Aa + 0,6 aa = 1

 • Ở một loài thực vật, gen trội A quy định quả đỏ, alen lặn a quy định quả vàng. Một quần thể của loài trên ở trạng thái cân đối di truyền có 75% số cây quả đỏ và 25% số cây quả vàng. Tần số tương đối của những alen A và a trong quần thể là

  A. 0,5A và 0,5a

  B. 0,4A và 0,6a

  C. 0,6A và 0,4a

  D. 0,2A và 0,8a

 • Ở một loài thực vật giao phấn tự do có gen A quy định hạt tròn là trội trọn vẹn so với gen a quy định hạt dài, gen B quy định hạt đỏ là trội trọn vẹn so với gen b quy định hạt trắng. Hai cặp gen Aa, Bb phân ly độc lập. Khi thu hoạch tại một quần thể ở trạng thái cân đối di truyền, người ta thu được 14,25% hạt tròn, đỏ; 4,75% hạt tròn, trắng; 60,75% hạt dài, đỏ; 20,25% hạt dài, trắng. Cho những phát biểu sau:

  I. Kiểu gen bb chiếm tỉ lệ 1/4 trong quần thể cân đối di truyền.

  II. Cho kiểu hình hạt dài, đỏ ra trồng thì vụ sau thu được tỉ lệ kiểu hình hạt dài, đỏ là 8/9.

  III. Trong số hạt đỏ ở quần thể cân đối di truyền, hạt đỏ dị hợp chiếm 2/3.

  IV. Tần số của A, a trong quần thể trên lần lượt là 0,9 và 0,1.

  Số phát biểu đúng là 

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

 • Cho biết trong quy trình giảm phân của khung hình đực có 12% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II trình làng thường thì những tế bào khác trình làng thường thì. Trong quy trình giảm phân của khung hình cái có 24% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II trình làng thường thì, những tế bào khác trình làng thường thì, ở đời con của phép lai: P: ♂AabbDd x ♀AaBbdd, theo lí thuyết, trong những nhận xét tại đây có bao nhiêu nhận xét đúng?

  (1) Trong tổng số hợp tử đột biến, hợp tử (2n – 1) chiếm 55,56%

  (2) Hợp tử 2n chiếm 66,88%

  (3) Số loại kiểu gen tối đa của hợp tử là 48

  (4) Hợp tử (2n + 1) chiếm 15,12%

  A. 4

  B. 2

  C. 1

  D. 3

 • Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân đối di truyền, xét hai cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội trọn vẹn, trong đó tần số những alen là: A = 0,3, a = 0,7, B = 0,4, b = 0,6. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng về quần thể này 

  (1) Quần thể có 5 kiểu gen đồng hợp về cả hai cặp gen

  (2) Trong những kiểu gen của quần thể, loại kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ tốt nhất

  (3) Lấy ngẫu nhiên một thành viên mang 2 tính trạng trội, xác suất thu được thành viên thuần chủng là 3/68

  (4) Cho toàn bộ những thành viên có kiểu hình aaB_ tự thụ phấn thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li theo tỉ lệ 5:1

  A. 1

  B. 4

  C. 2

  D. 3

Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phẩn kiểu gen 0,3RR: 0,4 Rr : 0,3rr. Sau thuở nào hạn dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào sau đấy là đúng?

(1) Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không trở thành tác động của tinh lọc tự nhiên.

(2) Chọn lọc tự nhiên là yếu tố qui định khunh hướng biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể theo phía tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.

(3) Sau thời hạn xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng thêm 10%

(4) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban sơ là 20%.

Số phương án đúng là:

Page 2

Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phẩn kiểu gen 0,3RR: 0,4 Rr : 0,3rr. Sau thuở nào hạn dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào sau đấy là đúng?

(1) Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không trở thành tác động của tinh lọc tự nhiên.

(2) Chọn lọc tự nhiên là yếu tố qui định khunh hướng biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể theo phía tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.

(3) Sau thời hạn xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng thêm 10%

(4) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban sơ là 20%.

Số phương án đúng là:

Page 3

Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phẩn kiểu gen 0,3RR: 0,4 Rr : 0,3rr. Sau thuở nào hạn dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào sau đấy là đúng?

(1) Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không trở thành tác động của tinh lọc tự nhiên.

(2) Chọn lọc tự nhiên là yếu tố qui định khunh hướng biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể theo phía tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.

(3) Sau thời hạn xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng thêm 10%

(4) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban sơ là 20%.

Số phương án đúng là:

Page 4

Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phẩn kiểu gen 0,3RR: 0,4 Rr : 0,3rr. Sau thuở nào hạn dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào sau đấy là đúng?

(1) Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không trở thành tác động của tinh lọc tự nhiên.

(2) Chọn lọc tự nhiên là yếu tố qui định khunh hướng biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể theo phía tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.

(3) Sau thời hạn xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng thêm 10%

(4) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban sơ là 20%.

Số phương án đúng là:

Reply
1
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Download Cấu trúc di truyền của quần thể nào tại đây đạt trạng thái cân đối Hacdi — Vanbec ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Cấu trúc di truyền của quần thể nào tại đây đạt trạng thái cân đối Hacdi — Vanbec tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Cấu trúc di truyền của quần thể nào tại đây đạt trạng thái cân đối Hacdi — Vanbec “.

Hỏi đáp vướng mắc về Cấu trúc di truyền của quần thể nào tại đây đạt trạng thái cân đối Hacdi — Vanbec

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Cấu #trúc #truyền #của #quần #thể #nào #sau #đây #đạt #trạng #thái #cân #bằng #Hacdi #Vanbec Cấu trúc di truyền của quần thể nào tại đây đạt trạng thái cân đối Hacdi — Vanbec