Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Dung dịch y chứa 0,02 mol mg2 + 0,03 mol na + 0,03 mol cl trừ và y mol so4 2 – giá trị của y là 2022

Update: 2022-04-08 19:26:13,Quý khách Cần biết về Dung dịch y chứa 0,02 mol mg2 + 0,03 mol na + 0,03 mol cl trừ và y mol so4 2 – giá trị của y là. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình đc tương hỗ.

576

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Dung dịhj X có Chứa (0,1 mol Na+, 0,15 mol Mg+, a mol Cl-, b mol No3-) lấy 1/10 dung dịch X cho tác dụng với dung dịch AgNo3 Dư thu được 2,1525 gam kết tủa khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là?

Các vướng mắc tương tự

Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M tác dụng với 200ml đúng dịch H2SO4 x mol/l, thu được 400ml dung dịch X có pH=2 và m gam kết tủa. Giá trị x và m lần lượt là:

A.0,075 và 2,330. B.0,075 và 17,475.

C. 0,060 và 2,330. D.0,060 và 2,796

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch Y ta có:

Đáp án cần chọn là: B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tại đây !

Số vướng mắc: 20

Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl- và y mol SO42-. Giá trị của y là

A.

B.

C.

D.

Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl- và y mol SO42-. Giá trị của y là

A.

B.

C.

D.

Dãy gồm những chất trọn vẹn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

Trong một dung dịch trọn vẹn có thể cùng tồn tại những ion sau:

Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Phản ứng nào tại đây không phải là phản ứng trao đổi?

Cặp chất nào tại đây không thể tồn tại trong một dung dịch?

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết thêm thêm

Ion (CO_3^2 – ) cùng tồn tại với những ion sau trong một dung dịch:

Cho sơ đồ sau:  X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

X,Y trọn vẹn có thể là

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

Dung dịch nào tại đây không tác dụng với dung dịch HCl loãng?

Cặp chất nào tại đây tác dụng với nhau tạo ra thành phầm đều là chất khí?

Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xẩy ra?

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khoản thời hạn những phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào tại đây?

Trộn lẫn hỗn hợp những ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-     

(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH-      

(IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

Trường hợp trọn vẹn có thể xẩy ra 3 phản ứng là :

Có 2 dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong những ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong 2 dung dịch trên chứa những ion nào tại đây?

Cho dãy những ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42-                                                                          (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH-                                                                         (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO42-, Na+, OH-                                                                        (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Ag+, NH4+, SO42-, I-                                                                            (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số dãy gồm những ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Các dung dịch riêng không tương quan gì đến nhau: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số trong những thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch Y ta có:

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Na+,Cl- , HSO4-, Cu2+.

B. K+, OH-, Ba2+, HCO3-.

C. Ag+, Ba2+, NO3-, OH-.

D. H+ , NH4+, Fe2+, NO3-.

Xem đáp án » 17/04/2021 5,601

A. Al3+, SO42-, Mg2+, Cl-

B. H+, NO3-, SO42-, Mg2+

C. K+, CO32-, SO42-

D. Fe2+, NO3-, S2-, Na+

Xem đáp án » 17/04/2021 3,974

A. Ca2+, Cl-, Na+, CO32-.

B. K+, Ba2+, OH-, Cl-.

C. Al3+, SO42-, Cl-, Ba2+.

D. Na+, OH-, HCO3-, K+.

Xem đáp án » 14/04/2021 2,210

A. Mg2+, Na+, Cl-, OH-.

B. Cu2+, Fe2+, Cl-, OH-.

C. K+, Na+, Cu2+, Cl–.

D. Mg2+, Ag+, Cl-, OH-.

Xem đáp án » 14/04/2021 1,959

Reply
5
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Tải Dung dịch y chứa 0,02 mol mg2 + 0,03 mol na + 0,03 mol cl trừ và y mol so4 2 – giá trị của y là ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Dung dịch y chứa 0,02 mol mg2 + 0,03 mol na + 0,03 mol cl trừ và y mol so4 2 – giá trị của y là tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Dung dịch y chứa 0,02 mol mg2 + 0,03 mol na + 0,03 mol cl trừ và y mol so4 2 – giá trị của y là “.

Hỏi đáp vướng mắc về Dung dịch y chứa 0,02 mol mg2 + 0,03 mol na + 0,03 mol cl trừ và y mol so4 2 – giá trị của y là

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Dung #dịch #chứa #mol #mg2 #mol #mol #trừ #và #mol #so4 #giá #trị #của #là Dung dịch y chứa 0,02 mol mg2 + 0,03 mol na + 0,03 mol cl trừ và y mol so4 2 – giá trị của y là