Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn So sánh truyện cổ tích mới với truyện cổ tích truyện thông 2022

Cập Nhật: 2022-04-05 21:13:09,You Cần kiến thức và kỹ năng về So sánh truyện cổ tích mới với truyện cổ tích truyện thông. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

741

Hay nhất

-Truyện ngụ ngôn : loại truyện kể , bằng văn xuôi hoặc văn vần , mượn chuyện về loài vật , dụng cụ hoặc về chính con người để nói bóng gió , kín kẽ chuyện con người , nhằm mục tiêu khuyên nhủ , răn dạy người ta bài học kinh nghiệm tay nghề nào đó trg môi trường sống đời thường .

-Truyện cổ tích : loại truyện dân gian kể về đời sống của một số ít kiểu nhân vật quen thuộc :

+Nhân vật xấu số (như : người mồ côi , người con riêng , người em út , người dân có hình dạng xấu xí , …)

Nhân vật dũng sĩ nà nhân vật có tài năng năng kì lạ ;

+Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch ;

+Nhân vật là thú hoang dã (loài vật biết nói năng , hoạt động giải trí và sinh hoạt , tính cách như con người ).

Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường , thể hiện ước mơ , niềm tin của nhân dân về thắng lợi ở đầu cuối của điều thiện so với điều ác , cái tốt so với cái xấu , sự công minh so với việc bất công.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNNGUYỄN THỊ THU TRANGSO SÁNH TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KÌVIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘLUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌCHà Nội – 2019ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNNGUYỄN THỊ THU TRANGSO SÁNH TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KÌVIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘChuyên ngành: Văn học dân gianMã số: 62 22 01 25LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌCNgƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Chí QuếHà Nội – 2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam kết luận án này là kết quả nghiên cứu và phân tích của thành viên tôi. Các kếtquả nghiên cứu và phân tích trính bày trong luận án là trung thực và chƣa đƣợc ai công bố dƣớibất kí hính thức nào. Khi sử dụng những thông tin, tài liệu tìm hiểu thêm của những nhà khoahọc khác, tôi đều tiến hành trìch dẫn một cách khá đầy đủ, rõ ràng. Tôi xin hoàn toànchịu trách nhiệm về luận án của mính.Tp Hà Nội Thủ Đô, ngàythángnăm 2019Tác giả luận ánNguyễn Thị Thu TrangLỜI CẢM ƠNĐể hoàn thiện luận án này, trƣớc hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn thâm thúy đếnGS.TS. Lê Chì Quế – ngƣời thầy đáng kình đã luôn chỉ bảo tận tính cho tôi trongsuốt quá trính tiến hành luận án.Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành so với những thầy cô Khoa Văn học, cácchuyên gia thuộc Trƣờng ĐH KHXH&NV, ĐH QG Tp Hà Nội Thủ Đô và những thầy cô, những nhànghiên cứu trân quý thuộc những trƣờng Đại học, Viện nghiên cứu và phân tích,… đã cho tôi nhữnggóp ý đầy giá trị, san sẻ cho tôi những thông tin quý báu so với luận án của tôi.Tôi cũng xin cảm ơn những ngƣời bạn ở Mỹ, Ấn Độ luôn nhiệt tính tím kiếmgiúp tôi những tài liệu thiết yếu, khó tiếp cận, phục vụ cho việc khảo sát và nghiêncứu luận án.Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đính, ngƣời thân và bạn hữu, đồng nghiệp đã luônđộng viên, san sẻ, và giúp sức tôi trong suốt thời hạn học tập và tiến hành luận án.Xin trân trọng cảm ơn!Tp Hà Nội Thủ Đô, ngàythángnăm 2019Tác giả luận ánNguyễn Thị Thu TrangMỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠNMỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………… 1DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ……………………………………… 5DANH MỤC CÁC BẢNG ……………………………………………………………………………. 6MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………….. 71. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………… 72. Mục đích và trách nhiệm nghiên cứu và phân tích …………………………………………………………….. 83. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu và phân tích ……………………………………………………………… 94. Phƣơng pháp nghiên cứu và phân tích………………………………………………………………………… 115. Những góp phần mới của luận án (Ý nghĩa khoa học thực tiễn của luận án)…. 126. Cấu trúc của luận án ………………………………………………………………………………. 13CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI …………………. 141.1. Một số khái niệm tương quan đến luận án ……………………………………………….. 141.1.1. Khái niệm và thực ra truyện cổ tích …………………………………………………… 141.1.2. Phân loại truyện cổ tích ……………………………………………………………………… 181.1.3. Khái niệm và thực ra của truyện cổ tích thần kì …………………………………. 211.1.4. Nhận diện những type truyện cổ tích thần kì tương tự của Việt Nam vàẤn Độ ………………………………………………………………………………………………………… 241.2. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu và phân tích của đề tài ……………………. 291.2.1. Phương pháp quy mô học trong khoa nghiên cứu và phân tích văn học dân gian …… 291.2.2. Phương pháp so sánh trong văn học so sánh ……………………………………….. 311.2.3. Nghiên cứu truyện kể dân gian theo type và motif truyện ……………………… 341.2.4. Nghiên cứu so sánh truyện cổ tích thần kì từ phương diện kết cấu và motif ……. 391.3. Tổng quan Tình hình nghiên cứu và phân tích truyện cổ tích thần kì Việt Nam và Ấn Độ …. 421.3.1. Tình hình nghiên cứu và phân tích truyện cổ tích thần kì Việt Nam …………………………. 421.3.2. Tình hình nghiên cứu và phân tích truyện cổ tích thần kì Ấn Độ ……………………………… 511.3.3. Tình hình nghiên cứu và phân tích type truyện Chàng trai khỏe và những người dân bạnđồng hành có kĩ năng khác thường và nhóm type Người tốt bụng được banthưởng và kẻ xấu bụng bị trừng phạt ……………………………………………………………. 56Tiểu kết chƣơng 1 ………………………………………………………………………………………. 621CHƢƠNG 2. SO SÁNH TYPE TRUYỆN CHÀNG TRAI KHỎE VÀ NHỮNGNGƢỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CÓ KHẢ NĂNG KHÁC THƢỜNG TRONGTRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KÌ VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ …………………………….. 632.1. Nhận diện type truyện …………………………………………………………………………. 632.2. So sánh kết cấu type truyện Chàng trai khỏe và những ngƣời bạn đồnghành có kĩ năng khác thƣờng của Việt Nam và Ấn Độ ……………………………… 682.2.1. Kết cấu theo tuyến tính ……………………………………………………………………… 682.2.2. Kết cấu nhiều tầng bậc………………………………………………………………………. 722.3. So sánh những motif chính xây hình thành diễn biến và nhân vật Chàngtrai khỏe ……………………………………………………………………………………………………. 762.3.1. Những motif tương tự ……………………………………………………………………. 772.3.1.1. Motif sự xuất thân kì lạ (T550.2) ……………………………………………………….. 772.3.1.2. Motif tài năng vượt trội – sức mạnh phi thường và motif những người dân bạnđồng hành khác thường[F610] ……………………………………………………………………… 802.3.1.3. Motif chiến công và sự ban thưởng …………………………………………………….. 872.3.2. Một số motif khác góp thêm phần xây dựng nhân vật Chàng trai khỏe trongtruyện của Ấn Độ ……………………………………………………………………………………….. 912.3.2.1. Motif tình yêu qua sợi tóc của nàng tiểu thư chưa chứng minh và khẳng định mặt (T11.4.1) …. 922.3.2.2. Motif linh hồn được cất giấu (E710) và motif tín hiệu sinh tử (E761] …… 932.3.2.3. Motif tái sinh (E1) ……………………………………………………………………………. 97Tiểu kết chƣơng 2 ………………………………………………………………………………………. 99CHƢƠNG 3. SO SÁNH NHÓM TYPE TRUYỆN NGƢỜI TỐT BỤNG ĐƢỢCBAN THƢỞNG VÀ KẺ XẤU BỤNG BỊ TRỪNG PHẠT TRONG TRUYỆNCỔ TÍCH THẦN KÌ VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ …………………………………………… 1003.1. Nhận diện và khối mạng lưới hệ thống nhóm type truyện Ngƣời tốt bụng đƣợc ban thƣởng vàkẻ xấu bụng bị trừng phạt trong truyện cổ tích thần kì Việt Nam và Ấn Độ …….. 1003.1.1. Nhận diện những type truyện ………………………………………………………………… 1003.1.2. Hệ thống nhóm type truyện Người tốt bụng được ban thưởng và kẻ xấubụng bị trừng phạt trong truyện cổ tích thần kì Việt Nam và Ấn Độ ……………… 1033.1.2.1. Những type truyện tương tự………………………………………………………… 1033.1.2.2. Một số type truyện về Người tốt bụng được ban thưởng và kẻ xấu bụng bịtrừng phạt khác của Việt Nam …………………………………………………………………….. 10823.1.2.3. Một số type truyện về Người tốt bụng được ban thưởng và kẻ xấu bụng bịtrừng phạt khác của Ấn Độ …………………………………………………………………………. 1113.2. So sánh kết cấu của những type truyện thuộc nhóm type Ngƣời tốt bụng đƣợcban thƣởng và kẻ xấu bụng bị trừng phạt …………………………………………………. 1123.2.1. Kết cấu đồng quy ……………………………………………………………………………… 1133.2.2. Kết cấu theo tuyến tính …………………………………………………………………….. 1193.3. So sánh những motif chính xây hình thành diễn biến và nhân vật trongnhóm type Ngƣời tốt bụng đƣợc ban thƣởng và kẻ xấu bụng bị trừng phạt .. 1253.3.1. Motif sự trợ giúp thần kì (Sự trợ giúp của lực lượng thần kì) ……………… 1253.3.2. Motif điều thiện được ban thưởng ……………………………………………………….. 1303.3.3. Motif điều ác bị trừng phạt …………………………………………………………………. 1353.3.4. Motif sự bắt chước thất bại ……………………………………………………………….. 141Tiểu kết chƣơng 3 …………………………………………………………………………………….. 145CHƢƠNG 4. LÝ GIẢI SỰ TƢƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONGTRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KÌ VIỆT NAM VÀ ẤN ĐỘ …………………………… 1464.1. Khái quát đặc trƣng truyện cổ tích thần kì Việt Nam và Ấn Độ…………… 1464.2. Lý giải về yếu tố tƣơng đồng trong truyện cổ tích thần kì Việt Nam và Ấn Độ …. 1494.2.1. Tương đồng về ý niệm thẩm mĩ và phương thức sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ dođặc trưng quy mô, do thời đại Ra đời của thể loại truyện cổ tích hai nước …… 1494.2.2. Tương đồng do quy trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa truyền thống và tiếp thu nhữngnguồn tác động ……………………………………………………………………………………… 1514.3. Lý giải về yếu tố khác lạ trong truyện cổ tích thần kì Việt Nam và Ấn Độ . 1564.3.1. Khác biệt do rất khác nhau về Đk tự nhiên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sinh thái xanh, lịchsử, văn hóa truyền thống tộc người ………………………………………………………………………………… 1564.3.2. Khác biệt do phong tục tập quán hai nước rất khác nhau ………………………… 1624.3.2.1. Vài nét về văn hóa truyền thống ẩm thực ăn uống và phong tục trong một số trong những bản kể …………….. 1624.3.2.2. Sự rất khác nhau về ý niệm hôn nhân gia đình ……………………………………………….. 1664.3.3. Khác biệt do tác động của tôn giáo tín ngưỡng ……………………………….. 1704.3.3.1. Sự khác lạ về nguồn gốc thần kì của nhân vật …………………………………. 1704.3.3.2. Sự khác lạ về lực lượng trợ giúp thần kì …………………………………………. 1724.3.4. Khác biệt do cách tư duy …………………………………………………………………… 1774.3.4.1. Thiết chế làng xã và tính thực tiễn của tư duy Việt Nam ……………………… 17734.3.4.2. Tính siêu hình và giàu tưởng tượng của tư duy Ấn Độ ………………………… 179Tiểu kết chƣơng 4 …………………………………………………………………………………….. 182KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………… 183DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾNLUẬN ÁN ………………………………………………………………………………………………… 187TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 188PHỤ LỤC4DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮTTTVHDGNV, VITổng tập văn học dân gian ngƣời Việt, Tập 6TCHMTruyện cổ Hơ MôngKTCTVN (NĐC)Kho tàng truyện cổ tìch Việt Nam (Nguyễn Đổng Chi)TTVHDTTT, IITổng tập văn học những dân tộc bản địa thiểu số, Tập 2TCDTMTruyện cổ dân tộc bản địa MèoKTDGXNKho tàng truyện kể dân gian xứ Nghệ, tập 2TCDTINVN, ITruyện cổ những dân tộc bản địa ìt ngƣời Việt Nam, Tập 1TCHNTruyện cổ Hà NhíTCLLTruyện cổ Lô LôTCTNTruyện cổ Tây NguyênTCTVN (NC)Truyện cổ tìch Việt Nam (Nguyễn Cƣờng)TCDTTHTruyện cổ những dân tộc bản địa Thanh HóaTDGT, IITruyện dân gian Thái, Tập 2VHDGSTVăn học dân gian Sóc TrăngTCMTruyện cổ MƣờngTCTMNTruyện cổ tìch miền núiVHDGLCVăn học dân gian Lào CaiSBTHTCSơ bộ tím hiểu truyện Tấm CámTCCDTTSADTruyện cổ dân gian những dân tộc bản địa thiểu số Ấn Độ5DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1: Bảng thống kê những bản truyện của Việt Nam ……………………………………. 65Bảng 2.2: Bảng thống kê những bản truyện của Ấn Độ ………………………………………… 66Bảng 2.3: Bảng thống kê kết cấu type truyện Chàng trai khỏe và những ngƣờibạn sát cánh có kĩ năng khác thƣờng của Việt Nam và Ấn Độ. ……………. 68Bảng 2.4. Dạng thức motif sự sinh nở thần kí/ sự xuất thân kí lạ……………………….. 79Bảng 2.5. Các dạng chiến công của nhân vật Chàng trai khỏe …………………………… 87và những ngƣời bạn sát cánh ……………………………………………………………………… 87Bảng 3.1: Bảng thống kê kết cấu nhóm type truyện Ngƣời tốt bụng đƣợc banthƣởng và kẻ xấu bụng bị trừng phạt của Việt Nam và Ấn Độ …………………. 113Bảng 3.2. Các dạng motif sự trợ giúp thần kí ………………………………………………… 126Bảng 3.3. Các dạng motif điều thiện đƣợc ban thƣởng ……………………………………… 130Bảng 3.4. Các hính thức ban thƣởng …………………………………………………………….. 134Bảng 3.5. Các dạng motif điều ác bị trừng phạt ……………………………………………….. 135Bảng 3.6. Các hính thức trừng phạt ……………………………………………………………… 1406MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTruyện cổ tìch là một thể loại lớn trong loại hính tự sự dân gian có một sứchấp dẫn kí lạ và có một đời sống học thuật phong phú. Trong số đó, tiểu loại chiếm ƣuthế và tiêu biểu vượt trội nhất là truyện cổ tìch thần kí. Nổi bật với những ý niệm nghệthuật độc lạ và rất khác nhau, những hính thức nghệ thuật và thẩm mỹ riêng không tương quan gì đến nhau, nội dung phản ánh mê hoặc,cho tới nay, truyện cổ tìch thần kí luôn là đối tƣợng thu hút sự quan tâm nghiêncứu của phần đông giới folklore học.Trong nhiều thập kỉ qua, việc sƣu tầm biên soạn, nghiên cứu và phân tích truyện cổ tìchthần kí ở Việt Nam và ở nhiều nƣớc trên toàn thế giới vẫn luôn đƣợc coi trọng và thuđƣợc nhiều thành tựu. Các nhà folklore học đã tiến hành nghiên cứu và phân tích sự Ra đời vànhận diện truyện cổ tìch thần kí, xem xét đặc trƣng và tình chất, nội dung và hínhthức của chúng; tím hiểu quan hệ, ảnh hƣởng giữa truyện cổ tìch thần kí và cácthể loại khác, với những loại hính văn nghệ dân gian và văn hoá dân gian; tím hiểu giátrị văn học và văn hoá học của truyện; nghiên cứu và phân tích so sánh truyện cổ tìch thần kí cácdân tộc ở Việt Nam và Việt Nam với một số trong những nƣớc Khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, NhậtBản, Nước Hàn…, hay ứng dụng một số trong những phƣơng pháp nghiên cứu và phân tích truyện cổ tìch củacác nƣớc trên toàn thế giới vào việc nghiên cứu và phân tích truyện cổ tìch thần kí ở Việt Nam…Nhín chung, trong khoa nghiên cứu và phân tích văn học dân gian nói chung, ngành cổ tìch họcnói riêng, những yếu tố của truyện cổ tìch thần kí đã đƣợc đưa ra, đã có một số trong những côngtrính nghiên cứu và phân tích nâng cao, tuy nhiên vẫn còn đấy nhiều yếu tố mới chỉ là những nghiêncứu sơ bộ ban sơ hoặc có những nghành nghiên cứu và phân tích còn bỏ ngỏ.Truyện cổ tìch thần kí là tiểu loại vừa giàu tình dân tộc bản địa vừa mang tình quốctế. Khi so sánh so sánh Bảng mục lục tra cứu type và motif truyện kể dân gian củaAarne – Thompson với bảng mục lục type và motif của một số trong những nƣớc, toàn bộ chúng ta nhậnthấy rằng tiểu loại này của những vương quốc trên toàn thế giới có mối tƣơng đồng về loạihính, có những truyện giống nhau về đề tài, kết cấu, motif, nhân vật, diễn biến…Bởi vậy, nghiên cứu và phân tích so sánh truyện cổ tìch thần kí tƣơng đồng của những dân tộc bản địa để7tím ra những nét giống và khác trong cùng một loại hính, chỉ ra quan hệ quốc tếvà lì giải chúng là việc làm có ý nghĩa khoa học và thiết thực. Đây cũng là hƣớngnghiên cứu quan trọng, vừa có tình thời sự lâu dài, vừa có ý nghĩa chình trị sâu sắctrong quan hệ giữa những vương quốc dân tộc bản địa thời đại toàn thế giới hóa lúc bấy giờ.Ấn Độ là một vương quốc lớn ở Châu Á Thái Tỉnh bình Dương, là một trong những cái nôi của vănminh quả đât, có nền văn hóa cổ truyền truyền thống lâu lăm, tăng trưởng rực rõ với nhiều thành tựu, có sứclan tỏa và ảnh hƣởng tới nhiều nền văn hóa cổ truyền truyền thống khác trong số đó có Việt Nam. Nhiều nhànghiên cứu văn học Ấn Độ ở Việt Nam đã để ý trình làng, biên dịch, nghiên cứu và phân tích vănhọc Ấn Độ, nghiên cứu và phân tích ảnh hƣởng của văn học Ấn Độ tới Khu vực Đông Nam Á và Việt Nam.Tuy nhiên, việc nghiên cứu và phân tích truyện cổ tìch Ấn Độ ở Việt Nam cho tới nay hầu nhƣ vẫnchƣa đƣợc quan tâm. Còn so với mảng đề tài nghiên cứu và phân tích văn học so sánh thí hoàntoàn vắng bóng những đề tài so sánh truyện cổ tìch Việt Nam và Ấn Độ.Nhận rõ vị trì, vai trò của việc tím hiểu những nền văn học, văn hóakhác nhau trên toàn thế giới, góp thêm phần vào việc thúc đẩy tiến trính hội nhập và tăng trưởng,chúng tôi qua nhiều năm nghiên cứu và phân tích khoa học đã lựa chọn đề tài: So sánh truyện cổtích thần kì Việt Nam và Ấn Độ.2. Mục đích và trách nhiệm nghiên cứuMục đìch nghiên cứu và phân tích của luận án là nghiên cứu và phân tích so sánh một số trong những type truyệncổ tìch thần kí của Việt Nam và Ấn Độ từ phƣơng diện kết cấu và motif để tím ranhững nét tƣơng đồng, khác lạ trong truyện cổ tìch thần kí hai nƣớc, tím ra nhữngmối quan hệ ảnh hƣởng do quá trính giao lƣu, tiếp xúc văn hóa truyền thống. Trên cơ sở đó thấyđƣợc những nét giống và rất khác nhau của văn hóa truyền thống hai dân tộc bản địa và văn hóa truyền thống quốc tế. Ởmức độ cao hơn nữa, luận án muốn hƣớng tới việc nhận thức rõ hơn về thực ra và đặctrƣng của truyện cổ tìch thần kí Việt Nam và Ấn Độ.Nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích của luận án mà chúng tôi tiến hành là: sƣu tầm, tậphợp, dịch thuật, khối mạng lưới hệ thống những văn bản truyện thuộc type truyện Chàng trai khỏe vànhững ngƣời bạn sát cánh có kĩ năng khác thƣờng, nhóm type truyện Ngƣời tốtbụng đƣợc ban thƣởng và kẻ xấu bụng bị trừng phạt của Việt Nam và Ấn Độ; khảosát, so sánh về kết cấu và những motif chình xây hình thành diễn biến và nhân vật.8Trên cơ sở khảo sát, so sánh, tím ra những nét tƣơng đồng và khác lạ, đồng thời lìgiải nguyên nhân của sự việc tƣơng đồng và khác lạ đó.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứuĐối tƣợng nghiên cứu và phân tích của luận án là tiểu loại truyện cổ tìch thần kí của ViệtNam và Ấn Độ. Trong số đó, phạm vi nghiên cứu và phân tích của luận án triệu tập thống kê vàkhảo sát so sánh những bản truyện thuộc type Chàng trai khỏe và những ngƣời bạnđồng hành có kĩ năng khác thƣờng và nhóm type Ngƣời tốt bụng đƣợc ban thƣởngvà kẻ xấu bụng bị trừng phạt. Cùng với việc nghiên cứu và phân tích văn bản học, luận án cũnghƣớng tới tím hiểu một số trong những hính thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, tìn ngƣỡng, phong tục trongđời sống có tương quan đến những tính tiết, motif trong những type truyện.Chúng tôi nhận thấy type Chàng trai khỏe và những ngƣời bạn sát cánh cókhả năng khác thƣờng và nhóm type Ngƣời tốt bụng đƣợc ban thƣởng và kẻ xấubụng bị trừng phạt là hai nhóm type phong phú về số lƣợng bản truyện, phong phú chủng loại vềnội dung phản ánh, có tình khái quát và tình xã hội cao, có những loại nhân vật tiêubiểu cho nhân vật truyện cổ tìch thần kí. Những type truyện này thể hiện đƣợcnhững đặc trƣng cơ bản và là những nhóm truyện cổ tìch thần kí phổ cập. Trongđó, loại truyện về Chàng trai khỏe là ―loại truyện có tình chất tiếp sau đó, thân thiện vớithần thoại, đa phần nói về những nhân vật tham gia vào công cuộc đấu tranh thiênnhiên to lớn của mỗi dân tộc bản địa‖ [Đinh Gia Khánh, 2005, tr. 617]. Các nhân vậtChàng trai khỏe cũng thân thiện với những nhân vật vũ trụ trong thần thoại cổ xưa. Nhóm truyệnvề Ngƣời tốt bụng đƣợc ban thƣởng và kẻ xấu bụng bị trừng phạt Ra đời sau, khi giađính mẫu quyền của thị tộc mẫu hệ tan rã nhƣờng chỗ cho gia đính phụ quyền vớiuy quyền triệu tập vào ngƣời đàn ông trong gia đính. Trên cơ sở xã hội và cơ sởkinh tế sâu xa ấy đã xuất hiện loại truyện về những nhân vật tốt bụng là những conngƣời xấu số, mồ côi, ngƣời em… trong nhóm truyện này.Việc lựa chọn hai nhóm type Ra đời ở hai quá trình rất khác nhau, phản ánh vềnhững chủ đề và loại nhân vật rất khác nhau phần nào giúp chúng tôi có cái nhín đầyđủ và bao quát hơn về tiểu loại truyện cổ tìch thần kí để từ đó đƣa ra những nhậnđịnh thật sự khoa học.9Về phạm vi tƣ liệu của luận án, chúng tôi đã khảo sát 131 bản truyện cổ tìchthần kí thuộc hai nhóm type truyện nêu trên, trong số đó có 96 truyện của Việt Nam và35 truyện của Ấn Độ từ những tập và tuyển tập truyện cổ dân gian của hai nƣớc đãđƣợc xuất bản. Với tài liệu của Việt Nam, chúng tôi khảo sát văn bản trong một sốcuốn: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 5 tập của Nguyễn Đổng Chi (1978, 2013),Truyện cổ tích Việt Nam do Nguyễn Cừ tuyển chọn và trình làng (2006); Tập VI vềTruyện cổ tích thần kỳ và tập VII về Truyện cổ tích loài vật, truyện cổ tích sinh hoạttrong bộ Tổng tập văn học dân gian người Việt (2004, 2005). Ngoài ra chúng tôicòn sử dụng quá nhiều cuốn sách sƣu tầm, biên soạn truyện kể dân gian những tỉnhhoặc của một số trong những dân tộc bản địa nhƣ: Truyện cổ Việt Bắc; Truyện cổ Tây Nguyên; Truyệncổ những dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam; Tổng tập Văn học dân gian những dân tộc bản địa thiểu sốViệt Nam, phần Truyện cổ tích thần kỳ, tập 15; Truyện dân gian Lai Châu; Truyệndân gian Thái; Truyện cổ H’mông; Truyện cổ Mường; Truyện cổ Tày – Nùng…Với tài liệu truyện Ấn Độ, chúng tôi đa phần thống kê trong những tuyển tậpbằng tiếng Anh: Tuyển tập truyện kể dân gian và văn vần Kachari (A Collection ofKachari Folktales and Rhymes); Truyện kể dân gian Santal (Santal Folk Tales);Hòn ngọc phương Đông: Văn hóa dân gian Ấn Độ (The Orient Pearls: IndianFolklore); Người Baiga (The Baiga); Ngôn ngữ Pashai, Ngôn ngữ biên giới ẤnIran, tập III (The Pashai Language, Indo-Iranian Frontier Languages, vol III);Truyện kể dân gian Ceylon (Village Folk-Tales of Ceylon); Truyện cổ Punjab(Tales of the Punjab); Truyện cổ tích Bengal (Bengal Fairy Tales); Truyện kể dângian Bengal (Folk-Tales of Bengal); Văn hóa dân gian Salsette (Folklore inSalsette); Những người Shan ở trong nhà (The Shans at trang chủ); Văn hóa dân gian miềnTây Ấn Độ (Folklore in Western India); Ngôn ngữ Pashai (The Pashai Language);Văn hóa dân gian Telegus (Folklore of the Telegus); Truyện cổ Deccan (DeccanNursery Tales); Câu chuyện về mặt trời hay Văn hóa dân gian miền Nam Ấn Độ(Tale of the Sun or Folklore of Southern India); Truyện kể dân gian Tây Tạng (FolkTales from Tibet); Truyện kể dân gian Himalaya (Folk Tales from Himalayas);Truyện kể dân gian Kashmir (Folk Tales of Kashmir); Truyện cổ tích Ấn Độ (Indian10Fairy Tales)…Trong số 35 truyện của Ấn Độ chỉ có 5 truyện đã đƣợc dịch sangtiếng Việt là Hoàng tử Serđin, Hãy chập vào, Các chàng trai dũng mãnh làngKônmen, Chàng Đhur Xing tốt bụng, Người em chột mắt. 30 truyện còn sót lại, chúngtôi dịch mới từ tiếng Anh sang tiếng Việt (xem phụ lục 3 và 7)4. Phƣơng pháp nghiên cứuĐể tiến hành luận án này, chúng tôi sử dụng phối hợp những phƣơng pháp sau:4.1. Phương pháp so sánh loại hìnhĐây là phƣơng pháp đa phần đƣợc sử dụng để nghiên cứu và phân tích đề tài này. Chúngtôi sử dụng phƣơng pháp này để so sánh, so sánh loại hính một số trong những type truyện cổtìch thần kí của Việt Nam và Ấn Độ về mặt kết cấu và những motif truyện. Chúng tôicũng so sánh cả về mặt nội dung và hính thức nghệ thuật và thẩm mỹ nhằm mục tiêu tím hiểu mối quanhệ giữa những yếu tố đó, đồng thời chỉ ra sự tƣơng đồng và khác lạ giữa những truyệnvà văn hóa truyền thống giữa những dân tộc bản địa trong sự vận động của thời hạn và không khí văn hóacủa hai nƣớc. Từ những bảng mục lục tra cứu type và motif truyện kể dân gian,chúng tôi tập hợp những bản truyện theo những type truyện. Những bản truyện khôngcó trong bảng mục lục tra cứu type mà chúng tôi khảo sát đƣợc cũng tiếp tục đƣợc bổ sungvào type tƣơng ứng. Thực chất của việc nghiên cứu và phân tích này là nghiên cứu và phân tích kết cấu, hínhthức của tác phẩm truyện cổ tìch nhằm mục tiêu mô tả mô hính kết cấu của type truyện và cácmotif truyện. Việc so sánh những motif chình của type truyện cũng đồng thời với việcso sánh những motif cấu thành diễn biến và xây hình thành hính tƣợng nhân vật.4.2. Phương pháp thống kê, phân loạiPhƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong quá trính khảo sát, thống kê những typetruyện, những dị bản truyện, những motif tiêu biểu vượt trội về cả ý nghĩa và những dạng thức cơbản trong một số trong những type truyện cổ tìch thần kí của Việt Nam và Ấn Độ để sở hữu những sốliệu, tỉ lệ làm cơ sở triển khai những nội dung của luận án và đƣa ra những lì giải, kếtluận khoa học.4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợpSau khi hoàn thành xong bƣớc thống kê tƣ liệu, phƣơng pháp này đƣợc sử dụng đểphân tìch nội dung những bản truyện, phân tìch dạng thức, điểm lưu ý của kết cấu11truyện, phân tìch những motif chình cấu thành diễn biến và xây hình thành hínhtƣợng nhân vật, từ đó tổng hợp, khái quát về điểm lưu ý nhân vật và diễn biến, đặcđiểm thẩm mĩ và phƣơng thức sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ của truyện cổ tìch thần kí.4.4. Phương pháp nghiên cứu và phân tích liên ngànhChúng tôi sử dụng phƣơng pháp liên ngành để xem xét những diễn biến cổ tìchthần kí dƣới nhiều góc nhìn, tạo ra cái nhín tổng thể và toàn vẹn về thể loại truyệncổ tìch của Việt Nam và Ấn Độ. Phƣơng pháp nghiên cứu và phân tích liên ngành đƣợc sử dụngđể tiếp cận văn bản, tiếp cận nhân vật và những motif truyện dƣới góc nhìn lịch sử dân tộc bản địa, địa lì,văn học, văn hóa truyền thống, dân tộc bản địa học, xã hội học…từ đó lì giải nguồn gốc lịch sử dân tộc bản địa xã hộicủa motif truyện cổ tìch và lì giải nguyên nhân của sự việc tƣơng đồng và khác biệttrong truyện cổ tìch thần kí và trong văn hóa truyền thống hai nƣớc.5. Những góp phần mới của luận án (Ý nghĩa khoa học thực tiễn của luận án)- Về kết quả nghiên cứu và phân tích: Luận án là công trính khoa học thứ nhất nghiên cứuso sánh một cách nâng cao và khối mạng lưới hệ thống về truyện cổ tìch thần kí Việt Nam và ẤnĐộ. Luận án đã khảo sát, phân tìch so sánh 16 type truyện cổ tìch thần kí tƣơngđồng gồm 131 bản truyện của Việt Nam và Ấn Độ về phƣơng diện kết cấu và motif,khái quát những giá trị tiêu biểu vượt trội, tím ra những nét tƣơng đồng và khác lạ, đồngthời lì giải nguyên nhân của sự việc tƣơng đồng và khác lạ đó.- Về mặt tƣ liệu: Luận án đã dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt 30 bảntruyện cổ tìch thần kí của Ấn Độ, giúp ngƣời đọc hiểu biết thêm về truyện cổ tìch,văn hóa truyền thống, đất nƣớc và con ngƣời Ấn Độ .- Về mặt nghiên cứu và phân tích và giảng dạy: Luận án sẽ phục vụ nhu yếu tài liệu tìm hiểu thêm vànội dung giảng dạy cho những môn học tương quan nhƣ: Văn học dân gian Việt Nam,Văn học Ấn Độ, Nghiên cứu văn học dân gian theo phƣơng pháp loại hính, Nghiêncứu văn học so sánh trong trƣờng ĐH, Motif văn học dân gian Việt Nam vàChâu Á.- Về mặt đối ngoại: Luận án nghiên cứu và phân tích so sánh truyện cổ tìch Việt Nam vàẤn Độ trong sự đối sánh tương quan hai nền văn hóa cổ truyền truyền thống có ý nghĩa thực tiễn, góp thêm phần tăng cƣờngsự hiểu biết lẫn nhau trong quá trính hội nhập để tăng trưởng.126. Cấu trúc của luận ánNgoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tìm hiểu thêm và Phụ lục, Luậnán gồm có 4 chƣơng:Chƣơng 1. Cơ sở lì luận và tổng quan về đề tàiChƣơng 2. So sánh type truyện Chàng trai khỏe và những ngƣời bạn đồnghành có kĩ năng khác thƣờng trong truyện cổ tìch thần kí Việt Nam và Ấn ĐộChƣơng 3. So sánh nhóm type truyện Ngƣời tốt bụng đƣợc ban thƣởng và kẻxấu bụng bị trừng phạt trong truyện cổ tìch thần kí Việt Nam và Ấn ĐộChƣơng 4. Lý giải sự tƣơng đồng và khác lạ trong truyện cổ tìch thần kíViệt Nam và Ấn Độ13CHƢƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI1.1. Một số khái niệm tương quan đến luận án1.1.1. Khái niệm và thực ra truyện cổ tíchTruyện cổ tìch là một thể loại lớn trong loại hính tự sự dân gian, phổ cập ởhầu hết những vương quốc. Việc nghiên cứu và phân tích truyện cổ tìch, xác lập thực ra thể loại vàđƣa ra một định nghĩa chình xác thực sự không phải là việc làm đơn thuần và giản dị. Để xácđịnh đúng thực ra thể loại truyện cổ tìch, một số trong những nhà nghiên cứu và phân tích trƣớc đây đã cósự phân định ranh giới giữa truyện cổ tìch với một số trong những thể loại thân thiện khác nhƣ thầnthoại, truyền thuyết.Ở Việt Nam, từ Một trong trong năm 60 của thế kỷ XX đến trong năm đầu củathế kỉ XXI, nhiều chuyên khảo, nhiều bộ giáo trính đi sâu nghiên cứu và phân tích điểm lưu ý cácthể loại truyện kể dân gian, đã đƣa ra những giới thuyết, xác lập thực ra, kháiniệm, bổ trợ update nội dung vào những định nghĩa về truyện cổ tìch.Các tác giả Đinh Gia Khánh và Chu Xuân Diên trong giáo trính Lịch sử vănhọc Việt Nam- Văn học dân gian đã đƣa ra những cơ sở so sánh thần thoại cổ xưa vớitruyện cổ tìch để từ đó chỉ ra ba điểm lưu ý chình và xác lập nội hàm, bản chấttruyện cổ tìch nhƣ sau:- Thần thoại là những truyện trong số đó nhân vật là thần, còn những truyện cổtìch là truyện trong số đó nhân vật là ngƣời,… Nhân vật chình trong truyện cổ tìch làngƣời, lấy nguyên mẫu trong xã hội loài ngƣời.- Thần thoại là sáng tác dân gian thời nguyên thuỷ, là đặc sản nổi tiếng đa phần của xãhội thị tộc, khi chƣa phân biệt giai cấp… khác với thần thoại cổ xưa, truyện cổ tìch phầnlớn xuất hiện khi xã hội thị tộc tan rã và đƣợc thay thế bằng gia đính riêng lẻ khi xãhội có phân loại giai cấp, và ―truyện cổ tìch đa phần phản ánh cuộc đấu tranh xãhội, nội dung chình của lịch sử dân tộc bản địa khi đó‖.- Thần thoại mê hoặc toàn bộ chúng ta bằng những hính tƣợng mỹ lệ và táo bạo ví nộidung chất phác nhƣng kí vĩ của sự việc tìch. Truyện cổ tìch lôi cuốn toàn bộ chúng ta vào nhữngnỗi nụ cười khổ, vào không khì đấu tranh chống cƣờng quyền của những con14ngƣời bị áp bức. Hai thể loại, hai tình cách, hai cách tác động đến ý thức thẩm mĩ.[Đinh Gia Khánh, 1973, tr. 86-170].Theo quan điểm này thí thời gian Ra đời và tồn tại, điểm lưu ý nhân vật, nộidung phản ánh và hính thức nghệ thuật và thẩm mỹ của truyện cổ tìch đã nói lên thực ra thểloại, nội hàm truyện cổ tìch.Nghiên cứu rõ ràng nhiều truyện cổ tìch Việt Nam, toàn bộ chúng ta cũng thấy rõ mốiquan hệ xen kẽ giữa thần thoại cổ xưa, truyền thuyết với truyện cổ tìch. Chẳng hạn trongnhiều truyện của type truyện Thạch Sanh và dũng sĩ diệt đại bàng cứu ngƣời đẹphay trong type truyện Chàng trai khỏe và những ngƣời bạn sát cánh có khả năngkhác thƣờng… toàn bộ chúng ta thấy rõ có lớp thần thoại cổ xưa dƣới lớp cổ tìch. Lớp thần thoạiẩn trong những motif nhƣ sự xuất thân kí lạ, sinh nở thần kí, tài năng và sức vóc củangƣời anh hùng khổng lồ… Những lớp truyện cổ tìch xuất hiện trong quá trình xãhội có sự phân loại giai cấp ở thời kí xã hội phong kiến nổi trội với những hínhtƣợng nông dân và địa chủ, phú ông; những vị vua, hoàng tử, công chúa và ngƣờidân thƣờng.Về thực ra thể loại của truyện cổ tìch, nhóm tác giả Lê Chì Quế (chủ biên),Võ Quang Nhơn, Nguyễn Hùng Vĩ, trong cuốn giáo trính Văn học dân gian ViệtNam cũng chỉ rõ:- Truyện cổ tìch là sáng tác dân gian trong loại hính tự sự mà thuộc tình củanó là xây dựng trên những diễn biến.- Truyện cổ tìch là tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ đƣợc xây dựng trải qua sự hƣ cấunghệ thuật thần kí.- Truyện cổ tìch là một thể loại hoàn hảo nhất của văn học dân gian, đƣợc hínhthành một cách lịch sử dân tộc bản địa.- Sự hƣ cấu thần kí trong truyện cổ tìch do hiện thực đời sống quyết định hành động vànó cũng chịu sự biến hóa theo tiến trính lịch sử dân tộc bản địa. [Lê Chì Quế, 1990, tr. 132].Chu Xuân Diên trong Từ điển văn học (Bộ mới) trên cơ sở tổng hợp một số trong những ýkiến của những tác giả đã nêu ra khái niệm về truyện cổ tìch, khái quát nội hàm truyệncổ tìch: Truyện cổ tìch đã phát sinh từ trong xã hội nguyên thuỷ… tăng trưởng chủ yếutrong xã hội có giai cấp; chủ đề đa phần của nó là chủ đề xã hội; Truyện cổ tìch biểu15hiện cách nhín hiện thực của nhân dân so với thực tại, đồng thời nói lên nhữngquan điểm đạo đức, những ý niệm về công lý xã hội và ƣớc mơ về một cuộcsống tốt đẹp hơn môi trường sống đời thường hiện tại; Truyện cổ tìch là thành phầm của trì tƣởng tƣợngphong phú của nhân dân và ở một bộ phận đa phần, yếu tố tƣởng tƣợng thần kí tạonên một đặc trƣng nổi trội trong phƣơng thức phản ánh hiện thực và ƣớc mơ. [ĐỗĐức Hiểu, 2004]Gần đây, trong cuốn Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam, Nguyễn BìchHà dựa vào những nghiên cứu và phân tích về truyện cổ tìch đã tạm nêu định nghĩa về truyện cổtìch: ―Truyện cổ tìch là những truyện kể có yếu tố hoang đƣờng kí ảo. Nó Ra đời từsớm nhƣng đặc biệt quan trọng nở rộ trong xã hội có sự phân hóa giàu nghèo, xấu tốt. Quanhững số phận rất khác nhau của nhân vật, truyện trính bày kinh nghiệm tay nghề sống, quanniệm đạo đức, lý tƣởng và mơ ƣớc của nhân dân lao động về một xã hội công minh,dân chủ, niềm hạnh phúc.‖ [Nguyễn Thị Bìch Hà, 2012, tr. 75].Trong cuốn Giáo trình Văn học dân gian xuất bản tiên tiến và phát triển nhất (năm năm trước) doVũ Anh Tuấn chủ biên đã đƣa ra nhận định khái quát về truyện cổ tìch: ―Truyện cổtìch là những sáng tác dân gian thuộc loại hính tự sự, đa phần sử dụng yếu tố nghệthuật kí ảo để thể hiện cái nhín hiện thực của nhân dân với đời sống, thể hiện quanniệm về đạo đức cũng nhƣ về công lý xã hội và ƣớc mơ một môi trường sống đời thường tốt đẹp hơncủa nhân dân lao động‖ [Vũ Anh Tuấn, 2014, tr. 116].Ở Ấn Độ, việc phân loại truyện kể dân gian để xác lập từng thể loại đãđƣợc nhiều nhà nghiên cứu và phân tích văn học dân gian quan tâm đến. Tuy nhiên, theo K.D.Upahhyaya ―rất khó để phân loại truyện kể dân gian Ấn Độ. Bởi những thể loại thầnthoại, truyền thuyết, truyện cổ tìch, truyện ngụ ngôn và những thể loại truyện truyềnmiệng khác là gần nhƣ không tồn tại ranh giới‖ [K.D. Upahhyaya, tr. 225]. Ví vậy,truyện cổ tìch trọn vẹn có thể xuất hiện trong nhiều loại truyện theo những chủ đề khác nhaunhƣ truyện về tính chất yêu, truyện mang yếu tố siêu nhiên, truyện tôn giáo.Khái niệm và thực ra truyện cổ tìch theo quan điểm của Ấn Độ cũng đƣợcmột số nhà nghiên cứu và phân tích Folklore Ấn Độ đề cập đến. Trong bài báo ―Bản chất củatruyện dân gian Ấn Độ‖, Shubha Tiwari, giáo sƣ ĐH Pandit Ravi Shankar,Raipur, Chhatisgarh, Ấn Độ phân biệt sự rất khác nhau giữa truyền thuyết và truyện cổ16tìch: ―Truyền thuyết thƣờng có nguồn gốc trong lịch sử dân tộc bản địa. Truyền thuyết dựa trênnhững sự kiện có thật và những con ngƣời thực tiễn. Những mẩu chuyện này đƣợcphóng đại và sáng tạo. Trong khi truyện cổ tìch trọn vẹn là những điều tƣởngtƣợng; truyền thuyết là hiện thực và có cơ sở lịch sử dân tộc bản địa. Truyền thuyết nhắc nhở mọingƣời về những nỗ lực tiềm năng của con ngƣời.‖. Về thực ra truyện cổ tìch, ôngcho rằng ―những mẩu chuyện cổ tìch có một chút ít phép thuật. Phép lạ và những điềukí lạ xẩy ra thuận tiện và đơn thuần và giản dị trong truyện cổ tìch‖. Chứng minh cho điều này, Shubha đƣa ramột vì dụ rõ ràng về một diễn biến cổ tìch nhƣ sau:―Có một bà lão nuôi một con chuột cái. Bà luôn yêu thƣơng và chăm sóc nóchu đáo. Sau đó, bà sắp xếp cho con chuột kết hôn với một ngƣời đàn ông. Ngƣờiđàn ông này cảm thấy rất xấu hổ về cô vợ chuột của mính. Anh ta yêu cầu cô chỉđƣợc sống tại tầng trên của ngôi nhà. Cô vợ chuột hoàn thành xong toàn bộ những trách nhiệm củamính trong đêm một cách tốt đẹp. Điều này đã trình làng trong thuở nào hạn dài. Cuốicùng thần Shiva và nữ thần Parvati đã ban phƣớc cho cô trở thành một ngƣời phụnữ xinh đẹp và sống niềm hạnh phúc‖. [Shubha Tiwari, 2013,https://www.boloji.com/articles/14698/the-essence-of-indian-folk-tales].Silima Nanda, Tiến sĩ trƣờng Đại học Mở Quốc gia Indira Gandhi trong bàibáo ―Chân dung phụ nữ trong truyện cổ tích‖ nhận định rằng: ―Truyện cổ tìch đƣợc xemlà những mẩu chuyện hoang đƣờng hay phép thuật, có nguồn gốc từ nhiều câuchuyện nhỏ có từ hàng nghìn năm trƣớc. Chúng tương quan đến tìn ngƣỡng, nghi lễ,giá trị và kinh nghiệm tay nghề của những ngƣời ngoại đạo. Tuy nhiên, trải qua thời hạn,chúng đã biến hóa và phủ rộng một cách tự nhiên trong đời sống tinh thần của mình.‖[Silima Nanda, 2014, tr. 246].Nhƣ vậy, từ những định nghĩa, giới thuyết về truyện cổ tìch nêu trên, có thểtóm lƣợc về khái niệm, thực ra, đặc trƣng của thể loại cổ tìch: Truyện cổ tích chủyếu Ra đời trong thời kì công xã thị tộc tan rã, tăng trưởng mạnh trong xã hội có giaicấp; là những mẩu chuyện tưởng tượng phản ánh toàn thế giới hiện thực bằng những yếutố hư cấu, phép thuật và kì ảo; là những truyện kể theo những công thức định sẵn,có tính hoàn tất; phản ánh những triết lí, thái độ nhân sinh, quan điểm đạo đức,ước mơ của tác giả dân gian.171.1.2. Phân loại truyện cổ tíchCho đến nay, địa thế căn cứ vào hiện thực sáng tác và lƣu truyền truyện cổ tìch cũngnhƣ địa thế căn cứ vào thực ra, điểm lưu ý diễn biến, trong giới nghiên cứu và phân tích văn học dângian ở Việt Nam đã tƣơng đối thống nhất phân loại truyện cổ tìch ra thành ba tiểuloại là: truyện cổ tìch loài vật (hay thú hoang dã), truyện cổ tìch thần kí và truyện cổ tìchsinh hoạt.Trong Bảng hướng dẫn những type truyện dân gian của Aarne (Phần Lan) xâydựng năm 1910 và Bảng mục lục những type truyện dân gian của Aarne – Thompsonnăm 1932, truyện cổ tìch đƣợc phân loại gồm ba nhóm chình: truyện cổ tìch loài vật,truyện cổ tìch thuần túy và truyện hài hƣớc. Cuốn Từ điển Type truyện dân gian ViệtNam do Nguyễn Thị Huế chủ biên soạn 33 type truyện cổ tìch loài vật, 108 typetruyện cổ tìch thần kí và 75 type truyện cổ tìch sinh hoạt [Nguyễn Thị Huế, 2012, tr.247 – 286].Truyện cổ tích loài vật:Loại truyện này còn có kết cấu đơn thuần và giản dị thƣờng gồm một lớp truyện, phản ánh vềthế giới thú hoang dã. Nhân vật chình trong những truyện là những loài vật nhƣng qua ngônngữ và nghệ thuật và thẩm mỹ của ngƣời kể truyện, chúng cũng luôn có thể có tâm lý nhƣ con ngƣời. Hínhtƣợng loài vật đóng vai trò chình trong kết cấu và dẫn dắt diễn biến. Qua cuộc sốngsinh tồn và quan hệ của loài vật, truyện cũng luôn có thể có liên hệ với những mối quan hệcủa con ngƣời.Loại truyện cổ tìch loài vật ở Việt Nam lúc bấy giờ còn đƣợc sƣu tập trong cácbộ truyện kể dân gian những dân tộc bản địa thiểu số nhiều hơn thế nữa là ở ngƣời Việt, vì dụ cáctruyện Hổ và thỏ (Chăm), Thỏ và hổ, Khỉ và rùa; Thỏ, Y Rit và những loài vật (Ê đê),Cọp và thỏ, Thỏ cứu hổ thoát chết (M‘Nông), Con thỏ ranh mãnh (Xơ Đăng), Gàrừng, hoẵng và rựa (Nùng), Hươu và rựa (Tày), Gà, khỉ và hoẵng (Thái), Con ếchtinh ranh (Xê Đăng), Sự tích vết rạn trên mai rùa, Hai con rái cá và chó sói (KhơMe Nam Bộ), Bướm và sâu (Khơ Me), Rết và ốc sên (Dao), Loài kiến và những convật trong rừng (Chăm), Vụ kiện tụng châu chấu (Kinh), Châu chấu và đàn khỉ (Nùng,H‘mông, Giáy, Hà Nhí), Gà mượn mào vịt (Cao Lan), Gà và vịt (Lô Lô), Trâu và18ngựa (H‘Rê), Mèo và cò (Mảng), Tình nghĩa gà vịt (Vân Kiều), Trâu thiếu răng,ngựa không sừng (Xê Đăng), v.v…Truyện cổ tích thần kì:Loại truyện này chiếm tỉ lệ nhiều nhất, phong phú nhất trong truyện cổ tìch,lấy yếu tố thần kí làm thủ pháp nghệ thuật và thẩm mỹ cơ bản, tạo ra điểm lưu ý loại hính củacốt truyện. Yếu tố thần kí đóng vai trò quan trọng trong kết cấu và diễn biến của cốttruyện, làm phƣơng tiện trợ hỗ trợ cho nhân vật trong những tình hình trở ngại,đồng thời để truyền đạt những ý niệm đạo đức hay một bài học kinh nghiệm tay nghề giáo huấn đốivới con ngƣời.Truyện cổ tìch thần kí phổ cập ở nhiều dân tộc bản địa, là tiểu loại thể hiện rõ tìnhtƣơng đồng về loại hính. Những truyện cổ tìch thần kí tiêu biểu vượt trội là những truyện vềcác nhân vật hay mang chủ đề phản ánh về: ngƣời lao động nghèo khổ, đứa trẻ mồcôi, ngƣời con riêng, ngƣời em út, ngƣời khỏe tài ba, ngƣời xấu xì có tài năng, chàngdũng sĩ …Truyện cổ tích sinh hoạt:Truyện cổ tìch sinh hoạt có nội dung phản ánh những sinh hoạt gia đính nhƣquan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ với con cháu, quan hệ anh, chị em; quan hệ xã hộinhƣ giữa chủ và tớ, nông dân với địa chủ, phú ông, tăng lữ, ngƣời dân lao động vớivua, quan phong kiến; truyện về ngƣời thông minh và kẻ ngốc. Giáo trính Văn họcdân gian do Vũ Anh Tuấn chủ biên phân loại truyện cổ tìch sinh hoạt theo haimảng: Mảng truyện về trì tuệ của con ngƣời và những truyện về đề tài đạo đức [VũAnh Tuấn, 2014, tr. 123].Những truyện cổ tìch sinh hoạt tiêu biểu vượt trội nhƣ: Gái ngoan dạy chồng, TruyệnVợ chàng Trương hay Người thiếu phụ Nam Xương, Giết chó khuyên chồng, Màidao dạy vợ, Sự tích chim quốc, Sự tích năm trâu sáu cột hay Bắt cô trói cột, Cô béchăn vịt, Cậu bé thông minh, Người vợ thông minh, Giận mày tao ở với ai hayPhương hoàng đất, Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, Kén rể, Chàng ngốc đi buôn,Làm theo lời vợ dặn, Chàng ngốc học khôn…Ở Ấn Độ, những nhà nghiên cứu và phân tích truyện kể dân gian Ấn Độ có những cách phânloại truyện dân gian theo nhiều cách thức rất khác nhau, hầu nhƣ không tách rời những thể loại.19Phân loại truyện dân gian trọn vẹn có thể đƣợc tiến hành theo mô hính, chủ đề, nội dung vàmục đìch kể chuyện.A.K. Ramanujan là nhà nghiên cứu và phân tích văn học, văn hóa truyền thống dân gian và ngôn ngữhọc Ấn Độ. Khi phân loại truyện dân gian Ấn Độ, ông đặc biệt quan trọng để ý đến bối cảnhcủa mẩu chuyện. Ông phân loại truyện kể dân gian thành: truyện ngƣời đàn ông làmtrung tâm, truyện ngƣời phụ nữ làm TT, truyện gia đính làm TT,truyện thần làm TT, truyện thú hoang dã làm TT, truyện hài hƣớc, truyệntrong truyện. Trong số đó, truyện cổ tìch gồm: truyện ngƣời đàn ông làm TT,truyện ngƣời phụ nữ làm TT và truyện thú hoang dã làm TT.Theo Ramanujan, truyện ngƣời đàn ông làm TT (Male- centered tales)kể về một ngƣời đàn ông là nhân vật chình của truyện. Nhân vật ra đi để thực hiệnnhững trách nhiệm trở ngại và trải qua nhiều thử thách. Nhân vật nhận đƣợc sự giúpđỡ của thế lực siêu nhiên…, giành thắng lợi và đƣợc ban thƣởng, đƣợc kết hônvới cô nàng đẹp.Trong truyện phụ nữ làm TT (Women- centered tales), phụ nữ vƣợttrội hơn đàn ông, là nhân vật chình, thể hiện sự năng động, dũng mãnh và thôngminh. Họ thƣờng giúp sức những ngƣời đàn ông đang gặp rắc rối. Trong những câuchuyện này, vai trò của nhân vật bị hòn đảo ngƣợc, đàn ông thí ngu ngốc còn phụ nữ thíkhôn ngoan. Họ giải cứu những ngƣời đàn ông ngu ngốc và yếu ớt.Truyện thú hoang dã làm TT (Animal centered tales) đƣợc phân loại rấtrộng. Có một số trong những lƣợng truyện lớn dƣới dạng truyện Jataka và Panchatantra, nhâncách hóa thú hoang dã và truyền lại những giá trị vĩnh cửu một cách thú vị. Câu chuyệnvề Khỉ và Cá sấu, Rùa và Ngỗng, Hang động đƣợc nói tới việc là một số trong những vì dụ phổ cập.[Ramanujan, 1991, tr. XXIII-XXIX]K.D. Upahhypaya, nhà nghiên cứu và phân tích văn hóa truyền thống dân gian Ấn Độ và cũng là ngƣờithành lập Viện Văn hóa Dân gian Ấn Độ tại Allahbad đã đƣa ra một cách phân loạikhác của truyện dân gian Ấn Độ trong công trính Phân loại và điểm lưu ý chính củatruyện kể dân gian Ấn Độ (2009), với những loại truyện nhƣ sau:- Truyện tôn giáo (Religious tales) là những mẩu chuyện đã đƣợc xác lập từtôn giáo cốt lõi.20- Truyện giáo huấn (Didactic tales) nhƣ Jatak kathas kể về những lần sinhtrƣớc của Đức Phật. Loại truyện này sẽ không thiên về tình giải trì mà quan trọng hơnlà thiên về việc đƣa ra những bài học kinh nghiệm tay nghề và truyền đạt một thông điệp đạo đức.- Truyện tính yêu ( Love stories) dành riêng cho toàn bộ những truyện dân gian của ẤnĐộ. K.D. Upahhypaya giới thuyết: Tính yêu vẫn là một động lực mạnh mẽ và tự tin của vănhọc nói chung. Saleem và Anarkali, Sohni và Mahiwal, Bajirao và Mastani, PrithviRaj và Sanyukta, Shivaji và Saibai, Dhola và Maru, Mirza và Saahiba, SassiPunnu là một số trong những truyện dân gian yêu thìch và quan trọng của Ấn Độ.- Truyện giải trì (Tales of Entertainment) là loại truyện đƣợc tạo ra chỉ đểgiải trì với mục đìch gây cƣời và liên kết với mọi ngƣời.- Truyền thuyết địa phƣơng ( Local Legends): Ấn Độ là vùng đất của nhữnghuyền thoại địa phƣơng. Mỗi vùng miền, xứ sở đều phải có những anh hùng địa phƣơng.Vì dụ Alha và Udal, hai bạn hữu dũng mãnh là những lịch sử một thời địa phƣơng củaBundelkhand và Baghelkhand. Pahalwan Gama, ngƣời hầu của gia đính Hoàng giavà Ghag, Dak là những lịch sử một thời địa phƣơng của vùng hướng đông bắc và những khu vựclân cận.- Huyền thoại (Myths): Đây là nơi ranh giới giữa dân gian và thần thoại cổ xưa đƣợchợp nhất. Vikram và Baital, Sulsa và Satuka và những mẩu chuyện về những giấcmơ rất khác nhau của những vị vua và hoàng hậu tạo thành những mẩu chuyện thần thoại cổ xưa.Câu chuyện về Savitri và Satyavan cũng trọn vẹn có thể đƣợc tham gia vào nhóm này.[Upadhyaya, 2009, tr. 225-226].Nhƣ vậy truyện cổ tìch nằm trong loại truyện giáo huấn và truyện tính yêu.1.1.3. Khái niệm và thực ra của truyện cổ tích thần kìỞ Việt Nam, về khái niệm truyện cổ tìch thần kí, ý kiến của những nhà nghiêncứu nhƣ Chu Xuân Diên, Hoàng Tiến Tựu, Lê Chì Quế, Đức Ninh… là tƣơng đốithống nhất lúc phân biệt với những tiểu loại truyện cổ tìch khác ở cách xây dựngnhân vật, xây dựng diễn biến, phƣơng pháp phản ánh thực tại… Trong số đó tiêu chìxác định tiểu loại truyện cổ tìch thần kí là vai trò quan trọng của yếu tố thần kí trongviệc xây dựng diễn biến và xây dựng nhân vật.21

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải So sánh truyện cổ tích mới với truyện cổ tích truyện thông ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn So sánh truyện cổ tích mới với truyện cổ tích truyện thông tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải So sánh truyện cổ tích mới với truyện cổ tích truyện thông “.

Hỏi đáp vướng mắc về So sánh truyện cổ tích mới với truyện cổ tích truyện thông

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#sánh #truyện #cổ #tích #mới #với #truyện #cổ #tích #truyện #thông So sánh truyện cổ tích mới với truyện cổ tích truyện thông