Mục lục bài viết

Thủ Thuật về Ý thức xã hội gồm có những Lever nào 2022

Update: 2022-04-23 01:43:17,Bạn Cần biết về Ý thức xã hội gồm có những Lever nào. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Mình được tương hỗ.

833

Công lao to lớn của C.Mác và Ph.Ăngghen là tăng trưởng chủ nghĩa duy vật đến đỉnh điểm, xây dựng quan điểm duy vật về lịch sử dân tộc bản địa và lần thứ nhất xử lý và xử lý một cách khoa học yếu tố sự hình thành và tăng trưởng của ý thức xã hội. Các ông đã chứng tỏ rằng, đời sống tinh thần của xã hội hình thành và tăng trưởng trên cơ sở của đời sống vật chất, rằng không thể tìm nguồn gốc của tư tưởng, tư tưởng xã hội trong bản thân nó, nghĩa là không thể tìm trong đầu óc con người mà phải tìm trong hiện thực vật chất. Sự biến hóa của thuở nào đại nào này cũng tiếp tục không còn thể lý giải được nếu chỉ địa thế căn cứ vào ý thức của thời đại ấy. C.Mác viết: “… không thể nhận định về thuở nào đại hòn đảo lộn như vậy địa thế căn cứ vào ý thức của thời đại ấy. Trái lại, phải lý giải ý thức ấy bằng những xích míc của đời sống vật chất, bằng sự xung đột hiện có giữa những lực lượng sản xuất xã hội và những quan hệ sản xuất xã hội”1.

Những yếu tố trên đây đã bác bỏ ý niệm sai lầm đáng tiếc của chủ nghĩa duy tâm muốn đi tìm nguồn gốc của ý thức tư tưởng trong bản thân ý thức tư tưởng, xem tinh thần, tư tưởng là nguồn gốc của mọi hiện tượng kỳ lạ xã hội, quyết định hành động sự tăng trưởng xã hội và trình diễn lịch sử dân tộc bản địa những hình thái ý thức xã hội tách rời cơ sở kinh tế tài chính – xã hội. Chủ nghĩa duy vật lịch sử dân tộc bản địa chỉ rõ rằng tồn tại xã hội quyết định hành động ý thức xã hội, ý thức xã hội là yếu tố phản ánh của tồn tại xã hội, tùy từng tồn tại xã hội. Mỗi khi tồn tại xã hội, nhất là phương thức sản xuất biến hóa thì những tư tưởng và lý luận xã hội, những quan điểm về chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ, v.v. sớm muộn sẽ biến hóa theo. Cho nên ở những thời kỳ lịch sử dân tộc bản địa rất khác nhau nếu toàn bộ chúng ta thấy có những lý luận, quan điểm, tư tưởng xã hội rất khác nhau thì đó là vì những Đk rất khác nhau của đời sống vật chất quyết định hành động.

Quan điểm duy vật lịch sử dân tộc bản địa về nguồn gốc của ý thức xã hội không phải tạm ngưng ở đoạn xác lập sự phụ thuộc của ý thức xã hội vào tồn tại xã hội, mà còn chỉ ra rằng, tồn tại xã hội quyết định hành động ý thức xã hội không phải một cách giản đơn trực tiếp mà thường trải qua những khâu trung gian. Không phải bất kể tư tưởng, ý niệm, lý luận hình thái ý thức xã hội nào thì cũng phản ánh rõ ràng và trực tiếp những quan hệ kinh tế tài chính của thời đại, mà chỉ lúc nào xét đến cùng thì toàn bộ chúng ta mới thấy rõ những quan hệ kinh tế tài chính được phản ánh bằng phương pháp này hay cách khác trong những tư tưởng ấy.

Như vậy, triết học Mác – Lênin yên cầu phải có thái độ biện chứng khi xem xét sự phản ánh tồn tại xã hội của ý thức xã hội.

Khi xác lập vai trò quyết định hành động của tồn tại xã hội so với ý thức xã hội, và ý thức xã hội là yếu tố phản ánh của tồn tại xã hội, tùy từng tồn tại xã hội, chủ nghĩa duy vật lịch sử dân tộc bản địa không xem ý thức xã hội như một yếu tố thụ động, trái lại còn nhấn mạnh vấn đề tác dụng tích cực của ý thức xã hội so với đời sống kinh tế tài chính – xã hội, nhấn mạnh vấn đề tính độc lập tương đối của ý thức xã hội trong quan hệ với tồn tại xã hội. Tính độc lập tương đối đó biểu lộ ở những điểm tại đây:

– ý thức xã hội thường lỗi thời so với tồn tại xã hội

Lịch sử xã hội đã cho toàn bộ chúng ta biết, nhiều khi xã hội cũ đã mất đi, thậm chí còn đã mất rất mất thời hạn, nhưng ý thức xã hội do xã hội đó sinh ra vẫn tồn tại dai dẳng. Tính độc lập tương đối này biểu lộ đặc biệt quan trọng rõ trong nghành nghề tư tưởng xã hội (trong truyền thống cuội nguồn, tập quán, thói quen, v.v.). V.I.Lênin nhận định rằng, sức mạnh mẽ của tập quán được tạo ra qua nhiều thế kỷ là sức mạnh ghê gớm nhất.

Khuynh hướng lỗi thời của ý thức xã hội cũng biểu lộ rõ trong Đk của chủ nghĩa xã hội. Nhiều hiện tượng kỳ lạ ý thức có nguồn gốc sâu xa trong xã hội cũ vẫn tồn tại trong xã hội mới như lối sống ăn bám, lười lao động, tệ tham nhũng, v.v..

ý thức xã hội thường lỗi thời hơn so với tồn tại xã hội là vì những nguyên nhân tại đây:

Một là, sự biến hóa của tồn tại xã hội do tác động mạnh mẽ và tự tin, thường xuyên và trực tiếp của những hoạt động giải trí và sinh hoạt thực tiễn của con người, thường trình làng với vận tốc nhanh mà ý thức xã hội trọn vẹn có thể không phản ánh kịp và trở nên lỗi thời. Hơn nữa, ý thức xã hội là cái phản ánh tồn tại xã hội nên nói chung chỉ biến hóa sau khoản thời hạn có sự biến hóa của tồn tại xã hội.

Hai là, do sức mạnh mẽ của thói quen, truyền thống cuội nguồn, tập quán cũng như do tính lỗi thời, bảo thủ của một số trong những hình thái ý thức xã hội.

Ba là, ý thức xã hội luôn gắn với quyền lợi của những nhóm, những tập đoàn lớn lớn người, những giai cấp nhất định trong xã hội. Vì vậy, những tư tưởng cũ, lỗi thời thường được những lực lượng xã hội phản tiến bộ lưu giữ và truyền bá nhằm mục tiêu chống lại những lực lượng xã hội tiến bộ.

Những ý thức lỗi thời, xấu đi không mất đi một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị. Vì vậy, trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới phải thường xuyên tăng cường công tác làm việc tư tưởng, đấu tranh chống lại những thủ đoạn và hành vi phá hoại của những lực lượng thù địch về mặt tư tưởng, kiên trì xoá bỏ những tàn dư ý thức cũ, đồng thời ra sức phát huy những truyền thống cuội nguồn tư tưởng tốt đẹp.

– ý thức xã hội trọn vẹn có thể vượt trước tồn tại xã hội

Khi xác lập tính thường lỗi thời hơn của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội, triết học mácxít đồng thời thừa nhận rằng, trong những Đk nhất định, tư tưởng của con người, đặc biệt quan trọng những tư tưởng khoa học tiên tiến và phát triển trọn vẹn có thể vượt trước yếu tố tăng trưởng của tồn tại xã hội, dự báo được tương lai và có tác dụng tổ chức triển khai, chỉ huy hoạt động giải trí và sinh hoạt thực tiễn của con người, hướng hoạt động giải trí và sinh hoạt đó vào việc xử lý và xử lý những trách nhiệm mới do sự tăng trưởng chín muồi của đời sống vật chất của xã hội đưa ra.

Khi nói tư tưởng tiên tiến và phát triển trọn vẹn có thể đi trước tồn tại xã hội, dự kiến được quy trình khách quan của sự việc tăng trưởng xã hội thì không tồn tại nghĩa nói rằng trong trường hợp này ý thức xã hội không hề bị tồn tại xã hội quyết định hành động nữa. Tư tưởng khoa học tiên tiến và phát triển không thoát ly tồn tại xã hội, mà phản ánh đúng chuẩn, thâm thúy tồn tại xã hội.

– ý thức xã hội có tính thừa kế trong sự tăng trưởng của tớ

Lịch sử tăng trưởng đời sống tinh thần của xã hội đã cho toàn bộ chúng ta biết rằng, những quan điểm lý luận của mỗi thời đại không xuất hiện trên mảnh đất nền trống không mà được tạo ra trên cơ sở thừa kế những tài liệu lý luận của những thời đại trước.

Do ý thức có tính thừa kế trong sự tăng trưởng, nên không thể lý giải được một tư tưởng nào đó nếu chỉ nhờ vào những quan hệ kinh tế tài chính hiện có, không để ý đến những quá trình tăng trưởng tư tưởng trước đó. Lịch sử tăng trưởng của tư tưởng đã cho toàn bộ chúng ta biết những quá trình hưng thịnh hoặc suy tàn của triết học, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ, v.v. nhiều lúc không thích hợp trọn vẹn với những quá trình hưng thịnh hoặc suy tàn của kinh tế tài chính. Tính chất thừa kế trong sự tăng trưởng của tư tưởng là một trong những nguyên nhân nói rõ vì sao một nước có trình độ tăng trưởng tương đối kém về kinh tế tài chính nhưng tư tưởng lại ở trình độ tăng trưởng cao. Thí dụ, nước Pháp thế kỷ XVIII có nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng kém nước Anh, nhưng tư tưởng thì lại tiên tiến và phát triển hơn nước Anh; so với Anh, Pháp thì nước Đức ở nửa thời gian đầu thế kỷ XIX lỗi thời về kinh tế tài chính, nhưng đã đứng ở trình độ cao hơn nữa về triết học.

Trong xã hội có giai cấp, tính chất thừa kế của ý thức xã hội gắn với tính chất giai cấp của nó. Những giai cấp rất khác nhau thừa kế những nội dung ý thức rất khác nhau của những thời đại trước. Các giai cấp tiên tiến và phát triển tiếp nhận những di sản tư tưởng tiến bộ của xã hội cũ để lại. Thí dụ, khi làm cách mạng tư sản chống phong kiến, những nhà tư tưởng tiên tiến và phát triển của giai cấp tư sản đã Phục hồi những tư tưởng duy vật và nhân bản của thời cổ đại. trái lại, những giai cấp lỗi thời và những nhà tư tưởng của nó thì tiếp thu, Phục hồi những tư tưởng, những lý thuyết xã hội phản tiến bộ của những thời kỳ lịch sử dân tộc bản địa trước. Giai cấp phong kiến những nước Tây Âu trung cổ ở thời kỳ suy thoái và khủng hoảng đã ra sức khai thác triết học của Platôn và những yếu tố duy tâm trong khối mạng lưới hệ thống triết học của Arixtốt thời kỳ cổ đại Hy Lạp, biến chúng thành cơ sở triết học của những giáo lý đạo Thiên chúa; hoặc vào nửa sau thế kỷ XIX và thời gian đầu thế kỷ XX những thế lực tư sản phản động đã phục hồi và tăng trưởng những trào lưu triết học duy tâm, tôn giáo dưới những tên gọi mới như chủ nghĩa Cantơ mới, chủ nghĩa Tômát mới, v.v. để chống lại trào lưu cách mạng của giai cấp công nhân và hệ tư tưởng của nó là chủ nghĩa Mác.

Quan điểm của triết học Mác – Lênin về tính chất thừa kế của ý thức xã hội có ý nghĩa to lớn so với việc nghiệp xây dựng nền văn hoá tinh thần của xã hội xã hội chủ nghĩa. V.I. Lênin nhấn mạnh vấn đề rằng, văn hoá xã hội chủ nghĩa nên phải phát huy những thành tựu và truyền thống cuội nguồn tốt đẹp tuyệt vời nhất của nền văn hoá quả đât từ cổ chí kim trên cơ sở toàn thế giới quan mácxít. Người viết: “Văn hoá vô sản phải là yếu tố tăng trưởng hợp quy luật của tổng số những kiến thức và kỹ năng mà loài người đã tích luỹ được dưới ách thống trị của xã hội tư bản, xã hội của bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu”1.

Nắm vững quan điểm trên đây của triết học Mác – Lênin về tính chất thừa kế của ý thức xã hội có ý nghĩa quan trọng so với công cuộc thay đổi ở việt nam lúc bấy giờ trên nghành văn hoá, tư tưởng, Đảng ta xác lập, trong Đk kinh tế tài chính thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, phải đặc biệt quan trọng quan tâm giữ gìn và nâng cao truyền thống văn hoá dân tộc bản địa, thừa kế và phát huy truyền thống cuội nguồn đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc bản địa. Tiếp thu tinh hoa những dân tộc bản địa trên toàn thế giới, làm giàu đẹp thêm nền văn hoá Việt Nam.

– Sự tác động qua lại giữa những hình thái ý thức xã hội trong sự tăng trưởng của chúng

Sự tác động qua lại giữa những hình thái ý thức xã hội làm cho ở mỗi hình thái ý thức có những mặt, những tính chất không thể lý giải được một cách trực tiếp bằng tồn tại xã hội hay bằng những Đk vật chất.

Lịch sử tăng trưởng của ý thức xã hội đã cho toàn bộ chúng ta biết, thường thì ở mỗi thời đại, tùy từng những tình hình lịch sử dân tộc bản địa rõ ràng có những hình thái ý thức nào đó nổi lên số 1 và tác động mạnh đến những hình thái ý thức khác. ở Hy Lạp cổ đại, triết học và nghệ thuật và thẩm mỹ đóng vai trò đặc biệt quan trọng to lớn; còn ở Tây Âu trung cổ thì tôn giáo tác động mạnh mẽ và tự tin đến mọi mặt tinh thần xã hội như triết học, đạo đức, nghệ thuật và thẩm mỹ, chính trị, pháp quyền. ở quá trình lịch sử dân tộc bản địa sau này thì ý thức chính trị lại đóng vai trò to lớn tác động đến những hình thái ý thức xã hội khác. ở Pháp nửa sau thế kỷ XVIII và ở Đức thời gian cuối thế kỷ XIX, triết học và văn học là công cụ quan trọng nhất để tuyên truyền những tư tưởng chính trị, là vũ đài của cuộc đấu tranh chính trị của những lực lượng xã hội tiên tiến và phát triển. Trong sự tác động lẫn nhau giữa những hình thái ý thức, ý thức chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng, ý thức chính trị của giai cấp cách mạng kim chỉ nan cho việc tăng trưởng theo khunh hướng tiến bộ của những hình thái ý thức khác. Trong Đk của việt nam lúc bấy giờ, những hoạt động giải trí và sinh hoạt tư tưởng như triết học, văn học nghệ thuật và thẩm mỹ, v.v. mà tách rời đường lối chính trị đúng đắn của Đảng sẽ không còn tránh khỏi rơi vào những quan điểm sai lầm đáng tiếc, không thể góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

– ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội

Chủ nghĩa duy vật lịch sử dân tộc bản địa không những chống lại quan điểm duy tâm tuyệt đối hóa vai trò của ý thức xã hội, mà còn bác bỏ quan điểm duy vật tầm thường, hay chủ nghĩa duy vật kinh tế tài chính phủ nước nhà nhận tác dụng tích cực của ý thức xã hội trong đời sống xã hội. Ph.Ăngghen viết: “Sự tăng trưởng của chính trị, pháp lý, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ v.v. đều dựa vào cơ sở sự tăng trưởng kinh tế tài chính. Nhưng toàn bộ chúng cũng luôn có thể có tác động lẫn nhau và tác động đến cơ sở kinh tế tài chính”1.

Mức độ tác động của tư tưởng so với việc tăng trưởng xã hội tùy từng những Đk lịch sử dân tộc bản địa rõ ràng; vào tính chất của những quan hệ kinh tế tài chính mà trên đó tư tưởng phát sinh; vai trò lịch sử dân tộc bản địa của giai cấp mang ngọn cờ tư tưởng; vào mức độ phản ánh đúng đắn của tư tưởng so với những nhu yếu tăng trưởng xã hội; vào mức độ mở rộng của tư tưởng trong quần chúng. Cũng do đó, ở đây cần phân biệt vai trò của ý thức tư tưởng tiến bộ và ý thức tư tưởng phản tiến bộ so với việc tăng trưởng xã hội.

Như vậy, nguyên tắc của chủ nghĩa duy vật lịch sử dân tộc bản địa về tính chất độc lập tương đối của ý thức xã hội chỉ ra bức tranh phức tạp của lịch sử dân tộc bản địa tăng trưởng của ý thức xã hội và của đời sống tinh thần xã hội nói chung; nó bác bỏ mọi quan điểm siêu hình, máy móc, tầm thường về quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

Tồn tại xã hội và ý thức xã hội là hai phương diện thống nhất biện chứng của đời sống xã hội. Vì vậy công cuộc tôn tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới phải được tiến hành đồng thời trên cả hai mặt tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Cần thấy rằng, thay đổi tồn tại xã hội là Đk cơ bản nhất để thay đổi ý thức xã hội; mặt khác, cũng cần được thấy rằng không riêng gì có những biến hóa trong tồn tại xã hội mới tất yếu dẫn đến những thay đổi to lớn trong đời sống tinh thần của xã hội mà ngược lại, những tác động của đời sống tinh thần xã hội, với những Đk xác lập cũng trọn vẹn có thể tạo ra những biến hóa mạnh mẽ và tự tin, thâm thúy trong tồn tại xã hội.

Quán triệt nguyên tắc phương pháp luận đó trong sự nghiệp cách social chủ nghĩa ở việt nam, một mặt phải coi trọng cuộc cách mạng tư tưởng văn hoá, phát huy vai trò tác động tích cực của đời sống tinh thần xã hội so với quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính và công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn; mặt khác phải tránh tái phạm sai lầm đáng tiếc chủ quan duy ý chí trong việc xây dựng văn hoá, xây dựng con người mới. Cần thấy rằng chỉ trọn vẹn có thể thực sự tạo dựng được đời sống tinh thần của xã hội xã hội chủ nghĩa trên cơ sở tôn tạo triệt để phương thức sinh hoạt vật chất tiểu nông truyền thống cuội nguồn và xác lập, tăng trưởng được một phương thức sản xuất mới trên cơ sở tiến hành thành công xuất sắc sự nghiệp công nghiệp hoá, tân tiến hoá.

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Cập nhật Ý thức xã hội gồm có những Lever nào ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Ý thức xã hội gồm có những Lever nào tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Ý thức xã hội gồm có những Lever nào “.

Hỏi đáp vướng mắc về Ý thức xã hội gồm có những Lever nào

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#thức #xã #hội #bao #gồm #những #cấp #độ #nào Ý thức xã hội gồm có những Lever nào