Xử lý hóa đơn điện tử ko hề mã lập sai sót 2022

Quy định về việc xử lý hóa đơn điện tử ko hề mã viết sai như: Hóa đơn điện tử viết sai tên, địa chỉ, sai mã số thuế, số tiền, sai thuế suất, product ko đúng quy định, chất lượng.

Chú ý

: Bài viết này

xin trích các quy định

chỉ dẫn xử lý hóa đơn điện tử

KHÔNG có mã

của cơ thuế quan lại lập sai.

-> Nếu DN dùng hóa đơn điện tử

có mã

của cơ thuế quan lại lập sai.

=>

bạn xem tại đây nhé

:

.

———————————————————————–

Xử lý hóa đơn điện tử ko hề mã viết sai các ngôi trường hợp như sau:

Căn cứ theo điều 24 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 68/2019/TT-BTC chỉ dẫn như sau:

1. Trường hợp hóa đơn điện tử ko hề mã của cơ quan lại thuế

đã gửi

cho người sử dụng

có phát hiện nay sai sót (do người buôn bán hoặc người sử dụng phát hiện nay) thì xử lý như sau:

a) Trường hợp có sơ sót về

tên

,

địa chỉ

của người sử dụng tuy nhiên

ko sai mã số thuế

,

các nội dung khác ko sai sót

:

-> Thì Người buôn bán

thông tin cho người sử dụng

về việc hóa đơn có sơ sót và

ko phải lập lại hóa đơn

.

– Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

đã gửi

cơ quan lại thuế thì người buôn bán thực hành thông tin với cơ quan lại thuế theo Mẫu số 04

(Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, tải về bên dưới cuối bài bác luận).

b) Trường hợp có sai về

mã số thuế

, về

số tiền

ghi trên hóa đơn, sai về

thuế suất

,

tiền thuế

hoặc

product ko đúng quy định

,

chất lượng

:

Bước 1

: Người buôn bán và người sử dụng

lập văn bạn dạng thỏa thuận ghi rõ sơ sót.

Bước 2

: Người buôn bán

lập hóa đơn điện tử mới thay thế

cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

-> Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sơ sót

phải có dòng chữ

Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm

”.

-> Người buôn bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người buôn bán gửi cho người sử dụng.

-> Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót

đã gửi

cơ thuế quan lại thì người buôn bán thực hiện nay thông báo với cơ quan lại thuế theo Mẫu số 04

(Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, tải về bên dưới cuối bài bác luận)

và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời kì nêu tại Điều 16 Thông tư 68.

– Chi tiết việc gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian.

xem tại đây nhé

:

.

—————————————————————————

2. Trường hợp sau Khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử,

cơ thuế quan lại phát hiện nay

hóa đơn điện tử đã lập có sai sót:

-> Thì cơ thuế quan lại thông tin cho người buôn bán theo Mẫu số 05

(Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định số 119/2018/NĐ-CP)

để người buôn bán thẩm tra sơ sót.

– Trong thời gian

02 ngày

Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp thông tin của cơ quan lại thuế, người buôn bán thực hiện nay thông báo với cơ quan lại thuế theo Mẫu số 04

(Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) về việc diệt hóa đơn (nếu có).

+) Nếu người buôn bán thông tin

diệt

hóa đơn điện tử đã lập thì người buôn bán

lập hóa đơn điện tử mới

để gửi người sử dụng và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ thuế quan lại.

+) Nếu người buôn bán ko thông báo với cơ quan lại thuế thì cơ quan lại thuế nối thông báo cho người buôn bán về sơ sót của hóa đơn đã lập để người buôn bán thực hành

điều chỉnh

hoặc

diệt

hóa đơn.

– Cơ quan lại thuế thông báo về việc tiếp thu và hiệu quả xử lý theo Mẫu số 04 cho người buôn bán.

Hóa đơn điện tử đã diệt

ko hề giá trị dùng

tuy nhiên

vẫn được lưu trữ để phục vụ tra khảo

.

———————————————————————-

Mẫu thông tin diệt hóa đơn điện tử – Mẫu số 04

Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————————–

thông báo HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ thuế quan lại)

Tên người nộp thuế: đả ty kế toán tài chính Thiên Ưng

Mã số thuế: …………………………………………

Người nộp thuế thông tin về việc

diệt

/

giải trình hóa đơn điện tử do sơ sót

như sau:

STT

Mẫ

u số

Ký hiệu hóa đơn điệ

n tử

Số hóa đơn điệ

n tử

Ngày lập hóa đơn

Loại ứng dụng hóa đơn điện tử

Hủy

/

giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

……

, ngày……..

tháng…..

năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ

hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số

, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Tải

theo Nghị định 119 về tại đây:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

—————————————————————————–

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành làm!

————————————————————————–

Bài viết Xử lý hóa đơn điện tử ko hề mã lập sai sót 2021-08-31 14:42:00

#Xử #lý #hóa #đơn #điện #tử #ko #có #mã #lập #sai #sót