Bác nào có cái ảnh này cho Ất Hợi 1995 không ạ, em cũng Bách Khoa cơ khí bỏ ngang sang IT mà 1995 🤣


Source_#group_voz_4663452077015228_4884807298213037 _like_44_Share_0