Bảng kê product, dịch vụ MUA VÀO 01-2/GTGT theo TT 119 2022

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ product, dịch vụ mua vào Mẫu 01-2/GTGT (Ban hành tất nhiên Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Phụ lục

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo

)

[01]

Kỳ tính thuế: tháng….. năm …. hoặc quý….năm….

[02] Tên người nộp thuế

:……………………………………………………………….

[03]

Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có)

:……………………………………………………………

[05]

Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng nước ta

STT

Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế

Tên người buôn bán

Mã số

thuế người buôn bán

Giá trị HHDV

mua vào chưa có thuế

Thuế GTGT

đủ điều khiếu nại khấu trừ thuế

chú giải

Số hóa đơn

Ngày, tháng, năm lập hóa đơn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và dùng cho các phát động và sinh hoạt giải trí cung cấp mặt hàng hoá, dịch vụ ko kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều khiếu nại khấu trừ thuế:

Tổng

2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và ko chịu thuế đủ điều khiếu nại khấu trừ thuế:

Tổng

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều khiếu nại được khấu trừ thuế (*):

Tổng

Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (**): ………….

Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều khiếu nại được khấu trừ (***): ………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu bổn phận trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

viên chức ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

..

., ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

chú giải:

(*) Tổng hợp theo từng dự án đầu tư thuộc ngôi trường hợp được trả thuế GTGT.

(**) Tổng giá trị HHDV

mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.

(***) Tổng số thuế GTGT của HHDV

mua vào đủ điều khiếu nại được khấu trừ là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 1, 2.

GTGT: giá trị gia tăng.

SXKD: sinh sản marketing thương mại.

HHDV: product dịch vụ.

Xem thêm:

Scr Bảng kê product, dịch vụ MUA VÀO 01-2/GTGT theo TT 119 2021-08-31 14:57:00

#Bảng #kê #mặt hàng #hóa #dịch #vụ #MUA #VÀO #012GTGT #theo