Bảng phân bổ tiền lương, bảo đảm xã hội theo Thông tư 133, 200 2022

chỉ dẫn cách lập Bảng phân bổ lương bổng và Bảo hiểm xã hội theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 11-LĐTL, tụ hội và phân bổ lương bổng tiền công thực tại phải trả, bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn …

I. Mẫu bảng phân bổ lương và bảo đảm từng lớp:

Đơn vị

:

Bộ phận:

………………

Mẫu số 11 – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG PHÂN BỔ lương VÀ BẢO HIỂM tầng lớp

Tháng… năm …

Số TT

Ghi Có tài khoản

Đối tượng sử dụng

(Ghi Nợ các trương mục)

TK 334 – Phải trả người cần lao

TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

TK 335 phí tổn phải trả

Tổng cộng

Lương

Các khoản khác

Cộng Có TK 334

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm từng lớp

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm tai nạn cần lao

Cộng Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

TK 154- tổn phí sinh sản, marketing thương mại dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)

2

TK 642- hoài cai quản lý kinh dinh

3

TK 242- tổn phí trả trước

4

TK 335- hoài phải trả

5

TK 241- Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

6

TK 334- Phải trả người lao động

7

TK 338- Phải trả, phải nộp khác

8

……………………………

Cộng:

Người lập bảng

(Ký, bọn họ tên)

Ngày… tháng… năm…

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu Bảng phân bổ lương lậu và Bảo hiểm tầng lớp theo Thông tư 133:

Tải mẫu Bảng phân bổ lương lậu và Bảo hiểm từng lớp theo Thông tư 200:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH:

1. Mục đích:

– Dùng để tụ hợp và phân bổ lương tiền công thực tiễn phải trả (gồm lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn cần lao và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng dùng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

– Kết cấu và nội dung đốn của bảng phân bố này gồm có các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3888), các dòng ngang phản ảnh lương, bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm tai nạn cần lao, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn tính cho các đối tượng dùng lao động.

Xem thêm:

– Cơ sở lập:

+ cứ vào các bảng tính sổ lương, tính sổ làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tài chính tụ tập, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính hạnh số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng ăn nhập cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.

+ cứ vào tỷ lệ trích bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn và tổng số lương phải trả (theo quy định hiện nay hành) theo từng đối tượng dùng tính ra số tiền phải trích bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn để ghi vào các dòng hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

Xem thêm

:

– Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê và các sổ kế toán tài chính có liên can tùy theo mẫu mã kế toán tài chính áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời được dùng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ trả mỹ xong.

Xem thêm:

——————————————————————————

Source Bảng phân bổ tiền lương, bảo đảm xã hội theo Thông tư 133, 200 2021-09-04 19:23:00

#Bảng #phân #bổ #tiền #lương #bảo #hiểm #xã #hội #theo #Thông #tư