Bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo Thông tư 133 và 200 2022

chỉ dẫn cách lập Bảng tính sổ mặt hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 01-BH, Bảng thanh toán mặt hàng đại lý, ký gửi do bên nhận buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi lập thành 3 bạn dạng.
I. Mẫu Bảng tính sổ mặt hàng gửi đại lý, ký gửi
Đơn vị
:
Địa chỉ:
………………
Mẫu số 01 – BH
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
BẢNG thanh toán HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI
Ngày …. tháng…. năm ….
Quyển số:………….
Số:………….
Nợ:………….
Có:………….
Căn cứ hợp đồng số:….. ngày … tháng … năm … về việc buôn bán sản phẩm đại lý (ký gửi),
Chúng tôi gồm:
– Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện……….…. có mặt hàng đại lý (ký gửi).
– Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện………..……….……….……….
– Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện………. nhận buôn bán sản phẩm đại lý (ký gửi).
– Ông /Bà………. chức vụ………. Đại diện đơn vị……….…………….……….
I- Thanh quyết toán số mặt hàng đại lý từ ngày…/…/… đến ngày…/…/… như sau:
Số TT
Tên, quy định, phẩm chất sản phẩm (product)
Đơn vị tính
Số lượng tồn đầu kỳ
Số lượng nhận trong kỳ
Tổng số
số mặt hàng đã buôn bán trong kỳ
Số lượng tồn cuối kỳ
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3 = 1+2
4
5
6
7 = 3-4
Cộng
x
x
x
x
x
x
x
II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: …………………………………………………….
III- Số tiền phải tính sổ đến kỳ này: (III = II + Cột 6)………………………………
IV- Số tiền được nhận lại:…………………………………………..
+ Hoa hồng…………………………………………………………………..
+ Thuế nộp hộ…………………………………………………………………………..
+ phí tổn (nếu có)…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
V- Số tiền thanh toán kỳ này:
+ Tiền mặt:………………………………………………………………………
+ Séc:………………………………………………………………………………
VI- Số tiền nợ lại (VI= III – IV – V)
* chú thích:…………………………………………………………………………….
Giám đốc đơn vị
gửi mặt hàng đại lý (ký gửi)
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
Người lập bảng tính sổ
(Ký, bọn họ tên)
Giám đốc đơn vị nhận buôn bán sản phẩm đại lý
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
Kế toán
trưởng đơn vị
gửi mặt hàng đại lý (ký gửi)
(Ký, bọn họ tên)
Kế toán
trưởng đơn vị
nhận buôn bán sản phẩm đại lý
(Ký, bọn họ tên)
Tải mẫu Bảng tính sổ mặt hàng đại lý ký gửi theo Thông tư 133:
Tải mẫu Bảng tính sổ mặt hàng đại lý ký gửi theo Thông tư 200:
Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1
: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2
: Gửi yêu cầu vào mail:
[email protected]
(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
II. Cách lập BẢNG thanh toán HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI
1. Mục đích:
– phản ảnh tình hình thanh toán mặt hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có mặt hàng và đơn vị nhận buôn bán sản phẩm, là chứng từ để đơn vị có mặt hàng và đơn vị nhận buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi tính sổ tiền và ghi sổ kế toán tài chính.
Xem thêm
:
2. Phương pháp và bổn phận ghi
– Ghi rõ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu đơn vị nhận buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi ở góc trên bên trái.
– Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập bảng tính sổ mặt hàng đại lý, ký gửi.
– Ghi rõ số hiệu, ngày, tháng, năm của giao kèo buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi.
Mục I thanh toán số mặt hàng đại lý, ký gửi:
+ Cột A, B, C: Ghi số trật tự và tên, quy định, phẩm chất, đơn vị tính của sản phẩm, product nhận đại lý, ký gửi.
+ Cột 1: Ghi số lượng mặt hàng còn tồn cuối kỳ trước.
+ Cột 2: Ghi số lượng mặt hàng nhận đại lý, ký gửi kỳ này.
+ Cột 3: Ghi tổng số lượng mặt hàng nhận đại lý, ký gửi tính đến cuối kỳ này gồm số lượng mặt hàng tồn kỳ trước chưa buôn bán và số lượng mặt hàng nhận kỳ này (Cột 3 = cột 1+cột 2).
+ Cột 4, 5, 6: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền tài product đã buôn bán phải thanh toán của kỳ này. Đơn giá tính sổ là đơn giá ghi trong giao kèo buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi giữa bên có mặt hàng và bên nhận mặt hàng.
+ Cột 7: Ghi số product nhận đại lý, ký gửi còn tồn (tại quầy, tại kho) chưa buôn bán tốt đến ngày lập bảng tính sổ.
Dòng cộng: Ghi tổng số tiền phải thanh toán nảy sinh kỳ này.
Mục II:
Ghi số tiền bên buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi còn nợ chưa thanh toán với bên có mặt hàng đến thời điểm thanh toán kỳ này.
Mục III:
Ghi số tiền bên buôn bán sản phẩm đại lý phải tính sổ với bên có mặt hàng đại lý mới nảy đến kỳ này (Mục III = Mục II + cột 6 của Mục I).
Mục IV:
Ghi số tiền bên có mặt hàng đại lý phải thanh toán với bên buôn bán sản phẩm đại lý về số thuế nộp hộ, tiền huê hồng, phí tổn khác, …(nếu có).
Mục V:
Ghi số tiền bên buôn bán sản phẩm đại lý thanh toán cho bên có mặt hàng đại lý kỳ này (ghi rõ số tiền mặt và tiền séc).
Mục VI:
Ghi số tiền bên buôn bán sản phẩm đại lý còn nợ bên có mặt hàng đại lý đến thời điểm tính sổ (Mục VI = Mục III – Mục IV – Mục V).
Bảng thanh toán mặt hàng đại lý, ký gửi do bên nhận buôn bán sản phẩm đại lý, ký gửi lập thành 3 bạn dạng. Sau Khi lập xong, người lập ký, chuyển cho kế toán tài chính trưởng hai phía soát xét và trình giám đốc hai phía ký duyệt đóng dấu, một bạn dạng lưu ở điểm lập (phòng plan hoặc phòng cung tiêu), 1 bạn dạng lưu ở phòng kế toán tài chính để làm chứng từ thanh toán và ghi sổ kế toán tài chính, 1 bạn dạng gửi cho bên có mặt hàng đại lý, ký gửi.
Xem thêm
:
————————————————————–

32

Data Bảng thanh toán mặt hàng đại lý ký gửi theo Thông tư 133 và 200 2021-08-31 15:12:00

#Bảng #thanh #toán #mặt hàng #đại #lý #ký #gửi #theo #Thông #tư #và