Các loại báo cho biết giải trình thuế phải nộp mặt hàng quý – tháng cho cơ quan lại thuế 2022

bẩm thuế theo Qúy, Tháng gồm những gì? Các tờ khai thuế phải nộp mặt hàng Qúy, Tháng cho cơ quan lại thuế?

xin chia sẻ Các loại ít thuế phải nộp mỗi tháng, mặt hàng quý cho cơ quan lại thuế.

I. Các loại vắng thuế phải nộp mặt hàng Quý và Tháng:

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Việc trước tiên

:

Các các độc giả phải xác định được DN mình kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc Qúy – Kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ hoặc trực tiếp.

->

Việc này rất cần thiết nhé, vì phải xác định được thì tiếp đó mới chọn được Mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp.

——————————————————————————————

a, Cách xác định kê khai theo

Qúy hoặc Tháng:

– Những DN

mới thành lập

thì kê khai thuế GTGT

theo quý.

– Những DN đang phát động và sinh hoạt giải trí nếu Doanh thu năm trước liền kề từ

50 tỷ trở xuống

thì kê khai

theo quý

, nếu lớn rộng 50 tỷ thì

theo tháng

.

Chi tiết

:

——————————————————————

b, Cách xác định kê khai thuế GTGT theo pp

khấu trừ hoặc trực tiếp

:

– Những DN đang phát động và sinh hoạt giải trí có doanh thu mỗi năm

từ 1 tỷ trở lên

và DN

đăng ký tình nguyện

: -> Thì kê khai theo pp

khấu trừ.

– Những DN có doanh thu

bên dưới 1 tỷ

-> Thì kê khai theo pp

trực tiếp

(trừ ngôi trường hợp đăng ký tự nguyên kê khai theo pp khấu trừ)

Chi tiết:

+) Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp

khấu trừ

:

– Tờ khai phải nộp

:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

Lưu ý:

Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp.

(Nếu DN các độc giả có nhu muốn muốn kê khai theo pp khấu trừ thì phải đăng ký nộp Mẫu 01/GTGT)

Chi tiết:

+) Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp

trực tiếp

:

Nếu trực tiếp trên giá trị gia tăng:

– Mẫu tờ khai phải nộp

:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

Nếu trực tiếp trên doanh thu:

– Mẫu tờ khai phải nộp

:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Chi tiết

:

để ý:

– Tờ khai theo Qúy hoặc Tháng thì

Khi kê khai trên phần mềm HTKK

các các độc giả

chọn kỳ kê khai

(theo Tháng hoặc Qúy nhé).

– Trong tháng hoặc Qúy dù

có nảy

hoặc

ko phát sinh

thì các các độc giả

vẫn phải nộp tờ khai

thuế GTGT cho cơ quan lại thuế nhé

. (Nếu ko nộp sẽ bị phạt chậm nộp tờ khai đó nhé)

– Nếu Không nảy thì các các độc giả Tích vào

Chỉ tiêu [21]

: “

Không nảy sinh phát động và sinh hoạt giải trí mua, buôn cung cấp trong kỳ”.

———————————————————————-

2. Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa (TNCN):

Việc trước nhất:

Cũng như phần thuế GTGT, là các các độc giả phải xác định được DN m kê khai thuế TNCN theo Qúy hoặc Tháng:

– Nếu DN kê khai thuế

GTGT theo quý

thì

kê khai thuế TNCN

cũng theo quý

Nếu DN các độc giả kê khai thuế

GTGT theo tháng

thì có

2 ngôi trường hợp

như sau:

+ Nếu trong tháng nảy sinh số thuế TNCN phải nộp

> 50.000.000

thì kê khai

theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp

thì kê khai

theo quý.

Mẫu Tờ khai phải nộp

là:

Tờ khai TNCN mẫu 05/KK-TNCN

để ý:

– Tờ khai theo Qúy hoặc Tháng thì

Khi kê khai trên phần mềm HTKK

các các độc giả

chọn kỳ kê khai

(theo Tháng hoặc Qúy nhé).

– Nếu trong tháng hoặc Qúy

ko nảy sinh khấu trừ

thuế TNCN

của bất cứ 1 viên chức

nào -> Thì ko phải nộp Tờ khai.

Chi tiết:

– Nếu DN các độc giả có

dùng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

thì mặt hàng quý cũng phải làm vắng sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN đó nhé.

Chi tiết:

——————————————————————

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Hàng quý

các các độc giả cứ vào hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán tài chính tại DN m: -> Để tự

tạm tính

số tiền thuế TNDN phải nộp mặt hàng quý.

(Hàng tháng ko tạm tính nhé).

-> Nếu trong quý có phát sinh số tiền thuế TNDN thì chỉ cần

đi

nộp tiền thuế TNDN

đó

(Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo).

(Không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý).

để ý:

– dù rằng là để DN tự tạm tính rồi nộp: -> Nhưng Nếu số tiền thuế TNDN tạm nộp mặt hàng quý mà thấp rộng số tiền thuế phải nộp theo Tờ khai quyết toán năm

từ 20% trở lên

thì sẽ bị phạt chậm nộp tiền thuế đó nhé.

Chi tiết

:

—————————————————————————-

4. ít tình hình dùng hóa đơn quý (BC THSDHD):

– Đa số tuốt tuột các DN đều phải nộp thưa tình hình sử dụng hóa đơn

theo Quý.

– Mẫu báo phải nộp

:

Báo cáo tình hình dùng hóa đơn theo quý Mẫu BC26-AC

để ý:

– toàn bộ các DN nộp BC THSDHĐ theo quý

(bao gồm DN mới thành lập)

-> Chỉ có những DN thuộc diện

rủi ro cao

về thuế thì phải làm

theo Tháng.

– Nếu trong kỳ

ko dùng đến

hóa đơn nào thì

vẫn phải làm BC THSDHĐ

nhé

– Nếu DN mới thành lập

chưa thông báo phát hành hóa đơn

thì

ko

phải làm BC THSDHĐ.

Chi tiết:

———————————————————————–

Như vậy:

thưa thuế Quý hoặc Tháng gồm

:

1. Tờ khai thuế GTGT

2. Tờ khai thuế TNCN.

3. thưa tình hình sử dụng hóa đơn.

4. Tạm tính tiền thuế TNDN (nếu có)

-> Trên đây là những thưa thuế Qúy hoặc Tháng phải nộp gần như lời khẳng đinh ép cho tuốt luốt các DN.

Trong khi

những DN nảy thêm thì phải nộp thêm các thưa khác, thí dụ: dùng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp thưa mẫu này …Hoặc nảy thêm

Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế XNK … thì các các độc giả phải làm tờ khai để nộp nhé.

– Tiếp đó là Cơ quan lại BHXH, Liên đoàn lao động Quận (Huyện) …

—————————————————————————–

III. Thời hạn nộp các mỏng thuế theo tháng, quý:

– Nếu DN các độc giả kê khai

theo Tháng

: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có) Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

thí dụ

: Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng kê khai thuế GTGT theo tháng: Thì hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2019 là ngày 20/2/2019.

– Nếu DN các độc giả kê khai

theo Qúy

: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có) Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiền quý sau.

thí dụ:

DN các độc giả kê khai thuế GTGT hteo Qúy: Thì hạn nộp Tờ khai thuế GTGT quý 2/2019 là ngày 30/7/2019

Để làm rõ ràng rộng về lịch nộp các loại tờ khai thuế theo tháng và theo quý

các các độc giả

xem thêm

:

————————————————————————

Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành công.

Các các độc giả có nhu muốn muốn tìm hiểu chuyên sâu rộng về thuế TNCN, TNDN… Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham dự: Khóa

thực tại chuyên sâu.

Dữ Liệu Các loại báo cho biết giải trình thuế phải nộp mặt hàng quý – tháng cho cơ quan lại thuế 2021-08-25 14:24:00

#Các #loại #báo #cáo #thuế #phải #nộp #mặt hàng #quý #tháng #cho #cơ #quan lại #thuế