Các vozer thông thiên văn tường địa lí cho e hỏi với ạ
Tại sao con gà nó chỉ đi tới không đi lùi được.

Source_#group_voz_4663452077015228_4914478841912549 _like_73_Share_0