Cách ghi sổ theo mẫu mã Chứng từ ghi sổ theo TT 200, 133 2022

Hướng dẫn cách ghi sổ theo mẫu mã kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200 và 133: Đặc trưng, lớp lang ghi sổ, nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo mẫu mã Chứng từ ghi sổ.
1) Đặc trưng của ghi sổ theo mẫu mã Chứng từ ghi sổ:
– cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tài chính tổng hợp bao héc tàm tất cả:
– Ghi theo trình tự thời kì trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.
– Ghi theo nội dung tài chính tài chính trên Sổ Cái.
Chứng từ ghi sổ do kế toán tài chính lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại, có cùng nội dung tài chính tài chính. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số trật tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán tài chính đính kèm, phải được kế toán tài chính trưởng duyệt trước Khi ghi sổ kế toán tài chính.
Hình thức kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán tài chính sau:
+ Chứng từ ghi sổ;
+ Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;
+ Sổ Cái;
+ Các Sổ, Thẻ kế toán tài chính chi tiết.
2) trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã Chứng từ ghi sổ:
+) Mỗi ngày hoặc định kỳ:
– cứ vào các chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại đã được soát, được dùng làm Căn cứ ghi sổ, kế toán tài chính lập Chứng từ ghi sổ. cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán tài chính sau Khi làm Căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán tài chính chi tiết có liên quan lại.
+) Cuối tháng:
– Phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số nảy Nợ, Tổng số nảy sinh Có và Số dư của từng trương mục trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối tài khoản.
– Sau Khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết) được dùng để lập mỏng tài chính. Quan hệ đối chiếu, thẩm tra phải BH an toàn Tổng số nảy sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của thảy các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải cân nhau và bởi Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh tài khoản phải cân nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải ngay số dư của từng trương mục ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.
+) Sơ đồ hình thức ghi sổ Chứng từ ghi sổ:
3. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo mẫu mã Chứng từ ghi sổ
(1) Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ (Mẫu số S02b-DN):
a) Nội dung:
– Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng để ghi chép các kỹ năng tài chính tài chính nảy theo trình tự thời kì (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các kỹ năng tài chính tài chính nảy, cai quản lý chứng từ ghi sổ, vừa để rà soát, đối chiếu số liệu với Bảng Cân đối số nảy sinh tài khoản.
b) Kết cấu và phương pháp ghi chép:
Cột A: Ghi số hiệu của Chứng từ ghi sổ.
Cột B: Ghi ngày, tháng lập Chứng từ ghi sổ.
Cột 1: Ghi số tiền của Chứng từ ghi sổ.
Cuối trang sổ phải cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau.
Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang.
Cuối tháng, cuối năm, kế toán tài chính cộng tổng số tiền nảy trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, lấy số liệu đối chiếu với Bảng Cân đối số nảy sinh tài khoản.
(2) Sổ Cái (Mẫu số S02c1-DN và S02c2- DN)
a) Nội dung:
– Sổ Cái là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng để ghi các kỹ năng tài chính tài chính nảy theo tài khoản kế toán tài chính được quy định trong chế độ trương mục kế toán tài chính áp dụng cho doanh nghiệp.
– Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để đánh giá, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (thẻ) kế toán tài chính chi tiết và dùng để lập Bảng cân đối số nảy tài khoản và Báo cáo Tài chính.
b) Kết cấu và phương pháp ghi Sổ Cái:
– Sổ Cái của mẫu mã kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang hoặc một số trang tuỳ theo số lượng ghi chép các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh nhiều hoặc ít của từng tài khoản.
Sổ Cái có 2 loại:
Sổ Cái ít cột và Sổ Cái nhiều cột.
+ Sổ Cái ít cột:
thường được vận dụng cho những tài khoản có ít kỹ năng tài chính tài chính nảy, hoặc kỹ năng tài chính tài chính nảy đơn giản.
Kết cấu của Sổ Cái loại ít cột (Mẫu số S02c1-DN)
– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.
– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung kỹ năng tài chính tài chính nảy sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu trương mục đối ứng.
– Cột 1, 2: Ghi số tiền ghi Nợ, ghi Có của tài khoản này.
+ Sổ Cái nhiều cột:
thường được ứng dụng cho những tài khoản có nhiều kỹ năng tài chính tài chính nảy, hoặc kỹ năng tài chính tài chính phát sinh phức tạp cần phải theo dõi chi tiết có thể phối hợp mở riêng cho một trang sổ trên Sổ Cái và được phân tích chi tiết theo tài khoản đối ứng.
Kết cấu của Sổ Cái loại nhiều cột (Mẫu số S02c2-DN)
– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.
– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung kỹ năng tài chính tài chính nảy sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
– Cột 1, 2: Ghi tổng số tiền nảy sinh Nợ, nảy Có của tài khoản này.
– Cột 3 đến cột 10: Ghi số tiền nảy bên Nợ, bên Có của các trương mục cấp 2.
* Phương pháp ghi Sổ Cái:
– cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết liên quan lại.
– Mỗi ngày, cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái ở các cột ăn nhập.
– Cuối mỗi trang phải cộng tổng số tiền theo từng cột và chuyển sang đầu trang sau.
– Cuối tháng, (quý, năm) kế toán tài chính phải khoá sổ, cộng số phát sinh Nợ, số nảy sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số nảy từ đầu quý, đầu năm của từng trương mục để làm Căn cứ lập Bảng Cân đối số nảy tài khoản và bẩm tài chính.
Trên đây là những quy định về cách ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã Chứng từ ghi sổ, nước ngoài giả các các độc giả cũng có thể xem thêm:
Kế toán Thiên Ưng chúc các các độc giả thành công.

51

Tài Liệu Cách ghi sổ theo mẫu mã Chứng từ ghi sổ theo TT 200, 133 2021-08-28 09:55:00

#Cách #ghi #sổ #theo #hình #thức #Chứng #từ #ghi #sổ #theo

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x