Cách hạch toán Các khoản giảm trừ doanh thu Tài khoản 521 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thâu trong kỳ như: Chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp, mặt hàng buôn cung cấp trả lại.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính:

a) trương mục này dùng để phản chiếu các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thâu buôn cung cấp sản phẩm, cung cấp dịch vụ nảy trong kỳ, gồm:

Chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp và mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại

. Tài khoản này

ko phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp.

b) Việc điều chỉnh giảm doanh thu được thực hành như sau:

– Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp, mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại nảy sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, product dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh;

– Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới nảy chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp hoặc mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thâu theo nguyên lý:

+ Nếu sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương nghiệp, bị trả lại tuy nhiên nảy sinh trước thời điểm phát hành mỏng tài chính, kế toán tài chính phải coi đây là một trong những sự khiếu nại cần điều chỉnh nảy sau ngày lập Bảng cân đối kế toán tài chính và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ lập mỏng (kỳ trước).

+ Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời tự khắc phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ nảy sinh (kỳ sau).

c) Chiết khấu thương nghiệp phải trả là khoản doanh nghiệp buôn cung cấp giảm giá niêm yết cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng với lượng lớn. Bên buôn cung cấp sản phẩm thực hành kế toán tài chính chiết khấu thương mại theo những nguyên lý sau:

– Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm đã tả khoản chiết khấu thương mại cho người sử dụng là khoản giảm trừ vào số tiền người sử dụng phải thanh toán (giá buôn cung cấp phản ảnh trên hoá đơn là giá đã trừ chiết khấu thương mại) thì doanh nghiệp (bên buôn cung cấp sản phẩm) ko dùng đến tài khoản này, doanh thu buôn cung cấp sản phẩm đề đạt theo giá đã trừ chiết khấu thương nghiệp (doanh thâu thuần).

– Kế toán phải theo dõi riêng khoản chiết khấu thương nghiệp mà doanh nghiệp chi trả cho người sử dụng tuy nhiên chưa được phản ánh là khoản giảm trừ số tiền phải tính sổ trên hóa đơn. Trường hợp này, bên buôn cung cấp ghi nhận doanh thu ban sơ theo giá chưa trừ chiết khấu thương nghiệp (doanh thâu gộp). Khoản chiết khấu thương mại cần phải theo dõi riêng trên Tài khoản này thường nảy trong các ngôi trường hợp như:

+ Số chiết khấu thương nghiệp người sử dụng được hưởng trọn lớn rộng số tiền buôn cung cấp sản phẩm được ghi trên hoá đơn lần rút cục. Trường hợp này có thể nảy do người sử dụng mặt hàng nhiều lần mới đạt được lượng mặt hàng mua được hưởng trọn chiết khấu và khoản chiết khấu thương nghiệp chỉ được xác định trong lần mua rút cục;

+ Các ngôi nhà sinh sản cuối kỳ mới xác định được số lượng mặt hàng mà ngôi nhà phân phối (như các siêu thị) đã tiêu thụ và từ đó mới có cứ để xác định được số chiết khấu thương nghiệp phải trả dựa trên doanh số buôn cung cấp hoặc số lượng sản phẩm đã tiêu thụ.

d) Giảm giá mặt hàng buôn cung cấp là khoản giảm trừ cho người sử dụng do sản phẩm, mặt hàng hoá ko an toàn cỏi, mất phẩm chất Hay là ko đúng quy định theo quy định trong hợp đồng tài chính tài chính. Bên buôn cung cấp sản phẩm thực hiện nay kế toán tài chính giảm giá mặt hàng buôn cung cấp theo những nguyên lý sau:

– Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm đã biểu lộ khoản giảm giá mặt hàng đẩy ra cho người sử dụng là khoản giảm trừ vào số tiền người sử dụng phải tính sổ (giá buôn cung cấp phản ảnh trên hoá đơn là giá đã giảm) thì doanh nghiệp (bên buôn cung cấp sản phẩm) ko dùng đến Tài khoản này, doanh thu buôn cung cấp sản phẩm đề đạt theo giá đã giảm (doanh thâu thuần).

– Chỉ phản chiếu vào Tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp nhận giảm giá sau sau Khi buôn cung cấp sản phẩm (đã ghi nhận doanh thâu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do mặt hàng buôn cung cấp ko an toàn cỏi, mất phẩm chất…

đ) Đối với mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại, trương mục này dùng để đề đạt giá trị của số sản phẩm, product bị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả lại do các duyên do: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng tài chính tài chính, mặt hàng bị ko an toàn cỏi, mất phẩm chất, ko đúng chủng loại, quy định.

e) Kế toán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp, mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại cho từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và từng loại mặt hàng buôn cung cấp, như: buôn cung cấp sản phẩm (sản phẩm, mặt hàng hoá), cung cấp dịch vụ. Cuối kỳ, kết chuyển quờ sang tài khoản 511 – “Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của lượng sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ thực tại thực hành trong kỳ vắng.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thâu

Bên Nợ:

Số chiết khấu thương nghiệp đã chấp nhận thanh toán cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;

– Số giảm giá mặt hàng buôn cung cấp đã chấp nhận cho người sử dụng mặt hàng;

– Doanh thu của mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại, đã trả lại tiền cho người sử dụng hoặc tính trừ vào khoản phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng về số sản phẩm, product đã buôn cung cấp

Bên Có:

Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển tất cả số chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp, doanh thâu của mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ bẩm.

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu ko hề số dư cuối kỳ.

trương mục 521 có 3 Tài khoản cấp 2:

– trương mục 5211 – Chiết khấu thương nghiệp:

trương mục này dùng để phản chiếu khoản chiết khấu thương mại cho người sử dụng do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng với lượng lớn tuy nhiên chưa được đề đạt trên hóa đơn Khi buôn cung cấp sản phẩm product, cung cấp dịch vụ trong kỳ

– Tài khoản 5212 – Hàng buôn cung cấp bị trả lại:

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thâu của sản phẩm, product, dịch vụ bị người sử dụng trả lại trong kỳ.

– tài khoản 5213 – Giảm giá mặt hàng buôn cung cấp:

tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá mặt hàng đẩy ra cho người sử dụng do sản phẩm product dịch vụ cung cấp ko an toàn cỏi quy định tuy nhiên chưa được đề đạt trên hóa đơn Khi buôn cung cấp sản phẩm product, cung cấp dịch vụ trong kỳ

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao thiệp tài chính tài chính đốn

a) phản ánh số chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp thực tại nảy trong kỳ, ghi:

– Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá đã buôn cung cấp phải giảm giá, chiết khấu thương nghiệp cho người sử dụng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, và doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thâu (5211, 5213)

Nợ

1 – Thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu ra được giảm)

Có các

,112,131,…

– Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá đã buôn cung cấp phải giảm giá, chiết khấu thương nghiệp cho người sử dụng ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì khoản giảm giá mặt hàng đẩy ra cho người sử dụng, ghi:

Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thâu (5211, 5213)

Có các TK 111, 112, 131,…

b) Kế toán mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại

– Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, product bị trả lại, kế toán tài chính phản ánh giá vốn của mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại:

+ Trường hợp doanh nghiệp kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thẳng, ghi:

Nợ

– phí tổn sinh sản, marketing thương mại dở dang

Nợ

– Thành phẩm

Nợ

– Hàng hóa

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp.

+ Trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi:

Nợ TK 611 – Mua mặt hàng (đối với product)

Nợ TK 631 – Giá thành sinh sản (đối với sản phẩm)

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp.

– thanh toán với người sử dụng mặt hàng về số tiền của mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại:

+ Đối với sản phẩm, product thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 5212 – Hàng buôn cung cấp bị trả lại (giá buôn cung cấp chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (thuế GTGT mặt hàng bị trả lại)

Có các TK 111, 112, 131,…

+ Đối với sản phẩm, product ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, số tiền tính sổ với người sử dụng về mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 – Hàng buôn cung cấp bị trả lại

Có các TK 111, 112, 131,…

– Các hoài phát sinh liên can đến mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại (nếu có), ghi:

Nợ TK 641 – tổn phí buôn cung cấp sản phẩm

Có các TK 111, 112, 141, 334,…

c) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thu nảy sinh trong kỳ sang trương mục 511 – “Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ”, ghi:

Nợ

– Doanh thâu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Nguồn Cách hạch toán Các khoản giảm trừ doanh thu Tài khoản 521 theo TT 200 2021-08-22 09:18:00

#Cách #hạch #toán #Các #khoản #giảm #trừ #doanh #thu #Tài #khoản #theo