Cách hạch toán Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược – Tài khoản 244 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán Tài khoản 244 – thay, thế chấp, ký quỹ, ký cá Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15

: Dùng để

phản ảnh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi vắt, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan lại hệ tài chính tài chính theo quy định của luật pháp

.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) trương mục này dùng để phản ảnh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cố, thế chấp, ký quỹ, ký cuộc tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan lại hệ tài chính tài chính theo quy định của luật pháp.

b) Các khoản tiền, tài sản đem cố gắng, thế chấp ký quỹ, ký cược phải được theo dõi chặt chịa và kịp lúc thu hồi lúc ko hề kì hạn chũm, thế chấp, ký quỹ, ký cá. Trường hợp các khoản ký quỹ, ký cuộc doanh nghiệp được quyền nhận lại tuy nhiên quá hạn thu hồi thì doanh nghiệp được trích lập ngừa như đối với các số tiền nợ phải thu rất khó khăn đòi.

c) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản nắm, thế chấp ký cược, ký quỹ theo từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. Khi lập vắng tài chính, những khoản có kỳ hạn còn lại bên dưới 12 tháng được phân loại là tài sản ngắn hạn; Những khoản có kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên được phân loại là tài sản dài hạn

d) Đối với tài sản đưa đi cụ, thế chấp, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo giá đã ghi sổ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Khi xuất tài sản phi tiền tệ mang đi gắng, thế chấp, ký quỹ, ký cá ghi theo giá nào thì Khi thu về ghi theo giá đó. Trường hợp có các khoản ký cá, ký quỹ bởi tiền hoặc tương đương tiền được quyền nhận lại bởi nước ngoài tệ thì phải đánh giá lại theo tỷ giá giao tế thực tại tại thời tự khắc lập vắng tài chính (là tỷ giá mua của ngôi nhà băng thương mại điểm doanh nghiệp thẳng tắp có giao dịch). Các tài sản thế chấp bởi giấy chứng thực quyền sở hữu (thí dụ như BDS) thì ko ghi giảm tài sản mà theo dõi chi tiết trên sổ kế toán tài chính (chi tiết tài sản đang thế chấp) và thuyết minh trên mỏng tài chính.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 244 – thay, thế chấp, ký quỹ, ký cá

Bên Nợ:

Giá trị tài sản mang đi cụ, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược.

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cuộc, ký quỹ được quyền nhận lại bởi nước ngoài tệ tại thời tự khắc mỏng (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với Đồng nước ta).

Bên Có:

Giá trị tài sản nuốm hoặc số tiền ký quỹ, ký cá đã nhận lại hoặc đã tính sổ;

– Khoản khấu trừ (phạt) vào tiền ký quỹ, ký cuộc tính vào hoài khác;

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cuộc, ký quỹ được quyền nhận lại bởi nước ngoài tệ tại thời điểm Báo cáo (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với Đồng nước ta).

Số dư bên Nợ:

Giá trị tài sản còn đang ráng, thế chấp hoặc số tiền còn đang ký quỹ, ký cược.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao du tài chính tài chính đẵn

a) Dùng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngôi nhà băng để ký cá, ký quỹ, ghi:

Nợ TK 244 – thế, thế chấp, ký quỹ, ký cá

Có các

, 112.

b) Trường hợp dùng tài sản nhất mực để rứa, ghi:

Nợ TK 244 – núm, thế chấp, ký quỹ, ký cá (giá trị còn lại)

Nợ

– Hao mòn tài sản chắc chắn (giá trị ngốn mòn)

Có các

, 213 (nguyên giá).

Trường hợp thế chấp bởi giấy tờ (giấy chứng nhận sở hữu ngôi nhà đất, tài sản) thì ko phản ảnh trên tài khoản này mà chỉ theo dõi trên sổ chi tiết.

c) Khi mang tài sản khác đi chũm, thế chấp, ghi:

Nợ TK 244 – nuốm, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết theo từng khoản)

Có các

, 155, 156,…

d) Khi nhận lại tài sản rứa hoặc tiền ký quỹ, ký cá:

– Nhận lại số tiền ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 244 – vắt, thế chấp, ký quỹ, ký cuộc.

– Nhận lại tài sản một mực cầm cố, thế chấp, ghi:

Nợ các TK 211, 213 (nguyên giá Khi đưa đi cầm)

Có TK 244 – vắt, thế chấp, ký quỹ, ký cuộc (giá trị còn lại)

Có TK 214 – Hao mòn tài sản một mực (giá trị ngốn mòn).

– Khi nhận lại tài sản khác mang đi nắm, thế chấp, ghi:

Nợ các TK 152, 155, 156,…

Có TK 244 – cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cá (chi tiết từng khoản).

đ) Trường hợp doanh nghiệp ko thực hành đúng những cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cá, ghi:

Nợ TK 811 – uổng khác (số tiền bị trừ)

Có TK 244 – cụ, thế chấp, ký quỹ, ký cuộc.

e) Trường hợp sử dụng khoản ký cược, ký quỹ tính sổ cho người buôn bán, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có TK 244 – nắm, thế chấp, ký quỹ, ký cá.

g) Khi lập vắng tài chính, nếu các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại sở hữu gốc nước ngoài tệ, kế toán tài chính phải đánh giá theo tỷ giá giao du thực tiễn tại thời điểm lập mỏng tài chính:

– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá Đồng nước ta, ghi:

Nợ TK 244 – nuốm, thế chấp, ký quỹ, ký cuộc

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).

– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá Đồng nước ta, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)

Có TK 244 – nuốm, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

_____________________________________________

Tài Liệu Cách hạch toán Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược – Tài khoản 244 theo TT 200 2021-09-06 16:10:00

#Cách #hạch #toán #Cầm #cố #thế #chấp #ký #quỹ #ký #cược #Tài #khoản #theo