Cách hạch toán Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược – Tài khoản 244 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán Tài khoản 244 – nắm, thế chấp, ký quỹ, ký cược Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15

: Dùng để

phản chiếu số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi nạm, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan lại hệ tài chính tài chính theo quy định của luật pháp

.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi nạm, thế chấp, ký quỹ, ký cuộc tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan lại hệ tài chính tài chính theo quy định của luật pháp.

b) Các khoản tiền, tài sản đem nỗ lực, thế chấp ký quỹ, ký cược phải được theo dõi chặt đẹp và kịp lúc thu hồi lúc ko hề hạn sử dung vận nuốm, thế chấp, ký quỹ, ký cá. Trường hợp các khoản ký quỹ, ký cuộc doanh nghiệp được quyền nhận lại tuy nhiên quá hạn thu hồi thì doanh nghiệp được trích lập phòng ngừa như đối với các số tiền nợ phải thu rất khó khăn đòi.

c) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản thế, thế chấp ký cuộc, ký quỹ theo từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. Khi lập vắng tài chính, những khoản có kỳ hạn còn lại bên dưới 12 tháng được phân loại là tài sản ngắn hạn; Những khoản có kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên được phân loại là tài sản dài hạn

d) Đối với tài sản đưa đi thế, thế chấp, ký quỹ, ký cuộc được phản ảnh theo giá đã ghi sổ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Khi xuất tài sản phi tiền tệ mang đi rứa, thế chấp, ký quỹ, ký cược ghi theo giá nào thì Khi thu về ghi theo giá đó. Trường hợp có các khoản ký cược, ký quỹ bởi tiền hoặc tương đương tiền được quyền nhận lại bởi nước ngoài tệ thì phải đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tại tại thời tự khắc lập mỏng tài chính (là tỷ giá mua của ngôi nhà băng thương nghiệp điểm doanh nghiệp thẳng tuột có giao tiếp). Các tài sản thế chấp bởi giấy chứng thực quyền sở hữu (ví dụ như BDS) thì ko ghi giảm tài sản mà theo dõi chi tiết trên sổ kế toán tài chính (chi tiết tài sản đang thế chấp) và thuyết minh trên vắng tài chính.

2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 244 – ráng, thế chấp, ký quỹ, ký cá

Bên Nợ:

Giá trị tài sản mang đi nắm, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược.

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cuộc, ký quỹ được quyền nhận lại bởi nước ngoài tệ tại thời điểm ít (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với Đồng nước ta).

Bên Có:

Giá trị tài sản cố kỉnh hoặc số tiền ký quỹ, ký cuộc đã nhận lại hoặc đã thanh toán;

– Khoản khấu trừ (phạt) vào tiền ký quỹ, ký cá tính vào phí khác;

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cuộc, ký quỹ được quyền nhận lại bởi nước ngoài tệ tại thời tự khắc thưa (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với Đồng nước ta).

Số dư bên Nợ:

Giá trị tài sản còn đang rứa, thế chấp hoặc số tiền còn đang ký quỹ, ký cuộc.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao du tài chính tài chính cốt tử

a) Dùng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân mặt hàng để ký cược, ký quỹ, ghi:

Nợ TK 244 – vậy, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có các

, 112.

b) Trường hợp dùng tài sản nhất quyết để rứa, ghi:

Nợ TK 244 – nạm, thế chấp, ký quỹ, ký cuộc (giá trị còn lại)

Nợ

– Hao mòn tài sản một mực (giá trị ngốn mòn)

Có các

, 213 (nguyên giá).

Trường hợp thế chấp bởi giấy tờ (giấy chứng nhận sở hữu ngôi nhà đất, tài sản) thì ko đề đạt trên tài khoản này mà chỉ theo dõi trên sổ chi tiết.

c) Khi mang tài sản khác đi gắng, thế chấp, ghi:

Nợ TK 244 – núm, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết theo từng khoản)

Có các

, 155, 156,…

d) Khi nhận lại tài sản cầm cố hoặc tiền ký quỹ, ký cược:

– Nhận lại số tiền ký quỹ, ký cuộc, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 244 – chũm, thế chấp, ký quỹ, ký cá.

– Nhận lại tài sản một mực vắt, thế chấp, ghi:

Nợ các TK 211, 213 (nguyên giá Khi đưa đi cố kỉnh)

Có TK 244 – cố gắng, thế chấp, ký quỹ, ký cá (giá trị còn lại)

Có TK 214 – Hao mòn tài sản một mực (giá trị ngốn mòn).

– Khi nhận lại tài sản khác mang đi cố, thế chấp, ghi:

Nợ các TK 152, 155, 156,…

Có TK 244 – chũm, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết từng khoản).

đ) Trường hợp doanh nghiệp ko thực hành đúng những cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cá, ghi:

Nợ TK 811 – phí tổn khác (số tiền bị trừ)

Có TK 244 – nuốm, thế chấp, ký quỹ, ký cuộc.

e) Trường hợp sử dụng khoản ký cuộc, ký quỹ thanh toán cho người buôn cung cấp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có TK 244 – cố, thế chấp, ký quỹ, ký cá.

g) Khi lập mỏng tài chính, nếu các khoản ký cá, ký quỹ được quyền nhận lại sở hữu gốc nước ngoài tệ, kế toán tài chính phải đánh giá theo tỷ giá giao thiệp thực tại tại thời tự khắc lập ít tài chính:

– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá Đồng nước ta, ghi:

Nợ TK 244 – vậy, thế chấp, ký quỹ, ký cá

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).

– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá Đồng nước ta, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)

Có TK 244 – nạm, thế chấp, ký quỹ, ký cuộc.

_____________________________________________

Source Cách hạch toán Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược – Tài khoản 244 theo TT 200 2021-08-19 08:33:00

#Cách #hạch #toán #Cầm #cố #thế #chấp #ký #quỹ #ký #cược #Tài #khoản #theo