Cách hạch toán Giá thành sản xuất Tài khoản 631 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán tài khoản 631 – Giá thành sản xuất

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ảnh tổng hợp hoài sinh sản và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sinh sản công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị marketing thương mại dịch vụ chuyển vận, bưu điện, du lịch, hotel,… trong ngôi trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sinh sản công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị marketing thương mại dịch vụ chuyển vận, bưu điện, du lịch, hotel,… trong ngôi trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

b) Đối với doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai bộc trực ko dùng đến trương mục này.

c) Chỉ hạch toán vào tài khoản 631 các loại chi phí sinh sản, marketing thương mại sau:

– phí vật liệu, vật liệu trực tiếp;

– phí tổn lực lượng lao động trực tiếp;

– phí dùng máy thi công (đối với các doanh nghiệp xây lắp);

– phí tổn sản xuất chung.

d) Không hạch toán vào tài khoản 631 các loại uổng sau:

– tổn phí buôn bán sản phẩm;

– phí cai quản lý doanh nghiệp;

– uổng tài chính;

– phí tổn khác;

– Chi sự nghiệp.

đ) hoài của bộ phận sinh sản, marketing thương mại phục vụ cho sinh sản, kinh dinh, trị giá vốn product, nguyên nhiên liệu, vật liệu và chi phí thuê ngoài gia công chế biến (thuê ngoài, hoặc tự gia công, chế biến) cũng được đề đạt trên tài khoản 631.

e) tài khoản 631 “Giá thành sản xuất” phải được hạch toán chi tiết theo điểm nảy sinh uổng (phân xưởng, tổ, đội sản xuất,…) theo loại, group sản phẩm, dịch vụ…

g) Đối với ngành nông nghiệp, giá thành thực tại của sản phẩm được xác định vào cuối vụ hoặc cuối năm. Sản phẩm thu hoạch năm nào thì tính giá thành trong năm đó, tức thị uổng chi ra trong năm nay tuy nhiên năm sau mới thu hoạch sản phẩm thì năm sau mới tính giá thành.

– Đối với ngành trồng trỉa, chi phí phải được hạch toán chi tiết theo 3 loại cây:

+ Cây ngắn ngày;

+ Cây trồng một lần thu hoạch nhiều lần;

+ Cây lâu năm.

Đối với các loại cây trồng 2,3 vụ trong một năm, hoặc trồng năm nay, năm sau mới thu hoạch, hoặc loại cây vừa có diện tích trồng mới, vừa có diện tích săn sóc thu hoạch trong cùng một năm,… thì phải căn cứ vào tình hình thực tế để ghi chép, phản ánh rõ ràng chi phí của vụ này với vụ khác, của diện tích này với diện tích khác, của năm trước với năm nay và năm sau,…Không đề đạt vào tài khoản 631 “Giá thành sản xuất” phí trồng mới và coi sóc cây lâu năm đang trong thời kỳ XDCB.

Đối với một số loại tổn phí có liên quan lại đến nhiều đối tượng hạch toán hoặc can hệ đến nhiều vụ, nhiều thời kỳ thì phải được theo dõi chi tiết riêng, sau đó phân bổ vào giá thành từng loại sản phẩm có liên hệ như: phí tổn tưới tiêu nước, hoài chuẩn bị đất và trồng mới năm đầu của những cây trồng một lần, thu hoạch nhiều lần (phí này ko thuộc vốn đầu tư XDCB).

Trên cùng một diện tích canh tác, nếu trồng xen kẽ từ hai loại cây công nghiệp ngắn ngày trở lên thì những chi phí phát sinh có liên quan lại trực tiếp đến cây nào sẽ cô đọng riêng cho cây đó (như phân tử giống, tổn phí gieo trồng, thu hoạch) hoài phát sinh chung cho các loại cây (như tổn phí cày, bừa, tưới tiêu nước…) được tập hợp riêng và phân bổ cho từng loại cây theo diện tích gieo trồng.

Đối với cây lâu năm, các công việc từ Khi làm đất, gieo trồng, coi sóc đến Khi chính thức phát động có sản phẩm được xem như quá trình đầu tư XDCB để tạo hình nên TSCĐ được tụ họp phí tổn vào TK 241 “XDCB dở dang”.

– Hạch toán chi phí chăn nuôi phải theo dõi chi tiết cho từng ngành chăn nuôi (ngành chăn nuôi trâu bò, ngành chăn nuôi lợn…), theo từng group hoặc theo từng loại gia súc, gia cầm. Đối với súc vật sinh sản Khi đào thải chuyển thành thú vật nuôi lớn, nuôi bự được hạch toán vào TK 631 “Giá thành sản xuất” theo giá trị còn lại.

h) trương mục 631 “Giá thành sinh sản” vận dụng đối với ngành liên lạc vận chuyển phải được hạch toán chi tiết theo từng loại phát động và sinh hoạt giải trí (chuyên chở Khách hàng, tải product…). Trong quá trình chuyển vận, săm lốp bị ngốn mòn với mức độ sớm chóng rộng mức khấu ngốn đầu xe nên thường phải thay thế nhiều lần tuy nhiên giá trị săm lốp thay thế ko tính vào giá thành vận tải ngay một lúc Khi xuất dùng thay thế, mà phải trích trước hoặc phân bổ dần vào phí sản xuất, kinh dinh mặt hàng kỳ.

i) Trong phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh hotel, hạch toán trương mục 631 phải được theo dõi chi tiết theo từng loại phát động và sinh hoạt giải trí như: Hoạt động ăn uống, dịch vụ buồng nghỉ ngơi, phục vụ vui chơi giải trí, phục vụ khác (giặt, là, cắt tóc, điện tín, massage…).

2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 631 – Giá thành sinh sản

Bên Nợ:

– chi phí sản xuất, marketing thương mại dịch vụ dở dang đầu kỳ;

– uổng sản xuất, marketing thương mại dịch vụ thực tiễn phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

– Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ trả mỹ xong kết chuyển vào trương mục 632 “Giá vốn mặt hàng buôn bán”.

– phí sản xuất, kinh dinh dịch vụ dở dang cuối kỳ kết chuyển vào trương mục 154 “phí sản xuất, kinh dinh dở dang”.

Tài k​hoản 631 ko hề số dư cuối kỳ.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao tiếp tài chính tài chính cốt yếu:

a) Kết chuyển phí sinh sản, kinh dinh, tổn phí dịch vụ dở dang đầu kỳ vào bên Nợ trương mục 631 “Giá thành sản xuất”, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

– hoài sản xuất, kinh dinh dở dang.

b) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển hoài nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp vào trương mục giá thành sinh sản, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sinh sản

– hoài nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp.

c) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển tổn phí lực lượng lao động trực tiếp vào tài khoản giá thành sản xuất, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sinh sản

– phí tổn lực lượng lao động trực tiếp.

d) Cuối kỳ, tính nết phân bổ và kết chuyển uổng sinh sản chung vào trương mục giá thành sinh sản theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,… ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sinh sản

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (phí tổn SXC nhất thiết ko được phân bổ)

– phí tổn sản xuất chung.

đ) Cuối kỳ kế toán tài chính, tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ, ghi;

Nợ TK 154 – phí sản xuất, kinh dinh dở dang

Có TK 631 – Giá thành sản xuất.

e) Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ trả mỹ xong, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 631 – Giá thành sinh sản.

Data Cách hạch toán Giá thành sản xuất Tài khoản 631 theo TT 200 2021-09-06 14:45:00

#Cách #hạch #toán #Giá #thành #sản #xuất #Tài #khoản #theo