Cách hạch toán mặt hàng khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu 2022

Hướng dẫn cách hạch toán mặt hàng khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, marketing thương mại mặt hàng hoá, dịch vụ theo Thông tư 133 và 200. Cách hạch toán mặt hàng được nhận khuyến mại. Quy định về mặt hàng khuyến mại, lăng xê …

I) Quy định về sản phẩm, product khuyến mại, lăng xê:

1. Quy định về Luật thương nghiệp:

– Sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu phải theo quy định của luật pháp thương nghiệp về phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương mại. Tức là

phải đăng ký

với Sở công thương

những sản phẩm đó.

Xem thêm:

2. Cách viết hóa đơn GTGT:

Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

b) Người buôn bán phải lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ, cả về các ngôi trường hợp mặt hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu; mặt hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, bàn luận, trả thay lương cho người lao động (trừ mặt hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp chuyện quá trình sản xuất).

Cách viết hóa đơn xem tại đây:

3. Quy định về Thuế GTGT:

Theo khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định giá tính thuế như sau:

“5. Đối với sản phẩm, product, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bởi ko (0); ngôi trường hợp product, dịch vụ dùng để khuyến mại tuy nhiên ko thực hiện nay theo quy định của luật pháp về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như product, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Như vậy:

– Nếu mặt hàng khuyến mại đăng ký với Sở công thương nghiệp thì: Giá tính thuế bởi 0, tức là Không phải nộp thuế GTGT.

Nếu ko đăng ký với Sở công thương thì các bạn phải kê khai, tính nộp thuế như mặt hàng cho biếu tặng.

Theo khoản 5 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC nguyên lý khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“5. Thuế GTGT đầu vào của product (bao gồm product mua ngoài hoặc product do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, lăng xê bên dưới các mẫu mã, phục vụ cho sinh sản marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Như vậy

:

Hóa đơn đầu vào mặt hàng khuyến mại được khấu trừ.

4. Quy định về Thuế TNDN:

Theo điểm 2.2.1 khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/T-BTC:

“2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao héc tàm tất cả: chi lăng xê, tiếp thị, khuyến mại, hoả hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi tương trợ tiếp thị, chi bổ sung hoài; chi cho, biếu, tặng product, dịch vụ cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.'”

Nhưng theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13:

“4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.”

Như vậy:

– Năm 2014:

phí khuyến mại được tính vào tổn phí được trừ tuy nhiên

ko được vượt quá 15%

tổng số chi phí được trừ.

– Từ năm 2015

: tổn phí khuyến mại ko biến thành

đánh giá mức 15% nữa

. (Được trừ bít tất)

II) Cách hạch toán mặt hàng khuyến mại, lăng xê miễn giảm theo Thông tư 133 và 200:

1. Đối với bên buôn bán:

– Đối với product mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra dùng để khuyến mại, lăng xê (theo pháp luật về thương mại), Khi xuất sản phẩm, product:

a) Trường hợp

xuất sản phẩm, product để khuyến mại, lăng xê miễn giảm,

ko tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product

, ghi:

Nợ TK 641- chi phí buôn bán sản phẩm (chi phí SX sản phẩm, giá vốn mặt hàng hoá) (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 (Nếu theo Thông tư 133)

Có các TK 155, 156.

b) Trường hợp

xuất product để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại, lăng xê

tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….)

thì kế toán tài chính phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả mặt hàng khuyến mại,

giá trị mặt hàng khuyến mại được tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán

(ngôi trường hợp này thực chất giao thiệp là giảm giá mặt hàng buôn bán).

– Khi xuất product khuyến mại, kế toán tài chính ghi nhận giá trị mặt hàng khuyến mại vào giá vốn mặt hàng buôn bán, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 155, 156 (giá thành sinh sản, giá vốn mặt hàng hoá)

– Ghi nhận doanh thu của mặt hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm, product được buôn bán và product khuyến mại, lăng xê, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131…

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

2) Đối với bên Đại lý, ngôi nhà phân phối:

– Trường hợp DN có phát động và sinh hoạt giải trí thương mại được nhận mặt hàng hoá (ko phải trả tiền) từ ngôi nhà sinh sản, ngôi nhà phân phối để lăng xê, khuyến mại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng của ngôi nhà sinh sản, ngôi nhà phân phối:

+ Khi nhận mặt hàng của ngôi nhà sản xuất

(ko phải trả tiền) dùng để khuyến mại, lăng xê cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ngôi nhà phân phối phải

theo dõi chi tiết số lượng mặt hàng trong khối mạng lưới server cai quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh vắng tài chính

đối với mặt hàng cảm bắt gặp và số mặt hàng đã dùng để khuyến mại cho người sử dụng (như product nhận giữ hộ).

+ Khi ko hề chương trình khuyến mại,

nếu ko phải trả lại ngôi nhà sinh sản số mặt hàng khuyến mại chưa dùng ko hề, kế toán tài chính ghi nhận thu nhập khác là giá trị số mặt hàng khuyến mại ko phải trả lại, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hoá (theo giá trị phù hợp và phải chăng)

Có TK 711 – Thu nhập khác.

3. Đối với bên mua:

a. Khi cảm bắt gặp mặt hàng khuyến mại

:

Nợ TK – 156: Hàng hóa

Có TK – 711: Giá trị mặt hàng khuyến mại

b. Khi xuất buôn bán khuyến mại:

Nợ TK 111, 112, 131:

Có TK 511:

Có TK 3331:

– Phản ánh giá vốn mặt hàng khuyến mại:

Nợ TK 632

Có TK 156.

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành công!

cám ơn bạn đã xem bài viết trả mỹ sổ sách, kê khai thuế, Quyết toán thuế, Lập bẩm tài chính thực tế

có thể tham dự:

Lớp

Dữ Liệu Cách hạch toán mặt hàng khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu 2021-09-04 13:44:00

#Cách #hạch #toán #mặt hàng #khuyến #mãi #quảng #cáo #mặt hàng #mẫu