Cách hạch toán nhượng buôn bán Tài sản cố định – Thủ tục nhượng buôn bán 2022

Hạch toán nhượng buôn bán TSCĐ như nào? Thủ tục nhượng buôn bán tài sản một mực ra sao?

xin trích các quy định về nhượng buôn bán TSCĐ, cách hạch toán nhượng buôn bán TSCĐ chi tiết:

Căn cứ theo Điều 35, Điều 93 và Điều 94 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

————————————————————————-

1. Thủ tục nhượng buôn bán tài sản nhất mực:

TSCĐ nhượng buôn bán

thường là những TSCĐ

chẳng cần dùng

hoặc

xét thấy sử dụng ko hề cực tốt

.

– Khi nhượng buôn bán TSCĐ hữu hình phải làm đầy đủ các thủ tục cấp thiết như sau:

– Lập Hội đồng xác định giá TSCĐ.

– Quyết định nhượng buôn bán TSCĐ.

– Thông báo công khai và tổ chức đấu giá.

– giao kèo mua buôn bán TSCĐ.

– Lập hóa đơn GTGT nhượng bố́n TSCĐ.

– Và các chứng từ liên hệ đến nhượng buôn bán.

Xem thêm

:

.

———————————————————————–

2. Cách hạch toán nhượng buôn bán TSCĐ:

– Căn cứ vào biên bạn dạng giao nhận TSCĐ, hóa đơn và các chứng từ liên hệ đến nhượng buôn bán TSCĐ các bạn

hạch toán nhượng buôn bán TSCĐ

như sau:

a. Nếu nhượng buôn bán TSCĐ dùng vào

sản xuất, marketing thương mại:

– Phản ánh doanh thu nhượng buôn bán TSCĐ:

+/ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp

khấu trừ:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)

Có TK 711 – Thu nhập khác (Giá buôn bán chưa có thuế GTGT).

+/ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp

trực tiếp:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

Có TK 711 – Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).

– Ghi giảm TSCĐ đã nhượng buôn bán:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị đã ngốn mòn)

Nợ TK 811 – uổng khác (Giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

– Các uổng nảy sinh cho phát động và sinh hoạt giải trí thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 – phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá thanh toán).

– Ghi nhận khoản thu từ buôn bán giấy tờ thầu

liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138…

Có TK 811 – uổng khác.

+) Trường hợp

phá dỡ TSCĐ

, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)

Nợ TK 811 – uổng khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

——————————————————————–

Lưu ý:

– Trường hợp

thanh lý TSCĐ

: … kế toán tài chính ghi sổ như ngôi trường hợp nhượng buôn bán TSCĐ nêu trên.

– Trường hợp

dỡ bỏ

hoặc

huỷ bỏ TSCĐ

-> Được xử lý hạch toán theo quy định hiện nay hành đối với thanh lý tài sản một mực.

Chi tiết xem thêm:

.

– Hạch toán việc

nhượng buôn bán, thanh lý

TSCĐ vô hình

được quy định như hạch toán nhượng buôn bán, thanh lý TSCĐ hữu hình nêu trên.

—————————————————————–

b. Nếu nhượng buôn bán TSCĐ dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí

sự nghiệp, dự án:

– Ghi giảm TSCĐ đã nhượng buôn bán:

Có TK 466 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư đã tạo hình TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã ngốn mòn)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

– Số tiền thu, chi can hệ đến nhượng buôn bán TSCĐ hữu hình ghi vào các tài khoản liên can theo quy định của cơ quan lại có thẩm quyền.

c. Nếu nhượng buôn bán TSCĐ dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí

văn hóa, phúc lợi:

– Ghi giảm TSCĐ đã nhượng buôn bán:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3533) (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã ngốn mòn)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

– phản ảnh doanh thu nhượng buôn bán TSCĐ:

Nợ các TK 111, 112,. . .

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (Nếu có).

– phản ảnh số chi về nhượng buôn bán TSCĐ:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có các TK 111, 112,. . .

————————————————————————-

Xem thêm

:

Bài viết Cách hạch toán nhượng buôn bán Tài sản cố định – Thủ tục nhượng buôn bán 2021-09-06 16:38:00

#Cách #hạch #toán #nhượng #buôn bán #Tài #sản #cố #định #Thủ #tục #nhượng #buôn bán