Cách hạch toán Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng TK 131 theo TT 133 2022

Cách hạch toán Tài khoản 131 theo Thông tư 133, cách hạch toán Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, kết cấu và nội dung tài khoản 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, nguyên lý kế toán tài chính Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
1. Nguyên tắc kế toán tài chính
Tài khoản 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
a) tài khoản này dùng để phản ánh các số tiền nợ phải thu và tình hình tính sổ các số tiền nợ phải thu của doanh nghiệp với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng về tiền buôn cung cấp sản phẩm, product, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản vốn tài chính, cung cấp dịch vụ. trương mục này còn dùng để đề đạt các khoản phải thu của người nhận thầu XDCB với người giao thầu về lượng công tác XDCB đã trả mỹ xong. Không phản ánh vào Tài khoản này các kỹ năng thu tiền ngay.
b) Khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết kỳ hạn thu hồi (trên 12 tháng Hay là ko thật 12 tháng Tính từ lúc thời điểm lập mỏng) và biên chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng phải thu là các quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có quan lại hệ tài chính tài chính với doanh nghiệp về mua sản phẩm, product, nhận cung cấp dịch vụ, bao gồm TSCĐ, BDS đầu tư, các khoản vốn tài chính.
c) Bên giao ủy thác xuất khẩu ghi nhận trong trương mục này đối với các khoản phải thu từ bên nhận ủy thác xuất khẩu về tiền buôn cung cấp sản phẩm xuất khẩu như các giao du buôn cung cấp sản phẩm, cung cấp dịch vụ thường nhật.
d) Trong hạch toán chi tiết Tài khoản này, kế toán tài chính phải tiến hành phân loại các số tiền nợ, loại nợ có thể trả đúng hạn, số tiền nợ rất khó khăn đòi hoặc có kĩ năng ko thu hồi được, để có căn cứ xác định số trích lập phòng ngừa phải thu rất khó khăn đòi hoặc có biện pháp xử lý đối với số tiền nợ phải thu ko đòi được. Khoản thiệt hại về nợ phải thu rất khó khăn đòi sau Khi trừ ngừa đã trích lập được ghi nhận vào tổn phí cai quản lý doanh nghiệp trong kỳ mỏng. Khoản nợ rất khó khăn đòi đã xử lý Khi đòi được, hạch toán vào thu nhập khác.
đ) Trong quan lại hệ buôn cung cấp sản phẩm, product, cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, nếu sản phẩm, product, TSCĐ, BĐSĐT đã giao, dịch vụ đã cung cấp ko đúng theo thỏa thuận trong giao kèo tài chính tài chính thì người sử dụng có thể đề nghị doanh nghiệp giảm giá mặt hàng buôn cung cấp hoặc trả lại số mặt hàng đã giao.
2. Kết cấu và nội dung trương mục 131 – Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Bên Nợ:
– Số tiền phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng phát sinh trong kỳ Khi buôn cung cấp sản phẩm, product, BĐSĐT, TSCĐ, dịch vụ, các khoản vốn tài chính;
– Số tiền thừa trả lại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;
– Đánh giá lại các khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ tại thời điểm lập BCTC (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).
Bên Có:
– Số tiền quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã trả nợ;
– Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;
– Khoản giảm giá mặt hàng buôn cung cấp trừ vào nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;
– Doanh thu của số mặt hàng đã buôn cung cấp bị người sử dụng trả lại (có thuế GTGT hoặc ko hề thuế GTGT);
– Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương nghiệp cho người sử dụng;
– Đánh giá lại các khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ tại thời tự khắc lập BCTC (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).
Số dư bên Nợ:
Số tiền còn phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
tài khoản này có thể có số dư bên Có:
Số dư bên Có phản ảnh số tiền nhận trước hoặc số đã thu nhiều rộng số phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập bẩm tình hình tài chính, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của trương mục này để ghi cả hai chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.
3. Cách hạch toán Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng Tải khoản 131:
3.1. Khi buôn cung cấp sản phẩm, mặt hàng hoá, cung cấp dịch vụ
chưa thu được ngay bởi tiền (kể các khoản phải thu về tiền buôn cung cấp sản phẩm xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế toán tài chính ghi nhận doanh thu, ghi:
a) Đối với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, BDS đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường, kế toán tài chính phản chiếu doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ theo giá buôn cung cấp chưa có thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng ngay Khi ghi nhận doanh thu (bao gồm thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng giá thanh toán)

TK 511 –
(giá chưa có thuế)
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
b) Trường hợp ko tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu cả về thuế phải nộp. Định kỳ kế toán tài chính xác định trách nhiệm thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:
Nợ TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước.
3.2. Kế toán mặt hàng buôn cung cấp bị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả lại:
Nợ TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá buôn cung cấp chưa có thuế)
Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước (số thuế GTGT của mặt hàng buôn cung cấp bị trả lại)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
3.3. Kế toán chiết khấu thương nghiệp và giảm giá mặt hàng buôn cung cấp
a) Trường hợp số tiền chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp đã ghi ngay trên hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm, kế toán tài chính phản ảnh doanh thu theo giá đã trừ chiết khấu, giảm giá (ghi nhận theo doanh thu thuần) và ko phản chiếu riêng số chiết khấu, giảm giá;
b) Trường hợp trên hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm chưa trình diễn.# số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chưa đủ điều khiếu nại để được hưởng trọn hoặc chưa xác định được số phải chiết khấu, giảm giá thì doanh thu ghi nhận theo giá chưa trừ chiết khấu (doanh thu gộp). Sau thời điểm ghi nhận doanh thu, nếu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đủ điều khiếu nại được hưởng trọn chiết khấu, giảm giá thì kế toán tài chính phải ghi nhận riêng khoản chiết khấu giảm giá để định kỳ điều chỉnh giảm doanh thu gộp, ghi:
Nợ TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế của mặt hàng giảm giá, chiết khấu thương nghiệp)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng số tiền giảm giá).
3.4. Số chiết khấu tính sổ phải trả cho người sử dụng
do người sử dụng tính sổ tiền mua mặt hàng trước hạn quy định, trừ vào số tiền nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:
Nợ
Nợ
Nợ TK 635 – hoài tài chính (Số tiền chiết khấu thanh toán)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
3.5. Nhận được tiền do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả
(bao gồm tiền lãi của số nợ – nếu có),
nhận tiền ứng trước
của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo giao kèo buôn cung cấp sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ các TK 111, 112,….
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

TK 515 –
(phần tiền lãi).
3.6. Phương pháp kế toán tài chính các khoản phải thu của ngôi nhà thầu
đối với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng liên can đến giao kèo xây dựng:
a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định ngôi nhà thầu được thanh toán theo giá trị lượng thực hiện nay, Khi hiệu quả thực hiện nay hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng công nhận, kế toán tài chính phải lập hóa đơn trên cơ sở phần công việc đã trả mỹ xong được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng xác nhận, căn cứ vào hóa đơn, ghi
Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Có TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

(33311).
b) Khoản tiền thưởng thu được từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả phụ thêm cho ngôi nhà thầu Khi thực hành hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi:
Nợ TK 131- Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Có TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
c) Khoản bồi trả thu được từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc các bên khác để bù đắp cho các phí tổn ko bao héc tàm tất cả trong giá trị hợp đồng (như sự chậm trễ, sơ sót của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện nay hợp đồng), ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Có TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
d) Khi cảm bắt gặp tiền tính sổ lượng công trình trả mỹ xong hoặc khoản ứng trước từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:
Nợ các TK 111, 112,…
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
3.7. Trường hợp quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng ko tính sổ bởi tiền mà tính sổ bởi mặt hàng
(theo phương thức mặt hàng đổi mặt hàng), cứ vào giá trị vật tư, mặt hàng hoá nhận luận bàn (tính theo giá trị phù hợp và phải chăng ghi trong Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn buôn cung cấp sản phẩm của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) trừ vào số nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:
Nợ
Nợ
Nợ
Nợ TK 611- Mua mặt hàng (mặt hàng tồn kho kế toán tài chính theo phương pháp KKĐK)
Nợ
(nếu có)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
3.8. Trường hợp phát sinh số tiền nợ phải thu rất khó khăn đòi đích thực chẳng thể thu nợ
được phải xử lý diệt, cứ vào biên các độc giả dạng xử lý xóa nợ, ghi:
Nợ
(2293) (số đã lập phòng ngừa)
Nợ
TK 642 –
(số chưa lập đề phòng)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
3.9. Kế toán khoản phải thu về phí ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập vào:
Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Có TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5113)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
3.10. Khi nảy sinh doanh thu, thu nhập khác bởi nước ngoài tệ
chưa thu được tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, căn cứ vào tỷ giá giao du thực tại tại thời tự khắc nảy, ghi:
Nợ TK 131 – (tỷ giá giao du thực tại tại thời tự khắc phát sinh)
Có TK 511, 711 (tỷ giá giao tế thực tại tại thời điểm phát sinh)
3. 11. Khi nhận tiền trước của người sử dụng bởi nước ngoài tệ
để cung cấp dịch vụ vật tư, product, TSCĐ, dịch vụ:
– Kế toán đề đạt số tiền nhận trước của người sử dụng theo tỷ giá giao tế thực tế tại thời tự khắc nhận ứng trước, ghi:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122)
Có TK 131- Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
– Khi chuyển giao vật tư, product, TSCĐ, dịch vụ cho người sử dụng thì phần nợ phải thu, doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm nhận ứng trước và phần nợ phải thu, doanh thu, thu nhập ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao tiếp thực tại tại thời điểm nảy sinh doanh thu, thu nhập, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
Có TK 511, 711
3.12. Khi thu nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng bởi nước ngoài tệ:
– Trường hợp bên Có trương mục phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng vận dụng tỷ giá ghi sổ để quy đổi ra đồng bạc ghi sổ kế toán tài chính, ghi:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao du thực tế tại thời điểm thu nợ)
Nợ
TK 635 –
(Nếu lỗ tỷ giá hối đoái)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái).
– Trường hợp bên Có trương mục phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế để quy đổi ra đồng bạc ghi sổ kế toán tài chính:
+ Khi thu các số tiền nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao du thực tại tại thời điểm thu nợ)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời tự khắc thu nợ)
+ Ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái nảy sinh trong kỳ được thực hiện nay song song tại thời tự khắc thu nợ hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh và đề nghị cai quản lý của DN:
+ Nếu nảy lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:
Nợ TK 635 – tổn phí tài chính (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của số tiền nợ phải thu lớn rộng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
+ Nếu nảy sinh lãi chênh lệch tỷ giá, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính. (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của số tiền nợ phải thu nhỏ rộng tỷ giá giao tế thực tiễn tại thời tự khắc thu nợ)
3.13. Khi lập mỏng tài chính,
số dư nợ phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá chuyển khoản nhàng nhàng tại thời tự khắc cuối kỳ kế toán tài chính:
– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

TK 413 –
.
– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính, ghi:
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
———————————
Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả làm tốt công việc kế toán tài chính. Công ty thẳng tính tổ chức các lớp
trên chứng từ thực tại:
Dạy thực hiện nay kê khai thuế – Quyết toán thuế, trả mỹ sổ sách – Lập vắng tài chính cuối năm.

29

Tài Liệu Cách hạch toán Phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng TK 131 theo TT 133 2021-08-29 06:41:00

#Cách #hạch #toán #Phải #thu #quan lại quý khách khứa hàng #mặt hàng #theo

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x