Cách hạch toán vay ngắn hạn – TK 311 2022

TÀI KHOẢN 311 – vay ngắn hạn vận: dùng để đề đạt các khoản tiền vay ngắn kì hạn và tình hình trả nợ tiền vay của doanh nghiệp, bao héc tàm tất cả các khoản tiền vay ngân mặt hàng, vay của các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trong và ngoài doanh nghiệp.

Chú ý:

Theo Thông tư 200 thay thế QĐ 15 thì đã bỏ tài khoản 311. Nhưng nếu DN bộ́n sử dụng QĐ 48 thì vẫn sử dụng tài khoản 311 bình thường.

Vay ngắn hạn là các khoản vay có hạn vận trả trong vòng một chu kỳ sinh sản, kinh dinh thường ngày hoặc trong vòng một năm tài chính.

HẠCH TOÁN trương mục NÀY CẦN quý trọng

MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Kế toán tiền vay ngắn thời hạn phải theo dõi chi tiết số tiền đã vay, lãi vay, số tiền vay đã trả (gốc và lãi vay), số tiền còn phải trả theo từng đối tượng cho vay, theo từng khế ước vay.

2. Trường hợp vay bởi nước ngoài tệ, hoặc trả nợ vay bởi nước ngoài tệ phải theo dõi chi tiết gốc nước ngoài tệ riêng và quy đổi nước ngoài tệ ra Đồng nước ta theo tỷ giá thực tiễn giao tế hoặc tỷ giá bình quân trên thị ngôi trường nước ngoài tệ liên ngân mặt hàng do ngân mặt hàng Nhà nước nước ta công bố tại thời điểm phát sinh giao tế hoặc theo tỷ giá trên sổ kế toán tài chính (Bên Nợ TK 311 được quy đổi nước ngoài tệ ra Đồng nước ta theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán tài chính, bên Có TK

311 được quy đổi nghoại tệ ra Đồng nước ta theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân mặt hàng). Các khoản chênh lệch tỷ giá ở thời tự khắc vay và thời điểm trả nợ vay phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại nợ vay bởi nước ngoài tệ cuối năm tài chính (thời đoạn SXKD) của các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ được ghi nhận ngay vào Chi phí tài chính, hoặc doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính trong năm.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG phản ánh CỦA

tài khoản 311 – VAY NGẮN thời hạn

Bên Nợ:

– Số tiền đã trả về các khoản vay ngắn hạn;

– Số chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm (Do đánh giá lại nợ vay bởi nước ngoài tệ).

Bên Có:

– Số tiền vay ngắn hạn vận;

– Số chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng (Do đánh giá lại nợ vay bởi nước ngoài tệ).

Số dư bên Có:

Số tiền còn nợ về các khoản vay ngắn hạn chưa trả.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ đốn

1. Vay tiền để mua vật tư, mặt hàng hoá, ghi:

– Nếu vật tư, mặt hàng hoá mua về để dùng cho sinh sản, kinh dinh sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152 – vật liệu, nguyên nhiên liệu (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 153 – dụng cụ, dụng cụ (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 156 – Hàng hoá (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 311 – Vay ngắn hạn.

– Nếu vật tư, mặt hàng hoá mua về để dùng cho sản xuất, kinh dinh sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thì giá trị vật tư, mặt hàng hoá mua vào gồm cả thuế GTGT (Tổng giá thanh toán), ghi:

Nợ TK 152 – vật liệu, vật liệu (Tổng giá tính sổ)

Nợ TK 153 – dụng cụ, công cụ (Tổng giá tính sổ)

Nợ TK 156 – Hàng hoá (Tổng giá thanh toán)

Có TK 311 – Vay ngắn hạn vận (Tổng giá tính sổ).

2. Khi có hợp đồng mua, buôn bán thanh toán bởi mẫu mã thư tín dụng, doanh nghiệp vay tiền ngôi nhà băng để mở thư tín dụng, ghi:

Nợ TK 144 – nuốm, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Có TK 311 – Vay ngắn thời hạn.

3. Vay tiền để trả nợ người buôn bán, trả nợ dài kì hạn, trả nợ tiền vay dài hạn vận, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Nợ TK 315 – Nợ dài vận hạn đến thời hạn trả

Nợ TK 341 – Vay dài kì hạn

Nợ TK 342 – Nợ dài kì hạn

Có TK 311 – Vay ngắn hạn.

4. Vay nước ngoài tệ để trả nợ người buôn bán, trả nợ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, trả nợ dài vận hạn, trả nợ vay dài thời hạn, phải quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá thực tiễn giao thiệp hoặc tỷ giá bình quân liên ngân mặt hàng tại ngày giao du:

a. Trường hợp tỷ giá thực tiễn giao tế hoặc tỷ giá bình quân liên ngân mặt hàng nhỏ rộng tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 315 – Nợ dài vận hạn đến kì hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 341 – Vay dài vận hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 342 – Nợ dài thời hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Có TK 311 – Vay ngắn hạn vận (Theo tỷ giá thực tiễn giao du hoặc tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế giao thiệp hoặc tỷ giá bình quân liên ngân mặt hàng nhỏ rộng tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

b. Trường hợp tỷ giá thực tiễn giao tiếp hoặc tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng lớn rộng tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn vận đến vận hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 341 – Vay dài hạn vận (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 342 – Nợ dài kì hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tại giao thiệp hoặc tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng lớn rộng tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Có TK 311 – Vay ngắn thời hạn (Theo tỷ giá thực tiễn giao du hoặc tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng)

5. Vay tiền về nhập quỹ tiền mặt hoặc chuyển vào TÀI KHOẢN tiền gửi ngôi nhà băng, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 311 – Vay ngắn hạn.

6. Khi vay ngắn hạn vận bởi nước ngoài tệ để mua vật liệu, nguyên nhiên liệu, mặt hàng hoá nhập kho hoặc dùng ngay hoặc trả tiền thuê dịch vụ, ghi:

Nợ các TK 152, 156, 627, 641, 642 (Theo tỷ giá thực tế giao thiệp hoặc tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng)

Có TK 311 – Vay ngắn vận hạn (Theo tỷ giá thực tại giao tiếp hoặc tỷ giá bình quân liên ngân mặt hàng).

7. Khi doanh nghiệp trả nợ tiền vay ngắn kì hạn bởi tiền mặt, tiền gửi ngân mặt hàng, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn kì hạn

Có các TK 111, 112.

8. Khi thanh toán nợ vay ngắn vận hạn bởi tiền mặt hoặc tiền gửi bởi nước ngoài tệ trong giai đoạn sản xuất, kinh dinh:

a. Nếu nảy sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao du thanh toán nợ phải trả, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn kì hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 311)

Nợ TK 635 – uổng tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 1112, 1122).

b. Nếu nảy lãi tỷ giá hối đoái trong giao tiếp thanh toán nợ phải trả, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn vận (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 311)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 1112, 1122).

9. Khi tính sổ nợ vay ngắn vận hạn bởi tiền mặt hoặc tiền gửi bởi nước ngoài tệ của phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư XDCB (giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí):

a. Nếu nảy sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao tiếp thanh toán nợ vay ngắn thời hạn, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn thời hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 311)

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái)

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 1112, 1122).

b. Nếu nảy lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ vay ngắn thời hạn, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 311)

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái)

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 1112, 1122).

10. Cuối niên độ kế toán tài chính, số dư nợ vay ngắn vận hạn có gốc nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá giao thiệp bình quân liên ngôi nhà băng do ngôi nhà băng Nhà nước nước ta công bố tại thời điểm cuối năm tài chính:

a. Nếu nảy lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

b. Nếu nảy lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 311 – Vay ngắn thời hạn.

_____________________________________________

Nguồn Cách hạch toán vay ngắn hạn – TK 311 2021-09-06 17:21:00

#Cách #hạch #toán #vay #ngắn #hạn