Cách lập bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, product theo Thông tư 200 2022

chỉ dẫn cách lập bảng tổng hợp chi tiết nguyên nhiên liệu, công cụ, sản phẩm, product Mẫu S11- DN theo

: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột

1. Mục đích lập bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, product:

– Dùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết vật liệu, vật liệu, phương tiện, phương tiện, sản phẩm, mặt hàng hoá, nhằm mục đích đối chiếu với số liệu Tài khoản 152, 153, 155, 156, 158 trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

2. cứ và phương pháp ghi bảng tổng hợp chi tiết:

Mỗi Tài khoản nguyên nhiên liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá được lập một bảng riêng. Bảng này được lập vào cuối tháng, căn cứ vào số liệu dòng cộng trên sổ chi tiết vật liệu, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá để lập.

– Cột A:

Ghi số trật tự nguyên nhiên liệu, phương tiện, sản phẩm, mặt hàng hoá.

– Cột B:

Ghi tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá theo Sổ chi tiết nguyên nhiên liệu, phương tiện, sản phẩm, mặt hàng hoá (Mỗi thứ ghi 1 dòng).

– Cột 1:

Ghi giá trị tồn đầu kỳ (Số liệu dòng tồn đầu kỳ ở cột 7 trên Sổ nguyên nhiên liệu, phương tiện, sản phẩm, mặt hàng hoá ).

– Cột 2:

Ghi giá trị nhập trong kỳ (Số liệu dòng cộng cột 3 trên Sổ chi tiết vật liệu, phương tiện, sản phẩm, mặt hàng hoá ).

– Cột 3:

Giá trị xuất trong kỳ (Lấy số liệu dòng cộng cột 5 trên Sổ chi tiết nguyên nhiên liệu, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá ).

– Cột 4:

Giá trị tồn cuối kỳ (Lấy số liệu tồn cuối kỳ ở cột 7 trên Sổ chi tiết vật liệu, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá ).

=> Sau Khi ghi xong tiến hành cộng Bảng tổng hợp. Số liệu trên dòng tổng cộng được đối chiếu với số liệu trên Nhật ký – Sổ Cái hoặc trên Sổ Cái của các trương mục 152, 153, 155, 156 và 158.

+ Số liệu cột 1

: Được đối chiếu số dư đầu kỳ.

+ Số liệu cột 2:

Được đối chiếu với số nảy Nợ.

+ Số liệu cột 3:

Đối chiếu với số phát sinh Có.

+ Số liệu cột 4:

Đối chiếu với số dư cuối kỳ.

Xem thêm:

xin chúc các các độc giả thành công!

Nguồn Cách lập bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, product theo Thông tư 200 2021-08-24 14:42:00

#Cách #lập #bảng #tổng #hợp #chi #tiết #vật #liệu #mặt hàng #hóa #theo #Thông #tư