Cách lập thuyết minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 Excel 2022

Cách lập thuyết minh bẩm tài chính theo Thông tư 133 mới nhất, theo Mẫu Bản Thuyết minh ít tài chính Excel Mẫu B09 – DNN, nguyên lý lập và phương pháp lập các chỉ tiêu trên Bản thuyết minh vắng tài chính

1. Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Bản thuyết minh mỏng tài chính (Mẫu số B09 – DNN)

Đơn vị

mỏng:

Địa chỉ:

……………………………

Mẫu số B09 – DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH bẩm TÀI CHÍNH

Năm ….

(ứng dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả thiết phát động và sinh hoạt giải trí liên tục)

I. Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.

2. Lĩnh vực kinh dinh.

3. Ngành nghề kinh dinh.

4. Chu kỳ sản xuất, marketing thương mại thường nhật.

5. Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng trọn đến Báo cáo tài chính.

6. Tuyên bố về kĩ năng so sánh thông báo trên Báo cáo tài chính (có so sánh được Hay là ko, nếu ko so sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi mẫu mã sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp nêu độ dài về kỳ so sánh…)

II. Kỳ kế toán tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tài chính

1. Kỳ kế toán tài chính năm (bắt mối cung cấp từ ngày…./…./…. chấm dứt vào ngày…./…./….).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tài chính. Trường hợp có sự đổi thay đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng trọn của sự đổi thay.

III. chuẩn và Chế độ kế toán tài chính ứng dụng

Tuyên bố về việc tuân chuẩn kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính ứng dụng

IV. Các chính sách kế toán tài chính áp dụng (chi tiết theo các nội dung bên dưới đây nếu có nảy sinh)

– Tỷ giá hối đoái vận dụng trong kế toán tài chính.

– Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bởi nước ngoài tệ sang Đồng nước ta.

– Nguyên tắc ghi nhận những khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

– Nguyên tắc kế toán tài chính các khoản vốn tài chính.

– Nguyên tắc kế toán tài chính nợ phải thu.

– Nguyên tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho.

– Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu ngốn TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BDS đầu tư.

– Nguyên tắc kế toán tài chính nợ phải trả.

– Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản tổn phí đi vay.

– Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.

– Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

– Nguyên tắc kế toán tài chính phí tổn.

V. thông báo bổ sung cho các khoản mục tả trong Báo cáo tình hình tài chính

Đơn vị tính:……

1. Tiền và tương đương tiền

– Tiền mặt

– Tiền gửi ngôi nhà băng ko kỳ hạn

– Tương đương tiền

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

2. Các khoản vốn tài chính

a) Chứng khoán kinh dinh

– Tổng giá trị cổ phiếu;

– Tổng giá trị trái khoán;

– Các loại chứng khoán khác;

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

– Tiền gửi có kỳ hạn

– Các khoản vốn khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

c) phòng ngừa tổn thất đầu tư tài chính

– đề phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại

– đề phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Cuối năm

Đầu năm

3. Các khoản phải thu

(Tùy theo yêu cầu cai quản lý của doanh nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn và dài hạn)

Cuối năm

Đầu năm

a) Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Trong đó: Phải thu của các bên liên hệ

b) Trả trước cho người buôn bán

Trong đó: Trả trước cho các bên liên can

c) Phải thu khác (Chi tiết theo yêu cầu cai quản lý):

– Phải thu về cho vay

– Tạm ứng

– Phải thu nội bộ khác

– Phải thu khác

d) Tài sản thiếu chờ xử lý

– Tiền;

– Hàng tồn kho;

– TSCĐ;

– Tài sản khác.

đ) Nợ xấu (Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn tính sổ hoặc chưa quá hạn tuy nhiên rất rất khó khăn có kĩ năng thu hồi)

Cuối năm

Đầu năm

4. Hàng tồn kho (Mã số 141)

– Hàng đang đi trên đường;

– vật liệu, vật liệu;

– dụng cụ, dụng cụ;

– chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang;

– Thành phẩm;

– Hàng hóa;

– Hàng gửi đi buôn bán

Cộng

Trong đó:

– Giá trị mặt hàng tồn kho ứ đọng, ko an toàn cỏi, mất phẩm chất ko hề kĩ năng tiêu thụ;

– Giá trị mặt hàng tồn kho dùng để thế chấp, gắng BH an toàn các số tiền nợ phải trả;

– nguyên cớ và phía xử lý đối với mặt hàng tồn kho đọng, ko an toàn cỏi, mất phẩm chất.

– Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc trả nhập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho.

5. Tăng, giảm tài sản nhất thiết (Chi tiết từng loại tài sản theo yêu cầu cai quản lý của doanh nghiệp):

Khoản mục

Số dư đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số dư cuối năm

A. TSCĐ hữu hình

Nguyên giá

Giá trị ngốn mòn lũy kế

Giá trị còn lại

B. TSCĐ vô hình

Nguyên giá

Giá trị ngốn mòn lũy kế

Giá trị còn lại

C. TSCĐ thuê tài chính

Nguyên giá

Giá trị ngốn mòn lũy kế

Giá trị còn lại

– Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ dùng để thế chấp, nạm đảm bảo khoản vay;

– Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu ngốn ko hề vẫn còn dùng;

– Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

– Đối với TSCĐ thuê tài chính:

– Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

6. Tăng, giảm BDS đầu tư (Chi tiết theo yêu cầu cai quản lý của doanh nghiệp):

Khoản mục

Số đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số cuối năm

a) Bất động sản đầu tư cho thuê

– Nguyên giá

– Giá trị ngốn mòn lũy kế

– Giá trị còn lại

b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

– Nguyên giá

– Giá trị ngốn mòn lũy kế của BĐSĐT cho thuê/TSCĐ chuyển sang BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá

– Tổn thất do suy giảm giá trị

– Giá trị còn lại

– Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, vắt đảm bảo khoản vay;

– Nguyên giá BĐSĐT đã khấu ngốn ko hề vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;

– Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

7. Xây dựng căn bạn dạng dở dang

Cuối năm

Đầu năm

– Mua sắm

– XDCB

– sang sửa lớn TSCĐ

Cộng

8. Tài sản khác

– chi phí trả trước (chi tiết ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu cai quản lý của doanh nghiệp)

– Các khoản phải thu của đất nước

9. Các khoản phải trả

Cuối năm

Đầu năm

(Tùy theo yêu cầu cai quản lý của doanh nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn và dài hạn)

a) Phải trả người buôn bán

Trong đó: Phải trả các bên can hệ

b) Người mua trả tiền trước

Trong đó: Nhận trước của các bên can dự

c) Phải trả khác (Chi tiết theo yêu cầu cai quản lý):

– tổn phí phải trả

– Phải trả nội bộ khác

– Phải trả, phải nộp khác

+ Tài sản thừa chờ xử lý

+ Các khoản phải nộp theo lương

+ Các khoản khác

d) Nợ quá hạn chưa thanh toán

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đầu năm

Số phải nộp trong năm

Số đã thực nộp trong năm

Cuối năm

(Chi tiết cho từng loại thuế)

Cộng

11. Vay và nợ thuê tài chính

Cuối năm

Trong năm

Đầu năm

Tăng

Giảm

a) Vay ngắn hạn

Trong đó: Vay từ các bên liên tưởng

b) Vay dài hạn

Trong đó: Vay từ các bên liên hệ

c) Các số tiền nợ gốc thuê tài chính

Trong đó: Nợ thuê tài chính từ các bên liên hệ

Cộng

12. phòng ngừa phải trả

Cuối năm

Đầu năm

– ngừa BH sản phẩm product;

– phòng ngừa BH công trình xây dựng;

– đề phòng phải trả khác.

Cộng

13. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần

Vốn khác của chủ sở hữu

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch tỷ giá

LNST thuế chưa phân phối và các quỹ

Cộng

A

1

2

3

4

5

6

7

Số dư đầu năm

Tăng vốn trong năm

Giảm vốn trong năm

Số dư cuối năm

– Thuyết minh và giải trình khác về vốn chủ sở hữu (nguyên cớ biến động và các thông báo khác).

14. Các khoản mục ngoài vắng tình hình tài chính

a) Tài sản thuê ngoài (Chi tiết số lượng, chủng loại và các thông báo cần thiết khác đối với các tài sản thuê ngoài cốt tử)

b) Tài sản nhận giữ hộ (Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy định, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời tự khắc cuối kỳ).

– Vật tư product nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác.

– Hàng hóa nhận buôn bán hộ, nhận ký gửi, nhận nỗ lực, thế chấp.

c) Ngoại tệ các loại: (Thuyết minh chi tiết số lượng từng loại nguyên tệ).

d) Nợ rất khó khăn đòi đã xử lý.

đ) thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm,… nảy từ các số tiền nợ quá hạn tuy nhiên ko được ghi nhận doanh thu.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài ít tình hình tài chính.

15. Thuyết minh về các bên can hệ

(danh sách các bên liên tưởng, giao thiệp và các thông báo khác về các bên liên quan lại chưa được thể hiện nay ở các nội dung nêu trên)

16. Ngoài các nội dung đã tả trên, các doanh nghiệp được giải trình, thuyết minh các thông báo khác nếu thấy cấp thiết

VI. thông tin bổ sung cho các khoản mục biểu đạt trong ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại

Đơn vị tính: …………….

1. Tổng doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Năm nay

Năm trước

a) Doanh thu

– Doanh thu buôn bán sản phẩm hóa

– Doanh thu buôn bán thành phẩm

– Doanh thu cung cấp dịch vụ

– Doanh thu khác

Cộng

b) Doanh thu từ các bên can hệ (chi tiết cho từng đối tượng)

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự biệt lập giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với quơ số tiền nhận trước.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Năm nay

Năm trước

– Chiết khấu thương mại;

– Giảm giá mặt hàng buôn bán;

– Hàng buôn bán bị trả lại.

Cộng

3. Giá vốn mặt hàng buôn bán

Năm nay

Năm trước

– Giá vốn của product đã buôn bán;

– Giá vốn của thành phẩm đã buôn bán;

– Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;

– Giá vốn khác;

– Các khoản phí tổn khác được tính vào giá vốn;

– Các khoản ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán.

Cộng

(…)

(…)

4. Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính

Năm nay

Năm trước

– Lãi tiền gửi, tiền cho vay;

– Lãi buôn bán các khoản vốn tài chính;

– Cổ tức, lợi nhuận được chia;

– Lãi chênh lệch tỷ giá;

– Lãi buôn bán sản phẩm trả chậm, chiết khấu thanh toán;

– Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính khác.

Cộng

5. tổn phí tài chính

Năm nay

Năm trước

– Lãi tiền vay;

– Chiết khấu thanh toán, lãi mua mặt hàng trả chậm;

– Lỗ do buôn bán các khoản vốn tài chính;

– Lỗ chênh lệch tỷ giá;

– ngừa giảm giá chứng khoán kinh dinh và tổn thất đầu tư vào đơn vị khác;

– uổng tài chính khác;

– Các khoản ghi giảm uổng tài chính.

6. tổn phí cai quản lý kinh dinh

Năm nay

Năm trước

a) Các khoản tổn phí cai quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

b) Các khoản chi phí buôn bán sản phẩm phát sinh trong kỳ

c) Các khoản ghi giảm tổn phí cai quản lý kinh dinh

– Hoàn nhập các khoản phòng ngừa;

– Các khoản ghi giảm khác

7. Thu nhập khác

Năm nay

Năm trước

– Lãi thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ;

– Lãi do đánh giá lại tài sản;

– Tiền phạt thu được;

– Thuế được giảm, được trả;

– Các khoản khác.

Cộng

8. hoài khác

Năm nay

Năm trước

– Lỗ thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ;

– Lỗ do đánh giá lại tài sản;

– Các khoản bị phạt;

– Các khoản khác.

Cộng

9. uổng thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành

Năm nay

Năm trước

– uổng thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện nay hành

– Điều chỉnh phí tổn thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào tổn phí thuế thu nhập năm hiện nay hành

– Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành

VII. thông báo bổ sung cho các khoản mục biểu thị trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ tuy nhiên ko được dùng: diễn đạt giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ tuy nhiên ko được dùng do có sự giới hạn của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện nay.

VIII. Những thông báo khác

1. Những số tiền nợ tiềm ẩn, khoản cam kết và những thông báo tài chính khác: …

2. Những sự khiếu nại nảy sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm: ………………………..

3. thông báo so sánh (những thay đổi về thông tin trong bẩm tài chính của các niên độ kế toán tài chính trước): ………………………………………………

4. thông tin về phát động và sinh hoạt giải trí liên tục: ……………………………………

5. Những thông báo khác ………………………………………………….

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO luật pháp

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.

—————————————————————————-

Tải Mẫu thuyết minh mỏng tài chính Excel tại đây:

– Tải Mẫu thuyết minh bẩm tài chính Word tại đây:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi đề nghị vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

—————————————————————————-

2. Cách lập Thuyết minh mỏng tài chính theo Thông tư 133

Phương pháp lập và biểu đạt Thuyết minh BCTC (Xem Mẫu số B09 – DNN)

2.1. Mục đích của Bản thuyết minh bẩm tài chính

– Bản thuyết minh thưa tài chính là một trong những bộ phận hợp thành chẳng thể tách rời của mỏng tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tách chi tiết các thông báo số liệu đã được tả trong bẩm tình hình tài chính, vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, mỏng lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông báo cần thiết khác.

– Bản thuyết minh thưa tài chính cũng có thể diễn tả những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc mô tả trung thực, phù hợp và phải chăng mỏng tài chính.

2.2. Nguyên tắc lập và biểu đạt Bản thuyết minh ít tài chính

a) Khi lập vắng tài chính, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh thưa tài chính theo chỉ dẫn tại Thông tư này.

b) Bản thuyết minh bẩm tài chính của doanh nghiệp phải biểu đạt những nội dung bên dưới đây:

– Các thông tin về cơ sở lập và biểu thị thưa tài chính và các chính sách kế toán tài chính cụ thể được chọn và vận dụng đối với các giao tế và các sự khiếu nại cần thiết;

– Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình diễn.# trong các Báo cáo tài chính khác, tuy nhiên lại cấp thiết cho việc biểu lộ trung thực và phù hợp và phải chăng tình hình tài chính, hiệu quả kinh dinh của doanh nghiệp.

c) Bản thuyết minh bẩm tài chính phải được trình bày một cách có khối mạng lưới server. Doanh nghiệp được chủ động sắp đặt số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù thống nhất với đặc thù của mình theo nguyên lý mỗi khoản mục trong mỏng tình hình tài chính, Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên hệ trong Bản thuyết minh thưa tài chính.

2.3. Cơ sở lập Bản thuyết minh mỏng tài chính

– cứ vào vắng tình hình tài chính, vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ thưa;

– Căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên can;

– cứ vào Bản thuyết minh thưa tài chính kỳ trước;

– cứ vào tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và các tài liệu can hệ.

2.4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu

2.4.1. Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp

Trong phần này doanh nghiệp cần nêu rõ:

a) Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân.

b) Lĩnh vực kinh dinh:

Nêu rõ là sinh sản công nghiệp, marketing thương mại thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh dinh.

c) Ngành nghề marketing thương mại:

Nêu rõ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính và đặc điểm sản phẩm sinh sản hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.

d) Chu kỳ sản xuất, marketing thương mại bình thường:

Trường hợp chu kỳ kéo dãn rộng 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ sinh sản kinh dinh bình quân của ngành, lĩnh vực.

đ) Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng trọn đến mỏng tài chính:

Nêu rõ những sự khiếu nại về môi ngôi trường pháp lý, diễn biến thị ngôi trường, đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, cai quản lý, tài chính, các sự khiếu nại sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô… có ảnh hưởng trọn đến bẩm tài chính của doanh nghiệp.

2.4.2. Kỳ kế toán tài chính, đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán tài chính

a) Kỳ kế toán tài chính năm ghi rõ kỳ kế toán tài chính năm theo năm dương lịch bắt mối cung cấp từ ngày 01/01/… đến 31/12/…

Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày chính thức phát động và ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm.

b) Đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán tài chính:

ghi rõ là Đồng nước ta hoặc một đơn vị tiền tệ kế toán tài chính được chọn lọc theo quy định của Luật Kế toán.

2.4.3. Chuẩn mực kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính ứng dụng

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính:

Nêu rõ mỏng tài chính có được lập và biểu đạt ăn nhập và có tuân thủ Chuẩn mực kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa Hay là ko?

2.4.4. Các chính sách kế toán tài chính ứng dụng

(1) Tỷ giá hối đoái ứng dụng trong kế toán tài chính:

– ngôi nhà băng thương nghiệp điểm doanh nghiệp thẳng băng có giao thiệp

– Cách xác định tỷ giá giao tiếp thực tiễn vận dụng đối với các giao dịch phát sinh trong kỳ và tỷ giá áp dụng Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ cuối kỳ.

(2) Nguyên tắc chuyển đổi thưa tài chính được lập bởi nước ngoài tệ sang Đồng nước ta.

(3) Nguyên tắc ghi nhận những khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cơ sở nào.

(4) Nguyên tắc kế toán tài chính các khoản vốn tài chính

a) Đối với chứng khoán marketing thương mại:

– thời điểm ghi nhận (đối với chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T+0 hoặc thời điểm khác)

– Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị phù hợp và phải chăng hoặc giá gốc;

– cứ trích lập phòng ngừa giảm giá chứng khoán marketing thương mại.

b) Đối với các khoản cho vay:

– Có đánh giá lại các khoản cho vay thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ ko?

– cứ lập dự phòng phải thu rất khó khăn đòi đối với các khoản cho vay.

c) Đối với các khoản vốn vào công ty liên doanh, liên kết (dựa vào tỷ lệ biểu quyết hoặc thỏa thuận khác):

– Đối với các công ty liên doanh, liên kết được mua trong kỳ, thời tự khắc ghi nhận ban sơ là thời điểm nào?

– Nguyên tắc xác định công ty liên doanh, liên kết (dựa theo tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp hoặc tỷ lệ ích);

– cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; cứ để xác định tổn thất;

d) Đối với các khoản vốn vào dụng cụ vốn của đơn vị khác:

– Giá trị ghi sổ của khoản vốn vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc hoặc phương pháp khác?

– Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; ít tài chính để xác định tổn thất.

đ) Các phương pháp kế toán tài chính đối với các giao dịch khác can hệ đến đầu tư tài chính:

– giao dịch thay bằng cổ phiếu;

– giao dịch đầu tư bên dưới mẫu mã góp vốn;

– giao tiếp bên dưới mẫu mã mua lại phần vốn góp;

– Phương pháp kế toán tài chính đối với khoản cổ tức được chia bởi cổ phiếu;

(4) Nguyên tắc kế toán tài chính nợ phải thu

– Tiêu chí phân loại các số tiền nợ phải thu (phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác)?

– Có được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm Báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng ko?

– Có đánh giá lại các số tiền nợ phải thu thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ ko?

– Phương pháp lập đề phòng phải thu rất khó khăn đòi.

(5) Nguyên tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho

– Nguyên tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho: Nêu rõ mặt hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện nay được.

– Phương pháp tính giá trị mặt hàng tồn kho: Nêu rõ áp dụng phương pháp nào (Bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước; giá thực tiễn đích danh hoặc phương pháp giá buôn bán sỉ).

– Phương pháp hạch toán mặt hàng tồn kho: Nêu rõ áp dụng phương pháp kê khai trực tính hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ.

– Phương pháp lập ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho (Nêu rõ doanh nghiệp lập phòng ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch lớn rộng của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho. Phương pháp lập ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số đề phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng ko hề dẫn đến năm nay phải lập thêm hoặc trả nhập).

(6) Nguyên tắc kế toán tài chính và khấu ngốn TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư

a) Nguyên tắc kế toán tài chính TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

– Nguyên tắc kế toán tài chính các khoản tổn phí phát sinh sau ghi nhận ban sơ (phí tổn nâng cấp, cải tạo, duy tu, tôn tạo) được ghi nhận vào nguyên giá hoặc uổng sản xuất, kinh dinh;

– Nêu rõ các phương pháp khấu ngốn TSCĐ;

– Các quy định khác về cai quản lý, dùng, khấu ngốn TSCĐ có được tuân thủ ko?

b) Nguyên tắc kế toán tài chính TSCĐ thuê tài chính:

– Nêu rõ nguyên giá được xác định ra làm sao;

– Nêu rõ các phương pháp khấu ngốn TSCĐ thuê tài chính.

c) Nguyên tắc kế toán tài chính Bất động sản đầu tư.

– Nguyên giá BĐSĐT được ghi nhận theo phương pháp nào?

– Nêu rõ các phương pháp khấu ngốn BĐSĐT.

(7) Nguyên tắc kế toán tài chính nợ phải trả

– Phân loại nợ phải trả ra làm sao?

– Có theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm thưa, theo nguyên tệ ko?

– Có đánh giá lại các số tiền nợ phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ ko?

– Có lập ngừa nợ phải trả ko?

(8) Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản hoài đi vay:

– Nguyên tắc ghi nhận hoài đi vay: Nêu rõ tổn phí đi vay được ghi nhận vào tổn phí tài chính trong kỳ Khi phát sinh hoặc được vốn hóa.

– Tỷ lệ vốn hóa được dùng để xác định tổn phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Nêu rõ tỷ lệ vốn hóa này là bao lăm?

(9) Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

– Vốn góp của chủ sở hữu có được ghi nhận theo số vốn thực góp ko; Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận ra làm sao?

– Lợi nhuận chưa phân phối được xác định ra làm sao?

(10) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:

– Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ: Có tuân đầy đủ các điều khiếu nại ghi nhận doanh thu Hay là ko?

– Doanh thu hợp đồng xây dựng

– Các nguyên lý ghi nhận doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

– Các nguyên lý ghi nhận thu nhập khác.

(11) Nguyên tắc kế toán tài chính chi phí:

– Giá vốn mặt hàng buôn bán (có đảm bảo nguyên lý thích phù hợp với doanh thu ko; Có đảm bảo nguyên lý cẩn trọng, ghi nhận ngay các tổn phí vượt trên mức bình thường của mặt hàng tồn kho ko; Các khoản ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán là gì…)

– chi phí tài chính: Có ghi nhận đầy đủ hoài lãi vay (bao gồm số trích trước) của kỳ vắng ko?

– chi phí cai quản lý marketing thương mại: Có ghi nhận đầy đủ uổng buôn bán sản phẩm và chi phí cai quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ ko; Các khoản điều chỉnh giảm phí buôn bán sản phẩm và phí cai quản lý doanh nghiệp là gì….

2.5. thông tin bổ sung cho các khoản mục mô tả trong

:

– Trong phần này, doanh nghiệp phải thể hiện nay và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình diễn.# trong thưa tình hình tài chính để giúp người sử dụng bẩm tài chính làm rõ ràng rộng nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

– Đơn vị tính giá trị thể hiện nay trong phần “thông báo bổ sung cho các khoản mục diễn đạt trong ít tình hình tài chính” là đơn vị tính được dùng trong bẩm tình hình tài chính. Số liệu ghi vào cột “Số đầu năm” được lấy từ cột “Số cuối năm” trong Bản thuyết minh mỏng tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Số cuối năm” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+ bẩm tình hình tài chính năm nay;

+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có can dự.

– Trường hợp doanh nghiệp có vận dụng hồi tố do đổi thay chính sách kế toán tài chính hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước thì phải điều chỉnh số liệu so sánh (số liệu ở cột “Số đầu năm”) để đảm bảo nguyên lý có thể so sánh được và phải giải trình rõ điều này trong thuyết minh mỏng tài chính. Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “Số đầu năm” ko hề kĩ năng so sánh được với số liệu ở cột “Số cuối năm” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh vắng tài chính.

– Đối với các khoản mục yêu cầu thuyết minh theo giá trị phù hợp và phải chăng, ngôi trường hợp ko xác định được giá trị phù hợp và phải chăng thì phải ghi rõ lý do.

2.6. thông báo bổ sung cho các khoản mục miêu tả trong

:

– Trong phần này, doanh nghiệp phải mô tả và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh để giúp người sử dụng vắng tài chính làm rõ ràng rộng nội dung của các khoản mục doanh thu, uổng.

– Đơn vị tính giá trị biểu đạt trong phần “thông tin bổ sung cho các khoản mục biểu lộ trong bẩm hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại” là đơn vị tính được dùng trong Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh. Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+ mỏng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại năm nay;

+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan lại.

– Doanh nghiệp được chủ động đánh số trật tự của thông tin chi tiết được trình bày trong phần này theo nguyên lý phù phù hợp với số dẫn từ Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ.

– Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “Năm nay” ko hề kĩ năng so sánh được với số liệu ở cột “Năm trước” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh vắng tài chính.

2.7. thông tin bổ sung cho

– Trong phần này, doanh nghiệp phải biểu lộ và phân tích các số liệu đã được biểu hiện nay trong thưa lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng làm rõ ràng rộng về các tác nhân ảnh hưởng trọn đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp.

– Đơn vị tính giá trị trình diễn.# trong phần “thông tin bổ sung cho các khoản mục biểu hiện nay trong vắng lưu chuyển tiền tệ” là đơn vị tính được sử dụng trong vắng lưu chuyển tiền tệ. Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh thưa tài chính năm trước; Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm nay;

+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên tưởng.

2.8. Những thông tin khác

Trong phần này, doanh nghiệp phải mô tả những thông báo cần thiết khác (nếu có) ngoài các thông tin đã diễn đạt trên nhằm mục đích cung cấp thêm thông báo khác nếu xét thấy cần thiết giúp cho người sử dụng hiểu thưa tài chính của doanh nghiệp đã được biểu lộ trung thực, phù hợp và phải chăng.

————————————————————————————————

Xem thêm:

.

———————————————————————————————–

Xem thêm trọn bộ

:

—————————————————————————————————

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành công!

Nguồn Cách lập thuyết minh Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 Excel 2021-09-04 14:21:00

#Cách #lập #thuyết #minh #Báo #cáo #tài #chính #theo #Thông #tư #Excel