Chi phí trước Khi thành lập Doanh nghiệp ủy quyền qua bên thứ 3 2022

Các chi phí phát sinh trước Khi thành lập Doanh nghiệp như: Chi phí lương, thuê văn phòng, xưởng sản xuất … có được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí phù hợp và phải chăng Khi tính thuế TNDN?

xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.

Căn cứ Điều 19 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“Điều 19.

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp

trước và trong quá trình đăng ký

doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện nay quyền và trách nhiệm và trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng đã thỏa thuận quy định tại khoản 1 Điều này, trừ ngôi trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp doanh nghiệp ko được đăng ký thành lập thì người ký phối hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện nay hợp đồng đó.”

———————————————————————————————

 

Chi phí trước Khi thành lập Doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT:

Theo khoản 12 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT:

“12. Cơ sở marketing thương mại

được kê khai, khấu trừ thuế GTGT

của product, dịch vụ mua vào bên dưới mẫu mã

ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác

mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao héc tàm tất cả các ngôi trường hợp sau đây:

b) Trước Khi thành lập doanh nghiệp

, các sáng lập viên

có văn bạn dạng ủy quyền

cho tổ chức, cá nhân thực hiện nay chi hộ một số khoản chi phí liên quan lại đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm product, vật tư thì doanh nghiệp

được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào

theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân

được ủy quyền

và phải thực hiện nay

thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền

qua ngân mặt hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Như vậy:

DN được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn phát sinh trước Khi thành lập DN, với điều khiếu nại:

    – Có văn bạn dạng ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi hộ

    – Có hóa đơn GTGT đúng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền

    – Có chứng từ thanh toán từ DN cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền (Nếu hóa đơn > 20tr phải chuyển khoản)

 

 ——————————————————————————–

Chi phí phát sinh trước Khi thành lập Công ty có được trừ:

Căn cứ theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí Khi tính thuế TNDN:

 

“1. Trừ các khoản chi ko được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp lí theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua mặt hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao héc tàm tất cả thuế GTGT) Khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt

.”

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn chế độ cai quản lý, sử dụng và trích khấu ngốn tài sản cố định chỉ dẫn:

“3.

Chi phí thành lập doanh nghiệp

, chi phí đào tạo tư vấn viên cấp dưới, chi phí lăng xê

phát sinh trước Khi thành lập doanh nghiệp

, chi phí cho giai đoạn phân tách và thử nghiệm và phân tích, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu chuyên môn, văn bởi bản quyền trí tuệ, giấy phép chuyển giao công nghệ, thương hiệu thương mại, lợi thế marketing thương mại ko phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí marketing thương mại của doanh nghiệp trong

thời gian tối đa ko thật 3 năm

theo quy định của Luật thuế TNDN.”

—————————————————————————————————

Một số Công văn cụ thể:

Chi phí thuê văn phòng trước Khi thành lập Doanh nghiệp:

Theo Công văn 5973/CT-TTHT ngày 20/06/2018 của Cục thuế TP Sài Gòn

 

“Theo các quy định trên, ngôi trường hợp các sáng lập viên của Công ty có

văn bạn dạng ủy quyền cho cá nhân thuê văn phòng trước Khi thành lập Công ty

, nếu việc sử dụng văn phòng này liên quan lại đến việc thành lập doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định (

hóa đơn, chứng từ đứng tên cá nhân được ủy quyền

, hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân mặt hàng) thì được hạch toán vào chi phí được trừ Khi tính thuế TNDN.

    Chi phí được phân bổ dần vào chi phí marketing thương mại, tối đa

ko thật 3 năm

Tính từ lúc lúc doanh nghiệp chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí.

Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư phát triển Win trang chủ (Công ty Win trang chủ) ký hợp đồng cho Ông Thái Văn Bình thuê văn phòng thì Công ty Win trang chủ

xuất hóa đơn cho Ông Thái Văn Bình

theo quy định.”

Xem thêm:

——————————————————————-

Chi phí mua thiết bị, vật tư trước Khi thành lập doanh nghiệp:

Theo Công văn 73172/CT-TTHT ngày 28/11/2016 của Cục thuế TP HN Thủ Đô quy định:

“Trường hợp Công ty

trước Khi thành lập doanh nghiệp

, Hội đồng cai quản trị của Công ty

có văn bạn dạng ủy quyền cho Công ty CEOSUITE PRIVATE LIMITED

(gọi tắt là tổ chức được ủy quyền) thực hiện nay chi hộ một số khoản chi phí liên quan lại đến việc thành lập doanh nghiệp như:

mua máy Photocopy và thiết bị đi kèm, vật tư tiêu ngốn, phụ tùng thay thế, giấy, phí trang in, phần mềm…

    – > Thì

các hóa đơn mang tên tổ chức được ủy quyền

, Công ty

ko phải điều chỉnh hóa đơn

(thông tin đơn vị mua mặt hàng) và được coi là chứng từ phù hợp và phải chăng, hợp thức để hạch toán vào chi phí phù hợp và phải chăng được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu các hóa đơn này đáp ứng đủ điều khiếu nại quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Công ty

phải thực hiện nay thanh toán cho tổ chức được ủy quyền

qua ngân mặt hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Theo Công văn 12423/CT-TTHT ngày 29/3/2018 của Cục Thuế TP. HN Thủ Đô:

 

“Căn cứ các chỉ dẫn nêu trên, ngôi trường hợp

trước Khi thành lập công ty

các sáng lập viên của công ty

có văn bạn dạng ủy quyền cho Chủ đầu tư

của Công ty và một công ty khác tại nước ta (gọi tắt là các tổ chức được ủy quyền) thực hiện nay chi hộ một số khoản chi phí liên quan lại đến việc thành lập doanh nghiệp,

mua sắm product, vật tư.

    -> Thì với

các hóa đơn mua mặt hàng mang tên tổ chức được ủy quyền

, Công ty

ko phải điều chỉnh hóa đơn

(thông tin đơn vị mua mặt hàng) và được coi là chứng từ phù hợp và phải chăng, hợp thức để hạch toán vào chi phí phù hợp và phải chăng được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu các hóa đơn này đáp ứng đủ điều khiếu nại quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

    -> Công ty

được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo các hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức được ủy quyền

theo chỉ dẫn tại Điểm b Khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

    Công ty phải thực hiện nay thanh toán cho tổ chức được ủy quyền qua ngân mặt hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Trường hợp chủ đầu tư của Công ty tại Thái Lan ko marketing thương mại tại nước ta hoặc ko phát sinh thu nhập tại nước ta và ko thuộc các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên thì ko phải nộp thuế ngôi nhà thầu tại nước ta.”

 ——————————————————————————–

Hóa đơn chi hộ đứng tên Cty ủy quyền được chấp nhận:

Theo Công văn 20057/CT-TTHT ngày 17/4/2018 của Cục Thuế TP. HN Thủ Đô

“Căn cứ các quy định nêu trên, Trường hợp Công ty TNHH USE Electronics nước ta được Sở plan và Đầu tư TP HN Thủ Đô cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0107984754 ngày 01/09/2017, có hai thành viên góp vốn là Ông Tetsuji Haruta và Công ty TNHH USE Electronics.

    Trong giai đoạn trước Khi thành lập, các thành viên góp vốn

đã có văn bạn dạng ủy quyền

cho Công ty TNHH USE Electronics chi hộ một số khoản chi phí liên quan lại đến việc thành lập doanh nghiệp thì Công ty TNHH USE Electronics nước ta

được kê khai, khấu trừ thuế GTGT

đầu vào theo hóa đơn GTGT

đứng tên Công ty TNHH USE Electronics

và phải thực hiện nay thanh toán cho Công ty TNHH USE Electronics qua ngân mặt hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Trường hợp công ty thực hiện nay bù trừ chi phí trước Khi thành lập doanh nghiệp vào phần vốn góp điều lệ mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể bởi văn bạn dạng, để được coi là thanh toán cấm dùng tiền mặt thì phải có biên bạn dạng đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai phía về việc thanh toán bù trừ này.”

———————————————————————————————————-

 

Tác_Giả_2 !

cám ơn bạn đã xem bài viết làm kế toán tài chính tổng hợp – Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia; Lớp 

 

 thực tế

————————————————

Source Chi phí trước Khi thành lập Doanh nghiệp ủy quyền qua bên thứ 3 2021-09-05 14:46:00

#Chi #phí #trước #Khi #thành #lập #Doanh #nghiệp #ủy #quyền #qua #bên #thứ