Chi tài trợ làm ngôi nhà tình nghĩa cho người nghèo, ngôi nhà đại đoàn kết 2022

uổng tài trợ làm ngôi nhà tình nghĩa, làm ngôi nhà cho người nghèo, làm ngôi nhà đại đoàn kết cần giấy tờ ra làm sao để đưa vào chi phí được trừ Khi tính thuế TNDN.

Theo điểm 2.25 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 6/8/2015 (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

“2. Các khoản chi ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế bao héc tàm tất cả:

2.25. Chi tài trợ làm ngôi nhà cho người nghèo ko đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này; Chi tài trợ làm ngôi nhà tình nghĩa, làm ngôi nhà cho người nghèo, làm ngôi nhà đại kết đoàn theo quy định của luật pháp ko hề giấy tờ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b bên dưới đây:

a) Đối với chi tài trợ làm ngôi nhà cho người nghèo thì đối tượng nhận tài trợ

là hộ nghèo theo quy định

của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bởi tiền hoặc bảo vật để xây ngôi nhà cho hộ nghèo bởi phương pháp trực tiếp hoặc chuẩn y một cơ quan lại, tổ chức có chức năng lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ

làm ngôi nhà tình nghĩa, làm ngôi nhà cho người nghèo, làm ngôi nhà đại đoàn kết gồm: B

iên các độc giả dạng xác nhận khoản tài trợ

có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là ngôi nhà tài trợ, người được hưởng trọn tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN phát hành tất nhiên Thông tư số 78/2014/TT-BTC);

văn các độc giả dạng công nhận hộ nghèo

của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm ngôi nhà cho người nghèo);

hoá đơn, chứng từ mua mặt hàng hoá

(nếu tài trợ bởi bảo vật) hoặc

chứng từ chi tiền

(nếu tài trợ bởi tiền).

– Trường hợp bên nhận tài trợ là cơ quan lại, tổ chức có chức năng lôi kéo tài trợ thời giấy tờ xác định khoản tài trợ bao héc tàm tất cả:

Biên các độc giả dạng xác nhận khoản tài trợ

có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là ngôi nhà tài trợ và cơ quan lại, tổ chức có chức năng lôi kéo tài trợ là bên nhận tài trợ;

hoá đơn, chứng từ mua mặt hàng hoá

(nếu tài trợ bởi bảo vật) hoặc

chứng từ chi tiền

(nếu tài trợ bởi tiền).”

KẾT LUẬN:

– Khoản chi tài trợ làm ngôi nhà tình nghĩa, làm ngôi nhà cho người nghèo, làm ngôi nhà đại đoàn kết được đưa vào phí tổn được trừ Khi tính thuế TNDN nếu:

1. Nếu tài trợ trực tiếp cho người nghèo thì cần:

– Biên các độc giả dạng công nhận tài trợ có chữ ký của đại diện DN và người nhận tài trợ (

Tải về tại đây

:

)

– Văn các độc giả dạng xác nhận hộ nghèo của địa phương (

đối với tài trợ làm ngôi nhà cho người nghèo)

– Hoá đơn, chứng từ mua mặt hàng hoá

(nếu tài trợ bởi bảo vật

) hoặc chứng từ chi tiền (

nếu tài trợ bởi tiền).

2. Nếu ưng chuẩn cơ quan lại, tổ chức có chức năng lôi kéo tài trợ thì cần:

– Biên các độc giả dạng xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện DN là ngôi nhà tài trợ và cơ quan lại, tổ chức có chức năng lôi kéo tài trợ là bên nhận tài trợ (

theo mẫu 06/TNDN như trên

)

– Hoá đơn, chứng từ mua mặt hàng hoá (

nếu tài trợ bởi bảo vật

) hoặc chứng từ chi tiền (

nếu tài trợ bởi tiền).

Xem thêm:

Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành công!

Data Chi tài trợ làm ngôi nhà tình nghĩa cho người nghèo, ngôi nhà đại đoàn kết 2021-08-27 14:52:00

#Chi #tài #trợ #làm #ngôi nhà #tình #nghĩa #cho #người #nghèo #ngôi nhà #đại #đoàn #kết