Cho mình hỏi có bạn nào F0 tự chữa trị tại nhà ko cho mình xin ít kinh nghiệm với.

Source_#group_voz_4663452077015228_4910647785628988 _like_101_Share_0