CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 2022

chuẩn mực KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN cố định HỮU HÌNH

(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và chỉ dẫn các nguyên lý và phương pháp kế toán tài chính đối với tài sản một mực (TSCĐ) hữu hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, thời tự khắc ghi nhận, xác định giá trị ban sơ, phí nảy sinh sau ghi nhận ban sơ, xác định giá trị sau ghi nhận ban sơ, khấu ngốn, thanh lý TSCĐ hữu hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán tài chính và lập bẩm tài chính.

02. chuẩn mực này ứng dụng cho kế toán tài chính TSCĐ hữu hình, trừ những Khi có chuẩn mực kế toán tài chính khác quy định cho phép áp dụng nguyên lý và phương pháp kế toán tài chính khác cho TSCĐ hữu hình.

03. Trường hợp chuẩn mực kế toán tài chính khác quy định phương pháp xác định và ghi nhận giá trị ban sơ của TSCĐ hữu hình khác với phương pháp quy định trong chuẩn mực này thì các nội dung khác của kế toán tài chính TSCĐ hữu hình vẫn thực hành theo các quy định của chuẩn mực này.

04. Doanh nghiệp phải áp dụng chuẩn này ngay cả những Khi có ảnh hưởng trọn do thay đổi giá cả, trừ những Khi có quy định can dự đến việc đánh giá lại TSCĐ hữu hình theo quyết định của Nhà nước.

05. Các thuật ngữ trong chuẩn này được hiểu như sau:

Tài sản nhất thiết hữu hình: Là những tài sản có hình dáng vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh thích phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

Nguyên giá: Là tất thảy các tổn phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khấu ngốn: Là sự phân bổ một cách có khối mạng lưới server giá trị phải khấu ngốn của TSCĐ hữu hình trong suốt thời kì dùng hữu ích của tài sản đó.

Giá trị phải khấu ngốn: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên bẩm tài chính, trừ (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó.

thời gian sử dụng có ích: Là thời kì mà TSCĐ hữu hình phát huy được tác dụng cho sinh sản, kinh dinh, được tính bởi:

(a) thời kì mà doanh nghiệp dự trù sử dụng TSCĐ hữu hình, hoặc:

(b) Số lượng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính rưa rứa mà doanh nghiệp dự trù thu được từ việc dùng tài sản.

Giá trị thanh lý: Là giá trị ước lượng thu được lúc ko hề thời kì sử dụng bổ ích của tài sản, sau Khi trừ (-) phí thanh lý ước tính.

Giá trị phù hợp và phải chăng: Là giá trị tài sản có thể được bàn luận giữa các bên có đầy đủ nắm rõ trong sự trao đổi ngang giá.

Giá trị còn lại: Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình sau Khi trừ (-) số khấu ngốn luỹ kế của tài sản đó.

Giá trị có thể thu hồi: Là giá trị ước tính thu được trong tương lai từ việc dùng tài sản, cả về giá trị thanh lý của chúng.

NỘI DUNG chuẩn mực GHI NHẬN TSCĐ HỮU HÌNH

06. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình:

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

(a) chắc chắn thu được lợi. tài chính tài chính trong ngày mai từ việc dùng tài sản đó;

(b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin tưởng.#;

(c) thời kì sử dụng ước lượng trên 1 năm;

(d) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện nay hành.

07. Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo group tài sản có cùng tính chất và mục đích dùng trong phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp, gồm:

(a) Nhà cửa, vật phong cách thiết kế;

(b) Máy móc, thiết bị;

(c) công cụ vận tải, thiết bị truyền dẫn;

(d) Thiết bị, dụng cụ cai quản lý;

(e) Vườn cây lâu năm, thú vật làm việc và cho sản phẩm;

(f) TSCĐ hữu hình khác.

08. TSCĐ hữu hình thường là bộ phận đẵn trong tổng số tài sản và đóng vai trò cần thiết trong việc tả tình hình tài chính của doanh nghiệp, cho nên, việc xác định một tài sản có được ghi nhận là TSCĐ hữu hình năng một khoản phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ sẽ có ảnh hưởng trọn đáng kể tới vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của doanh nghiệp.

09. Khi xác định tiêu chuẩn thứ nhất (quy định tại mục a đoạn 06) của mỗi TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phải xác định chừng độ chắc chắn của việc thu được lợi. tài chính tài chính trong tương lai, dựa trên các chứng cớ hiện nay có tại thời điểm ghi nhận ban sơ và phải chịu mọi rủi ro liên hệ.

Những tài sản dùng cho mục đích BH an toàn an ninh sinh sản, marketing thương mại hoặc bảo đảm an toàn môi ngôi trường mặc dù ko trực tiếp đem lại ích tài chính tài chính như các TSCĐ khác tuy nhiên chúng lại cần thiết cho doanh nghiệp trong việc đạt được các lợi ích tài chính tài chính nhiều rộng từ các tài sản khác. Tuy nhiên, các tài sản này chỉ được ghi nhận là TSCĐ hữu hình nếu nguyên giá của chúng và các tài sản có can dự ko vượt quá tổng giá trị có thể thu hồi từ các tài sản đó và các tài sản khác có can hệ. Ví dụ, một ngôi nhà máy sản xuất chất chất hóa học tập có thể phải lắp đặt các thiết bị và thực hiện nay quy trình chứa và bảo đảm an toàn chất chất hóa học tập mới để tuân thủ đề nghị về bảo đảm an toàn môi ngôi trường đối với việc sinh sản và lưu trữ chất chất hóa học tập độc hại. Các tài sản lắp đặt liên can đi kèm chỉ được hạch toán là TSCĐ hữu hình nếu ko hề chúng doanh nghiệp sẽ chẳng thể phát động và sinh hoạt giải trí và buôn bán sản phẩm chất chất hóa học tập của mình.

10. Tiêu chuẩn thứ hai (quy định tại mục b đoạn 06) cho việc ghi nhận TSCĐ hữu hình thường đã được thỏa mãn vì nguyên giá tài sản được xác định phê chuẩn mua sắm, luận bàn, hoặc tự xây dựng.

11. Khi xác định các bộ phận cấu thành TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phải áp dụng các tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình cho từng ngôi trường hợp cụ thể. Doanh nghiệp có thể thống nhất các bộ phận biệt lập ko cốt yếu, như khuôn đúc, dụng cụ, khuôn dập và áp dụng các tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình vào tổng giá trị đó. Các phụ tùng và thiết bị phụ trợ thường được coi là tài sản lưu động và được hạch toán vào phí quá trình tập luyện. Các phụ tùng chủ yếu và các thiết bị bảo chăm sóc được xác định là TSCĐ hữu hình Khi doanh nghiệp ước tính thời kì sử dụng chúng nhiều rộng một năm. Nếu phụ tùng và thiết bị bảo chăm sóc chỉ được dùng gắn sát với TSCĐ hữu hình và việc dùng chúng là ko ngay thì chúng được hạch toán là TSCĐ hữu hình riêng biệt và được khấu ngốn trong thời kì ít rộng thời gian sử dụng có ích của TSCĐ hữu hình liên tưởng.

12. Trong từng ngôi trường hợp cụ thể, có thể phân bổ tổng phí tổn của tài sản cho các bộ phận cấu thành của nó và hạch toán biệt lập cho mỗi bộ phận cấu thành. Trường hợp này được ứng dụng Khi từng bộ phận cấu thành tài sản có thời kì sử dụng hữu dụng khác nhau, hoặc góp phần tạo ra ích lợi tài chính tài chính cho doanh nghiệp theo những tiêu chuẩn quy định khác nhau nên được sử dụng các tỷ lệ và các phương pháp khấu ngốn khác nhau. tỉ dụ, một thân máy cất cánh và động cơ của nó cần được hạch toán thành hai TSCĐ hữu hình riêng biệt, có tỷ lệ khấu ngốn khác nhau, nếu chúng có thời gian dùng có ích khác nhau.

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ ban sơ

13. TSCĐ hữu hình phải được xác định giá trị ban sơ theo nguyên giá.

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP

TSCĐ hữu hình mua sắm

14. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao héc tàm tất cả giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương nghiệp hoặc giảm giá), các khoản thuế (ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế được trả trả) và các phí tổn can hệ trực tiếp đến việc đưa tài sản vào dạng sẵn sàng dùng, như: hoài chuẩn bị mặt bởi; phí tổn vận chuyển và bốc xếp ban sơ; tổn phí lắp đặt, chạy thử (trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử); phí chuyên gia và các tổn phí liên quan lại trực tiếp khác.

Đối với TSCĐ hữu hình tạo hình do đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu, nguyên giá là giá quyết toán đánh trình đầu tư xây dựng, các phí tổn liên can trực tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu có).

15. Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là căn ngôi nhà, vật phong cách thiết kế gắn sát với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền dùng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình.

16. Trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá TSCĐ đó được phản ánh theo giá mua trả ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá mua trả ngay được hạch toán vào hoài theo kỳ hạn tính sổ, trừ Khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn kế toán tài chính “uổng đi vay”.

17. Các khoản uổng nảy sinh, như: tổn phí cai quản lý hành chính, phí sản xuất chung, hoài chạy thử và các tổn phí khác… nếu ko liên tưởng trực tiếp đến việc mua sắm và đưa TSCĐ vào dạng sẵn sàng dùng thì ko được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình. Các khoản lỗ ban sơ do máy móc ko phát động và sinh hoạt giải trí đúng như dự tính được hạch toán vào tổn phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế

18. Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tiễn của TSCĐ tự xây dựng, hoặc tự chế cộng (+) phí lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sinh sản ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là uổng sản xuất sản phẩm đó cộng (+) các uổng trực tiếp liên hệ đến việc đưa TSCĐ vào dạng sẵn sàng dùng. Trong các ngôi trường hợp trên, mọi khoản lãi nội bộ ko được tính vào nguyên giá của các tài sản đó. Các phí tổn ko phù hợp và phải chăng, như nguyên nhiên liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác dùng vượt quá mức thông thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế ko được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình.

TSCĐ hữu hình thuê tài chính

19. Trường hợp đi thuê TSCĐ hữu hình theo mẫu mã thuê tài chính, nguyên giá TSCĐ được xác định theo quy định của chuẩn kế toán tài chính “Thuê tài sản”.

TSCĐ hữu hình mua bên dưới mẫu mã luận bàn

20. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua bên dưới mẫu mã bàn luận với một TSCĐ hữu hình ko rưa rứa hoặc tài sản khác được xác định theo giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản đem đàm luận, sau Khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về.

21. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua bên dưới mẫu mã đàm đạo với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể tạo hình do được buôn bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản na ná là tài sản có đả dụng rưa rứa, trong cùng lĩnh vực kinh dinh và có giá trị tương đương). Trong cả hai ngôi trường hợp ko hề bất cứ khoản lãi hoặc lỗ nào được ghi nhận trong quá trình đàm luận. Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bởi giá trị còn lại của TSCĐ đem bàn luận. tỉ dụ: Việc luận bàn các TSCĐ hữu hình na ná như bàn luận máy móc, thiết bị, công cụ chuyển vận, các cơ sở dịch vụ hoặc TSCĐ hữu hình khác.

TSCĐ hữu hình tăng từ các mối cung cấp khác

22. Nguyên giá TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu tặng, được ghi nhận ban sơ theo giá trị phù hợp và phải chăng ban sơ. Trường hợp ko ghi nhận theo giá trị phù hợp và phải chăng ban sơ thì doanh nghiệp ghi nhận theo giá trị danh nghĩa cộng (+) các chi phí can hệ trực tiếp đến việc đưa tài sản vào dạng sẵn sàng sử dụng.

phí nảy sinh SAU GHI NHẬN ban sơ

23. Các uổng phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các tổn phí này vững chắc làm tăng lợi. tài chính tài chính trong tương lai do dùng tài sản đó. Các hoài nảy ko thỏa mãn điều khiếu nại trên phải được ghi nhận là hoài sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

24. Các phí nảy sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu chúng đích thực cải thiện trạng thái ngày nay so với thể tiêu chuẩn ban sơ của tài sản đó, như:

(a) đổi thay bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng thời kì dùng bổ ích, hoặc làm tăng làm suất dùng của chúng;

(b) Cải tiến bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra;

(c) vận dụng quy trình đả nghệ sinh sản mới làm giảm chi phí phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của tài sản so với trước.

25. chi phí về tu chỉnh và bảo chăm sóc TSCĐ hữu hình nhằm mục đích mục tiêu hồi phục hoặc duy trì kĩ năng đem lại lợi. tài chính tài chính của tài sản theo dạng phát động và sinh hoạt giải trí tiêu chuẩn ban sơ được tính vào hoài sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

26. Việc hạch toán các phí tổn nảy sau ghi nhận ban sơ TSCĐ hữu hình phải căn cứ vào từng ngôi trường hợp cụ thể và kĩ năng thu hồi các phí tổn phát sinh sau. Khi giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã bao héc tàm tất cả các khoản giảm về ích lợi tài chính tài chính thì các uổng phát sinh sau để hồi phục các ích tài chính tài chính từ tài sản đó sẽ được tính vào nguyên giá TSCĐ nếu giá trị còn lại của TSCĐ ko vượt quá giá trị có thể thu hồi từ tài sản đó. Trường hợp trong giá mua TSCĐ hữu hình đã bao héc tàm tất cả trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp phải bỏ thêm các khoản chi phí để đưa tài sản vào thể sẵn sàng sử dụng thì việc vốn hóa các hoài nảy sinh sau cũng phải căn cứ vào kĩ năng thu hồi uổng. thí dụ lúc mua một mái ấm đòi hỏi doanh nghiệp phải sửa chữa trước quá trình tập luyện thì chi phí sữa chữa mái ấm được tính vào nguyên giá của tài sản nếu giá trị đó có thể thu hồi được từ việc sử dụng mái ấm trong ngày mai.

27. Trường hợp một số bộ phận của TSCĐ hữu hình đòi hỏi phải được thay thế bộc trực, được hạch toán là các TSCĐ độc lập nếu các bộ phận đó thỏa mãn đủ bốn (4) tiêu chuẩn quy định cho TSCĐ hữu hình. thí dụ máy điều hòa nhiệt độ độ trong một mái ấm có thể phải thay thế nhiều lần trong suốt thời kì sử dụng hữu ích của mái ấm đó thì các khoản phí tổn phát sinh trong việc thay thế hoặc hồi phục máy điều hòa được hạch toán thành một tài sản độc lập và giá trị máy điều hoà Khi được thay thế sẽ được ghi giảm.

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAU GHI NHẬN ban sơ

28. Sau Khi ghi nhận ban sơ, trong quá trình dùng, TSCĐ hữu hình được xác định theo nguyên giá, khấu ngốn luỹ kế và giá trị còn lại. Trường hợp TSCĐ hữu hình được đánh giá lại theo quy định của Nhà nước thì nguyên giá, khấu ngốn luỹ kế và giá trị còn lại phải được điều chỉnh theo hiệu quả đánh giá lại. Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ hữu hình được xử lý và kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước.

KHẤU HAO

29. Giá trị phải khấu ngốn của TSCĐ hữu hình được phân bổ một cách có khối mạng lưới server trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu ngốn phải phù hợp với lợi. tài chính tài chính mà tài sản đem lại cho doanh nghiệp. Số khấu ngốn của từng kỳ được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh dinh trong kỳ, trừ Khi chúng được tính vào giá trị của các tài sản khác, như: Khấu ngốn TSCĐ hữu hình dùng cho các phát động và sinh hoạt giải trí trong tuổi triển khai là một trong những bộ phận hoài cấu thành nguyên giá TSCĐ vô hình (theo quy định của chuẩn mực TSCĐ vô hình), hoặc tổn phí khấu ngốn TSCĐ hữu hình dùng cho quá trình tự xây dựng hoặc tự chế các tài sản khác.

30. ích lợi tài chính tài chính do TSCĐ hữu hình đem lại được doanh nghiệp khai khẩn dần bởi phương pháp sử dụng các tài sản đó. Tuy nhiên, các tác nhân khác, như: Sự lỗi thời về chuyên môn, sự ngốn mòn của tài sản do chúng ko được sử dụng thường dẫn đến sự suy giảm ích tài chính tài chính mà doanh nghiệp ước lượng các tài sản đó sẽ đem lại. Do đó, Khi xác định thời kì dùng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải xem xét các tác nhân sau:

(a) mức độ dùng ước lượng của doanh nghiệp đối với tài sản đó. mức độ dùng được đánh giá phê chuẩn đánh suất hoặc sản lượng dự trù;

(b) mức độ ngốn mòn phụ thuộc vào các yếu tố can hệ trong quá trình dùng tài sản, như: Số ca làm việc, việc sửa sang và bảo chăm sóc của doanh nghiệp đối với tài sản, cũng như việc bảo đảm an toàn chúng trong những thời kỳ ko phát động và sinh hoạt giải trí;

(c) Hao mòn vô hình phát sinh do việc đổi thay hoặc cải tiến dây truyền đánh nghệ hoặc do sự đổi thay nhu muốn của thị ngôi trường về sản phẩm hoặc dịch vụ do tài sản đó sản xuất ra;

(d) Giới hạn có tính pháp lý trong việc sử dụng tài sản, như ngày ko hề hạn sử dung hợp đồng của tài sản thuê tài chính.

31. thời gian dùng có ích của TSCĐ hữu hình do doanh nghiệp xác định đốn dựa trên mức độ dùng ước lượng của tài sản. Tuy nhiên, do chính sách cai quản lý tài sản của doanh nghiệp mà thời gian sử dụng hữu dụng ước tính của tài sản có thể ngắn rộng thời kì sử dụng bổ ích thực tiễn của nó. thành ra, việc ước lượng thời kì dùng hữu ích của một TSCĐ hữu hình còn phải dựa trên kiến thức của doanh nghiệp đối với các tài sản cùng loại.

32. Ba phương pháp khấu ngốn TSCĐ hữu hình, gồm:

– Phương pháp khấu ngốn đường thẳng;

– Phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần; và

– Phương pháp khấu ngốn theo số lượng sản phẩm.

Theo phương pháp khấu ngốn đường thẳng, số khấu ngốn mỗi năm ko đổi thay trong suốt thời gian sử dụng hữu dụng của tài sản. Theo phương pháp khấu ngốn theo số dư giảm dần, số khấu ngốn mỗi năm giảm dần trong thời kì sử dụng có ích của tài sản. Phương pháp khấu ngốn theo số lượng sản phẩm dựa trên tổng số đơn vị sản phẩm ước tính tài sản có thể tạo ra. Phương pháp khấu ngốn do doanh nghiệp xác định để vận dụng cho từng TSCĐ hữu hình phải được thực hành nhất quán, trừ những Khi có sự đổi thay trong cách thức dùng tài sản đó.

Doanh nghiệp ko được tiếp con kiến tính khấu ngốn đối với những TSCĐ hữu hình đã khấu ngốn ko hề giá trị vẫn còn sử dụng vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

xem xét LẠI thời gian dùng hữu ích

33. thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối năm tài chính. Nếu có sự đổi thay đáng kể trong việc đánh giá thời kì sử dụng bổ ích của tài sản thì phải điều chỉnh mức khấu ngốn.

34. Trong quá trình dùng TSCĐ, sau Khi xác định vững chắc là thời gian sử dụng bổ ích ko hề phù hợp thì phải điều chỉnh thời gian dùng hữu ích và tỷ lệ khấu ngốn cho năm hiện nay hành và các năm tiếp theo và được thuyết minh trong mỏng tài chính. tỉ dụ: thời gian dùng hữu ích có thể được kéo dãn thêm do việc cải thiện trạng thái của tài sản vượt trên thể tiêu chuẩn ban sơ của nó, hoặc các thay đổi về chuyên môn hoặc thay đổi nhu muốn về sản phẩm do một máy móc sản xuất ra có thể làm giảm thời gian dùng bổ ích của nó.

35. Chế độ sang sửa và bảo chăm sóc TSCĐ hữu hình có thể kéo dãn thời gian dùng hữu ích thực tế hoặc làm tăng giá trị thanh lý ước lượng của tài sản tuy nhiên doanh nghiệp ko được thay đổi mức khấu ngốn của tài sản.

coi xét LẠI PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO

36. Phương pháp khấu ngốn TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối năm tài chính, nếu có sự thay đổi đáng kể trong cách thức sử dụng tài sản để đem lại ích lợi cho doanh nghiệp thì được thay đổi phương pháp khấu ngốn và mức khấu ngốn tính cho năm hiện nay hành và các năm tiếp theo.

NHƯỢNG BÁN VÀ THANH LÝ TSCĐ HỮU HÌNH

37. TSCĐ hữu hình được ghi giảm Khi thanh lý, nhượng buôn bán.

38. Lãi hoặc lỗ nảy do thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ hữu hình được xác định ngay số chênh lệch giữa thu nhập với phí tổn thanh lý, nhượng buôn bán cộng (+) giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình. Số lãi, lỗ này được ghi nhận là một trong những khoản thu nhập hoặc hoài trên ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ.

biểu đạt ít TÀI CHÍNH

39. Trong thưa tài chính, doanh nghiệp phải thể hiện nay theo từng loại TSCĐ hữu hình về những thông báo sau:

(a) Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình;

(b) Phương pháp khấu ngốn; thời kì sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu ngốn;

(c) Nguyên giá, khấu ngốn luỹ kế và giá trị còn lại vào đầu năm và cuối kỳ;

(d) Bản Thuyết minh mỏng tài chính (Phần TSCĐ hữu hình) phải biểu lộ các thông báo:

– Nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng, giảm trong kỳ;

– Số khấu ngốn trong kỳ, tăng, giảm và luỹ tiếp theo cuối kỳ;

– Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cố gắng cho các khoản vay;

– hoài đầu tư xây dựng cơ bạn dạng dở dang;

– Các cam kết về việc mua, buôn bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.

– Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình trợ thì ko được dùng;

– Nguyên giá của TSCĐ hữu hình đã khấu ngốn ko hề vẫn còn sử dụng;

– Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đang chờ thanh lý;

– Các đổi thay khác về TSCĐ hữu hình.

40. Việc xác định phương pháp khấu ngốn và ước lượng thời gian dùng có ích của TSCĐ hữu hình là vấn đề trọn vẹn mang thuộc tính xét đoán. bởi vậy, việc mô tả các phương pháp khấu ngốn ứng dụng và thời gian dùng hữu ích ước lượng của TSCĐ hữu hình cho phép người sử dụng mỏng tài chính xem xét chừng độ đúng đắn của các chính sách do ban lãnh đạo doanh nghiệp đề ra và có cơ sở để so sánh với các doanh nghiệp khác.

41. Doanh nghiệp phải diễn tả thực chất và ảnh hưởng trọn của sự thay đổi ước tính kế toán tài chính có ảnh hưởng trọn trọng yếu tới kỳ kế toán tài chính hiện nay hành hoặc các kỳ tiếp theo. Các thông tin phải được trình diễn.# những Khi có sự thay đổi trong các ước tính kế toán tài chính can hệ tới giá trị TSCĐ hữu hình đã thanh lý hoặc đang chờ thanh lý, thời kì dùng có ích và phương pháp khấu ngốn.

Xem thêm:

Chúc các bộ́n thành tiến đánh!

Nguồn CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 03 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 2021-09-05 04:06:00

#CHUẨN #MỰC #KÊ #TOAN #SỐ #TÀI #SẢN #CỐ #ĐỊNH #HỮU #HÌNH