Công văn 1434/TCT-KK gia hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2016-2017 2022

Ngày 7/4/2016 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 1434/TCT-KK về việc tiếp thụ và gia hạn nộp mẫu 06/GTGT chu kỳ năm 2016 – 2017 đến ko hề ngày 30/4/2016.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1434/TCT-KK
V/v thu nhận mẫu 06/GTGT
HN Thủ Đô
, ngày 07 tháng 4 năm 2016
Kính gửi:
Cục Thuế các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương
Tổng cục Thuế cảm bắt gặp vướng mắc của một số Cục Thuế địa phương về kì hạn thu nạp mẫu 06/GTGT. Sau Khi mỏng và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý con kiến như sau:
Căn cứ các quy định tại:
– Khoản 2, khoản 3 Điều 10 Luật thuế GTGT.
– Khoản 4, khoản 5 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.
– Khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
– Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
Theo bẩm của một số cơ thuế quan lại thì đến nay vẫn còn người nộp thuế chưa gửi mẫu 06/GTGT- nối đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ năm 2016-2017 đến cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp. Nhằm tạo điều khiếu nại thuận tiện, ko ảnh hưởng trọn đến tình hình marketing thương mại và phương pháp tính thuế đang vận dụng của người nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý con kiến về việc thu nhận mẫu 06/GTGT – đăng ký tình nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ cho chu kỳ ổn định 02 năm (2016 – 2017) cụ thể như sau:
Người nộp thuế nộp
sau hạn vận 30/1/2016 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành động chậm thông tin thay đổi thông báo trong giấy tờ đăng ký thuế so với thời hạn quy định theo chỉ dẫn tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Cơ quan lại thuế có trách nhiệm và trách nhiệm thông tin tới từng người nộp thuế trên địa bàn, thuộc đối tượng đăng ký tình nguyện tiếp tục vận dụng phương pháp khấu trừ phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ thuế quan lại
chậm nhất là ngày 30/4/2016
, nếu sau thời hạn này, người nộp thuế ko đăng ký tình nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thì
phải chuyển sang phương pháp trực tiếp từ thời điểm nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, đô thị được biết và chỉ dẫn người nộp thuế thực hành.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CST, Vụ PC (BTC);
– Vụ CS, Vụ PC, Vụ TTHT, Cục CNTT;
– Website Bộ Tài chính;
– Website Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, KK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí
Xem thêm:

19

Dữ Liệu Công văn 1434/TCT-KK gia hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2016-2017 2021-09-02 14:44:00

#Công #văn #1434TCTKK #gia #hạn #nộp #mẫu #06GTGT #năm