Công văn 3437/TCT-TNCN Thuế TNCN tiền thu lao trả cho cá nhân 2022

Công văn 3437/TCT-TNCN ngày 2/8/2016 của Tổng cục thuế: chỉ dẫn cách tính Thuế TNCN tiền thu lao trả cho cá nhân chủ nghĩa, cụ thể là phải khấu trừ 10% nếu thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trờ lên.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 3437/TCT-TNCN

V/v chính sách thuế TNCN

HN Thủ Đô, ngày 02 tháng 08 năm 2016

Kính gửi:

Cục thuế tỉnh Trà Vinh

đáp công văn số 2903/CT-TNCN ngày 29/6/2016 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh hỏi về chính sách thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa. việc này Tổng cục Thuế có quan lại điểm như sau:

Tại khoản c, điểm 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện nay Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân chỉ dẫn:

“c) Tiền thù lao cảm bắt gặp bên dưới các mẫu mã như:

– Tiền huê hồng đại lý buôn bán sản phẩm hóa, tiền hoả hồng môi giới;

– Tiền tham dự các đề tài phân tách và thử nghiệm và phân tích hợp lý tập, chuyên môn;

– Tiền tham gia các dự án, đề án;

– Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;

– Tiền tham dự các phát động và sinh hoạt giải trí giảng dạy;

– Tiền tham dự biểu diễn văn hóa, thẩm mỹ và thẩm mỹ thẩm mỹ, thể dục, thể thao;

– Tiền dịch vụ lăng xê;

– Tiền dịch vụ khác, thù lao khác

”.

Tại khoản i, điểm 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn:

“i) Các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân chủ nghĩa ngụ ko ký hợp đồng cần lao (theo chỉ dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng cần lao bên dưới bố (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước Khi trả cho cá nhân chủ nghĩa”.

Theo chỉ dẫn nêu trên thì thu nhập mà cá nhân chủ nghĩa cảm bắt gặp từ hợp đồng làm dịch vụ tư vấn thực hành các công việc của Ban cai quản lý dự án là thu nhập từ lương bổng, tiền công. Ban cai quản lý dự án

có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo

mức 10%

đối với thu nhập

từ 2.000.000 đồng/lần trở lên

trước Khi trả thu nhập cho cá nhân chủ nghĩa

.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục thuế tỉnh Trà Vinh biết và thực hiện nay./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ Pháp chế (TCT);

– Website TCT;

– Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Minh

Xem thêm:

Bài viết Công văn 3437/TCT-TNCN Thuế TNCN tiền thu lao trả cho cá nhân 2021-09-07 12:50:00

#Công #văn #3437TCTTNCN #Thuế #TNCN #tiền #thu #lao #trả #cho #cá #nhân