Công văn 3789/TCT-CS Xử phạt làm mất hóa đơn theo hành động 2022

Ngày 11 tháng 11 năm 2013 Tổng cục thuế đã phát hành Công văn số 3789/TCT-CS gửi Cục Thuế Tỉnh Bình Định quy định việc Xử phạt làm mất hóa đơn theo hành động chứ ko tính phạt theo số lượng.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 3789/TCT-CS

V/v xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

HN Thủ Đô, ngày 11 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Cục thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế cảm bắt gặp công văn số 1476/CT-HCQTTVAC ngày 04/07/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định nêu vướng mắc về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý con kiến như sau:

Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ

quy định xử phạt đối với hành động người sử dụng làm mất hóa đơn

(liên 2),

ko quy định xử phạt theo số lượng hóa đơn mất.

Người mua phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ, kê khai, khấu trừ và trả thuế đối với các hóa đơn bị mất.

Đối với hành động lập hóa đơn giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trước Khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ thuế quan lại, tại khoản 2 Điều 37 và Khoản 5 điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn đã quy định cụ thể. Tổng cục Thuế đang dự thảo Thông tư chỉ dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế giải đáp để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

– Vụ PC-BTC;

– Vụ PC-TCT;

– Lưu: VT, CS (3)

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Tân

Data Công văn 3789/TCT-CS Xử phạt làm mất hóa đơn theo hành động 2021-09-07 13:21:00

#Công #văn #3789TCTCS #Xử #phạt #làm #mất #hóa #đơn #theo #hành