Công việc của tư vấn viên cấp dưới kế toán tài chính tiền lương 2022

Kế toán lương phải làm những gì? Để các bộ́n kế toán có cái nhìn rõ rộng về kế toán tiền lương, cách lấy chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý. Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ các công việc của viên chức kế toán tiền lương và những lưu ý Khi làm việc:
– Điều quan lại trọng nhất mà kế toán tiền lương cần chú ý đó là dựa vào: Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, phiếu công nhận sản phẩm hoặc lượng công việc trả mỹ xong, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán…. để lập bảng tính, thanh toán lương và bảo đảm tầng lớp cho người lao động.
1. Công việc chủ yếu của kế toán tiền lương:
– Chấm công héc tàng ngày và theo dõi cán bộ công viên chức.
– Tính lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới.

2. Các công việc cụ thể:
– Ghi chép, phản chiếu kịp lúc, đầy đủ tình hình hiện nay có và sự biến động về số lượng và chất lượng cần lao, tình hình dùng thời gian cần lao và hiệu quả lao động.
– tâm tính chính xác, kịp lúc, đúng chính sách chế độ về các khoản lương bổng, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.
– Xây dựng thang bố̉ng lương để tính lương và nộp cho cơ quan lại bố̉o hiểm.
– thực hành việc rà soát tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về cần lao lương, bảo đảm từng lớp (BHXH), bảo đảm ý tế (BHYT) và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn (KPCĐ). đánh giá tình hình sử dụng quỹ tiền luơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
– tính hạnh và phân bổ xác thực, đúng đối tượng các khoản lương phía, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào hoài sản xuất marketing thương mại
– Lập thưa về cần lao, lương lậu , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán tài chính. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ lương lậu, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
a. Quản lý việc tạm ứng lương:
– Quản lý các đợt tạm ứng lương trong tháng của công ty.
– Tính tạm ứng lương cho toàn thể công ty, cho một group tư vấn viên cấp dưới hoặc cho một viên chức.
– Xây dựng mức tạm ứng lương linh hoạt như: số % lương cơ các độc giả dạng hoặc giá trị tiền riêng cho từng viên chức.
b. Quản lý kỳ lương chính:
– Xây dựng kỳ tính lương với các chỉ tiêu như loại lương, cách tính giờ làm, ngày chính thức phát động và kết thúc kỳ lương.
– Tính các khoản thu nhập hoặc giảm trừ lương cuối kỳ cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới.
– Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức lương thực lĩnh cho từng tư vấn viên cấp dưới.
– Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin lương viên chức, thông báo kỳ lương và bảng chấm công.
– Tính và khấu trừ vào lương các chỉ tiêu trách nhiệm phải nộp đối đất nước như thuế TNCN, các khoản bảo đảm bắt như BHXH, BHYT một cách đầy đủ và xác thực.
– Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm.
3. Những lưu ý Khi làm kế toán tiền lương:
– Tìm hiểu biết các thông tin về lương, phụ cấp của tư vấn viên cấp dưới, các tác nhân ảnh hưởng trọn đến phụ cấp.
– Chú ý đến những lao động thời vụ, thử việc, cách tính lương, mức khấu trừ trước Khi trả lương.
– Biết cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, thu nhập và các khoản khấu trừ.
– Tìm hiểu biết các khoản thu nhập chịu thuế, ko chịu thuế TNCN, các khoản giảm trừ…
– Tìm hiểu biết thủ tục đăng ký tham giao bố̉o hiểm cho tư vấn viên cấp dưới.
– Tìm hiểu biết về
.
– Hiểu biết các yếu tố có ảnh hưởng trọn đến kỹ năng nhân sự và tính lương của doanh nghiệp
thí dụ:
Kỳ tính lương, số ngày/giờ làm việc trong tháng, cách tính lương có đổi thay trong kì, mức bảo đảm phải đóng nép, các tham số thuế TNCN…
– Biết cách tính thuế TNCN và kê khai thuế TNCN…
4. Các chứng từ cần sử dụng:
– Bảng chấm công.
– Bảng tạm ứng lương công ty.
– Phiếu tạm ứng lương viên chức.
– Bảng tính sổ lương và BHXH
– Bảng kê chi tiết phụ cấp.
– Phiếu lương tư vấn viên cấp dưới.
– Bảng lương tính sổ qua ngôi nhà băng.
– thưa quyết toán thuế TNCN.
– Các biểu mẫu báo cho biết giải trình BHXH.
Xem thêm:
Các các độc giả có nhu muốn muốn học tập thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tiễn, thực hiện nay xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập báo cho biết giải trình tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia:
Lớp
thực tại tại Kế toán Thiên ưng ý

42

Nguồn Công việc của tư vấn viên cấp dưới kế toán tài chính tiền lương 2021-08-25 09:26:00

#Công #việc #của #nhân #viên #kế #toán #tiền #lương