Em đang cần tool Lấy và thống kê lượt chia sẻ(share) livestream, bác nào biết chỉ em với ạ

Source_#VFP_Pro_406603756168171_2012346052260592 _like_0_Share_0